Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obróbka powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni polimerobetonu, materiału składającego się z kruszywa kwarcowego i żywicy epoksydowej, bezpośrednio wyciągniętego z drewnianej formy oraz obrobionej narzędziem diamentowym.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na proces lutowania miękkiego w połączeniach z materiałami metalicznymi. Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, oraz w końcowej obróbce przy użyciu zimnej plazmy, wytworzonej w atmosferze argonu, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano badania przyczepności powłoki do podłoża. Wyniki te porównano z wcześniej przeprowadzonymi pomiarami wytrzymałościowymi złączy kompozytu z naniesioną powłoką miedzianą, lutowanych na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38 (6060).
EN
In the article issues concerning preparing the surface of graphite composite before putting the galvanic copper layer and its influence on the soldering process were described in connections with metallic materials. To samples of graphite composite, of which the area was prepared with different methods, and in final processing using cold plasma, produced in the atmosphere of argon, galvanic a layer of copper was put, and then a research on the grip of the layer was performed to base material. The results were compared with earlier conducted endurance measurements of connectors of composite with the copper layer, soldered on softly with elements of the alloy of PA38 aluminium (6060).
3
Content available remote Compact microwave plasma device for surface treatment
EN
Currently, plasma systems for plastic, metal, glass and composite surface modifications are of high interest from industry point of view. In addition, attention is paid to the reduction of investment as well as operating costs of the process. According to this, to meet industry expectations a novel compact microwave plasma device for surface treatment was designed, built and tested. The major advantage of the device is a unique shape of the generated plasma having a form of a plasma sheet suitable for surface treatment.
PL
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przemysłu zainteresowanego tanim urządzeniem do modyfikacji powierzchni tworzyw sztucznych, metali, szkła i kompozytów zaprojektowano, zbudowano i przeprowadzono testy nowego kompaktowego mikrofalowego źródła plazmy do obróbki powierzchni. Główną zaletą urządzenia jest unikalny kształt generowanej plazmy tzw. płaszczyzny plazmowej dogodny w obróbce powierzchni.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów struktury geometrycznej powierzchni próbek wykonanych ze stali nierdzewnej, poddanych procesowi wygładzania w wygładzarce pojemnikowej. Zaprezentowano analizy efektów obróbki oraz możliwości stosowania obróbki pojemnikowej w szeroko pojętym wzornictwie przemysłowym. Badania zrealizowano na wygładzarce rotacyjno-kaskadowej z użyciem żywicznych i ceramicznych kształtek ściernych. Przeprowadzono próbę wdrożenia robota przemysłowego do intensyfikacji procesu obróbkowego z wykorzystaniem wygładzarki rotacyjnej.
EN
The measurements results of the geometric structure surface of samples made of stainless steel subjected to a smoothing process in a smoothing container machine are presented. The analysis of the effects of treatment and the possibility of using container processing in the broadly understood industrial design were presented. The research was carried out on a rotational cascade container machine using resin and ceramic shaped stones. In the work carried out a trial to implement an industrial robot to intensify the machining process using a rotary smoother.
PL
Złącza spajane (spawane, zgrzewane, lutowane) to rodzaj połączeń zaliczanych do jednych z najbardziej powszechnych w praktyce. Jakość tych złączy w dużej mierze zależy od przygotowania powierzchni łączonych jak również obróbki wykańczającej po operacji łączenia.
PL
Docierania i szlifowanie należy do podstawowych metod obróbki wykończeniowej. Technologie te stosowane są obecnie zarówno w obróbce elementów metalowych, jak i niemetalowych. Przeanalizowano czas, jaki jest potrzebny do wykonania tych operacji.
EN
Lapping and grinding are classified as a basic finishing operation. This technology can be used on metallic parts, as well as on non-metallic machine elements. Times required to finalize operation are calculated and analyzed in this paper.
EN
The article describes the influence of brake pads surface machining and finishing on their friction characteristics. It shows the methods of machining and finishing of the brake pads surface and their influence on noise emission and performance. It shows the brake dynamometer test results obtained on three brake pads which have three different types of surface modification and their detailed analysis and comparison.
