Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążenie cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W Polsce jest stosunkowo niewiele budowli o charakterze zabytkowym, które są w dobrym stanie technicznym. Większość z nich wymaga częściowej lub całkowitej termomodernizacji, którą należy przeprowadzić tak, by w możliwie największym stopniu zachować ich historyczne walory. Stąd wynikają różnorakie ograniczenia dotyczące doboru materiałów i technologii wykonania, które ze względu na swoją specyfikę są zawsze droższe niż w innych obiektach. W artykule, na przykładzie domu klasztornego Sióstr Bernardynek w Św. Katarzynie k/Kielc, omówiono równoważenie kosztów inwestycyjnych oszczędnościami na ogrzewanie przy różnych parametrach kredytowania. Na podstawie cen roku 2018 obliczono optymalną grubość izolacji przegród ciepłochronnym tynkiem na bazie perlitu ułożonym od wewnątrz. Przy trzyletnim okresie kredytowania i stałej stopie procentowej 8% optymalna grubość izolacji wynosi 3,6 cm przy całkowitym koszcie termomodernizacji ściany kaplicy równym 112,53 zł/m2, a wykonanie dwóch warstw o całkowitej grubości 6 cm zwiększa koszty tylko do około 120 zł/m2, co powoduje ponad 25% obniżenie strat ciepła przez przenikanie. Wskazano również, że wraz z wydłużeniem okresu kredytowania inwestycji, korzystnie rośnie wielkość optymalnej grubości izolacji. Natomiast wpływ wielkości stopy oprocentowania jest stosunkowo niewielki. Na przykładzie kaplicy klasztornej omówiono również efekty rozłożenia procesu termomodernizacji na etapy.
EN
There are relatively few historic buildings in Poland that would be in good technical condition. Most of them require partial or complete thermal modernization, which should be carried out so as to preserve their historical values as much as possible. Hence, there are various restrictions on the choice of materials and production technology, which are always more expensive due to their specificity. Here, on the example of the monastery house of the Bernardine Sisters of St. Katarzyna near Kielce, the benefits of balancing the costs and benefits of investments based on cost accounting were shown. Based on the prices of 2018, the optimal insulation thickness was calculated for heat-insulated perlite plaster from the inside. With a three-year loan period and a constant interest rate of 8%, the optimal insulation thickness is 3.6 cm with a total cost of thermo- modernization of the chapel wall equal to 112.53 PLN/m2, and the implementation of two layers with a total thickness of 6 cm increases costs to only about 120 PLN/m2, however, this results in a more than 25% reduction of heat transfer through the partition. It was also pointed out that as the investment loan period was extended, the optimum insulation thickness increases favorably. However, the impact of the interest rate is relatively small. The effects of spreading the thermomodernization process on stages were discussed on the example of the monastery chapel.
PL
Praca dotyczy natryskiwanej plazmowo powłoki NiCrFeSi na podłoże ze stali kotłowej (P 250GH). Powłokę obciążano cieplnie w atmosferze powietrza i w środowisku siarki. Obciążenie cieplne wynosiło 2000 cykli. Jeden cykl obejmował: nagrzewanie do temperatury 560 °C i wygrzewanie w tej temperaturze w czasie 3 minut, chłodzenie do temperatury 300 °C, nagrzewanie do 560 °C i wygrzewanie w tej temperaturze w czasie 1,5 minuty oraz chłodzenie do temperatury 150 °C. Efektem obciążeń cieplnych było zmniejszenie grubości powłoki o 39 μm. Stwierdzono, że siarka dyfundowała w warstwę przypowierzchniową. Tworzące się produkty jej reakcji z niklem i chromem sprzyjały wykruszaniu się składników tej warstwy, które następnie ulegały utlenianiu.
EN
The paper deals with a NiCrFeSi coating plasma-sprayed on a boiler steel (P 250GH) substrate. The coating was heat-loaded in atmosphere of air and in sulfur environment. The heat load comprised 2000 cycles, whereas each of the cycles included: heating up to 560 °C and soaking at the temperature for 3 minutes; cooling down to 300 °C and soaking at the temperature for 1.5 minutes; and cooling down to 150 °C. As a result of such thermal cycling, thickness of the coating was reduced by 39 μm. It has been found that sulfur had diffused into the superficial layer. The occurring products of sulfur reacting with chromium and nickel contributed to spalling of components of the layer which subsequently were subject to oxidation.
