Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obsługa transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Problemy obsługi transportem zbiorowym centrum miasta
PL
Obsługa transportem zbiorowym centrum miasta stanowi bardzo duże wyzwanie. Z jednej strony należy bowiem zachować walory historyczne i kulturowe tego obszaru, z drugiej zaś zaspokoić rosnące potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców i użytkowników tego obszaru. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ukształtowanie przystanków zlokalizowanych w centrum i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Także, kształtując przebieg poszczególnych linii transportu zbiorowego, należy zwrócić baczną uwagę na ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie centrum miasta. Działania te powinny być zintegrowane z rozwojem infrastruktury dla ruchu pieszego oraz ograniczeniami dla ruchu samochodowego. Te ostatnie stanowią bardzo istotną zachętę do korzystania z transportu zbiorowego przez nowych użytkowników.
EN
Public transport service in the city center is a very big challenge. From one side it is necessary to maintain historical and cultural values of this area, from the other side growing expectation and needs of inhabitants and users of this area have to be fulfilled. One of the key issue is the location of public transport stops in the center and in its neighborhood. While developing of public transport lines in this area it is important to consider its impact on the functioning of the city. Those decisions should be integrated with the development of the infrastructure for pedestrians and with restrictions for car traffic. Especially the restrictions are significant incentive to use public transport by new users.
EN
This paper presents results of research on the need for transportation services and their forms. Based on a conducted survey it might be stated that 59.04% of farmers see a need for transportation service and the share in answers increases along with an increase in age of the respondents (50% for group A and 68.18% fro group C). 46.94% of respondents point to time savings as the most common reason for such service demand. The average of service users is 48.80%, but this number increases along with an increase in farmers’ age. The most frequent justification for the use of transportation services is time efficiency (increase in number of users along with an increase in age) and cost efficiency (there is however an opposite correlation). 43.98% of farmers are service providers and their main reason is additional income, with a decreasing tendency along with an increase in age. Combination of supply services and sales with transportation services performed by compa-nies who supply and purchase products is the most frequently quoted service model, with the average of 36.73% and a decrease in interest in such ventures along with an increase in farmers’ age is visible. Another model is neighbour-to-neighbour services, with an average of 30.73% and a significant increase along with an increase in farmers’ age.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących potrzeby usług transportowych na terenach wiejskich i ich modelu. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 59,04% rolników widzi potrzebę usług transportowych i w miarę wzrostu wieku właściciela liczba odpowiedzi rośnie (grupa A 50% i grupa C 68,18%). Oszczędność czasu (46,94% odpowiedzi) to najczęstszy powód zapotrzebowania na usługi. Przy średniej 48,80% korzystających z usług w miarę wzrostu wieku rolnika liczba korzystających rośnie. Podstawowym powodem korzystania z usług jest oszczędność czasu (wzrost korzystających wraz ze wzrostem wieku), drugi powód to taki, że usługi są tańsze (tendencja odwrotna}. 43,98% rolników jest usługodawcami, a główny powód to dodatkowy zarobek - widoczna tendencja malejąca w miarę wzrostu wieku rolnika. Łączenie zaopatrzenia i sprzedaży produktów z transportem wykonywanym przez firmy zaopatrujące w środki i zakupujące produkty, to najczęściej wymieniany model obsługi (36,73% odpowiedzi) ma coraz mniejsze zainteresowanie w miarę wzrostu wieku rolnika. Drugi z kolei model to usługi sąsiedzkie (30,73% odpowiedzi), na który występuje znaczny wzrost zainteresowania w miarę wzrostu wieku rolnika.
