Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oblodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono wybrane rezultaty badań eksperymentalnych dotyczące wpływu oblodzenia na aerodynamikę cięgien mostów podwieszonych, które wykonano w kilku ostatnich latach w ramach współpracy dwóch ośrodków naukowych.
EN
The paper presents the selected results of experimental investigations on the influence of icing on aerodynamics of cables of cable-supported bridges. The investigations were carried out over the past few years within the framework of international cooperation between two partner scientific institutions.
EN
This paper presents the wind tunnel investigations of the mean aerodynamic coefficients of the stationary iced model in cable-stayed bridges. The investigations were performed in a Climatic Wind Tunnel Laboratory at the Czech Academy of Sciences in Telč. The icing of the inclined cable model was made experimentally. The shape of the iced model was mapped by a photogrammetry method. The new iced cable model was made by using a 3D printer. The aerodynamic drag, lift and moment coefficients were determined with respect to three principal angles of wind attack within the range of the Reynolds number between 2.5·10⁴ and 13.6·10⁴ at a turbulence intensity of 5%. It was found that the drag coefficient values of the iced cable model are higher than for a circular smooth cylinder. The obtained results could constitute a basis to formulate a mathematical description of the wind load acting on the iced cables of cable-supported bridges.
PL
W pracy podano sposób i wyniki badań statycznych współczynników aerodynamicznych nieruchomego modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. Zrealizowano doświadczalne oblodzenie nachylonego modelu cięgna. Otrzymane oblodzenie zarejestrowano metodą fotogrametrii. Wykonano nowy model oblodzonego cięgna metodą druku 3D. Współczynniki aerodynamiczne wyznaczono przy trzech podstawowych kierunkach napływającego powietrza w zakresie liczby Reynoldsa od 2,5·10⁴ do 13,6·10⁴ i przy średniej intensywności turbulencji powietrza 5%. Stwierdzono, że wartości współczynnika oporu aerodynamicznego modelu oblodzonego cięgna są większe w porównaniu do wartości otrzymanych dla cylindra. Otrzymane wyniki mogą stanowić podstawę do sformułowania matematycznego opisu modelu obciążenia wiatrem oblodzonych cięgien mostowych.
EN
The paper presents results of research based on analysis of marine icing nomograms, models and charts using in the sea navigation. The problem of ships icing occurs in specific weather and geographical conditions. Every year numbers of vessels navigate in these areas meet a phenomenon of icing. Ice on decks of ships can be formed from fresh water or sea (salt) water. Ships operating in waters where the phenomime of icing is occurred use for safety navigation icing nomograms and icing charts. Icing charts are created based on icing models. The main aim of the article is to perform a review of currently used in the sea navigation icing nomograms and icing maps, based on icing models, used in navigation to depict the phenomenon of icing.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań opartych na analizie morskich nomogramów oblodzenia, modeli i map wykorzystywanych w nawigacji morskiej. Problem oblodzenia statków występuje w określonych warunkach pogodowych i geograficznych. Każdego roku wiele statków napotyka warunki powstawania zjawiska oblodzenia. Lód na pokładach statków może być utworzony ze słodkiej lub morskiej wody. Na statkach pływających po akwenach, w których występuje zjawisko oblodzenia, do zapewnienia bezpieczeństwa nawigacji używa się nomogramów i map oblodzenia. Mapy oblodzenia są tworzone na podstawie modeli oblodzenia. Głównym celem artykułu jest przeprowadzenie przeglądu obecnie stosowanych w nawigacji morskiej nomogramów i map oblodzenia wykonanych na podstawie danych z modeli oblodzenia, używanych na morzu do zobrazowania zjawiska oblodzenia.
4
Content available remote The aircraft engines anti-icing systems
EN
The phenomenon of icing on aircraft engines is particularly related to turbine engine inlet systems. In flight conditions at temperatures close to 0°C and with high air humidity in the inlet systems of the engines there are conditions favoring the deposition of ice. Frosting of the inlet violates the air flow conditions and may cause the compressor to pump out, shut down or damage the engine. Risks associated with the freezing of aircraft engine inlets require the use of the anti-icing systems described in this article.
PL
Zjawisko oblodzenia silników lotniczych dotyczy w szczególności układów wlotowych silników turbinowych. W warunkach lotu przy temperaturach bliskich 0°C i przy dużej wartości wilgotności powietrza w układach wlotowych silników występują warunki sprzyjające odkładaniu się lodu. Oblodzenie wlotu narusza warunki przepływu powietrza i może być przyczyną pompażu sprężarki, wyłączenia lub uszkodzenia silnika. Zagrożenia związane z zamarzaniem wlotów silników lotniczych wymuszają stosowanie urządzeń przeciwoblodzeniowych opisanych w niniejszym artykule.
