Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrabiarki CNC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article describes the selection of machining holders included in the so called special machining fixture-tools. The equipment presented in the work is readily used by technologists as a solution extending the kinematic chain of the machine tool. It enables multi-axis machining (from many sides) using one item clamping. This paper presents the calculation of productivity and its growth through the use of special equipment. The research was carried out for medium-volume production, which is quite a difficult area in the design of technologies and the study of production costs. In the technical development of tooling and modeling of its usage costs, it was assumed to maintain the required level of dimensional and shape accuracy with a simultaneous significant reduction of operating costs. As part of the work, a model was also developed for determining the break-even point of investment in special machining tools that are used on triaxial milling machining centers.
PL
W artykule opisano sposób doboru uchwytów obróbkowych, wchodzących w skład tzw. specjalnych przyrządów obróbkowych. Zaprezentowane oprzyrządowanie jest chętnie wykorzystywane przez technologów jako rozwiązanie przedłużające łańcuch kinematyczny obrabiarki. Umożliwia ono prowadzenie obróbki wieloosiowej (z wielu stron) w jednym zamocowaniu przedmiotu. Omówiono metodykę obliczeń produktywności oraz jej wzrostu dzięki zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. Badania prowadzono dla produkcji średnioseryjnej, która jest dosyć trudnym obszarem w projektowaniu technologii oraz badaniu kosztów produkcji. W opracowaniu technicznym oprzyrządowania i modelowaniu kosztów jego użycia założono utrzymanie wymaganego poziomu dokładności wymiarowo-kształtowej z jednoczesną istotną redukcją kosztów operacyjnych. W ramach zrealizowanej pracy opracowano również model do określania progu rentowności inwestycji w specjalne przyrządy obróbkowe, które są stosowane na trójosiowych frezarskich centrach obróbkowych.
PL
Ocena ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma za zadanie ustanowić bezpieczne miejsca pracy dla pracowników, zapoznać ich z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywanych przez nich czynności oraz z ich konsekwencjami. Każdy pracownik wykonując czynności związane z pracą, narażony jest na szereg czynników środowiskowych, przeważnie mających negatywny wpływ na jego zdrowie oraz samopoczucie. Praca na stanowisku operatora pras obrabiarek CNC również wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń. Szczegółowa analiza tych zagrożeń przedstawiona została w artykule. Dodatkowo przeanalizowano działania korygujące i zapobiegawcze, które stanowią klucz do bezpiecznego wykonywania przez operatora obrabiarek CNC czynności związanych z pracą.
EN
Occupational risk assessment is a key element of safety management and occupational hygiene. Conducting risk assessment is to establish safe work places for employees, make them aware of possible threats occur during their activities and with their consequences. Each the employee is exposed to a number of factors when performing work related activities environmental problems, mostly affecting his health and well-being. Working as an operator of press CNC machine tools is also associated with the occurrence of many threats. A detailed analysis of these threats has been presented In this article. In addition, corrective and preventive actions were analyzed are the key to the safe operation of the CNC machine tool operator related to work.
EN
This paper presents a concept of a vision system which can simplify the way in which some basic functions of CNC machines can be controlled. The proposed system enables the operator to control a machine tool using gestures. The developed solution is based on Microsoft Kinect for a Windows v2 sensor with a time-offlight camera. A gesture recognition module was implemented in the VC 760 milling machine with an open control system (O.C.E.A.N.). To conduct tests of the proposed interface, a set of gestures used to control a CNC machine was developed. Furthermore, the concept, the structure of the system and the test results are discussed. In summary, the advantages and potential problems of the proposed control system and plans for future development are discussed.