EN
The present paper presents results of research on opinions of farm owners concerning the need and forms of transportation services within the context of their education. According to 59.04% of surveyed farmers, there is demand for transportation services. The primary reason for such demand is time savings (the number of answers increases along with an increase in farmer’s education). 48.80% of farmers use such services (42.86% having a primary education and 71.43% having a higher education). The primary reason for using such services is the fact to be cheaper when compared to own transport - percentage share in answers increases along with an increase in education. Among farmers who provide such services, 71.24% perceive it as a source of additional income. Either transportation services in the form of sale or purchase of means of produce sale or combination of these occur in 44.56% of answers. All-inclusive transportation services in external transportation, that is purchase of means and collection of goods, are preferred by 36.73% on average and the number increases along with an increase in education. The values for farmers having a primary and higher education are: 14.29% and 67.14% respectively.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właściciela gospodarstwa na temat potrzeb i form obsługi transportowej w kontekście jego wykształcenia. Według 59,04% rolników usługi transportowe są potrzebne. Podstawowym powodem przemawiającym za potrzebą usług jest oszczędność czasu (ilość odpowiedzi rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia). 48,80% rolników korzysta z usług (42,86% podstawowe i 71,43% wyższe). Podstawowym powodem korzystania z usług transportowych jest to, iż są one tańsze w stosunku do transportu własnego - % odpowiedzi rośnie w miarę wzrostu wykształcenia. Wśród rolników dających usługi średnio 71,24% upatruje w tym dodatkowy zarobek. Obsługa transportowa w formie: albo zakup środków, albo sprzedaż produkcji lub ich połączenie 44,56% odpowiedzi. Pełną obsługę transportową w transporcie zewnętrznym tzn. zakup środków i odbiór produktów preferuje 36,73% średnio i ich udział rośnie wraz z wykształceniem. Jest to 14,29% rolników z wykształceniem podstawowym i 67,14% z wykształceniem wyższym.
PL
Problem troski o zdrowie publiczne jest jednym z najistotniejszych współczesnych dylematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podstawowym warunkiem wysokiego poziomu zdrowia publicznego jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w państwie. W Polsce kształt systemu ochrony zdrowia jest oparty na szerokim katalogu ustaw, a także na wypracowanych praktykach. Jednym z najistotniejszych elementów systemu ochrony zdrowia jest system ratownictwa medycznego. Obejmuje on dwa piony; jednym z nich są zespoły ratownictwa medycznego, których działanie jest podyktowane istnieniem specyficznych potrzeb transportowych związanych z przewozem pacjentów oraz świadczeniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. W związku z niezwykłą wagą procesu obsługi transportowej dla całości systemu jest on osobno finansowany, przy czym jego wysoka kosztochłonność wymusza odrębną kalkulację oraz wypracowanie specyficznego rachunku kosztów.
EN
The problem of public health care lies within the interests of sustainable development movement. Health care system efficiency is one of the most important factors which determines the level of public health. In Poland, health care system is a result of a wide catalogue of law and good practice. One of the most important elements of the health care system is the rescue services system. It consists of two segments and rescue services teams are a key factor in one of them. Their functioning is conditioned by the existence of specific transport needs, concerning transportation of patients and the demand for health services granted on-site. Due to the extreme importance of rescue services transportation system it is individually financed and cost intensity is calculated in a different and specific manner.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na wielokierunkowe, strukturalne przemiany w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, jakie nastąpią w drugiej dekadzie XXI w. Zakładając systematyczny wzrost ruchu pasażerskiego i cargo oraz dynamiczny rozwój siatki połączeń niezbędne jest dalsze zwiększanie potencjału produkcyjnego portu z uwzględnieniem założeń polityki innowacyjnej oraz zrównoważonego rozwoju. Istotnym, rozwojowym problemem będzie również rozbudowa tzw. strefy egzo- tj. Airport City Gdańsk. Inwestowanie w infra- i suprastrukturę umożliwią środki własne portu lotniczego, unijne z budżetu na lata 2014-2020 oraz program emisji obligacji w ramach umowy Portu Lotniczego Gdańsk z Bankiem PeKaO SA, dzięki którym m.in. zoptymalizowano koszty finansowania zewnętrznego rozwoju przedsiębiorstwa. W kontekście zaprezentowanych problemów są niezbędne organizacyjno-strukturalne przemiany w funkcjonowaniu portu lotniczego w Gdańsku. W artykule zostały zaprezentowane determinanty rozwoju współczesnych portów lotniczych oraz ilościowe i jakościowe przeobrażenia istotne dla sprawnego funkcjonowania regionalnego portu lotniczego w Gdańsku. Dzięki niezbędnym przedsięwzięciom Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy będzie utrwalał pozycję na polskim i europejskim rynku usług lotniczych.
