Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obwód magnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article presents the characteristics of the distribution of magnetic flux density inside the machining gap in the magnetic abrasive finishing (MAF). Based on the analysis of the magnetic field in the empty gap and the distribution of forces in the magnetic circuit, the concept of measuring the real value of magnetic induction in a flexible abrasive tool formed in an external magnetic field was proposed. An indirect way of determining the magnetic induction has been described, which has a significant influence on the force acting on abrasive grains in the process of magnetic abrasive finishing. The advantages and the problems of the applied approach as well as the measurement methodology based on the change in the attraction force of the magnetic field elements as a result of the change in the concentration of abrasive grains and the width of the machining gap are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę rozkładu indukcji magnetycznej wewnątrz szczeliny obróbkowej w obróbce magnetyczno-ściernej. Na podstawie analizy pola magnetycznego w pustej szczelinie oraz rozkładu sił w magnetowodzie zaproponowano koncepcję pomiaru rzeczywistej wartości indukcji magnetycznej w elastycznym narzędziu ściernym, formowanym w zewnętrznym polu magnetycznym. Opisano pośredni sposób wyznaczenia indukcji magnetycznej, która ma istotny wpływ na siłę działającą na ziarno ścierne w procesie obróbki magnetyczno-ściernej. Przedstawiono zalety i problemy zastosowanego podejścia oraz metodykę pomiaru opierającą się na zmianie siły przyciągania elementów magnetowodu w wyniku zmiany koncentracji ziaren ściernych oraz szerokości szczeliny obróbkowej.
PL
Moc strat jest podstawowym parametrem przy projektowaniu maszyn i urządzeń elektrycznych. W przemyśle spotyka się blachy różnych producentów z różnych serii, dlatego zachodzi konieczność wstępnego szybkiego ich selekcjonowania pod względem mocy strat całkowitych. Oprócz metod Epsteina, międzynarodowe normy dopuszczają pomiary na pojedynczych arkuszach czy pasmach w metodach Single Sheet Testing (SST) dla grain-oriented Fe-Si sheet steel. W artykule porównano realizacje zastosowań koncepcji fizycznych i zastosowań NDT selekcjonowania stratności całkowitej blach transformatorowych z pomiaru składowych impedancji na pojedynczych próbkach paskowych otwartych i pojedynczych arkuszach blach. Do badań użyto arkuszy blach transformatorowych M130 z różnych serii poprodukcyjnych. Pomiary parametrów arkuszy blach transformatorowych wykonano na urządzeniu pomiarowym BROCKHAUS STS zgodnie z normami IEC 6040. Mostkiem pomiarowym AGILENT 4294A wyznaczano składowe impedancji cewki pomiarowej PCB (Texas Instrument) przylegającej do arkusza blachy. Niezależnie badano paski blachy transformatorowej (próbki otwarte) w solenoidzie. Pomiary wykonano w zakresie częstotliwości do 4 MHz. Pomiar w zakresie częstotliwości rezonansowej miał na celu ocenę użyteczności sondy pomiarowej LDC (TI) z cewką spiralną PCB.
EN
Power loss is the basic parameter important for designers, in the construction of electrical machines and equipment. There are different magnetic steel sheets by various designers with various production series produced by industry. Therefore, it is necessary to pre-fast select them according to their total power loss. In this case, several methods are allowed by international standards, besides the Epstein apparatus (i. e. Single Sheet Tester (SST) for grain-oriented Fe-Si sheet steel). In the present paper, the comparison between the implementation of the physical concept and NDT applications and selection of total power loss of transformer shits was discussed. Investigations were carried out for single open strip samples and single transformer sheets by measured complex impedance components. M 130 type transformer sheets from different post-production series were used. The measurements of these sheets were carried out by applying BROKHAUS STS system according to the IEC 6040 standard. The complex components of impedance for a measure coil PCB (Texas Instrument), adhering to the sheet, were also measured by applying the precision RLC meter (AGILENT 4294A). Independently, the open strip samples were measured in a solenoid coil for the frequency up to 4 MHz. The resonant frequency measurements were carried out in order to test the LDC (TI) probe with a spiral measuring coil PCB.