PL
W artykule przedstawiona została koncepcja systemu wizyjnego umożliwiającego kontrolowanie i programowanie obrabiarki CNC za pomocą gestów. Opracowane rozwiązanie ułatwia obsługę obrabiarki CNC poprzez rozpoznawanie gestów wykonywanych przez operatora. Do realizacji sytemu wykorzystany został kontroler ruchu Microsoft Kinect for Windows v2. System rozpoznawania gestów zastosowano w otwartym systemie sterowania obrabiarki VC 760 (O.C.E.A.N.). W ramach badań opracowane zostały zestawy gestów pozwalających na sterowanie obrabiarką CNC. W artykule omówiono koncepcję i budowę systemu oraz wyniki przeprowadzonych testów. W podsumowaniu wskazano zalety oraz potencjalne problemy związane ze strukturą i zastosowaniem systemu, a także zarysowano plany jego dalszego rozwoju.
EN
An average maintenance time calculation method based on components failure correlation analysis is proposed to revise the traditional system maintenance time. This paper focus on complex system type II fault correlation, using the Decision-making trial and evaluation laboratory / Interpretative structural model method to divide the fault level of components. And the copula connection function is introduced to calculation of failure rate function of failure correlation components. In addition, the system maintenance time model is established by synthesizing the failure rate function of each unit of the system. Moreover, the average maintenance time under the minimum number of failures is determined. This method shows that the minimum average maintenance time of the proposed system is more reasonable than the traditional one and provides the basis for system and component reliability design.
PL
W artykule zaproponowano metodę obliczania średniego czasu konserwacji, opartą na analizie korelacji uszkodzeń elementów składowych systemu. Metoda ta ma na celu rewizję tradycyjnego czasu konserwacji systemu. Głównym tematem pracy jest korelacja awarii typu II występujących w systemach złożonych. Elementy systemu podzielono ze względu na poziom uszkodzenia przy użyciu metody DEMATEL w połączeniu z interpretacyjnym modelowaniem strukturalnym. Funkcję intensywności skorelowanych uszkodzeń elementów systemu obliczono za pomocą funkcji łączącej (kopuły). Dodatkowo, opracowano model czasu konserwacji systemu poprzez syntezę funkcji intensywności uszkodzeń każdej jednostki systemu. Ponadto, określono średni czas konserwacji dla minimalnej liczby uszkodzeń. Metoda ta pokazuje, że minimalny średni czas konserwacji proponowanego systemu jest korzystniejszy niż tradycyjnie przyjęty i stanowi podstawę do projektowania niezawodności systemu i jego składowych.
PL
Współpraca robotów oraz obrabiarek CNC jest to zagadnienie, które pojawiło się niedawno, ale w wyniku postępującej automatyzacji i robotyzacji procesów będzie sukcesywnie rozwijane. W artykule przedstawiono przykład dostępnych rozwiązań współpracy manipulatorów z maszynami CNC. Przeprowadzono analizę wymagań dla stanowiska zrobotyzowanego. Zaprojektowano wymagane komponenty stanowiska w oprogramowaniu CAD oraz w środowisku RobotStudio. Zaprojektowana została struktura komunikacji kontroler manipulatorów - obrabiarka CNC. Napisano oprogramowanie w języku RAPID dla manipulatorów firmy ABB. Przeprowadzono również symulacje funkcjonowania zamodelowanego stanowiska.
EN
The cooperation of robots and CNC is an issue that came up recently but due to ongoing automation and robotics processes will be gradually developed. An example of available collaboration solutions of manipulators and CNC was presented in the paper An analysis of the requirements for the position of robotic station was performed. Required components were designed in CAD software and in the environment RobotStudio. It was designed communication structure controller keypads - CNC. Software for ABB manipulators was written in the RAPID programming language. Simulations of the functioning of modeled station were also carried out.