EN
The paper is a result of a synergic cooperation of two academic teams, i.e. power engineering and mechanical teams, and a distribution system operator. A real 15 kV overhead line exposed to a catastrophic load of ice and rime was analyzed and three solutions to improve the reliability of the tested object in such conditions were examined. Authors considered: shortening the length of the line spans, heating the main line with increased current and rebuilding the overhead line to a cable line. The researches worked out a FEM model taking into account the newest normatives, simulated the model, experimentally increased the load on the real line with measured wire temperature, and performed multi-variant calculations to determine indicators of reliability, i.e. SAIDI and SAIFI. The analyses were followed by conclusions thanks to which the reliability of power lines exposed to catastrophic icing could be increased. These inferences should be considered and applied by all distribution system operators in Poland.
PL
Praca jest efektem synergicznej współpracy dwóch zespołów akademickich: elektroenergetycznego i mechanicznego oraz operatora systemu dystrybucyjnego. Analizie poddano rzeczywistą, napowietrzną linię średniego napięcia 15 kV narażoną na katastrofalne obciążenia lodem i szadzią. Zbadano możliwość zastosowania trzech rozwiązań mogących poprawić niezawodność badanego obiektu w takich warunkach. Rozważono: skrócenie długości przęseł linii, podgrzewanie magistrali zwiększonym prądem roboczym oraz przebudowę linii do linii kablowej. W celu realizacji pracy wykonano badania modelowo-symulacyjne MES z uwzględnieniem najnowszych wytycznych normatywnych, zrealizowano eksperyment dociążenia linii wraz z pomiarem temperatury przewodów oraz przeprowadzono wielowariantowe obliczenia niezawodnościowe prowadzące do wyznaczenia wskaźników SAIDI i SAIFI. W wyniku szczegółowych analiz sprecyzowano wnioski końcowe pozwalające na zwiększenie niezawodności linii elektroenergetycznych narażonych na katastrofalne oblodzenie, które powinny być rozważone i stosowane przez wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce.
PL
Przedstawiono syntetycznie najważniejsze uregulowania i rekomendacje dotyczące planowania przestrzennego dużych siłowni wiatrowych, oparte na doświadczeniach w tym zakresie w takich krajach, jak Belgia, Francja, Holandia i Niemcy.
EN
The paper consist a considerations about selected issues of spatial planning and environmental conditions of high-power wind turbine and wind farms. These regulations and recommendations are based on experience in this areas such countries as: Belgium, France, the Netherlands and Germany.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
W pierwszej części pracy wyprowadzono kryteria podobieństwa dla badań modeli aeroelastycznych odwzorowujących przewody linii wysokiego napięcia. Kryteria te uwzględniają drgania przewodów przy występowaniu zjawisk aeroelastycznych: wzbudzenia wirowego, galopowania oraz interferencji i drgania w śladzie aerodynamicznym innych przewodów. Druga część pracy przedstawia przeprowadzone w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej badania modeli aeroelastycznych wiązki trzech przewodów linii wysokiego napięcia. Badania te miały na celu identyfi kację drgań aeroelastycznych spowodowanych wzajemną interferencją przewodów, a w szczególności wyznaczenie prędkości krytycznej dla galopowania przewodów dla wybranych przypadków ośnieżenia i oblodzenia przewodów.
EN
In the first part of this paper, similarity criteria were elaborated for investigations of aeroelastic sectional models of high voltage line wires. These criteria consider wire vibrations caused by aeroelastic phenomena: vortex excitation, wake galloping and interference between the wires causing vibration in aerodynamic trace of other wires. Second part of the paper describes the tests conducted in Wind Engineering Laboratory of Cracow University of Technology. The subject of this set of tests was identifi cation of aeroelastic vibrations caused by aeroelastic interference of wires, mainly determination of critical velocity of wires galloping and wake galloping for selected cases of snow and ice covers on the wires.