PL
W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki badania momentów statycznych modelu fizycznego silnika reluktancyjnego.
EN
In this article the results of static torque measurements of the physical model of common magnetic circuit reluctance motor are presented. The aim of the study was to determine the degree of the impact of common circuit on the motor performance.
4
Content available remote Badanie wybranych własności blach elektrotechnicznych
PL
Nieorientowane blachy krzemowe są podstawowym materiałem do produkcji elementów maszyn i urządzeń elektrotechnicznych, takich jak silniki. Sprawność silnika jest zależna od jakości użytego materiału oraz od jakości wykonania elementów składających się na wirnik i stojan. Pakiety tworzące wirnik zbudowane są z wykrojek otrzymywanych w procesie wykrawania. O dokładności wykrawania decydują parametry procesu oraz własności blachy. W pracy poddano badaniom cztery blachy elektrotechniczne M600-50A dostarczone od różnych producentów. Otrzymany materiał poddano badaniom metalograficznym i mechanicznym, w tym określono wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie i twardość. Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej.
EN
Non-oriented silicon blanks (electrotechnical steel blanks) are the basic material for the production of machinery and electrical equipment, such as electrical engines. The efficiency of this kind of motor depends on the quality of the material used and the quality of the elements for the rotor and stator. Blanks gathered in form of a stack creating the rotor are made from stampings obtained by the punching. The accuracy of punching determine the process parameters and properties of sheet. In this article four electrical sheets M600-50A supplied by different manufacturers were analyzed. The material obtained was subjected to metallographic examination and mechanical tests including the tensile strength, elongation and hardness. Finally, the results were evaluated statistically.
5
PL
W artykule omówiono wybrane rodzaje materiałów magnetycznych miękkich stosowanych do budowy tarczowych obwodów elektromagnetycznych. Opisano podstawowe własności każdego z nich oraz dokonano analizy wpływu ich zastosowania na właściwości i parametry elektromagnetyczne silników tarczowych indukcyjnych. W publikacji dla każdego z omawianych materiałów podano równania i współczynniki, pozwalające z dobrą dokładnością aproksymować najważniejsze z punktu widzenia obliczeń elektromagnetycznych charakterystyki tj. charakterystykę magnesowania oraz charakterystykę stratności.
EN
The article discusses selected types of soft magnetic materials used in the construction of disc electromagnetic circuits. The basic properties of each of them were described and was made an analysis of the impact of their use on the basic properties and electromagnetic parameters of the induction disc motors. In the publication for each of discussed materials were given an equations and coefficients, that allow with the good accuracy to approximate the most important from the electromagnetic calculations point of view characteristics i.e. the characteristic of the magnetization and the characteristic of losses.
EN
In the paper the equations of a circuit mathematical model of an induction motor are presented. The variable magnetization inductance and variable moment of inertia of rotating elements connected to the rotor are included in the model in order to improve its adequacy. A dynamical torque, being the component of an equation of rotor motion, is determined. The rightness of the trend, consisting in taking into account variable parameters of mathematical models of electrical machines, in order to increase the accuracy of the achieved results, is also shown.
PL
W pracy przedstawiono równania obwodowego modelu matematycznego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem zmiennej indukcyjności magnesowania oraz zmiennego momentu bezwładności elementów wirujących dołączonych do wirnika w celu uściślenia ww. modelu. Określono moment dynamiczny występujący w równaniu ruchu wirnika oraz wykazano słuszność kierunku, polegającego na uzmiennianiu parametrów modeli matematycznych maszyn elektrycznych w celu zwiększenia dokładności otrzymywanych wyników.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wpływu wybranych parametrów obwodu magnetycznego na poziom pulsacji momentu elektromagnetycznego silnika bezszczotkowego. Obliczenia przeprowadzono w środowisku Flux firmy Cedrat bazującego na metodzie elementów skończonych. W badaniach wykorzystano modele quasi-trójwymiarowe. Na podstawie wyników badań symulacyjnych określono wpływ kąta skosu żłobków stojana, szerokości otwarcia żłobka, wysokości i rozpiętości kątowej magnesów, wysokości szczeliny powietrznej na wartość i poziom pulsacji momentu elektromagnetycznego.
