Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obręcz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Huta Bankowa, which is the only Polish manufacturer of rims for rolling stock manufacturers, as part of the development of its research potential and the quality of the products it offers, is planning to implement automated ring and rim ultrasonic testing technology in the near future. In this paper, the entire technological system of automated rim testing, owned currently by Huta Bankowa, was presented, with a special discussion of the ultrasonic examination stand. The assumptions concerning the designed testing system, using the latest technological solutions and selected results of numerical simulations of ultrasonic tests, made by CIVA software, on the basis of which the assumptions were made were also presented.
PL
Huta Bankowa, która jest jedynym polskim producentem obręczy przeznaczonych dla producentów taboru kolejowego, w ramach rozwoju swojego potencjału badawczego i podwyższenia jakości oferowanych wyrobów, w najbliższym czasie planuje wdrożyć technologię zautomatyzowanej kontroli jakości pierścieni i obręczy metodą ultradźwiękową. W ramach niniejszego artykułu zaprezentowano cały ciąg technologiczny badania obręczy w cyklu zautomatyzowanym, będący obecnie na wyposażeniu Huty Bankowej, ze szczególnym omówieniem stanowiska do badań ultradźwiękowych. Przedstawiono także założenia dotyczące projektowanego stanowiska badawczego, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania technologicznie oraz wybrane wyniki symulacji numerycznych badań ultradźwiękowych, wykonanych za pomocą oprogramowania CIVA, na których podstawie przeprowadzono weryfikację przyjętych założeń.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3864--3874, CD 1
PL
Praca zawiera wyniki badań eksploatacyjnych trwałości pojazdów szynowych. W badaniach niezawodności eksploatacyjnej uwzględniono kolejowe wagony towarowe, które w okresie zimowym poddawane były procesowi przyspieszonego rozmrażania przewożonego materiału. Analizę eksploatacyjnej trwałości przeprowadzono na podstawie rozkładu Weibulla. W analizie tej uwzględniono te elementy i zespoły kolejowego wagonu towarowego, które w czasie eksploatacji wykazywały, ze względu na określony rodzaj zużycia, najmniejszą niezawodność. W tym przypadku były to obręcze zestawów kołowych. Badania przeprowadzono w aspekcie czasu eksploatacji pojazdu, niezależnie czy wagon był próżny czy ładowny, do momentu wyłączenia wagonu do naprawy awaryjnej. W badaniach eksploatacyjnych tramwaju uwzględniono dobór materiału obręczy i warunków eksploatacji w aspekcie ich wpływu na intensywność zużycia obręczy i jej niezawodność. W podsumowaniu wskazano na holistyczne przyczyny zróżnicowanej trwałości eksploatacyjnej pojazdów szynowych.
EN
The paper contains the results of operational stability of railway vehicles. The study takes into account the operational reliability railway wagons, which during the winter were subjected to a process of accelerated thawing of the material. Analysis of operational sustainability was based on the Weibull distribution. The analysis took into account these elements and assemblies railway freight wagon that showed during operation, due to a certain type of wear, the lowest reliability. In this case, these were the rims wheelset. The study was conducted in the context of the life of the vehicle, whether car was empty or loaded, until the wagon to the emergency repair. The tram service testing included the rim material selection and operating conditions in terms of their impact on the intensity of wear of the rim and its reliability. In summary, the reasons indicated in holistic differentiated service life of rail vehicles.
PL
Praca porusza zagadnienia związane z badaniami trwałości obręczy kół w tramwajach eksploatowanych w Krakowie. W artykule przedstawiono metodykę oraz wybrane wyniki badań i analiz wykonanych na bazie pomiarów prowadzonych od momentu wprowadzenia do eksploatacji nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów NGT6 na tle wyników pomiarów kół tramwajów 105Na. Przeprowadzone badania trwałości obręczy z wykorzystaniem rozkładu Weibulla wykazały, że obręcze na wózkach napędowych charakteryzują się znacznie większą trwałością w stosunku do obręczy usytuowanych na wózku tocznym. Praktyczna aplikacja wyników badań w systemie eksploatacji taboru tramwajowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie pozwoliła na dobór optymalnych okresów reprofilacji obręczy dla każdego typu tramwaju. Wpłynęło to na poprawę ekonomiki eksploatacji tramwajów oraz dzięki utrzymaniu właściwych parametrów profilu obręczy i jej struktury geometrycznej powierzchni kontaktu z szyną ograniczono w znacznym stopniu emisję hałasu powstającego w wyniku współpracy układu koło-szyna.