EN
The mean target of this paper is showing the multidirectional and structural changes which will come in the Lech Walesa Gdansk Airport in the first and second decade of the XXI century. Planning the permanent growth of passenger and cargo traffic and development of the network it is necessary to entlarge the production potential of the airport. Innovation policy and sustainable development should the taken into consideration. The very important aspect will be olso the creating of the exogenous zone, so called the Airport City Gdansk Investments in infra- and suprastructure of the airport will be possible thanks to the own founds of the airport, founds from EU budget and the program of emisssion of obligations in the frames of cooperation Gdansk Airport and PeKaO SA Bank. Thanks to such financial engeenering the costs of the airport development will bee optimal. In the context of presented problems some changes of organizational and structural forms are necessary. The determinants of the development of the modern airports will bee presented, thanks to which Gdansk Airport will strenght its position on the Polish and European air transport market.
PL
Artykuł przedstawia wybrane problemy związane z obsługą logistyczną Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. Zarządzanie logistyczne międzynarodową imprezą sportową stanowi nie tylko integralną jej część, ale także warunkuje sprawny jej przebieg. Jednakże, ze względu na obszerność tematu, przedstawione zostały rozwiązania logistyczne odnoszące się głównie do obszaru Polski. W szczególności uwaga została zwrócona na wstępne uwarunkowania organizacji EURO 2012 oraz na zakres podjętych działań logistycznych, stanowiących obszary wsparcia dla przebiegu Mistrzostw. Analizą zostały objęte główne przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie infrastruktury stadionowej i transportowej, a także zakres obsługi transportowej, zapewniającej sprawne i płynne przemieszczenia wszystkim uczestnikom EURO 2012. Obsługa ta obejmuje krajowy transport lądowy, transport lotniczy oraz publiczny transport w miastach gospodarzach. Ponadto, zwrócona została również uwaga na kolejne zadanie logistyczne, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Mistrzostw oraz z zapewnieniem porządku jej przebiegu.
EN
This article presents some selected problems associated with logistical support of the 2012 UEFA European Championship held Poland and Ukraine. Logistics management of an international sporting event not only constitutes its integral part, but also determines the smooth course of the event proceedings. However, because of the breadth of the subject, the presentation of logistic solutions has been limited to embrace only the solutions utilized in Poland. In particular, attention has been paid to the initial conditions for the organization of EURO 2012, as well as the scope of logistics activities undertaken to support the course of the Championships. Major investment projects in the field of stadium infrastructure and transport have been analyzed, as well as the range of transport services that ensured the smooth and seamless movement of all participants of EURO 2012. This support included national land transport, air transport and public transport in the host cities. In addition, attention has also been paid to the next logistics task that is the one related to ensuring the safety of all participants and the smooth course of the Championships.
PL
W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń losowych na czas międzynarodowej obsługi transportowej. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono model graficzny obsługi transportowej. Przedstawiono główne założenia do budowy modelu matematycznego opisującego międzynarodową obsługę transportową. Przedstawiono model matematyczny oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne. Opracowano zmienne decyzyjne oraz ograniczenia mające zastosowanie w zadaniu optymalizacyjnym. Do rozwiązania problemu wykorzystano elementy teorii grafów. Przedstawiono kierunek dalszych badań naukowych z zakresu budowy modelu międzynarodowej obsługi transportowej uwzględniającej większą niż jeden liczbę przejść granicznych a także przygotowano założenia do sformułowania zadania optymalizacyjnego minimalizującego koszty międzynarodowej obsługi transportowej.