EN
This paper presents results of simulation studies influence of magnetic circuit parameters on electromagnetic torque ripple of brushless direct current motor. The simulation have been done using the finite elements method with Flux by Cedrat company. The quasi three-dimensional models used in the calculations. Based on simulation results effect of stator skew angle, slot opening, height and angular range magnets, height of air gap was examined on electromagnetic torque ripples.
8
Content available remote Analysis of a brushless DC motor integrated with a high-pressure vane pump
EN
A new design of a brushless direct current motor is introduced in this paper. In the BLDC motor, a high-pressure vane pump is built into the rotor. The motor is excited by neodymium magnets. Its nominal power is 2.5 kW. The motor is built in such a way that the magnetic field does not penetrate the pump. A magnetic structure field analysis of the motor was performed. Demagnetization resistance of the magnets was determined. By the use of time stepping, finite element method waveforms of the electrical and mechanical parameters in the BLDC motor–inverter system were determined.
PL
Opracowano nową konstrukcję silnika bezszczotkowego (BLDC ), w którego wirnik wbudowana jest wysokociśnieniowa pompa łopatkowa. Silnik wzbudzany magnesami neodymowymi ma moc 2,5 kW. Zbudowany jest w taki sposób, aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza pompy. Przeprowadzono polową analizę obwodu magnetycznego silnika. Wyznaczono odporność magnesów na odmagnesowanie. Metodą polowo-obwodową wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie silnik–przekształtnik.
9
Content available remote Analiza możliwości obróbki magnetyczno-ściernej
PL
Omówiono zagadnienia obróbki ściernej ze wspomaganiem magnetycznym, a w szczególności zagadnienie sprawności wykorzystania energii pola magnetycznego w układzie obróbkowym. Do zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego, umożliwiającego zamknięcie pola magnetycznego, stworzono model numeryczny, nadając mu odpowiednie warunki brzegowe oraz właściwości magnetyczne materiałów. Przeprowadzono symulację w oprogramowaniu ANSYS v.13, uzyskując teoretyczny rozkład indukcji pola magnetycznego w szczelinie obróbkowej. W celu weryfikacji modelu przeprowadzono pomiary na stanowisku rzeczywistym.
EN
In this paper discussed on the issues of magnetic abrasive finishing, in particular the issue of efficiency magnetic energy use to applied in machining system. For proposed design solution, with allows closure the magnetic field, create numerical model with boundary condition and material properties. A simulation was performed in software ANSYS v.13 and results was theoretical value of magnetic field in the gap machining. In order to verify the model was carried out the measurements on real stations.
10
Content available remote Analiza pola magnetycznego w obwodzie do obróbki magnetyczno-ściernej
PL
Przeglądając zagadnienia technologii maszyn napotkać można wykorzystywanie pola magnetycznego w odlewnictwie (piece indukcyjne), spawalnictwie (roboty wykorzystujące elektromagnesy do utrzymywania pozycji np. w czasie spawania pionowego), obróbce plastycznej (tłoczenie elektromagnetyczne) oraz obróbce wykończeniowej (obróbka magnetyczno-ścierna). Ostatnie, z wymienionych zastosowanie znane jest od lat 60. XX wieku. Od tamtej pory prowadzone są prace badawcze obejmujące obróbkę magnetyczno-ścierną oraz jej modyfikacje lub adaptacje z klasycznymi metodami kształtowania właściwości warstwy wierzchniej.