3
Content available remote Obciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym
PL
W artykule opisano oddziaływania termiczne w eksploatowanym kominie Elektrociepłowni Białystok, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i parametrów technicznych związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów energetycznych. Rozpatrzono przypadki obciążenia temperaturą, jakie mogą wystąpić w okresie zimowym i letnim podczas eksploatacji komina przemysłowego.
EN
In the article there were determined the impact of the thermal in the operated chimney Combined Heat and Power Plant Bialystok, taking into account the climatic conditions and technical specifications related to the evacuation of flue gas from boilers. Temperature load cases that may occur in the winter and summer during operation of the chimney were also taken under consideration.
5
PL
W metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku obowiązującej w Polsce nie jest uwzględniane ograniczenie energii końcowej na ogrzewanie budynku wynikające z mocy źródła ciepła. W artykule zaproponowano sposób uwzględnienia tego ograniczenia, polegający na obliczaniu w każdym miesiącu sezonu grzewczego podaży energii końcowej ze źródła ciepła i zapotrzebowania na tę energię obliczanego według stosowanej dotychczas metody. Do określenia charakterystyki energetycznej powinna być przyjmowana mniejsza z tych dwu wartości. Wykazano, że nieuwzględnianie mocy źródła ciepła w przypadku oceny energetycznej budynków wzniesionych przed transformacją ustrojową w Polsce, w stanie przed termomodernizacją prowadzi do znacznego zawyżenia potrzeb energetycznych budynku. Omówiono również konsekwencje znacznej nadwyżki mocy cieplnej źródła, w stosunku do obciążenia cieplnego budynku, często występujące w budynkach, w których prace termomodernizacyjne rozpoczęto od systemu grzewczego.
EN
In the methodology of energy performance of buildings in force in Poland, the final energy limit for heating a building resulting from the heat source’s power is not taken into account. The article proposes a way to take into account this limitation, consisting in calculating for each month of heating season the final energy supply from the heat source and the demand for this energy calculated according to the method used so far. To determine the energy performance should be taken the smaller of these two values. It has been shown that the failure to take into account the power of the heat source in the case of energy assessment of buildings erected before the political transformation in Poland, in the state before thermal retrofitting leads to a significant over-estimation of the energy needs of the building. Also were discussed the consequences of a significant surplus of thermal power of the source, in relation to the heat load of the building, often occurring in buildings in which thermo-modernization works started from the heating system.
PL
Do podstawowych zagrożeń, związanych z pracą ratownika górniczego poza zagrożeniem wybuchem metanu, należą wysoka temperatura i wilgotność powietrza otoczenia, duża masa przenoszonego sprzętu. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych dla dwóch wariantów stosowanego przez ratowników ubioru, aparatu ratowniczego i dwóch poziomów temperatury otoczenia. Porównano czas trwania badań do osiągnięcia limitów fizjologicznych temperatury wewnętrznej, częstości skurczów serca, bądź zakończenia badań z powodów subiektywnych. Przedstawiono różnice w intensywności pocenia, gromadzenia potu w odzieży, akumulacji ciepła i subiektywnych ocen wrażeń cielnych przy dwóch poziomach temperatury otoczenia.
EN
High levels of air temperature and humidity, the large mass of the transferred equipment are basic risks beyond the risk of explosion of methane of work-related mining rescuers. The article presents results of a research study conducted in the laboratory for two variants of clothing developed for mining rescuers and one kind of respiratory protective device at two levels of ambient temperature and moderate physical work intensity. A duration of the exercise to achieve the physiological limits of the internal temperature, heart rate or completion of the study because of subjective reasons was compared between studies conducted at two levels of air temperature. Differences in the intensity of sweating, level of sweat accumulated in clothing, heat accumulation and subjective ratings of the thermal state at mentioned variants of environment conditions were also described.