8
Content available remote Właściwości ceramiki litowo-silikatowej po obróbce jej powierzchni
PL
Przedstawiono wyniki badania struktury powierzchni ceramiki krzemianu litu wzmocnionej tlenkiem cyrkonu oraz zmian składu chemicznego jej powierzchni po zastosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej korundem szlachetnym o wielkości ziaren 50 μm, trawienia kwasem fluorowodorowym oraz kombinacji tych metod. Zastosowane metody znacząco wpłynęły na strukturę powierzchni ceramiki oraz wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym. Wydłużenie czasu trawienia nie wpłynęło znacząco na rozwinięcie badanej powierzchni. Największą wytrzymałość połączenia ceramika-kompozyt uzyskano po piaskowaniu i trawieniu jej powierzchni 9-proc. kwasem fluorowodorowym przez 60 s.
EN
ZrO₂-reinforced Li silicate ceramic surface was treated by sandblasting with air-borne 50 μm Al₂O₃ particles, etching with 9% HF, and by combination of both methods. All treatments resulted in increasing bond strength to composite material. Prolonged HF etching did not change significantly surface morphol. The highest bond strength was achieved after sandblasting with Al₂O₃ and 60 s long HF etching of ceramic surface.
EN
Laser-treated Ti6Al4V surfaces were coated by the single-layer hydroxyapatite (HA) and double-layer hydroxyapatite reinforced by the reduced nano-graphene oxide (rGO) using the sol-gel method. The effects of rGO reinforcement at different ratios and sintering temperatures on surface morphology and adhesion strength of the single and double layer coatings (rGO/HA) were analysed. As the initial treatment process, a laser texturing was patterned on the alloy and then, prepared samples were coated. The coated laser-modified HA and HA/rGO-coated Ti6Al4V surfaces were characterized by Raman spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM) and the adhesion strength between the coat and substrates were determined by the standard adhesion tests. The conducted analyses indicated that the substitution of rGO into HA matrix revealed a homogeneous morphology and relatively crack-free coatings on the laser-treated Ti substrate surfaces. Adhesion tests showed that, the HA + rGO (1.0 wt. %) biocomposites exhibited a significant increase in adhesion strength compared to untreated surfaces and to the single HA-coated Ti6Al4V substrates.
EN
Purpose: of this paper was to evaluate changes in alumino-silicate glass ceramic surface structure and the bond strength to composite material after different surface conditioning methods. Design/methodology/approach: Different conditioning methods of ceramic surface were applied: sandblasting, etching with hydrofluoric acid or both. Grounded ceramic surface served as control group. To evaluate changes of ceramic surface structure CLSM microscopy was used and profilometric analysis of ceramic surface was performed. Shear bond strength of composite material to ceramics was tested. Findings: The highest bond strength between tested alumino-silicate ceramics and composite material was obtained after sandblasting followed by 5 min 9% HF. Research limitations/implications: Further research should be conducted to evaluate the influence of surface treatment methods e.g. prolonged hydrofluoric etching time, on mechanical properties of ceramics. Practical implications: Extending HF etching time of glass-ceramic surface results in increased surface area and allows to obtain high bond strength to composite material. Originality/value: Results of the study applies to clinical situation as the clinical outcome and survival rate of dental all-ceramic prosthetic restorations depend on reliable bonding to tooth structures.
11
Content available remote Obróbki powierzchniowe jako obróbki wykańczające
PL
Obróbki wykańczające są niezbędne, by możliwe było zrealizowanie jakościowych wymagań dotyczących wykańczającego etapu obróbki (dokładność geometryczna, chropowatość powierzchni). Nie zawsze tego typu techniki wytwarzania muszą być jednak wykorzystywane. W niniejszym artykule skupię się na analizie zalet i wad poszczególnych obróbek wykańczających.