EN
The paper presents the problem of the occurrence and impact of disturbances on time of the international transport service. It was assumed that the main barrier affecting on duration of transport service are country borders. The graphic model of transport service was presented. The paper presents the main assumptions for the construction of a mathematical model describing the international transport services. The mathematical model was presented and the optimization problem was formulated. To solve the problem used elements of graph theory. Paper presents the direction of further research in the field of building the model of the international transport service.
EN
The presented research results pertain to the opinions of farm owners with various areas of production on transport services for the agricultural sector. The greatest need for transport services is seen by farmers dealing with vegetable production (66.67%), the least need is seen by milk producers. Farmers mostly justify the need for services by time saving. Nearly a half of farms under analysis use such services; these are mostly farms producing livestock, while farms specializing in general agricultural production use such services the least frequently. 56.02% do not provide services due to the lack of demand and funds. Combination of transport services with commercial activities is preferred by 56.51% of farms specializing in crop production and 55.56% of farms specializing in vegetable production.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii właścicieli gospodarstw rolniczych o różnym kierunku produkcji na temat usług transportowych dla rolnictwa. Największą potrzebę usług transportowych widzą rolnicy zajmujący się produkcją warzyw 66,67%, najmniejszą producenci mleka. Potrzebą usług w największym stopniu rolnicy tłumaczą oszczędnością czasu. Prawie połowa badanych gospodarstw korzysta z usług, najczęściej gospodarstwa produkujące żywiec, najmniej produkcja ogólnorolnicza. 56,02% nie daje usług ze względu na brak popytu i brak środków. Połączenie obsługi transportowej z czynnościami handlowymi, preferuje 56,51% gospodarstw produkcja roślinna oraz 55,56% warzywnicza.
9
PL
W artykule omówiono pewne podejście do problematyki organizacji systemów przewozowych na potrzeby obsługi transportowej przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedstawiono istotę sieci dostaw uwzględniając przepływy materiałów między dostawcami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz wyrobów gotowych między producentami a odbiorcami finalnymi. Wskazano, że dla właściwej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego niezbędne jest odpowiednie zintegrowanie fizycznego przepływu strumieni materiałów jak i związanych z tym przepływem strumieni informacji w ramach odpowiedniego systemu przewozowego. W artykule zawarto sformułowanie modelu organizacji systemu przewozowego na potrzeby obsługi transportowej przedsiębiorstw produkcyjnych z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw zarówno w sferze zaopatrzenia jak i dystrybucji.
EN
The paper discusses an approach to the problem of the organization of the transport systems for the transport service for manufacturing companies. The paper presents the essence of supply networks taking into account material flows between suppliers and production companies and finished goods between producers and finalized consumers. It was pointed out that for the proper handling of manufacturing company the proper integration is required on the physical flow of streams of goods and associated to that flow streams of information within the relevant transport system. The article contains formulation of the model of organization the transport system for the transport service for production companies with respecting the specificities of companies in both the supply and distribution.
PL
W pracy przedstawiono problematykę występowania i wpływu zaburzeń na efektywność globalnych łańcuchów dostaw. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono metody określania rzeczywistych czasów odpraw granicznych oraz sposoby ich szacowania. Wykorzystując współczynnik czasu obsługi granicznej oraz dane dotyczące rzeczywistego czasu oczekiwania przeprowadzono analizę dla wybranych przejść granicznych i tras międzynarodowych.
EN
This paper presents the problem of occurrence and impact of the disturbances on the efficiency of global supply chains. It was assumed that the main barrier which affects on the time of transport services are borders. The paper presents methods for determining the times of actual border clearance and method their calculation. In the article presents coefficients of transport services, the actual waiting time and the analysis for selected border crossings and international routes.