PL
Omówiono zagadnienia obróbki ściernej ze wspomaganiem magnetycznym, a w szczególności optymalizacji parametrów technologicznych stanowiska badawczego. Analiza skupia się na wyznaczaniu oporności obwodu magnetycznego w celu zwiększenia indukcji magnetycznej w szczelinie obróbkowej. Zwiększone pole magnetyczne umożliwia intensyfikację procesu obróbki ściernej poprzez oddziaływanie ziaren ściernych na powierzchnię przedmiotu obrabianego. Do zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego, umożliwiającego zamknięcie pola magnetycznego, stworzono model numeryczny, nadając mu odpowiednie warunki brzegowe oraz właściwości magnetyczne materiałów. Przeprowadzono symulację w oprogramowaniu ANSYS v.13, uzyskując teoretyczny rozkład indukcji oraz natężenia pola magnetycznego w szczelinie obróbkowej. W celu weryfikacji modelu wykonano zaproponowany obwód magnetyczny i porównano wyniki symulacji z rzeczywistymi parametrami.
EN
Discussed in this paper are problems related to magnetic abrasive machining operations with particular attention paid to optimization of the process parameters of the experimental setup. Analytical work is concentrated on control of reluctivity of magnetic circuit for increase of magnetic flux density in working gap. Higher magnetic flux densities provide for more intensive abrasive process by attraction of abrasion grains to the work surface. With reference to the suggested engineering solution providing for closure of the magnetic field a numeric model has been developed specifying required boundary conditions and material magnetic properties. Suitable simulation has been performed in ANSYS v.13 software and the required theoretical magnetic flux density field as well as the field density strength in working gap were obtained. Respective magnetic circuit has been built and the model simulation results were compared against those relevant to actual parameters.
12
Content available remote Hybrydowy silnik krokowy z magnesami stałymi jako element hamujący
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy hybrydowego silnika krokowego pracującego jako hamulec. Silnik samohamowny pełni istotną rolę we wszystkich układach elektromechanicznych gdzie występuje czynny moment obciążenia lub duży moment bezwładności. Wytracanie energii kinetycznej wiąże się z koniecznością wzbudzenia pola magnetycznego. W przypadku konstrukcji elektromechanicznej zawierającej magnesy stałe w związku ze wzbudzaniem momentu zaczepowego można częściowo zaoszczędzić energię elektryczną wykorzystując strumień generowany przez magnesy stałe.
EN
In the paper the results of analysis concerning hybrid step motor that works as a braking system Has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program ANSYS MAXWELL. It is possible to save a part of energy using a flux from constant magnets. Especially when there is an active torque in the system, jogging torque can be useful during the process of break.
13
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits in the design of driving signals has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program FLUX 2D v 10.1. The simulations have shown a significant influence of the driving current sequence impulses on the cogging torque in the hybrid stepper motor.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie narzędzi do analizy obwodów magnetycznych wraz z obliczeniami momentów i sił w obwodach magnetycznych silników elektrycznych przy konstrukcji sterowania okładem prądowym silnika Hybrid Stepper. Wszystkie symulacje pokazały duży wpływ kolejności impulsów prądowych sterowania na moment zaczepowy w krokowym silniku hybrydowym.
14
Content available remote Modelowanie obwodu magnetycznego do obróbki magnetościernej
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe obliczenia, niezbędne do wykonania projektu stanowiska badawczego do obróbki magnetościernej. Zaprezentowano dane wyjściowe do projektu obwodu magnetycznego ze szczeliną roboczą o szerokości kilku milimetrów oraz tok obliczeń teoretycznych parametrów magnetycznych. Ponadto wykonano symulację komputerową układu metodą elementów skończonych (MES), z zastosowaniem programu Ansoft Maxwell 3D v. 15.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń wielobiegunowej maszyny dla dwóch wariantów obwodu, różniących się liczbą biegunów magnetycznych i porównano je z wynikami pomiarów przeprowadzonych na dwóch prototypach wielobiegunowych maszyn.