PL
Wiązka elektronów, pomimo szeroko rozpowszechnionych technologii łukowych oraz laserowych, jest nadal powszechnie stosowana w przemyśle: motoryzacyjnym, budowie maszyn, elektronicznym, elektrotechnicznym i lotniczym. Technologia umożliwia wykonywanie wysokiej jakości połączeń z wszystkich spawalnych metali konstrukcyjnych. Jest również stosowana do wytwarzania warstw i powłok poprzez napawanie i modyfikowanie powierzchni. W artykule przybliżono przykłady zastosowania wiązki elektronów uwzględniając szybkie prototypowanie, teksturyzację powierzchni, napawanie przy użyciu drutu oraz proszku, stopowanie. Podano informacje dotyczące możliwych technik jakie mogą być stosowane w trakcie w/w procesów.
EN
Electron beam, despite widespread arc and laser technologies, is still widely used in industry such as: automotive, mechanical engineering, electronics, electrical and aerospace. The technology allows to produced high quality welded joints from all weldable structural metals. It is also used for the production of films and coatings by deposition and surface modification. In the paper approximated examples of the use of the electron beam given by the rapid prototyping, texturisation surface, cladding with wire and powder as well as alloying. Provides information about the possible techniques that can be used during these processes.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie skanera laserowego 3D do oceny morfologii powierzchni betonowej oraz porównano uzyskane za pomocą tego skanera rezultaty badań powierzchni poddanej śrutowaniu i powierzchni porównawczej niepoddanej obróbce. Wyniki zaprezentowano w postaci przykładowych trójwymiarowych widoków izometrycznych i obliczonych na ich podstawie wartości średnich parametrów wysokości oraz funkcyjnych, opisujących morfologię badanych powierzchni. Wykazano, jak duży wpływ na wartości poszczególnych parametrów ma śrutowanie.
EN
The use of the 3D laser scanner to evaluate the morphology of the concrete surfaces was presented in this article. The results of the shot-blasted surface and the results of the comparative surface without any preparation were shown and compared. The results were presented as three-dimensional isometric views and at the basis of these views were calculated the average values of the height and function parameters that describe the morphology of the investigated surfaces. It has been shown how highly shot-blasting influenced the average values of some parameters.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników ilościowej analizy porównawczej wybranych materiałów i technologii wytwarzania, wskazanie ich perspektyw rozwojowych oraz prezentacja możliwości aplikacyjnych w przemyśle motoryzacyjnym. Zapotrzebowanie na elementy i części wykonane z odlewniczych stopów aluminium zgłaszane przez przemysł motoryzacyjny sprawia, że perspektywy rozwojowe technologii efektywnego ich wytwarzania, zapewniających oczekiwane własności produktu, do których należy powierzchniowa obróbka laserowa, oraz metody fizycznego i chemicznego osadzania powłok z fazy gazowej zostały ocenione na poziomie bardzo wysokim.
EN
The purpose of the article is to present the results of comparative quantitative analysis of selected materials and manufacturing technologies, to indicate their development outlooks and to present its application opportunities in the automotive industry. Concerning of the demand from the automotive sector for components and parts made of cast aluminum alloys, the development expectations of their effective manufacturing technology meeting the expected product properties, including surface laser treatment as well as physical and chemical vapour deposition, were evaluated to be very high.
PL
Przeprowadzono badania procesu chemicznej obróbki powierzchni elementów wykonanych ze stopu tytanu Ti-6Al-7Nb. Próbki do badań wykonano z wykorzystaniem technologii selektywnej laserowej mikrometalurgii proszków (SLM). W celu poprawy jakości powierzchni elementów oraz usunięcia niezwiązanych ziaren proszku pozostających na powierzchni próbek wytwarzanych technologiami przyrostowymi, wykonano obróbkę chemiczną w dwóch rodzajach kąpieli. Do przygotowania pierwszej kąpieli wykorzystano 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.) i wodę destylowaną, natomiast do drugiej kąpieli 50-proc. kwas fluorowodorowy (1% obj.), 50-proc. kwas azotowy(V) (20% obj.) oraz wodę destylowaną. Ustalono, że dobór kąpieli ma znaczący wpływ na jakość uzyskanej powierzchni, m.in. na zmniejszenie ilości niezwiązanych ziaren proszku oraz wygładzenie powierzchni obrabianych detali. W porównaniu z kąpielą bazującą tylko na kwasie fluorowodorowym, kąpiel zawierająca kwas fluorowodorowy i kwas azotowy(V) dwukrotnie przyspiesza proces obróbki chemicznej. Dodatkowo pozwala na lepsze wygładzenie i dokładniejsze usunięcie ziaren proszku pozostałych na powierzchni wytworzonych elementów po procesie SLM.
