Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 420

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
Content available Propozycja wzmocnienia łukowego zadaszenia ABM240
PL
W artykule przedstawiono kilka wariantów wzmocnienia zadaszenia wykonanego w technologii ABM 240. Celem wzmocnienia jest zbudowanie bezpiecznej konstrukcji o większej rozpiętości, niż przewidział to dostawca systemu. Zostały porównane siły wewnętrzne w konstrukcji z różnymi wariantami wzmocnienia. Artykuł zawiera również zestawienie masy każdego z analizowanych wzmocnień.
XX
Reinforcement in this case is necessary to provide safety of span greater than specified for ABM240. There were internal forces compared for some variation of reinforcement. Article contain also comparison of quantity of steel for analyzed variations.
4
Content available remote Analiza porównawcza nieskrępowanych i skrępowanych ściskanych ścian z ABK
PL
Mury skrępowane są stosowane dość powszechnie, a mimo to nie prowadzi się zbyt wielu badań dotyczących ich zachowania pod wpływem obciążenia statycznego. W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było określenie wpływu skrępowania, w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem, na nośność, odkształcalność oraz rysoodporność ścian murowanych, poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. Badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów próbnych.
EN
Although this type of construction is used quite widely, there is not much research on its behavior under static load. In the Laboratory of the Faculty of Civil Engineering at Silesian University of Technology, masonry walls made of autoclaved aerated concrete were tested under static load. The main purpose of the research was determine the influence of confining masonry walls by reinforced concrete columns and beam on the load-bearing capacity, deformability and scratch resistance of masonry walls subjected to compression in their plane. Indirectly, the research also allowed for observations of the mechanism of scratches and destruction of sample elements.
5
Content available remote Analiza wpływu modernizacji na własności czołgu
PL
Jakość funkcjonowania gąsienicowego wozu bojowego można ocenić na podstawie parametrów jego bojowo-technicznej charakterystyki, którą formułowano na etapie projektowania. Jednakże upływ czasu, nowe i zmieniające się w czasie zagrożenia, dynamika działań, postęp techniczny i technologiczny weryfikują ich skuteczność oraz odporność. W efekcie pojawia się, dla sprostania wymaganiom aktualnym i przyszłym, konieczność modernizacji. Jej głównym celem jest uzyskanie, poprzez odpowiednie zabiegi, przewagi nad pojazdami bojowymi potencjalnego przeciwnika. W pracy podjęto próbę analizy modernizacji na wybrane właściwości czołgów, najbardziej zaawansowanych środków walki wojsk lądowych. Analizę przeprowadzono w aspekcie wpływu zwiększenia masy bojowej na istotne elementy czołgu.
EN
Functional quality of caterpillar fighting vehicles can be assessed upon its original project design and technical characteristics. However, lapse of time, technical and technological progress, battlefield dynamics, new and evolving threats can negatively verify both offensive and defensive effectiveness of such vehicles. As a result, appears need of modernization addressing new threats and requirements. Main goal of modernization is to achieve advantage over potential enemy fighting vehicles. This work is an attempt to analyse possible development patches and despite technological and materials progress inseparable increase of the vehicle's combat weight on operating capabilities of such vehicles.
PL
Przedstawiono dwa modele obciążenia oparte na roboczej wersji prEN 1991-2:2019. W modelu podstawowym wprowadzono wartości zastępczego obciążenia charakterystycznego 20 i 15 kPa zależnie od efektywnej wysokości nasypu drogowego oraz klasy drogi. Model uzupełniający uwzględnia obciążenie od pojazdu 31 kPa na powierzchni 3x5 m ustawiane w niekorzystnej części jezdni, razem z równomiernie rozłożonym obciążeniem 9 kPa na całej powierzchni wpływu.
