Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ośrodek szkolenia kierowców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN
The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
PL
W artykule omówione zostały psychologiczne determinanty zarządzania ośrodkami szkolenia kierowców. Problem jest istotny ze względu na specyficzną sytuację w jakiej znalazła się polska branża szkoleniowa. Na wspomnianą specyfikę składają się: przepisy nowej ustawy o kierujących pojazdami, narastający niż demograficzny, duża ilość szkół nauki jazdy na rynku oraz kryzys gospodarczy. Złożoność sytuacji sprawia, że duża część ośrodków szkolenia kierowców będzie musiała w najbliższej przyszłości zrezygnować ze szkolenia. Przedsiębiorcy, którzy pozostaną na rynku będą musieli mieć świadomość tego, że kluczowym i najbardziej konkurencyjnym aspektem w prowadzeniu działalności będzie odpowiednie podejście do człowieka, a konkretnie do: pracownika i klienta (kursanta). O tym, jak powinno wyglądać to podejście, przedstawiono w niniejszym artykule.
EN
In the article psychological aspects of management of driver training centers are discussed . The problem is crucial in view of specific situation faced by Polish training branch. The aforementioned specific consists of: the regulations of the new Act of vehicle drivers, increasing demographic depression, a large number of driving schools on the market and economic crisis. The complexity of the situation will force a lot of driver training centers to withdraw from training. The entrepreneurs who remain on the market will have to be aware that the essential and the most competitive aspect of running a business will be an appropriate attitude to a person, more specifically to: an employee or a customer (student). This article presents how the attitude should look like
PL
Celem artykułu jest określenie roli etyki w procesie zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców. W artykule zdefiniowane jest pojęcie etyki ogólnej, etyki zawodowej w kontekście Kodeksu Etycznego Instruktora Nauki Jazdy. Autor podkreśla, że znajomość norm etycznych, które wynikają z kodeksu honorowego instruktorów, jest w środowisku branżowym znikoma. W przekonaniu autora, fakt ten wynika m.in. z niedostatecznej promocji kodeksu, jak również braku motywacji wśród nauczycieli jazdy do permanentnego samodoskonalenia zawodowego, kształtowania własnej osobowości, a tym samym rozwoju moralnego. W artykule udowadniana jest teza, że w czasach kryzysu gospodarczego, deprecjacji jakościowych standardów obsługi klientów, nadrzędnym celem przedsiębiorców prowadzących szkoły nauki jazdy, powinno być postępowanie zgodne z zasadami etycznymi. Etyka jest gwarancją rzetelności, uczciwości, a tym samym satysfakcji klientów (kursantów). Działania etyczne w tego rodzaju działalności mogą być również jedną z przyczyn kształtowania bezpiecznych postaw za kierownicą przyszłych kierowców
EN
The aim of this article is to describe the role of ethics in the process of managing a driving school. The notion of general ethics, professional ethics in the context of the Driving Instructor`s Code of Ethics is defined in the article. The author emphasizes the fact that the knowledge of ethical standards which result from the instructors` code of honour, is slight in the trade environment. In the author`s conviction, this fact, among others, arises due to insufficient promotion of the code and the lack of motivation to constant professional self-improvement among driving instructors, shaping their personalities and thus moral development. In this article the thesis is proved that in days of economic crisis and qualitative standards of customer service depreciation, the superior aim of businessmen running driving schools should be conduct in accordance with ethical principles. Ethics is the guarantee of reliability, honesty and thus customers` (participants in the course) satisfaction. Ethical actions in this kind of activity may also be one of the causes of moulding safe attitudes of future drivers behind the wheel.
PL
Fundusze europejskie stanowią istotny instrument rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki umożliwia podjęcie działań pozwalających na podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego. Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku wystąpił z wnioskiem aplikacyjnym na realizację projektu szkoleniowego pn. „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończył się sukcesem. Realizacja szkolenia zdecydowanie wpłynęła na zmianę jakościową zawodowego i psychospołecznego funkcjonowania uczestników, tym samym pozwalając na pogłębienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań. Dokonana została jednocześnie ocena stopnia przydatności programu szkoleniowego opracowanego przez specjalistów Instytutu Transportu Samochodowego.
EN
The European funds are one of the essential instruments of the economic development of all European Union countries. The Operational Program - Human Capital, enables to take actions, which allow to raise qualifications and by that, take advantage of the existing human potential. In 2009 the Motor Transport Institute put forward the application form for organising training project called the "Increase in competence of the drivers training centres staff", co-financed by the European Union from resources of the European Social Fund. The project was successfully completed. Running of the training process has decisively affected the qualitative change of professional and psychosocial functioning of participants, thus allowing to deepen the knowledge and raise their qualifications, which are necessary for conducting their professional tasks. An evaluation was made of the degree of usefulness of the training program, prepared by the specialists from the Motor Transport Institute.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.