PL
Celem badań było ustalenie preferencji rolników w zakresie różnych form obsługi transportowej gospodarstw o różnej powierzchni. Zakresem objęto 166 gospodarstw województwa małopolskiego o zróżnicowanej powierzchni i kierunku produkcji. Prawie 60% objętych wywiadem rolników odpowiedziało, iż usługi transportowe są potrzebne. Aktualnie, średnio 48,80% korzysta z usług a wielkość ta rośnie w miarę wzrostu powierzchni. Generalnie 44,56% rolników widzi połączenie obsługi transportowej z czynnościami handlowymi (36,07% najmniejsze i 59,11% największe).
EN
The aim of the study was to determine the preferences of farmers for the various forms of transport service of farms of different sizes. The scope consisted of 166 holdings of Małopolskie voivodeship of different size and direction of the production. Nearly 60% of farmers answered in interview that transport services are needed. At present, on average, 48.80% make use of services and this quantity is growing with the increase of the surface. Generally, 44.56% of farmers see a combination of transport service with commercial activities (the smallest 36.07% and the largest 59.11%).
PL
W artykule przedstawiono problematykę wpływu przejść granicznych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na efektywność obsługi transportowej. Scharakteryzowano zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zlokalizowaną na terenie Polski. Omówiono infrastrukturę pod kątem przepustowości przejść granicznych. Przedstawiono dane dotyczące ruchu granicznego oraz główne czasy wpływające na wydajność czasu obsługi transportowej. Omówiono sposoby szacowania czasu obsługi granicznej. Wprowadzono współczynniki określające wpływ poszczególnych składowych na całkowity czas obsługi transportowej. Wykonano obliczenia symulacyjne wpływu czasu obsługi granicznej na czas obsługi transportowej dla 6 charakterystycznych tras europejskich ze względu na ich długość.
EN
The article presents the issues of the impact of border crossings at the external border of the European Union on the efficiency of the transport service. The article characterizes the external border of the European Union located on Polish territory. Infrastructure are discussed in terms of the capacity of border crossings. border traffic data are presented and the main times affecting the performance of transport service time. Discusses how to estimate service time at the border. Introduced coefficients determining the impact of the component times on the overall transport service time. Were performed simulation calculations influence of border service time for the time of transport service for 6 typical European routes on account of their length.
PL
W modelach optymalizacyjnych dotyczących planowania tras przewozu, czy szerzej obsługi transportowej przedsiębiorstwa, problematyka ograniczeń czasu pracy kierowców jest sprowadzana do uzupełnienia modelu o jedno ograniczenie dotyczące czasu pracy kierowców ze stałym parametrem. W kontekście obecnych regulacji prawnych takie uproszenie rzeczywistości zdaniem autorów należy uznać za akceptowalne jedynie w szczególnych przypadkach. Istnieje, zatem potrzeba bardziej szczegółowego rozpoznania uwarunkowań prawnych organizacji czasu pracy kierowców oraz ich uwzględniania w modelach optymalizacyjnych. W artykule po raz pierwszy podjęto się uzupełniania istniejącej luki w tym zakresie, przy czym ograniczono się do planowania pracy kierowców w jednym dniu.
EN
The optimization models for planning transport routes, or more broadly enterprises transport service, the issue of restrictions on drivers 'working time is reduced to supplement the model with a restriction on drivers' hours with fixed parameter. In authors opinion such simplification of reality current regulations, should be regarded as acceptable only in special cases. There is a need for a more detailed diagnosis of the legal conditions working time of drivers and their role in optimization models. A more detailed diagnosis of the legal conditions working time of drivers and their role in optimization models are necessary. The article includes a filling the existing gap in this area, but it's limited to the planning of drivers work in one day.
PL
Artykuł przedstawia rolę transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przewozu ładunków polskiego handlu zagranicznego w pierwszych latach XXI wieku. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania obecnej pozycji tej gałęzi transportu w przewozach transportowych ładunków polskiego handlu zagranicznego. Główne rozważania w artykule zostały skupione na analizie wielkości oraz struktury przedmiotowej i kierunkowej ładunków polskiego handlu zagranicznego przewiezionych w analizowanym okresie przez żeglugę śródlądową. Przedstawiono w nim również perspektywy zwiększenia roli analizowanej gałęzi transportu w obsłudze transportowej polskiego handlu zagranicznego.
