Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  occupation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono metodę estymacji liczby wolnych miejsc parkingowych na podstawie opłat za prakowanie. Rozpatrywano dwie metody wyznaczania jakości informacji o zajętości parkingu za pomocą modelowania niepewności informacji opartą na teorii ewidencji matematycznej oraz współczynnika pewności hipotezy. Wyznaczono wartość wkaźnika jakości informacji IQ przy pomocy programu komputerowego wykorzystując ww. metody. Wykonano symulację w zależności od zmiany wartości wejściowych wg rozkładu normalnego. Porównano wyniki symulacji dla obu metod wyznaczania jakości informacji o zajętości parkingu.
EN
At work shows the estimation method of the number of free parking spaces on the basis of parking fees. Provides a method for determining the quality of free/busy information parking lot using uncertainty modeling methods based on mathematical theory of evidence and based on certainty factor of hypothesis. The values of quality information IQ has been calculated with the help of a computer program. The simulation of results was performed according to the input values change according to the normal distribution. Compares the results of the simulation for both methods.
2
Content available Integration of Romani women on the labor market
EN
This paper proposes a brief analysis of the problems Romani women are facing when they want to access a job. It is a fact that, in Romania, Romani women who work are so few that we can even say that they are invisible. In order to be able to intervene on this status quo we believe it would be useful, beforehand, to know what exactly is causing this to happen.
PL
Niniejszy artykuł proponuje krótką analizę problemów, przed którymi stoją rumuńskie kobiety, gdy chcą zdobyć pracę. Faktem jest, że w Rumunii, kobiet, które pracują jest tak mało, że możemy nawet powiedzieć, że są one niewidoczne. Aby móc interweniować w ten status quo wierzymy, że przydatne będzie wiedzieć z wyprzedzeniem, co dokładnie jest przyczyną takiego stanu rzeczy.
PL
W pracy przedstawiono metodę estymacji liczby wolnych miejsc parkingowych na podstawie opłat za parkowanie. Przestawiono metodę wyznaczania jakości informacji o zajętości parkingu za pomocą modelowania niepewności informacji metodą opartą na teorii ewidencji matematycznej. Wyznaczono wartość wskaźnika jakości informacji IQ(DS) przy pomocy programu komputerowego. Wykonano symulację wyników w zależności od zmiany wartości wejściowych wg rozkładu normalnego.
EN
At work shows the estimation method of the number of free parking spaces on the basis of parking fees. Provides a method for determining the quality of free/busy information parking lot using uncertainty modeling method based on information value theory. The value of quality information IQ (DS) has been calculated with the help of a computer program. The simulation of results was performed according to the input values change according to the normal distribution.
4
Content available Inżynier technologii chemicznej, czyli kto?
PL
Przedstawiono zawód inżynier technologii chemicznej. Stwierdzono brak standardu kwalifikacji zawodowych w polskim prawodawstwie. Zaprezentowano dostępne katalogi zadań zawodowych i przeanalizowano internetowe oferty pracy. Zestawiono dane o kształceniu inżyniera technologii chemicznej w ramach edukacji formalnej.
EN
The article presents occupation of chemical technology engineer. It was found that there are no relevant vocational qualification standards in Polish legislation. Available catalogues of vocational tasks were presented and on-line job offers were surveyed. The article presents also summarized information on education of chemical technology engineer with formal education.
6
Content available Okupacja hitlerowska Helu. Wybrane aspekty
PL
Artykuł jest próbą scharakteryzowania okresu okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim w latach 1939–1945. Problematykę tę ukazano przez pryzmat aspektów wojskowych, funkcjonowania społeczności lokalnej oraz niemieckiej, tzw. wielkiej ewakuacji roku 1945. Rozważania oparto przede wszystkim na dostępnej literaturze krajowej i obcojęzycznej, a także nieznanych relacjach mieszkańców półwyspu. W swoich przemyśleniach autor, na podstawie dotychczasowej wiedzy i własnych badań, usiłował pokazać dzieje militarne półwyspu w okresie drugiej wojny światowej oraz życie codzienne mieszkańców po klęsce wrześniowej 1939 roku. Artykuł jest próbą rozpoczęcia szerszej dyskusji naukowej nad tym obszarem wiedzy historycznej, przyjmując, że stan badań w tym zakresie jest wysoce niezadowalający.
EN
The article is an attempt to characterize a period of the Nazi occupation on Hel Peninsula in 1939–1945. It shows military aspects, functioning of the local community and the so-called German grand evacuation in 1945. Considerations are based primarily on available national and foreign language literature as well as unknown accounts of Peninsula inhabitants. The author, in his considerations, based on his up to date knowledge and his own research, tries to show the military history of the Peninsula during World War II and daily life of the Peninsula inhabitants after the September’s defeat in 1939. The article attempts to begin a wider scientific discussion related to this area of historical knowledge, assuming that the state of research in this realm in highly unsatisfactory.