EN
The paper presents results of calculations of multipole machine for two versions that differs in number of magnetic poles and compares them with results of measurements conducted on two prototypes of multipole machines.
16
Content available remote Wpływ konstrukcji wirnika na parametry maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dziewięciu modeli maszyn elektrycznych o różnych konstrukcjach wirnika z magnesami typu NdFeB i jednej konstrukcji stojana. We wszystkich modelach zachowano stałą ilość biegunów oraz objętość źródeł sił magnetomotorycznych. Na podstawie analizy momentów elektromagnetycznych, indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej, napięcia indukowanego oraz ich pulsacji, wskazano najlepsze rozwiązania konstrukcyjne wirników w obwodzie magnetycznym maszyny, które dały najmniejsze pulsacje i największe wartości momentu elektromagnetycznego.
EN
The paper presents results of simulations of nine models of electrical machines having different rotor structures with NdFeB-type permanent magnets and the stator of the same construction. In all models the constant number of poles and volume sources of magnetomotive force (mmf) has been assumed. Based on the analysis of electromagnetic torque, magnetic flux density in the air-gap and the induced voltage (emf) in the stator winding and it's pulsation, the best design solutions of the rotor structure have been indicated (the smallest pulsation and the largest electromagnetic torque).
17
Content available remote Metrologiczne aspekty w projektowaniu obwodów magnetycznych
PL
W referacie przedstawiono sposób projektowania i optymalizacji konstrukcji obwodu magnetycznego na przykładzie głowicy magnetycznej do badania linek stalowych w taśmach przenośnikowych. Wykorzystano metodę elementów skończonych oraz oprogramowanie ANSYS.
EN
The paper presents the design and optimization of magnetic circuit, an example of magnetic head for testing of steel wires inside conveyor belts. In the design process was used finite element method and ANSYS software.
EN
In the paper, an algorithm of pre-selection of the permanent magnet motors main dimensions is presented. The algorithm can be used for defining the set of initial points initial variants) in the optimization processes of permanent magnet synchronous motors. The software supporting the calculation of the working point of the permanent magnet has been developed. Moreover, the algorithm and computer software for the cogging torque minimization has been also developed. The software be used to determine the optimal rotor pole dimensions and number and dimensions of the stator slots.
EN
In the paper the results of the simulation and analysis of the interior-permanent magnet synchronous motor have been presented. In the research FEM method was applied. Magnetic concentrator, made of high material permeance with saturation up to 2,35 T, was used to form the magnetic flux. All simulations for computing torque, flux density and cogging torque were calculated in Flux 2D and FEMM commercial programmes. The differences between static torque of the rotor with and without magnetic concentrator were presented in the paper. The numerical simulations showed the influence of the magnetic concentrator on the torque and the cogging torque in the interior permanent magnet synchronous motor.
EN
High speed squirrel-cage motors are a relatively unknown group of machines, mainly due to their particular application. High rotational speed is achieved by supplying the motors with 400-1500Hz frequency voltage. Their operation in special conditions results in the fact that their structure and some properties differ from those of squirrel-cage induction machines supplied with 50Hz frequency voltage. The use of closed rotor slots causes strong saturation of the magnetic circuit for the slot leakage flux. Changes in the current in the slot causes a varying state of saturation and thus rotor leakage inductance is not a constant parameter. When determining the rotor winding leakage inductance for classic induction motors supplied with 50Hz frequency voltage, the influence of the saturation of the magnetic circuit for the leakage flux is usually omitted. This is a standard approach and an equivalent scheme, mentioned in literature, is used in such a case. Identification of the inductance in motors supplied with high frequency voltage, in which the phenomenon of core saturation occurs, is a relatively complex issue due to the complicated distribution of magnetic flux, and especially the leakage flux. The value of leakage inductance was determined experimentally. The paper presents differential equations describing a mathematical model and transients of the current and electromagnetic torque, obtained by simulating the start-up of a squirrel-cage high-speed motor.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.