EN
Monolithic and spatial samples of Ti-6Al-7Nb alloy were prepd. by powder-bed selective laser melting and treated in HF and HF+HNO₃ baths to improve surface quality and remove loose powder particles trapped in the porous structure of the samples. The HF+HNO₃-contg. bath was more efficient (better surface quality, shorter treatment time) than the HF – contg. one.
EN
In the work it was demonstrated that the exploitative stability of edges from tool ceramics and sintered carbides coated with gradient and multilayer PVD and CVD coatings depends mainly on the adherence of the coatings to the substrate, while the change of coating microhardness from 2300 to 3500 HV0.05, the size of grains and their thickness affect the durability of the edges to a lesser extent. It was found that some coatings showed a fine-grained structure. The coatings which contained the AlN phase with hexagonal lattice showed a considerably higher adhesion to the substrate from sialon ceramics rather than the coatings containing the TiN phase. Better adherence of the coatings containing the AlN phase with hexagonal lattice is connected with the same kind of interatomic bonds (covalent) in material of both coating and ceramic substrate. In the paper the exploitative properties of the investigated coatings in the technological cutting trials were also determined. The models of artificial neural network, which demonstrate a relationships between the edge stability and coating properties such as: critical load, microhardness, thickness and size of grains were worked out.
PL
W pracy wykazano, że trwałość eksploatacyjna ostrzy skrawających z ceramiki narzędziowej i węglików spiekanych pokrytych gradientowymi i wielowarstwowymi powłokami PVD oraz CVD zależy głównie od przyczepności powłok do podłoża, natomiast zmiana mikrotwardości w zakresie od 2300 do 3500 HV0.05. wielkości ziarn oraz ich grubości w mniejszym stopniu wpływają na trwałość ostrzy. Powłoki wykazują drobnoziarnistą strukturę. Powłoki zawierające fazę AlN o sieci heksagonalnej wykazują lepszą przyczepność do sialonowego podłoża niż powłoki zawierające fazę TiN. Lepsza przyczepność powłok zawierających fazę A1N o sieci heksagonalnej związana jest z takim samym rodzajem wiązań międzyatomowych (kowalencyjnych) w materiale powłoki i ceramicznego podłoża. W pracy określono także własności eksploatacyjne powłok w technologicznej próbie toczenia. Zależności pomiędzy trwałością ostrza a własnościami powłok takimi jak obciążenie krytyczne, mikrotwardość, grubość i wielkość ziarna określono z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
17
EN
Purpose: In this research, our aim was to propose an alternative to the conventional hardening methods, laser spot welding, thus laser hardening through the solid state reaction. Design/methodology/approach: Instead of diode lasers, the Neodymium:YAG Laser was used by applying different voltage, time and depths of laser and the parameters of hardening and the differences induced in the hardness’s of the specimens were investigated. Findings: The hardness of the specimens depending on the depths laser, from the edge to the deep of the specimens were measured. The metallographic examination (transformation due to the heating-cooling cycles) and the SEM analysis was made to complete the characterization. Research limitations/implications: Using Nd:YAG laser, the hardening process was easy to operate offering several advantages such as possibility of working in very small and narrow areas altering the voltage and depths of laser facilely and obtaining high hardness values due to transformation of microstructure without need of secondary quenchant. Originality/value: In this work, an alternative to the conventional hardening methods, laser spot welding was applied to AISI 4140 steel surface, which is widely used in the industry, thus laser hardening through the solid state reaction was achieved.