PL
Minimalizacja poziomu czynników szkodliwych na stanowisku pracy jest jednym z podstawowych zadań utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w zakresie ochrony zdrowia jak i komfortu pracy. Niezwykle istotne z tego punktu widzenia jest systematyczne monitorowanie poziomów czynników szkodliwych poprzez prowadzenie miarodajnych pomiarów na stanowisku pracy. Sposób przeprowadzania pomiaru hałasu i pola elektromagnetycznego PEM na stanowiskach pracy konkretnych maszyn i urządzeń jest znormalizowany, przez co pomiary różnych maszyn mogą być ze sobą porównywane. W pracy przedstawiono pomiary hałasu i PEM frezarki sterowanej numerycznie DMC 635. Wyniki pomiarów ujawniły jedynie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na stanowisku pracy operatora obrabiarki przy pewnych parametrach obróbki. Efektem badań środowiskowych są szczegółowe zalecenia stosowania przez operatora indywidualnych środków ochrony narządu słuchu podczas obsługi obrabiarki CNC.
EN
Minimizing the level of harmful factors in the workplace is one of the basic tasks in maintaining industrial safety, including health care and work comfort. In this view systematic monitoring of harmful factors level by performing reliable measurements in the workplace is crucial. The method of measuring noise and electromagnetic field (PEM) levels in the workplace of particular machines and devices is standardized so that the measurement results of different machines can be compared. This work presents the noise and PEM measurements of numerically operated DMC 635. The measurement results reveal that the permissible noise level has been exceeded in the workplace of a machine tool operator in case of certain machining parameters. Environmental tests served as the basis for a detailed set of recommendations concerning the use of personal hearing protective equipment by the operator while working with CNC machine tools.
7
Content available remote Przygotowanie procesu produkcyjnego formy wtryskowej
PL
Omówiono sposób przygotowania procesu produkcyjnego formy wtryskowej na element wchodzący w skład mechanizmu, jakim jest wózek dziecięcy. Przedstawiono strategię opracowania planu obróbczego oraz przygotowania kodu sterującego na obrabiarki sterowane numerycznie. Zaprezentowano metodę obróbki elementów kształtujących, z których złożona jest forma, na 5-osiowym centrum frezerskim Matsuura MX-520.
EN
Describes a process for the preparation of the production process of the injection mold for the component of the mechanism, which is the stroller. It outlines the strategy for the development of a processing plan and prepare the control code for numerically controlled machines. Presented method of processing elements shaping, which is a form of complex 5-axis center of a milling Matsuura MX-520.
PL
Zaprezentowano model opisujący zjawisko konwekcji w zespole przekładni śrubowo-tocznej. Przedstawiono sposób identyfikacji parametrów modelu, strukturę sztucznej sieci neuronowej i sposób doboru danych uczących, aby ostatecznie przedstawić wyniki walidacji modelu.
EN
In this article, the author presents a model describing the phenomenon of convection in ball screw. The author presents a method for identifying model parameters, the structure of artificial neuron network, the manner of selection of training data and finally the results of model validation.
PL
Progres w zakresie systemów produkcyjnych, obserwowanego coraz szerszego stosowania automatyzacji stanowisk obróbkowych wymaga rozwoju systemów diagnostyki narzędzia i procesu skrawania.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza zmian poziomu ciśnienia akustycznego w strefie prac operatora, które jest emitowane przez wrzeciono obrabiarki CNC pracujące bez obciążenia z różnymi prędkościami obrotowymi oraz podczas skrawania z prędkością 10 000 obr/min. Istotą przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy poziom hałasu emitowanego przez obrabiarkę CNC nie przekracza wartości dopuszczalnej. Wykonano je zgodnie z zapisem badania hałasu podanym w normie ISO 230-5 oraz z wykorzystaniem norm ISO 3744 i ISO 11203. Badania pokazały, że podczas głębszej obróbki materiału pojawiają się dźwięki o charakterze impulsowych. Poziom dźwięku wzrasta wówczas do wartości 92,2 dB, a więc na stanowisku pracy następuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku. Dla różnych prędkości obrabiarki poziom dźwięku A utrzymuje się na stałym poziomie: 71÷72 dB(A) – dla prędkości do 5000 obr/min, 80 dB(A) – dla wyższych prędkości.
