Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obiekty logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rynek nieruchomości magazynowych i logistycznych rozwija się w niezwykle szybkim tempie, stając się coraz bardziej konkurencyjnym. Sytuacja ta niesie za sobą konieczność wdrażania nowoczesnych technologii. Dzięki zastosowaniu rozwiązań Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, w skrócie IoT), np. tagów NFC, RFID, a także beaconów, możliwa jest interakcja między człowiekiem, a budynkiem. Rozwiązania te, zastosowane w obiektach, czynią je bardziej inteligentnymi, poprawiając ich wydajność, a nawet przewidując potrzeby nieruchomości.
2
Content available remote Zasady konstruowania i graficznej prezentacji procesu magazynowego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia do konstruowania i prezentacji procesów magazynowych w różnych typach obiektów logistycznych. Proces magazynowy rozumiany i odwzorowywany jest, jako sekwencja faz magazynowania, zadań magazynowych, zestawów operacji magazynowych, operacji oraz czynności. Ich struktura, jak również sposób i zakres realizacji zależą od rodzaju obiektu logistycznego i postaci oraz zakresu jego zadania logistycznego. Podstawowe założenia przedstawione w referacie zostaną wykorzystane do budowy matematycznych modeli symulacyjnych przepływu materiałów w określonych typach obiektów logistycznych.
EN
Paper presents basic assumptions for modelling warehouse processes in different types of logistic facilities. These processes are mapped as sequences of warehousing phases, warehouse tasks, material transformations, warehouse operations and activities. Their structure, as well as manner and range of implementation are dependent on type of logistic facility and its main logistic task. Basic assumptions presented in the paper will be used to build a mathematical simulation model of the materials flow in certain types of logistics facilities.
PL
W referacie opisano podstawowe wymagania projektowe, wykonawcze oraz eksploatacyjne, jakim powinna odpowiadać instalacja gazowa w obiektach logistycznych, uwzględniające konieczność zachowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
EN
The paper describes the basic requirements of the design, implementation and operational, which should correspond to the gas installation in logistics centers , taking into account the need to maintain a broad sense of security.
PL
W artykule zawarto krótką charakterystykę działalności normalizacyjnej transportu, gospodarki magazynowej i opakowań, w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Skupiono się na wykorzystaniu norm, jako podstawowego produktu działalności normalizacyjnej, w wyżej wymienionych dziedzinach działalności logistycznej, także w aspekcie eksploatacji uzbrojenia. Odniesiono się także do najistotniejszych aspektów współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ww. dziedzinach, w ramach europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych. Na końcu artykułu, wymieniono i scharakteryzowano godne uwagi normy i ich projekty, które mogą znaleźć się w kręgu zainteresowania osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z dziedzinami działalności logistycznej.
EN
The article includes a brief description of standardization activities for transport, storage and packaging at national, the European and international levels. The use of standards as a core product of standardization activities in the above-mentioned fields of logistics operations and also in terms of exploitation of ordnance is presented. Reference is also made to the most important aspects of cooperation of the Polish Committee for Standardization in the above areas with the European and international standardization organizations. In the final part of the article there are listed and characterized important standards and their projects, which may be interested for persons directly or indirectly related to the areas of logistics activities.
PL
W każdym obiekcie logistycznym powinno się stosować system kontroli dostępu. Systemy kontroli dostępu mają za zadanie ograniczenie i uporządkowanie ruchu osób (i/lub pojazdów) na danym terenie lub w obiekcie. W opracowaniu przestawiono zastosowanie urządzeń biometrycznych w systemach kontroli dostępu w obiektach logistycznych. Urządzenia biometryczne wykorzystują do rozpoznawania i identyfikacji osób ich cechy fizyczne i behawioralne.
EN
In each object logistics should apply the system of access control. Access control systems are designed to reduce and organize the movement of people (and/or vehicles) on the ground or in the object. In the development of biometric devices are used in access control systems in facilities logistics. Biometrics use to recognize and identify the persons of their physical characteristics and behavioral.