EN
The article presents technology used in making industrial floors and research connected with testing and calibration of the device for concrete trowelling start time measurements. The method allows to determine the start time of mash operations which result in improvment in the quality of the concrete surface expressed by its evennes. The method eliminated the workers subjective assessment and determines the precise starting point of machining operations.
PL
W artykule została przedstawiona technologia wykonania posadzek przemysłowych, a także badanie związane z testem oraz skalowaniem aparatu do badania czasu rozpoczęcia operacji zacierania. Metoda pozwala na wyznaczenie czasu rozpoczęcia operacji zacierania skutkującej podniesieniem jakości powierzchni betonowej wyrażonej jej równością. Metoda wyeliminowała subiektywną ocenę pracowników wykonujących posadzkę przemysłową - oraz określa w precyzyjny sposób moment rozpoczęcia operacji obróbczych.
PL
Opracowano proces technologiczny obróbki powierzchni pokrywy górnej kulowego zaworu wodnego, w którym zostały wyszczególnione niezbędne założenia do realizacji procesu technologicznego. Zdefiniowano narzędzia niezbędne do przeprowadzenia obróbki, a także opracowano kody numeryczne CNC w wirtualnym środowisku SurfCAM dla pierwszego zabiegu. Następnie przeprowadzono weryfikacje projektu technologicznego poprzez wykonanie obróbki korpusu na 3-osiowym centrum obróbkowym CNC. Kolejnym etapem było przeprowadzenie weryfikacji poprawności zabiegów technologicznych i doboru narzędzi obróbkowych, poprzez dokonanie pomiaru stanu fizycznego powierzchni korpusu po obróbce za pomocą profilometru.
EN
Technological process developed core area covers the upper ball water valve, which are detailed assumptions necessary to carry out the process. Selected tool necessary for treatment, as well as CNC code generated in a virtual environment SURFCAM for the first surgery. Then shown the technological design verification process by making the body a 3-axis CNC machining center. The next step was to verify the correctness of the procedure performed and the selection of technological tools by measuring the physical condition of the body surface using profilometer.
20
Content available remote Laser surface treatment of cast Al-Si-Cu alloys
EN
Purpose: The test results presented in this chapter concern formation of the quasi-composite MMCs structure on the surface of elements from aluminium cast alloys AC-AlSi9Cu and AC-AlSi9Cu4 by fusion of the carbide or ceramic particles WC, SiC, ZrO2 and Al2O3 in the surface of alloys. In addition, within the scope of the tests the phase transformations and precipitation processes present during laser remelting and fusion at appropriately selected parameters: laser power, the rate of fusion and quantity of the ceramic powder fed have been partially examined. Design/methodology/approach: In general, the laser surface processing should result in achievement of the surface layer with the most favourable physical and mechanical properties, in particular enhancement of surface hardness, improvement of abrasion resistance and resistance to corrosion is assumed in relation to the selected aluminium alloys after standard thermal processing. Findings: The presented results of the surface layer include analysis of the mechanisms responsible for formation of the layer, and particularly concern remelting of the substrate and its crystallisation at various parameters of the High Power Diode Laser (HPDL) and the technological conditions of the surface processing, remelting and fusion of the particles in the surface of cast alloys ACAlSi9Cu and ACAlSi9Cu4. For the purpose of testing the structure of the obtained surface layers the test methods making use of the light microscopy method supported with computer image analysis, transmission and scanning electron microscopy, X-ray analysis, X-ray microanalysis, as well as methods for testing the mechanical and usable properties have been used. Practical implications: What is more, development of the technology of surface refinement of cast alloys Al-Si-Cu with the laser fusion methods will allow for complex solving of the problem related to enhancement of the surface layer properties, taking into account both economic and ecological aspects. Originality/value: On the basis of the test result analysis it has been pointed out that in case of the analysed aluminium cast alloys the applied laser surface processing, and the thermal processing preceding it, ensuring occurrence of the mechanisms responsible for material strengthening, enable enhancement of the mechanical and usable properties of the examined alloys. An essential objective is also to indicate the multiple possibilities for continuation of the tests, regarding the light metal alloys aluminium, magnesium and titanium, broadening the current knowledge within the scope of elements and light structures.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.