7
Content available Obciążenia podłóg przemysłowych
PL
Podłogi przemysłowe mają bardzo różne przeznaczenie, dlatego powinny spełniać specjalne wymagania. Płyta nośna musi przenosić duże obciążenia skupione i powierzchniowe pochodzące od ciężkich maszyn, składowanych produktów i poruszających się po niej pojazdów. Oprócz tych obciążeń, w trakcie produkcji, na posadzkę mogą oddziaływać maszyny pracujące dynamicznie, obciążenia od temperatury i skurczu betonu. Wszystkie te obciążenia muszą zostać przejęte bez deformacji, osiadań i zarysowania.
EN
Industrial floors are intended for many different uses, therefore they should meet special requirements. The load plate must carry significant concentrated and surface loads deriving from heavy machinery, stored products and moving vehicles. Apart from these loads, during manufacturing, the flooring may be affected by dynamically working machines, loads resulting from temperature and concrete shrinkage. All these loads need to be carried without deformations, sinking and scratches.
PL
W artykule omówione zostały sposoby określenia obciążenia cieplnego i mechanicznego silnika okrętowego pracującego w normalnych warunkach oraz z wybranymi niesprawnościami. Badanie polegało na pomiarze parametrów pracy silnika z symulowaną uszkodzoną turbosprężarką oraz symulowaną nieszczelną pompą wtryskową i porównanie ich do parametrów pracy silnika technicznie sprawnego. Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na silniku SULZER 3AL25/30.
EN
The article explains how to determine the thermal and mechanical loads on the marine engine working with normal operating conditions and with selected technical failures. The survey has been based on comparison between the parameters of the engine operating with simulated damaged turbocharger and leaking simulated injection pump, and the engine working in a proper technical condition. The research has been conducted SULZER 3AL25/30 engine, under laboratory conditions
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz zużycia energii w wolnostojącej szklarni z ekranem termoizolacyjnym. Celem tych badań była analiza zmienności obciążenia cieplnego w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym. Analizy wykonano w oparciu o pomiary parametrów klimatu, mikroklimatu szklarni, zużycia energii oraz parametrów opisujących funkcjonowanie wyposażenia technicznego szklarni. Według analiz średni miesięczny współczynnik obciążenia zawiera się w zakresie od 9% do 69%. Przedstawiono miesięczną i dobową strukturę zużycia energii w badanej szklarni z ekranem i bez ekranu. W analizach zmienności obciążenia cieplnego systemu grzewczego szklarni z ekranem termoizolacyjnym zaleca się korzystać z danych zużycia energii lub zapotrzebowania na ciepło.
EN
This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse with movable thermal screen inside. Energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was analysis variability of heating load in greenhouse with thermal screen. The analysis was based on the registration of the external climate parameters, greenhouse microclimate, energy consumption and parameters describing the functioning of the technical equipment of greenhouse. The computations show that the mean monthly Load Factor is in the range from 9% in June to 69% in January. Shows the structure of energy consumption per month with regard to the functioning of the greenhouse with and without a thermal screen as well as its profile changes in cross daily. In analyzes of variability heating load in greenhouse with additional cover it is recommended to use the data about energy consumption or heat demand.
PL
Przeanalizowano wpływ lokalizacji budynku usytuowanego w danej strefie klimatycznej na wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji EPH oraz na projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL. Analizę przeprowadzono na przykładzie budynku wielorodzinnego bez instalacji chłodniczej w dwóch wariantach. Pierwszy - budynek spełniający wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych obowiązujące od 2017 r. i drugi - od 2021 r. Obliczenia wykonano w odniesieniu do pięciu stref klimatycznych w Polsce, wybierając w danej strefie dwie stacje meteorologiczne tj. najwyższej i najniższej liczbie stopniodni. Z analizy wynika, że różnice pomiędzy uzyskanymi wartościami EPH+W wynoszą od 27,4% do 36,5% w zależności od liczby stopniodni i współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, wartość ΦHL natomiast różniła się od 5,4% do 22,1% w zależności od zewnętrznej temperatury obliczeniowej. Przepisy krajowe w zakresie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych oraz wskaźnika EPH+W budynku są takie same bez względu na jego lokalizację (po uwzględnieniu potrzeb do przygotowania ciepłej wody i energii pomocniczej EPH+W).