PL
Przedstawiono wyniki badań korozji w zanurzeniu stopów metali i korozji powłoki kadmowej na stali w nowym płynie do odladzania samolotów (typ I) i nowym płynie zapobiegającym ich ponownemu oblodzeniu (typ II). Opracowane kompozycje oparto na ekologicznej, trójskładnikowej mieszaninie glikolu 1,2-propylenowego (MPG) i 1,3-propylenowego (PDO) oraz glicerolu, uzyskując wartości ChZT o 10% niższe od preparatów handlowych. Ponadto przeprowadzone testy potwierdziły wysoką skuteczność pakietu inhibitującego procesy korozyjne, na jakie narażone są elementy konstrukcyjne samolotów podczas procesu odladzania i zapobiegania oblodzeniu, dzięki czemu preparaty gwarantują bezpieczeństwo stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
EN
Two novel fluids for deicing and antiicing aircrafts based on 1,2-propylene glycol, biomass-derived 1,3-propylene glycol and glycerol were developed. The deicing fluid contained 18.45, 10.25 and 53.30% of the components, resp., and the antiicing one 22.40, 7.00 and 26.60%, resp. The crystn. temps. of the fluids were -21.4 and -36.0°C, resp., and the COD values 1.152 and 0.794 kg/kg, resp.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan normalizacyjny oddziaływań środowiskowych (klimatycznych), a także informacje, które mogą być pomocne w pracy rzeczoznawcy budowlanego oceniającego bezpieczeństwo konstrukcji. Może to dotyczyć oszacowania obciążenia śniegiem konstrukcji w stanie awaryjnym albo zaprojektowanych według starych norm o mniejszych wartościach obliczeniowych tego obciążenia. Podobnie w przypadku oceny oddziaływania wiatru oraz oszacowania bezpieczeństwa konstrukcji istniejących. Przedstawiono pokrótce normy oddziaływania temperatury i wskazano na brak Eurokodu dotyczącego obciążenia konstrukcji oblodzeniem atmosferycznym.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan normalizacyjny oddziaływań środowiskowych (klimatycznych), a także zawarto informacje, które mogą być pomocne w pracy rzeczoznawcy budowlanego oceniającego bezpieczeństwo konstrukcji. Może to dotyczyć oszacowania obciążenia śniegiem konstrukcji w stanie awaryjnym albo zaprojektowanych według starych norm o mniejszych wartościach obliczeniowych tego obciążenia. Podobnie w przypadku oceny oddziaływania wiatru, jak i oszacowania bezpieczeństwa konstrukcji istniejących, poddanych w przeszłości. Przedstawiono pokrótce normy oddziaływania temperatury i wskazano na brak Eurokodu dotyczącego obciążenia konstrukcji oblodzeniem atmosferycznym.
EN
The work presents investigation on the water droplet impingement at a substrate with three different surface coating. The experiments are carried out for two temperatures of the surface: 23 degrees centigrade (room temperature) and 10 degrees centigrade. The water droplet contact is recorded via ultra-fast camera and simultaneously via fast thermographic camera. The wetting properties are changing for subzero temperatures of substrates.
PL
W ramach zimowego utrzymania dróg służby drogowe usuwają z nawierzchni drogowych śliskość zimową. W Polsce, najczęściej stosowanym topnikiem jest chlorek sodu (NaCl), sól drogowa (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), rzadziej chlorek wapnia (CaCl2) oraz chlorek magnezu (MgCl2). Stosowanie chlorków przyczynia się do powstawania uszkodzeń w nawierzchniach drogowych, korozji oraz do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. W artykule wskazano stopień migracji środków chemicznych stosowanych w Polsce w sezonie zimowym (luty 2015 r.) oraz zasięg oddziaływania tych środków dzięki oznaczeniu zasolenia gleb przydrożnych metodą konduktometryczną (październik 2014 r., marzec 2015 r.). Badania przeprowadzono na drodze wojewódzkiej nr 282 (obwodnica Nowego Kisielina) na 24 wydzielonych kwaterach w warstwie oblodzenia o powierzchni 0,5 m2 każda oraz na 6 transektach z 5 punktami pomiarowymi zlokalizowanymi na każdym transekcie w odległości 10, 20, 30, 40 i 50 m od każdej z kwater. Badania jednoznacznie wykazały wysokie zasolenie gleb zlokalizowanych w pasie przydrożnym na którym zastosowano sól drogową, z jednoczesnym wskazaniem najwyższego stopnia migracji tego środka w warstwie śliskości zimowej.