7
Content available remote Doradca zawodowy we współczesnej szkole
PL
Opracowanie dotyczy doradcy zawodowego we współczesnej szkole. Do jego zadań należy przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, a także wspieranie w działaniach doradczych nauczycieli i rodziców. Profesjonalnie przygotowany doradca zawodowy wspiera młodych ludzi w planowaniu kariery, jest również zródłem rzetelnych informacji na temat rynku pracy. Ze względu na konsekwencje życiowych decyzji z obecności w szkole doradcy zawodowego wynikają korzyści dla uczniów i społeczeństwa.
EN
The article presents the carrier advisor in the modern school. It belongs to his tasks lo prepare young people to choose the profession proper and direction of education, and besides advancement the teachers and parents in advisory operations. Prepared professional advisor leans young people in planning of career professionally, there is honest source also about labor market information. From the point of view of vital consequences of decisions benefits result from presence in school of professional advisor for pupils and societies.
8
Content available remote Produkcja broni w czasie okupacji
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania spawania łukowego i acetyleno-tlenowego przez ruch oporu podczas II wojny światowej. Omówiono broń ręczną i pojazdy bojowe wykonane w latach 1939 - 1944 na terenie Generalnej Guberni.
EN
The article presents examples of the use of arc welding and air-acetylene welding by the resistance movement in the World War II. Presented handguns as well as fighting vehicles made between 1939-1944 in the General Government.
PL
Autor w artykule zatytułowanym "Słuchacze Studium Oficerskiego w roli oficerów Wojska Polskiego w aspekcie zmiany społecznej" przybliża problematykę zmian społecznych, jakie dokonują się w Wojsku Polskim, a ściślej w szkolnictwie wojskowym w odniesieniu do absolwentów uczelni cywilnych realizujących proces szkolenia w ramach Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Model w ramach dwunastomiesięcznego szkolenia w Studium Oficerskim funkcjonuje od sześciu lat i obejmuje absolwentów uczelni cywilnych posiadających tytuł zawodowy magistra. W artykule uwypuklono kwestie dotyczące zmiany społecznej, jaka niewątpliwie dokonuje się w szkolnictwie wojskowym realizującym proces szkolenia absolwentów cywilnych szkół wyższych do pełnienia roli oficera w Wojsku Polskim
EN
In his article "Commissioning Course Trainees as Officers in Polish Armed Forces in the Context of Social Changes", the author describes the issue of social change occurring in the Polish Armed Forces, in particular in the system of military training of civilian university graduates attending the commissioning course at the Tadeusz Kosciuszko Land Forces Military Academy in Wroclaw. This model of training within a 12-month commissioning course has been in place for six years and is addressed to civilian university graduates with a master's degree.The article emphasizes the issues of social change undoubtedly occurring in the system of military education within which civilian university graduates are trained to become officers in the Polish Armed Forces.
EN
This study was to determine the main health-related reasons, age and occupation of those who took early retirement due to total work inability. This was done through an analysis of the data from Poland’s Social Insurance Institution (ZUS) from 2000 and 2001. An analysis of these data showed an increase in the number of certificates confirming total inability to work in people over 40 years old. Over 50% of certificates work were issued to workers in 2 age-groups: 45–49 and 50–54. Diseases of the circulatory system, musculoskeletal system and connective tissue as well as mental and behavioural disorders are the main causes of early inability to work. Approximately 70% of people who obtained certificates confirming total inability to work had blue- and blue-and-white-collar jobs.
PL
Artykuł przybliża opinie czternastu powiatowych urzędów pracy znajdujących się na terenie województwa podlaskiego w zakresie kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu w roku 2001. Znajomość tej opinii jest istotna bowiem kształtowanie optymalnych potrzeb edukacyjnych musi uwzględniać obecną i przyszłą specyfikę lokalnych i regionalnych rynków pracy, o których najwięcej wiedzą urzędy pracy.
EN
This articule explais opinions the fourteen Distriet Departments of Work in scope of the directions professional education in above-gymnasium school, who ave on the podlaski province. Those opinions were gatherd behinol help of questionnaire of interview. Knowledge of the opinion is fundamentall because formation of optimu's educational needs have to include present future local and regional's specificity of the job's market. Departaments of work have the most information about them.
EN
To determine the effect of occupational stress on low-back pain (LBP), a cross-sectional study has been carried out, by interviews, on workers exposed to 3 stresses: manual handling (MH, 82 women and 264 men), whole body vibrations (WBV, 274 men), and static postures (278 women). Anthropometric data, occupational stress, LBP severity and frequency, and a psychological evaluation of these groups were compared to those of a control population of 208 workers (104 men and 104 women). The results show that 30% of the population had never suffered from LBP. Age and the body mass index of the workers were the parameters most closely associated with LBP. Women involved in MH had higher frequency and severity of LBP than their reference population. Men involved in MH or exposed to WBV had higher frequency of painful episodes than their reference population. Workers exposed to one of the stresses were on sick leave for LBP more often, and for longer periods, than workers in the reference group. The results show that individual factors are often decisive in the onset of LBP. Nevertheless, in the more serious LBP cases, occupational stress is an aggravating factor for LBP and its consequences.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.