PL
W artykule przedstawiono przegląd systemów zamknięć stosowanych w obiektach logistycznych. Optymalny wybór tych systemów zamknięć do konkretnej aplikacji wymaga uwzględnienia wymogów normalizacyjnych oraz konstrukcji poszczególnych typów zamków. Dla różnych typów zamków przedstawiono rozwiązania zwiększające ich odporność na próby nieuprawnionego otwarcia.
EN
The article presents an overview of locking systems used in logistics facilities. The optimal choice of locking systems for a particular application requires consideration of the requirements of standardization and construction of various types of locks. For different types of locks are presented solutions to increase their resistance to unauthorized attempts to open it.
EN
The paper describes the new logistics facilities designing method, which includes e.g. the procedure for logistics facilities designing and the procedure for optimisation of functional and spatial areas. Some information is given on implementation of the new designing method into the designing software OL09. In case of testing the OL09 software's correctness, the verification of implemented logistics facilities designing procedure hasbeen prepared and described. The verification was done in a way of a case study. As a result, some indicators and rates were compared. It was done using a weight method. While working on a method and implementing it into software, some theoretical and practical aspects connected to the problem were identified. Those aspects are mentioned in the paper's conclusion.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowej metody projektowania obiektów logistycznych, w skład której wchodzą m.in.: procedura projektowania obiektów logistycznych, procedura optymalizacji stref funkcjonalno-przestrzennych. W artykule nacisk położono na opis postępowania w ramach procedury projektowania obiektów logistycznych. Ponadto opisane zostało zagadnienie implementacji metody w postaci pakietu komputerowego OL09. Wobec przetestowania poprawności przygotowanego pakietu komputerowego opisano i przeprowadzono postępowanie weryfikacyjne. Weryfikację przygotowanego oprogramowania przedstawiono w postaci studium przypadku. Rezultatem weryfikacji było porównanie wskaźników i mierników logistycznych policzonych dla kilku wariantów projektowych. Dokonano tego przy wykorzystaniu metody wagowej. W trakcie prac nad metodą oraz oprogramowaniem zidentyfikowano pewne aspekty natury teoretycznej i praktycznej. Zostały one wyspecyfikowane i opisane w ramach podsumowania artykułu.
PL
Współczesne budynki i centra logistyczne zawierają bardzo wiele systemów sterowania urządzeniami technicznymi: ogrzewaniem, klimatyzacją, oświetleniem, systemami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. W budynku inteligentnym systemy te powinny tworzyć funkcjonalną całość - jeden system zarządzania i sterowania. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu EIB i możliwości zastosowania w obiektach logistycznych. System EIB to inteligentny, zdecentralizowany system sterowania, służący do załączania, sterowania, regulacji i nadzoru systemów technicznych i bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych.
EN
Modern buildings and logistic centers contain many different control systems: heating and cooling, air-conditioning, lighting, fire safety and security. The aim of this paper is to present the European Installation Bus for applications in intelligent building structure and in logistic centers. The EIB is an intelligent building management system for measuring, regulating, switching, controlling and monitoring, which reduces mains cabling cost. Laid additionally to the power supply network, information transmission is via a bus line suitable for all specific applications.
PL
W artykule przedstawiono niskokosztowy system budynku inteligentnego przeznaczony dla małych obiektów logistycznych. W obiektach logistycznych funkcjonują różne systemy sterujące: ogrzewaniem, oświetleniem, systemem przeciwpożarowym czy alarmowym. W małych obiektach logistycznych można zrealizować jeden system sterujący jednocześnie systemem ogrzewania, oświetlenia i ochrony.
EN
The aim of this paper is to present low cost system of intelligent building dedicated for small logistic building. Logistic objects contain different control systems: heating, lighting, fire safety and security. In small logistic building to minimize costs one system can function as security and control heating and lighting.