EN
In winter road maintenance service road remove snow from the road surface and slippery winter In Poland, the most commonly used fluxing agent is sodium chloride (NaCl), road salt (97% NaCl + 2,5% CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6), less calcium chloride (CaCl2) and magnesium chloride (MgCl2). The use of chemicals to the formation of cracks in road surfaces, corrosion and to irreversible changes in the environment. The article indicates the degree of migration of chemicals used in Poland in the winter (February 2015). And the reach of these measures by the determination of soil salinity using roadside conductivity (October 2014, March 2015). The research was carried out on the road No. 282 (ring road Nowy Kisielin) for 24 separate quarters in a layer of ice on the area of 0.5 m2 each and 6 transects with 5 measuring points localized on each transect 10, 20, 30, 40 and 50 m of each lodging. The study clearly showed high salinity of soils located at the waist roadside where road salt is used, while indicating the highest degree of migration of the measure in a layer of slippery winter.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości hydrofobowych wybranych 12 substancji naniesionych na płytki lakierowane i nielakierowane wykonane z materiału wykorzystywanego do poszycia statków lotniczych (AW-2024-T3). Dla badanych substancji wyznaczono kąt zwilżania θ oraz kąt α. Dla badanych substancji wyznaczono również kąt staczania się β (spływu) kropli podczas stopniowej pionizacji próbki. Przeprowadzone badania wykazały znaczną przewagę właściwości hydrofobowych substancji A i B nad pozostałymi materiałami. Dla materiałów superhydrofobowych A i B kąt staczania się β to zaledwie 3º. Oznacza to, że nawet najmniejsze odchylenie badanej płytki od poziomu powoduje całkowite i natychmiastowe usunięcie z niej wody podczas, gdy dla próbki lakierowanej bez naniesionej powłoki ochronnej woda spływa dopiero dla kąta 30º oraz 46º dla blachy nielakierowanej.
EN
The article presents the results of the hydrophobic properties of the selected 12 substances deposited on the plate made of aluminium alloy coated and uncoated used for plating aircraft. For test substances were determined angle θ and the angle α. For test substances were also angle detachment (trailing) drops during the gradual tilting of the sample. The study showed a significant performance advantage of hydrophobic substances A and B over other materials. Superhydrophobic materials A and B separation angle (trailing) is only 3º. This means that even the slightest deviation from the level of the test panel results in the complete and immediate removal of the water while at its second half which no protective coating applied water flow only for an angle of 30º for coated sheet or 46º for not painted sheet.
PL
W artykule przedstawiono opis problematyki związanej z oblodzeniem z uwzględnieniem specyfiki transportu lotniczego, drogowego i kolejowego. Przedstawiono mechanizm powstawania i klasyfikację oblodzenia. Przedstawiono również nowy sposób ilościowej oceny właściwości hydrofobowych powierzchni tj. kąta zwilżania α, który zdaniem autorów jest łatwiejszy do wyznaczenia i pozwala na uzyskanie większej dokładności i powtarzalności wyników badań.
EN
The article describes problem related to the specificity of icing in air, road and rail transport. It also presents the mechanism of formation and classification of icing. The article describes a new method of quantitative evaluation of the hydrophobic properties of the surface, ie. contact angle α, which, according to the authors, is easierto determination and allows for more accurate and repeatable results of research.
PL
Problem oblodzeń sieci dotyczy nie tylko krajów o klimacie subpolarnym, ale również o klimacie umiarkowanym, jak np. Polska. Oblodzenie wpływa negatywnie na samą sieć jak i urządzenia z nią współpracujące (odbieraki prądu), powodując ich uszkodzenia lub zniszczenie. Problem ten wpływa na system połączeń zarówno kolejowych, ale dotyka on także miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, które oferują przejazdy tramwajami czy trolejbusami. Dochodzi do opóźnień w rozkładzie jazdy, a często również do odwołań danych przejazdów. Cierpią na tym i pasażerowie, i przedsiębiorstwa przewozowe. By sprostać temu problemowi przedsiębiorstwa wykorzystują sposoby mechaniczne, elektryczne oraz chemiczne do odladzania sieci. Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie istniejących systemów i urządzeń do usuwania oraz zabezpieczania napowietrznej sieci trakcyjnej przed oblodzeniem.
EN
The problem of catenary icing refers not only to countries with polar climate but also with temperate climate, for instant in Poland. The icing has negative impact on the catenary itself and also on the cooperating devices (pantographs) which can lead to damage or destruction. This problem influences on railway intercity connections and also affects municipal transport companies which offer trams and trolleybuses connections. Some courses may be delayed, others are even cancelled. During this situation passengers and transport companies suffers. To solve this problem companies use mechanical, electrical, and chemical ways to de-ice catenary. The aim of this article is to present and discuss existing systems and devices to de-ice and prevent the catenary from icing..
PL
Pokrywanie się przewodów jezdnych sieci trakcyjnej warstwą lodu jest istotnym problemem, gdyż utrudnia odbiór prądu przez pojazd trakcyjny i może doprowadzić do zerwania się przewodów sieci trakcyjnej. Poprzez nagrzewanie przewodów jezdnych przy pomocy przepływu prądu można zapobiegać temu zjawisku.