EN
The subject of the study was to analyze sound pressure levels at the operator work area, emitted by a CNC machine tool working in different speeds of spindle and during process of cutting with a speed of 10,000 rev / min. The essence of the study was to find out if the noise level emitted by the CNC machine tool exceeds the acceptable sound level. The study was carried out according to the specified standards in documents ISO 230-5, ISO 3744 and ISO 11203 [set of standards]. Obtained results indicate the appearance of an impulse sound at a deeper treatment of the material-deeper cutting causes the appearance of impulse noise. Under such conditions, the sound level rises to the value of 92.2 dB, which indicates a sound level that exceeds the acceptable sound measure levels. A sound level for different speeds of the machine is maintained at a constant level row 71/72 dB(A) up to 5000 rev / min, and increases for higher speeds of the machine tool to the value of 80 dB(A).
PL
Od lat obserwujemy rozwój w zakresie 3- i 4-osiowych frezarek oraz centrów frezarskich. Kwestia liczby osi stanowi wyzwanie dla technologów opracowujących procesy technologiczne, układy sterowania, programy i systemy CAM. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na konstrukcje obrabiarek. Postęp w zakresie jakościowym (dokładności), ergonomicznym czy zdolności technologicznych, polegający na rozwoju układów sterowania, metod chłodzenia, stosowanych napędów głównych, wrzecion, napędów posuwowych, jest faktem. Równolegle następuje progres w materiałach narzędziowych, rodzajach pokryć płytek skrawających z węglików spiekanych. Obie te dziedziny przeplatają się i uzupełniają.
12
Content available remote Szybka diagnostyka obrabiarek CNC
13
PL
W dniach 13÷15 sierpnia 2014 r. stowarzyszenie Taiwan Machine Tool & Accessory Builders’ Association (TMBA) gościło na Tajwanie przedstawicieli mediów z całego świata. Wzięli oni udział w konferencji prasowej i odwiedzili fabryki wybranych producentów obrabiarek CNC. Celem spotkania była prezentacja szczegółów zbliżającej się międzynarodowej imprezy targowej Taiwan International Machine Tool Show (TMTS), która ma się odbyć w dniach 5÷9 listopada 2014 r. w Taichung City na Tajwanie. W drugiej części artykułu kontynuujemy prezentację największych tajwańskich producentów obrabiarek.
14
Content available remote Mikrohydrauliczne narzędzie do nagniatania złożonych powierzchni przestrzennych
PL
Opisano rozwiązanie nowego narzędzia do nagniatania powierzchni przestrzennych złożonych na centrach obróbkowych. Opracowana konstrukcja zasilana jest cieczą chłodząco-smarującą z wrzeciona obrabiarki. Za utrzymanie stałych warunków pracy odpowiedzialny jest wewnętrzny, mikrohydrauliczny układ sterowania. Podano zalety opracowanego narzędzia.
EN
Described is a new concept of the complex 3D ball burnishing tool designed for use on CNC machines. The tool operating system is supplied with coolant drawn from the macjine spindle. Responsible for consistent control of the required operating conditions is the intrinsic hydraulixc microsystem. A list of advantages of the new tool is offered.
15
Content available remote Kolizje w obrabiarkach CNC minimalizacja skutków
16
Content available remote Program do tworzenia kodu sterującego frezarek CNC
PL
W artykule przedstawiono stworzoną aplikację generującą uniwersalne kody do obróbki detalu, które mogą sterować frezarką CNC z różnym typem sterowania. Jest to zagwarantowane poprzez użycie tylko podstawowych funkcji zgodnych z ISO. Otwarty kod programu daje możliwość rozszerzenie go o kolejne typy operacji.
EN
In the paper the software application for universal G-code generation for milling process was described. The application is universal and can be used for machine with any control system – ISO code compatibility (only basic functions). The program is an open source type which gives possibility to extend it for another type of operation and functionality.