EN
The paper analyses location influence of a building in a climate zone on the value of annual demand indicator for non-renewable primary energy for heating and ventilation EPH, including the design thermal load of the building ΦHL. The analysis was conducted on the example of a multi-family building with no cooling system in two variants. The first - a building that meets the requirements being in force since 2017 for insulation of building partitions. And the second variant since 2021. Calculations have been made in relation to the five climatic zones in Poland, selecting two meteorological stations in the zone, i.e. the highest and lowest number of degree days. The analysis shows that the differences between the EPH+W values obtained range from 27.4% to 36.5%, depending on the number of degree days and on the non-renewable primary energy demand indicator, while the value of ΦHL range from 5.4% to 22.1% depending on the calculated external temperature. The national legislations in the field of thermal transmittance coefficient of building partitions and the ratio of EPH+W in the building are the same regardless of its location (taking into account the needs for hot water preparation and auxiliary energy EPH+W).
EN
The paper presents the results of numerical computations performed for the furnace chamber waterwalls of a supercritical boiler with a steam output of 2400 x 10[3] kg/h. A model of distributed parameters is proposed for the waterwall operation simulation. It is based on the solution of equations describing the mass, momentum and energy conservation laws. The aim of the calculations was to determine the distribution of enthalpy, mass flow and fluid pressure in tubes. The balance equations can be brought to a form where on the left-hand side space derivatives, and on the right-hand side – time derivatives are obtained. The time derivatives on the right-hand side were replaced with backward difference quotients. This system of ordinary differential equations was solved using the Runge-Kutta method. The calculation also takes account of the variable thermal load of the chamber along its height. This thermal load distribution is known from the calculations of the heat exchange in the combustion chamber. The calculations were carried out with the zone method.
12
Content available Analiza termiczna żelbetowych kominów
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną modeli komina żelbetowego. Modele uwzględniały degradację stanu technicznego w postaci zmiany wytrzymałości betonu i grubości ścianek żelbetowego płaszcza w kolejnych segmentach. Obciążenie konstrukcji stanowi zmienne pole temperatur spowodowane warunkami klimatycznymi. Obciążenie to przyłożone zostało do analizowanych modeli jako gradienty temperatur pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną płaszcza. Uwzględniono wpływ promieniowania słonecznego absorbowanego przez beton na temperaturę płaszcza komina. Wyznaczono naprężenia pionowe i rozwarcie rys w analizowanych modelach.
EN
The paper presents a numerical analysis of reinforced concrete chimney models. The models take into account changes in the strength of concrete and coat thickness in the segments. Design load is variable temperature field due to climatic conditions. This load was applied as the temperature gradients between the inner and the outer side of the shell. The impact of solar radiation absorbed by the concrete coat is also analyzed. Vertical stresses and the cracks are calculated in the analyzed models.
PL
Tematem artykułu jest wpływ obciążeń stałych i zmiennych w czasie na ściany trójwarstwowe budynków w systemie OWT-67/N. Problem ten dotyczy przede wszystkim zewnętrznej elewacyjnej warstwy fakturowej, która jest narażona na oddziaływanie atmosferycznych czynników zewnętrznych. Do najbardziej destrukcyjnych należy zaliczyć siłę ssania wiatru oraz obciążenie temperaturą. W artykule zebrano wymienione obciążenia elewacyjnej warstwy fakturowej, stworzono model obserwacji na podstawie kwadratu łacińskiego z uwzględnieniem analizy wariancji, a następnie wyznaczono funkcję regresji, na podstawie której założono model obserwacji.Oceniono również jakość modelu oraz obliczono współczynnik determinacji, który informuje nas o tym, ile procent obserwowanego w próbie zróżnicowania zostało wyjaśnione liniową regresją. Przeprowadzono też alternatywną ocenę jakości modelu oraz próbę optymalizacji modelu.
EN
Topic of the article is the impact of fixed and variable loads during the three-layered walls of buildings constructed in the system OWT-67/N. This problem relates primarily to the outer cladding layer of the invoice, which is exposed to the effects of weathering external factors, which include the invoice or the layer most destructive factors, namely the influence of wind suction and temperature load. Collect the aforesaid invoice charge cladding layer, and then create a model based on the observation with regard to a Latin-square analysis of variance and regression function is then determined based on the established model of observation. Rated the quality of the model and calculated the coefficient of determination, which informs us howmany percent of the observed variation in the sample is explained linear regression. Also conducted an alternative assessment of the quality of the model and attempt to optimize the model.