EN
Two traffic load models based on the draft of prEN 1991-2:2019. In the primary model, the values of equivalent characteristic traffic loads of 20 and 15 kPa are introduced, depending on the effective height of the road embankment and the road class. The supplementary model takes into account the vehicle load of 31 kPa on a 3x5 m surface, applied at the most unfavorable location, along with a uniformly distributed load of 9 kPa on the entire surface of influence.
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
EN
In this paper, a procedure for MEMS accelerometer static calibration using a genetic algorithm, considering non-orthogonality was presented. The results of simulations and real accelerometer calibration are obtained showing high accuracy of parameters estimation.
PL
Zasadniczą częścią niniejszego opracowania jest projekt budynku wysokiego o przeznaczeniu biurowym poprzedzony studium opisu charakterystycznych schematów konstrukcyjnych stosowanych w obiektach wysokościowych. Niebotyk (drapacz chmur) składa się z 31 kondygnacji, a jego całkowita wysokość z uwzględnieniem iglicy wynosi aż 160 m. Wieżowiec zaprojektowano w oparciu o system trzonowo-szkieletowy w konstrukcji żelbetowej, zaś jego charakterystyczną część stanowi stalowa struktura dachu o nachyleniu 30°. Analizę budynku oraz obliczenia elementów konstrukcyjnych wykonano na podstawie metod komputerowych według obowiązujących norm projektowych, tj. eurokodów.
EN
An essential part of this paper is a design of a high-rise building intended as an office, preceded by the description study of characteristic construction schemes used in high-rise facilities. The skyscraper consists of 31 floors, and its total height, including the spire, amounts up to 160 m. The tower block has been designed based on the core and frame system in a reinforced concrete construction, and its characteristic part is constituted by a steel structure of the roof with 30° inclination. The building analysis and calculations of construction elements have been performed on the basis of computer methods according to valid design standards, i.e. Eurocodes.
PL
Obliczenie zarysowania w stanie granicznym użytkowalności stanowi istotny etap wymiarowania przekrojów żelbetowych konstrukcji mostowych. Według eurokodów stan graniczny zarysowania należy sprawdzać, uwzględniając quasi-stałą kombinację obciążeń. Zaproponowano skorygowanie współczynników kombinacyjnych oraz modyfikację wymiarowania przekrojów ze względu na rysy. Wprowadzono pojęcie momentu dopuszczalnego, którego nieprzekroczenie zapewnia spełnienie normowego warunku dotyczącego granicznej szerokości rysy.
EN
The cracking calculation at the serviceability limit state is an important stage of the bridge structures cross sections design. According to Eurocodes, the crack limit state should be checked taking into account quasi-constant load combination. The article proposed the correction of combination coefficients and modification of the standard procedure of cross sections design due to cracks. The concept of permissible moment has been introduced, which if not exceeded, ensures that the standard condition for the crack width is met.
EN
Steel-concrete composite structures are widely used in the current construction of bridges and multi-storey buildings. The effect of shear connectors in a cold-formed steel-composite beam was studied under flexure. The number of channel connectors in the specimen was varied and the same was compared with a specimen without shear connectors. The performance and failure of cold-formed steel-composite beams were then studied. The presence of shear connectors in the tension zone prevents the formation of cracks which are the major cause of failure in a beam subjected to bending. The load carrying capacity is greater in a composite beam and an increase in the number of channel connectors from one to five increases the load-carrying capacity by 60 % as compared to a specimen without a connector. A composite beam with five connectors is more ductile, with a ductility factor of 14. The Composite beams were also analysed using the finite element software ANSYS and were found to have good agreement with the experimental results.