PL
Rynek systemów bezpieczeństwa oferuje wiele różnorodnych systemów alarmowych i ich podzespołów. Poprawność projektowania i instalowania systemów alarmowych jest codziennie weryfikowana przez przestępców. Celem artykułu jest omówienie zabezpieczeń wybranych elementów systemu bezpieczeństwa. Przedstawiono krytyczne rozważania dotyczące konieczności zabezpieczeń torów transmisji sygnałów alarmowych, systemów kontroli dostępu oraz mechanicznych i elektromechanicznych systemów ochrony w obiektach logistycznych.
EN
The market of securities is offering many alarm systems and their components. Validity of designing and installation of security system is examine by buglers, every day. The aim of this article is showing protection of chosen compound security systems. The paper presents analyses of protection of alarm transmission systems, access control, mechanical and electromechanical security systems in logistic centers and building.
PL
Wraz z rozwojem rynku usług logistycznych wciąż rośnie zapotrzebowanie na obiekty logistyczne wykorzystywane dla realizacji owych usług. Nowoczesne powierzchnie magazynowe powinny niewątpliwie spełniać pewne podstawowe wymogi techniczne dot. m.in. odpowiedniej ich lokalizacji, wysokości konstrukcji czy standardu wyposażenia. Współcześnie, dużym zainteresowaniem cieszą się ponadto obiekty realizowane zgodnie z wymogami koncepcji zrównoważonego rozwoju. Treść artykułu stanowią wspomniane projekty. Przedstawione rozwiązania zilustrowano przykładami z praktyki gospodarczej.
EN
With the development of logistic services’ market the demand on modern logistic facilities is still growing. Modern warehouses should meet different requirements: properly location, height of construction or equipment standard. Nowadays, the buildings prepared in accordance with the concept of sustainable development are gaining a rising attention. They are named as green and “equipped” with different ecological solutions. The attention of this paper is focused of such projects; the solutions presented in the article are illustrated with practical examples.
12
Content available remote Determinants of warehouse space market development in Poland
EN
Logistic nodal infrastructure consists of four types of facilities: ports, transshipment terminals, warehousing centres and logistics centres. The models of development of logistics centres in Poland are different from those typically found in Western Europe. Since 1990 we have been observing an intensive growth of modern warehousing space. The resources of modern warehousing space in Poland are estimated at ca. 4.8 M m2. There are two decisive determinants involved in the process of selecting location for modern warehousing facilities: the agglomeration determinant and the infrastructural determinant. The former accounts for the impact of such determinants as population size and household income, retail sales volume and volume of sold production. The latter is related to the availability and quality of transport infrastructure. Having taken into consideration all above mentioned determinants, an evaluation method was developed in order to estimate the demand for modern warehousing space in the largest urban agglomerations in Poland. It was found out that the modern warehousing space market in Poland does not demonstrate saturation, however, the demand for this type of space is diverse. New investment projects will be implemented predominantly in those urban agglomerations which until recently did not attract much interest from investors.
PL
Punktowa infrastruktura logistyczna składa się z czterech rodzajów obiektów: portów, terminali przeładunkowych, centrów magazynowych i centrów logistycznych. Istnieją odrębne dla Polski i Europy Zachodniej modele rozwoju centrów logistycznych. Rozwój nowoczesnych obiektów magazynowych w Polsce po 1990 roku jest intensywny. Zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej oceniane są na ok. 4,8 mln m2. O lokalizacji nowoczesnych budowli magazynowych decydują dwa rodzaje czynników: aglomeracyjny i infrastrukturalny. Pierwszy z nich uwzględnia wpływ takich wielkości jak: liczba ludności i jej dochody, wielkość sprzedaży handlu oraz wielkość produkcji sprzedanej przemysłu. Drugi odnosi się do dostępności i jakości infrastruktury transportu. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki opracowano metodę oceny popytu na nowoczesną powierzchnię magazynową w największych aglomeracjach miejskich w Polsce. Stwierdzono, że rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej nie wykazuje oznak nasycenia, ale popyt na tego rodzaju powierzchnię jest zróżnicowany. Nowe inwestycje będą realizowane głównie w tych aglomeracjach miejskich, w których dotąd zainteresowanie inwestorów było niewielkie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.