PL
Zaproponowano modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych występujących w rurach gładkich oraz wewnętrznie ożebrowanych. Proponowany model oparty jest na rozwiązaniu równań bilansowych opisujących zasady zachowania masy, pędu i energii, który pozwala na analizowanie procesów nieustalonych. Jest to model o parametrach rozłożonych. Celem obliczeń jest m.in. wyznaczenie rozkładu entalpii, strumienia masy oraz ciśnienia czynnika wewnątrz rur gładkich i ryflowanych oraz współczynnika wnikania ciepła. Analizie poddano rury w układzie pionowym pracujące przy nadkrytycznych parametrach pary. Otrzymane wyniki obliczeń numerycznych porównane zostaną z wynikami otrzymanymi za pomocą modelowania CFD.
EN
Proposed is modeling of flow and thermal phenomena occurring in smooth and inner finned tubes. The model is based on solving balancing equations describing rules concerning mass, momentum and energy conservation that enable analysis of transient processes. It is a model of distributed parameters. The purpose to make those calculations is i.a. determination of enthalpy distribution, mass stream, pressure of medium inside smooth and inner finned tubes and the heat transfer coefficient. The analysis was performed for vertical system tubes working in supercritical steam parameters. The results obtained in the way of numerical computations will be compared to the ones obtained with the help of CFD modeling.
PL
Stan techniczny i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zależy między innymi od określenia odchyłek geometrycznych całej konstrukcji oraz jej poszczególnych elementów i odniesienia ich do zdefiniowanych w zaleceniach normowych wartości dopuszczalnych. W artykule zaprezentowano badania przemieszczeń dla trzech wież telekomunikacyjnych o różnej konstrukcji, a otrzymane wartości porównano z zaleceniami normowymi. Graniczne wartości przemieszczeń zaproponowane przez PN-B-03204 są dla wszystkich analizowanych przypadków spełnione. Aktualna norma Eurokod 3 nie podaje wartości graniczny przemieszczeń wierzchołka, uzależniając je od zaleceń użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest więc do przeprowadzenia rektyfikacji i spełnienia wymogów normowych. Otrzymane wyniki potwierdziły badania stalowych wież antenowych. Analizując otrzymane wyniki pomiarów przemieszczeń stwierdzono, że przy umiarkowanym nasłonecznieniu i braku wiatru przemieszczenia wierzchołkowego odcinka nie przekraczają wartości granicznych zalecanych dla tego typu konstrukcji, duże nasłonecznienie i temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza zwiększają przemieszczenia badanych konstrukcji, ponadto wieże stalowe o konstrukcji rurowej charakteryzują się małą odpornością na rozszerzalność termiczną.
EN
Technical conditions and the safety of steel structures depends, among other things, on determination of the geometrical deflections of the whole structure and its individual elements, and relate them to the values defined by the code limits. The paper presents the measurement of displacements for three selected telecommunication towers of various structural design. The results of survey are compared with those provided by the relevant codes. The limit values of displacements proposed by the PN-B-03204 are in all analyzed cases fulfilled. Currently, the recommended standard Eurocode 3 does not specify a limit value of displacements for the top of masts and towers. It makes them dependent on the recommendations of the tower user. The user is therefore obliged to carry out rectification and meet the requirements of code. The analysis of the displacement measurements showed that: with a moderate sun exposure and no wind, the displacement of the tip section of the towers do not exceed the limit values recommended for this type of steel structures, a significant sun exposure and temperatures exceeding 30 degrees of centigrade increase the displacement of the surveyed steel structures, and finally tubular steel towers have a low resistance to the thermal expansion.
EN
Exhaust gases from dual fuel engines are nearly smokeless, while maximal engine load is limited by allowable thermal load, not by smoke limit. This encourages users to enrich gas-air mixture, leading to increased output power of the engine, what partially compensates reduction of maximal output power connected with gaseous fuelling. Excessive enrichment of the charge, resulting from concentration of gas in the gas-air mixture and size of Diesel oil’s dose, can lead to a phenomenon of knocking combustion and thermal overloading, and in result – to serious damage of the engine. In the paper is presented a calculation methodology of maximal enrichment of the gaseous mixture, above which a thermal overloading of the engine can occur. On example of a breakdown of three dual fuel engines of Caterpillar 3516A and SW 680 type, effects of thermal overloading, and a hazards connected with excessive enrichment of the gaseous mixture are shown. Conclusions of a general nature can serve as a guide to selection of control systems to dual fuel engines.