EN
This paper expands the M-K curve theory with examples of the most commonly mentioned pile-soil mechanics behaviours in the literature and their corresponding κ 2 variations. A brief introduction shows the history of the Meyer-Kowalow theory and its basic assumptions. This is followed by the relationship between in situ investigation CPT results, with parameters C1, C2, Ct used to approximate the load-settlement curve according to the M-K theory. The Meyer-Kowalow curve satisfies asymptotic behaviour for small loads, where linear theory applies, and for limit loads, when pile displacement is out of control. Essential in the description are constant parameters C, which refer to the aggregated Winklers modulus, Ngr limit loads and k, which is crucial for static load test results. For this reason, the authors sought to calculate the κ value based upon soil mechanics principles. This article shows methods for checking statistical mathematical calculations, published earlier by Meyer using CPT investigations. It presents real case calculations and directions for future planned research.
14
Content available Konstrukcje wieżowe
EN
The purpose ot the article is to present the subject matter related to the assessment of the technical condition of existing tower buildings. Such structures are particularly exposed to atmospheric factors accelerating erosion. The purpose of technical opinion or expert opinion is to determinate the safety of further exploitation of the structure based on its effort and to design any reinforcements that will allow further safe use, despite increasing loads, e.g. by installing additional antennas.
15
Content available remote Effect of magnitude of sustained loading on the long-term deflection of RC beams
EN
The paper investigates the influence of the magnitude of sustained loading and tension steel percentage on the creep and shrinkage deflections of the reinforced concrete (RC) beams of different concrete grades. The magnitude of sustained loading was taken as 25% and 50% of the first crack load. Three concrete grades of 45, 35 and 25 MPa and two tension steel percentages of 0.77% and 1.21% were used. The long-term deflection was measured under the sustained four-point bending at the ages of 1, 3, 7, 14, 21, 30, 60, 90, 120 and 150 days. The shrinkage deflection of RC beams for the three concrete grades was measured at the same ages on specimens under their own weight. Based on the experimental investigations author's earlier model was extended to predict the total deflection due to creep and shrinkage of RC beams for varying magnitudes of sustained loading, and different compres-sive strengths of concrete.
PL
Jednym z wielu schorzeń układu ruchu związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, których częstość występowania rośnie wraz z wiekiem i liczbą przepracowanych lat, są różnego rodzaju zespoły bólu kończyn dolnych i górnych, ramion oraz kręgosłupa. Celem podjęcia tematu artykułu była analiza wartości wskaźnika MHT (Maximum Holding Time) w aspekcie jego wpływu na układ ruchu (kończyny górne) operatora kabiny lakierniczej BC (Base Coat) podczas malowania samochodu osobowego metodą manualną. Badania przeprowadzono w oparciu o dane ze stanu rzeczywistego metodą symulacji, której wynikiem było określenie relacji między wartości MHT, a produkcyjnym planem na jedną zmianę roboczą. Wynika to z przekroczenia wymaganych wartości MHT w procesie pracy operatora pracującego w trybie pracy trójzmianowej w systemie prewencji pierwotnej (rotacja stanowisk roboczych), a nie prewencji wtórnej (modyfikacja planu dobowego ze względu na cykl okołodobowy). W podsumowaniu podano propozycję redukcji zidentyfikowanego zagrożenia oraz jego efekt w postaci minimalizacji obciążenia układu ruchu operatora, a tym samym podniesienie jakości warunków środowiska pracy.
EN
One of many disorders of the movement system associated with the performance of work, the incidence of which increases with age and the number of years worked, are various types of pain in the lower and upper limbs, arms and spine. The aim of the article was to analyze the value of the MHT (Maximum Holding Time) index in terms of its impact on the traffic system (upper limbs) of the BC paint booth operator (Base Coat) while painting a passenger car using manual methods. The research was based on real-world data using the simulation method, the result of which was to determine the relationship between the MHT values and the production plan for one work shift. It results from exceeding the required MHT values in the work process of the operator working in 3-shift operation mode in the primary prevention system (rotation of work stations), not secondary prevention (modification of the daily plan due to the circadian cycle). The summary provides suggestions for reducing the identified hazard and its effect in the form of minimizing the burden of the operator’s traffic system, and thus improving the quality of the working environment.