EN
The paper presents the results of determining uncertainty of measurement using an inspection probe on numerically controlled vertical milling machines. To do the measurements, methods developed for coordinate measuring machines were employed. For the measurement system consisting of a vertical machining center FV-580A and OMP60 touch probe, the uncertainty of measurement was determined for the coordinates of the point, one-dimensional length measurement, two-dimensional length measurement, as well as for length measurement using multiple measurement strategies.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wyznaczania niepewności pomiaru sondą przedmiotową na frezarkach pionowych sterowanych numerycznie. Do pomiarów zaadaptowano metody opracowane dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Dla systemu pomiarowego składającego się z centrum obróbkowego FV580A i sondy OMP 60 wyznaczono niepewność pomiaru: współrzędnych punktu, jednowymiarowego pomiaru długości, dwuwymiarowego pomiaru długości oraz pomiaru długości z zastosowaniem przedmiotu niekalibrowanego.
PL
Cięcie materiałów stanowi pierwszą operacją technologii wytwarzania wyrobów. Zastosowanie nowoczesnych technologii cięcia, do których zaliczamy cięcie plazmowe, laserowe, elektrodrążenie i strumieniem wodnym, daje w tym zakresie duże możliwości. Wynika to głównie z zastosowania maszyn CNC realizujących precyzyjnie cały zaprojektowany proces cięcia. W artykule zwrócono uwagę na czynniki wpływające na wybór odpowiedniej metody cięcia na podstawie wymagań stawianych wyrobom, a także możliwości wynikającej z charakteru zastosowanej technologii oddziaływującej w odpowiedni sposób na materiał obrabiany.
EN
Cutting materials is the first step of manufacturing technology. The use of modern cutting technology, which include plasma cutting, laser, electrical discharge and water jet in this area gives great opportunities. This is mainly due to the use of CNC machines implementing the designed precision cutting process. The article focuses on the factors influencing the selection of the appropriate cutting method based on the requirements for products, as well as the opportunities arising from the nature of the technology used in the right way affecting the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na temat wpływu oświetlenia na dokładność procesu kalibracji kamer w wizyjnym systemie pozycjonowania detali w obrabiarkach sterowanych numerycznie. Przeanalizowano również wpływ czasu ekspozycji na dokładność uzyskanych parametrów kamer niezbędnych do kalibracji systemu, co umożliwiło opracowanie metody automatycznego dostosowania czasu ekspozycji przydatnej dla zwiększenia dokładności uzyskiwanych wyników kalibracji.
EN
The article presents the results of experimental studies on the impact of lighting on the accuracy of the camera calibration process in the system of the vision based positioning of workpieces on numerically controlled machine tools. The influence of exposure time on the accuracy of the obtained camera parameters necessary for its calibration has been also analysed, allowing the development of a method of automatic adjustment of exposure time useful for more accurate calibration results.
PL
W artykule przedstawiono metodę korekcji nieliniowości zmian jasności światła strukturalnego emitowanego przez projektory wykorzystywane w wizyjnym systemie pozycjonowania detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Proponowana metoda linearyzacji zmian jasności pozwala na zwiększenie dokładności trójwymiarowego skanowania przedmiotów obrabianych z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych opartych na projekcji światła strukturalnego w postaci prążków sinusoidalnych. Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w wyniku zastosowania proponowanej metody oraz wskazuje kierunki dalszych prac badawczych związanych z poprawą dokładności akwizycji danych oraz ich przetwarzania w omawianym systemie.
EN
In the paper a method for correction of the nonlinear changes of structural light brightness, which is emitted by the projector used in the machine vision system for positioning of workpieces on the CNC machines, is presented. Proposed method of linearization of the brightness changes allows increasing the accuracy of three-dimensional scanning of the workpieces using photogrammetric techniques based on structured light projection in the form of sinusoidal fringes. The paper presents the experimental results obtained by applying the proposed method and identifies directions for further research related to the increase of the accuracy of data acquisition and processing in this system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.