EN
Catenary wires covered by layer of ice are a significant problem, since it makes current collection by traction vehicle is more difficult and can lead to sever the catenary wires. By heating the catenary wires with the help of current flow the phenomenon can be prevented.
EN
The influence of the ice accretion, angle of attack and Reynolds number on the flow field around iced cables of cablesupported bridges is not clearly understood. The Strouhal number is one of the most important parameters which is necessary for an analysis of the vortex excitation response of slender structures. This paper presents the method and results of wind tunnel investigations of the Strouhal number of stationary iced cable models of cable-supported bridges. The investigations were conducted in a climatic wind tunnel laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč. The methodology leading to the experimental icing of the inclined cable model in the climatic section of the laboratory was prepared. The shape of the ice on the cable was registered by photogrammetry and numerical evaluation. For the aerodynamic investigations, the iced cable model in a smaller scale was reproduced using a 3D printing procedure. The Strouhal number was determined within the range of the Reynolds number between 2.4·104 and 16.4·104, based on the dominant vortex shedding frequency measured in the flow behind the model. The model was orientated at three principal angles of wind attack for each of the Reynolds number values. In order to recognize the tunnel blockage effect, the Strouhal number of a smooth circular cylinder was tested. Strong agreement with the generally reported value in the subcritical Reynolds number range for a circular cylinder was obtained.
PL
Wpływ oblodzenia, kąta natarcia wiatru i liczby Reynoldsa na zjawisko opływu powietrza wokół oblodzonych cięgien mostów podwieszonych nie został dotychczas dobrze poznany. Liczba Strouhala jest jednym z ważniejszych parametrów, którego znajomość jest niezbędna na etapie analizy odpowiedzi smukłych konstrukcji na wzbudzenie wirowe. W artykule przedstawiono sposób i wyniki badań liczby Strouhala nieruchomych modeli oblodzonych cięgien mostów podwieszonych. Badania wykonano w tunelu aerodynamicznym z komorą klimatyczną Laboratorium Czeskiej Akademii Nauk w Telč. W komorze klimatycznej wykonano doświadczalne oblodzenie modelu cięgna o osi nachylonej pod kątem 30° do płaszczyzny poziomej. Kształt oblodzonej powierzchni zarejestrowano metodą fotogrametrii cyfrowej. Do badań w tunelu aerodynamicznym wykonano nowy model sekcyjny oblodzonego cięgna metodą druku 3D. Liczbę Strouhala wyznaczono w zakresie wartości liczby Reynoldsa od 2,4·104 do 16,4·104 na podstawie pomiaru częstości odrywania się wirów w śladzie aerodynamicznym za modelem. Badania wykonano przy trzech podstawowych kierunkach napływającego powietrza. W celu określenia wpływu zjawiska blokowania tunelu na wyniki pomiarów wykonano badanie liczby Strouhala gładkiego walca kołowego. Otrzymane wartości były zgodne z wartościami podanymi w literaturze przedmiotu w zakresie podkrytycznym liczby Reynoldsa.
EN
The paper presents the procedure and results of experimental icing of the inclined cable model of a stayed bridge. The investigations were conducted in a Climatic Wind Tunnel Laboratory of the Czech Academy of Sciences in Telč. The shape of the iced cable model was registered by a photogrammetry method. The obtained results were used for preparation of the new iced cable model for the aerodynamic wind tunnel investigations.
PL
W artykule przedstawiono opis nowego rozwiązania wodnej pompy ciepła pracującej w warunkach oblodzenia oraz wyniki badań wstępnych. Do badań eksperymentalnych zbudowane zostało stanowisko pompy ciepła przy otwartym basenie o pojemności 400 m3. Badania dotyczyły okresu niskich temperatur zewnętrznych powietrza oraz temperatury wody tw < 4°C w zbiorniku zasilającym parowacz pompy ciepła. W tych warunkach badano efektywność COP wodnej pompy ciepła podczas tworzenia się lodu na powierzchni wymiennika dolnego źródła ciepła.
EN
Description of a new concept of the water source heat pump working in the conditions icing and the results of the preliminary investigation. A stand for experimental investigation of the heat pump was built close to the open pool of volume 400 m3 The heat pump was investigated in the period of low temperatures of both air and water t < 4°C in the basin. The coefficient of performance (COP) of the water heat pump was investigated during the process of ice formation on the surface of the exchanger of the lower heat source.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.