17
Content available remote Model przekroju do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono model przekroju pierścieniowego do nieliniowej analizy nośności kominów żelbetowych, przy wykorzystaniu nieliniowego związku fizycznego betonu zgodnie z Eurokodem 2. Przedstawiono wzory na siły przekrojowe określające nośność przekroju, całkując równania równowagi i uwzględniając związki geometryczne oraz fizyczne betonu i stali. Otrzymane rozwiązania odwzorowano w postaci krzywych interakcji: graniczna bezwymiarowa siła osiowa – graniczny bezwymiarowy moment zginający i porównano z rozwiązaniem uzyskanym na podstawie wykresu paraboliczno-prostokątnego betonu ściskanego.
EN
The paper presents the ring section model for nonlinear analysis of the resistance of RC chimneys, assuming the nonlinear stress-strain relationship for concrete in compression according to Eurocode 2. The cross-sectional resistances are derived in the analytical form by integrating the equilibrium equations and taking into account the geometrical and physical relationships. The calculated results are presented in the form of interaction diagrams and compared with those based on the parabolic-rectangular diagram for concrete in compression.
EN
In field research, the influence of factors determining soil compaction in an arable layer caused by agricultural tyres during the first pass was determined. The factors were the following: a normal load of tyres resulting from a static load of a tractor axle, dimensions of tyres: diameter, and width as well as pressure determined by a simplified method. The research was conducted on soil cultivated with ploughing – Luvisol loamy sand. It was generally shown that tyre load was the main determinant of soil compressing. A bigger tyre load leads to higher soil density only in a deeper arable layer. Higher soil density caused by bigger tyres is the result of their higher load rather than their higher external diameter. Wider driving tyres of a similar diameter caused only slightly lower soil density mainly at a greater depth in an arable layer. Pressure determined by a simplified method is not correlated with soil density changed by tyres. A soil density increment caused by the investigated tyres was from approx. 30% to approx. 65% of the whole growth potential.
PL
W badaniach polowych określono wpływ czynników determinujących zgęszczanie gleby powodowane w warstwie ornej oponami rolniczymi podczas pierwszego przejazdu. Czynnikami były: obciążenie normalne opon wynikające ze statycznych obciążeń osi ciągników, wymiary opon: średnica i szerokość oraz nacisk wyznaczony metodą uproszczoną. Badania dokonano na glebie Luvisol spulchnionej orką – piasek gliniasty. Wykazano ogólnie, że obciążenie opon jest głównym determinantem zgęszczania gleby. Wyższe obciążenia opon powodują większe gęstości gleby tylko na większej głębokości warstwy uprawnej. Większe gęstości gleby powodowane oponami większymi są rezultatem bardziej ich większego obciążenia niż większej średnicy zewnętrznej. Szersze opony napędowe o podobnej średnicy powodują tylko nieco mniejsze gęstości gleby głównie na większej głębokości warstwy uprawnej. Nacisk wyznaczany metodą uproszczoną nie jest skorelowany z gęstością gleby zmienianą oponami. Spowodowany przyrost gęstości gleby badanymi oponami wynosi od około 30 do około 65% całego potencjału wzrostu.
PL
Przedstawiono analizę modułu ściśliwości gruntu pod płytą przykrywającą FPP. Zaprezentowano nowe zależności opisane matematycznie do wyznaczania modułu ściśliwości pod płytą, naprężeń pod płytą oraz największych sił pod podstawą pala w zależności od przemieszczeń i obciążeń. Przeprowadzono weryfikację nowych narzędzi obliczeniowych, wykorzystując wyniki próbnych obciążeń terenowych
EN
The following paper presents a survey of a soil Young's Modulus behavior beneath raft of combined pile raft foundation. Based on publications will be derived new formulas for estimating Es under raft, pressure under raft and maximal forces under pile foot depending on settlement and load. Furthermore in this publication will be conducted a validation of mentioned formulas by means of loading test results.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.