EN
In the paper, problems dealing with the durability investigation of wheel tyres of trams operated in Cracow, Poland were brought up. A methodology and selected results of investigations and analyses carried out on the basis of tram wheel measurements were presented. The tram wheel measurements had been taken from the moment when the modern, low-floor, NGT6 trams were put into operation. The analyses were carried out against the background of 105Na tram wheel measurements. As show the wheel tyre life, tests carried out using the Weibull distribution, the wheel tyres of drive bogies are distinguished by a greater value of their service life in comparison with the service life of the run bogie wheel tyres. Application of the test results in the system of tram technical operation of the Kracow Municipal Communication Enterprise made a choice of the optimal period between two consecutive wheel tyre tread surface re-profiling for every type of tram possible. It influenced the tram technical operation economy improvement and limited the noise generated by the wheel-rail mating pair to a considerable degree, due to the fact, that the right parameters of the wheel tyre profile and the geometry structure of the wheel-rail contact zone were maintained.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań i prób przemysłowych wykonanych w projekcie celowym nr 6 T08 2003 C/06107 dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pt.: "Opracowanie zasad doboru wsadów z COS i dostosowanie do tych wsadów technologii wytwarzania kuto-walcowanych obręczy kół dla pojazdów szynowych". Celem projektu było opracowanie kryteriów doboru i przygotowania materiału wsadowego w postaci stalowych wlewków ciągłych o przekroju poprzecznym niekołowym, do wytwarzania kuto-walcowanych obręczy na koła pojazdów szynowych oraz dostosowanie technologii wytwarzania obręczy do tych wsadów. Efektem zastosowania wsadów z COS w miejsce półwyrobów walcowanych z wlewków konwencjonalnych jest zwiększenie uzysku materiałowego i obniżenie kosztów przygotowania materiału wsadowego. Znacznie mniejszy stopień przerobu struktury krzepnięcia w przypadku stosowania wlewków ciągłych i niekołowa symetria przekroju poprzecznego wlewków, które stosuje Huta Bankowa, wymagały zbadania wpływu tych czynników na właściwości obręczy. W ramach projektu zrealizowano szeroki program prób przemysłowych, laboratoryjnych badań materialowych i symulacji komputerowych, obejmujący wszystkie istotne aspekty wpływu rodzaju materiału wsadowego na właściwości obręczy i na technologię ich wytwarzania.
EN
The paper contains results of investigation and industrial trials carried in the targeted project no 6 T08 2003 C/06 107 supported financially by the Ministry of Science and Information Technology entitled: "Development of methods for selection of continuously cast stock material and adaptation of forged-and-rolled railway wheel tyres manufacturing technology to the selected stock material". The aim of the project was to develop criteria for selection and preparation of stock material as continuously cast blooms of non-circular cross-section for manufacturing of forged-and-rolled railway wheel tyres and to adapt the manufacturing technology to the selected stock material. Application of continuously cast stock material instead of material rolled from conventionally cast ingots results in increasing of material yield and decreasing of material preparation costs. Much lower ratio of deformation of solidification, structure in case of application of continuously cast semiproducts and non-circular symmetry of cross-section of the continuously cast material used at Huta Bankowa required investigation of the effect of the separameters on properties of the tyres to be carried out. A wide programme of industrial trials, laboratory investigation and computer simulation comprising all important aspect of the effect of stock material on properties of the tyres and on manufacturing technology was accomplished in the project.
5
Content available remote "Metaplaterowanie" sposobem na zmniejszenie zużycia obręczy kół tramwaju
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych wpływu metaplaterowania obrzeża i powierzchni tocznej kół tramwajowych na intensywność ich zużycia. Wyniki badań przedstawiono w formie tabel i wykresów.
EN
In the paper the results of operational investigation of an influence so called -metaplating on tram wheel roll area and wheel flange wear rate have been presented. The investigation results were shown in the table and diagram forms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.