PL
Spaliny silników dwupaliwowych są prawie bezdymne, a maksymalne obciążenie silnika jest ograniczone dopuszczalnym obciążeniem cieplnym, a nie granicą dymienia. Skłania to użytkowników do wzbogacania mieszaniny gaz-powietrze prowadzącego do zwiększania mocy silnika, co częściowo kompensuje zmniejszenie mocy maksymalnej związane z gazowym zasilaniem. Nadmierne wzbogacanie ładunku, wynikające ze stężenia gazu w mieszaninie gaz-powietrze i wielkości dawki oleju napędowego, może prowadzić do zjawiska spalania stukowego i przeciążenia cieplnego, a w efekcie do poważnego uszkodzenia silnika. W pracy przedstawiono metodykę obliczania maksymalnego wzbogacania mieszaniny gazowej, powyżej którego mogą występować przeciążenia cieplne silnika. Na przykładzie trzech awarii silników dwupaliwowych Caterpillar 3516A i SW 680 pokazano skutki przeciążenia cieplnego silnika i niebezpieczeństwa związane z nadmiernym wzbogaceniem mieszaniny gazowej. Wnioski ogólne mogą być wskazówką do doboru sterowania silników dwupaliwowych.
EN
The influence of the CO2 concentration in a local air zone in naturally ventilated residential houses on the residents’ behaviour was numerically investigated. A numerical two-dimensional CFD model of the indoor zone based on experiments performed by the authors was used. Different resident locations in the fluid domain and different inlet velocities imposed by wind were considered in simulations. The overall thermal comfort and IAQ indices were also calculated. The investigations results show that in contrast to the overall air quality, the local CO2 was strongly dependent upon the resident location, fresh air inlet velocity and ventilation system type.
19
PL
Długotrwała eksploatacja bloków energetycznych związana jest z pracą w warunkach zmiennych pól naprężeń i temperatury. Materiały konstrukcyjne rurociągów narażone są na oddziaływanie środowiska czynnika roboczego oraz obciążeń mechanicznych. Czynniki te powodują w okresie eksploatacji degradację mikrostruktury, a w rezultacie pogorszenie właściwości materiału. Obciążenia mechaniczne i cieplne skutkują zmiennymi naprężeniami w instalacjach rurociągowych. W dłuższym czasie są one przyczyną zarówno pękania złączy spawanych, jak i awarii elementów kształtowych. Ze względu na parametry pracy szczególną uwagę należy zwrócić na eksploatacje rurociągów wysokoprężnych. Właściwie dobrany i realizowany proces diagnostyczny w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo pracy obiektów energetycznych.
EN
Long-term operation of power units is related to work in conditions of variable stress fields and temperatures. Materials of construction of pipelines are exposed to environments working medium and the action of mechanical loads. These factors cause degradation over the lifetime of microstructure and consequently the deterioration of mechanical properties. Tensions in pipeline installations are results of variable mechanical and thermal load. After a longer period of time they are a reason of stress cracking of welded joints and faults moldings thermal plants and energy facilities of pressure. Due to the parameters of the special care diagnostic diesel pipelines should be covered. A properly run the diagnostic process has a direct impact on safety and reliability of operation of energy facilities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych, z wykorzystaniem metod CFD (Computational Fluid Dynamics), przepływu spalin przez reaktor katalityczny zabudowany w układzie wylotowym górniczego napędu spalinowego. Symulacje przeprowadzono pod kątem analizy wpływu zabezpieczenia temperaturowego powierzchni zewnętrznych układu na rozkład temperatury w rdzeniu katalitycznym.
EN
The results of numerical simulation of exhaust gases flow through catalytic reactor installed in the exhaust system of mining diesel drive, using the Computational Fluid Dynamics method is presented in the paper. The simulation was made to analyze impact of protection against excessive temperature of external surface of the system on temperature distribution in catalytic core.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.