EN
This article presents the role of inland freight water transport in Poland in the twenty-first century, identifying the current status of various modes of transport in the export of Polish foreign trade. The article focuses on an analysis of the size, structure and direction of Polish foreign trade cargoes transported by inland waterways in the analyzed period, and presents the future prospects for increasing the role of the analyzed mode of transport.
PL
Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów i konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu jakim jest termin dostawy, dlatego system zaopatrzenia to m.in. sprawne procesy przewozowe zsynchronizowane z przepływem towarów i dokumentów zapewniające odpowiednią elastyczność i kompleksowość usługi. Artykuł prezentuje założenia modelu obsługi transportowej ładunków w procesach zaopatrzenia.
EN
Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time - as the highest priority - has to be maintained at the same time. Thus, the supply system means: effective transport processes synchronized with goods and documents flow, which cater for flexibility and complexity of services. The article presents model of transport goods in measures processes.
PL
Autorzy niniejszego artykułu brali udział w pracach studialnych nad dwiema dużymi inwestycjami w zakresie miejskiego transportu szynowego w Toruniu. Na podstawie zdobytych doświadczeń, w artykule omówiono wpływ budowy pasów autobusowo - tramwajowych na efektywność obsługi transportowej centrum dwustutysięcznego miasta. Przedstawiono mechanizm wyboru lokalizacji pasów autobusowo - tramwajowych. Omówiono zasady projektowania oraz wady i zalety rozwiązania zgodnego z Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych oraz poszczególnych rozwiązań autorskich.
EN
The authors of the following paper participated in the study works concerning two large investments in rail transport in Toruń. In this paper, impact of bus and tram lanes on efficiency of transport service in the centre of the city of nearly 200 thousand inhabitants is described. The mechanism of choice of bus and tram lane localization is presented. The principles of designing are demonstrated. Both advantages and drawbacks of the solution being in accordance with [8] as well as other proprietary solutions are pointed out.
PL
W artykule omówiono transport publiczny w godzinach nocnych w Pozaniu. Nie jest to już tylko usługa socjalna umożliwiająca najuboższym dotarcie do pracy późnym wieczorem czy bardzo wcześnie rano, ale usługa mająca istotny wpływ na atrakcyjność oferty gastronomicznej i kulturalnej miasta, a także przyczyniającą sę - poprzez zapewnienie mobilności przez całą dobę - do wyboru transportu publicznego zamiast samochodu. Zmiana roli nocnego transportu publicznego wymusza poświęcenie większej uwagi jakości usług. Stan i lokalizacja przystanków odgrywają tu ważną, choć nadal niedocenioną rolę.
PL
W artykule przedstawiono przygotowania i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu ponad 11 tys. delegatów, którzy uczestniczyli w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
PL
W artykule przedstawiono przygotowania i nadzór nad prawidłowym przebiegiem dowozu ponad 11 tys. delegatów, którzy uczestniczyli w Światowej Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
PL
W artykule przedstawiono ogólną ideę optymalizacji oraz główne podejścia do optymalizacji systemu obsługi transportowej przedsiębiorstwa. Szczególnej analizie poddano problematykę optymalizacji tras przewozu, podając ogólne sformułowanie zadania optymalizacyjnego n-komiwojażerów przy uwzględnieniu występujących częstokroć w praktyce ograniczeń zasobowych. Problematykę optymalizacji tras przewozu przedstawiono na przykładzie rzeczywistego przedsiębiorstwa, dla którego uzyskano znaczącą redukcję kosztów obsługi transportowej.
EN
Article presents general idea of optimization and main approaches to transportation services optimization. Special analysis was provided to issues of transport routings optimization with a general formulation of optimization task for a n-traveling salesmen problem with practical assumption of limited resources. The routings optimization problem was presented on example of real transportation firm, for which the significant reduction of operating costs was obtained.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.