Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nuts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Infertility is one of the most serious medical issues and its prevalence has dramatically increased worldwide, especially in the past few decades. Recent studies have demonstrated that nutrition and lifestyle play crucial roles in the normal functioning of the reproductive system, as well as in prevention and in supportive treatment of infertility. Fruits and vegetables are a special group of foods that provide many nutrients necessary for female and male reproductive health. The paper presents current knowledge about the effects of nutrients contained in fruits and vegetables on male reproductive functions and their use in the supportive treatment of infertility. Understanding these issues can help in designing a proper diet for men of reproductive age planning parenthood, and/or those who have been diagnosed with infertility.
PL
Niepłodność jest jednym z najpoważniejszych problemów medycznych, a jej rozpowszechnienie dramatycznie wzrosło na całym świecie, szczególnie w ciągu ostatnich kilku dekad. Ostatnie badania wykazały, że odżywianie i styl życia odgry-wają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu rozrodczego, a także w zapobieganiu i wspomaganiu leczenia niepłodności. Owoce, warzywa i orzechy to grupa żywności, która dostarcza wiele składników odżywczych niezbędnych dla zdrowia reprodukcyjnego kobiet i mężczyzn. W niniej-szej pracy przedstawiono aktualną wiedzę na temat wpływu składników odżywczych zawartych w owocach, warzywach i orzechach na męskie funkcje rozrodcze i ich zastosowanie we wspomaganiu leczenia niepłodności. Zrozumienie tych problemów może pomóc w opracowaniu odpowiedniej diety dla mężczyzn w wieku rozrodczym planujących rodzicielstwo i / lub tych, u których zdiagnozowano niepłodność.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule dokonano oceny porównawczej zawartości podstawowych składników odżywczych oznaczonych analitycznie w różnych rynkowych orzechach jadalnych wobec zawartości deklarowanych na etykietach opakowań jednostkowych. Zawartość tłuszczu oznaczona analitycznie była zbliżona do wartości deklarowanych w przypadku 3 rodzajów orzechów (macadamia, laskowe, włoskie), a w przypadku czterech pozostałych rodzajów takiej zależności nie uzyskano. Spośród siedmiu badanych rodzajów orzechów, pięć spełniało deklarowane zawartości białka, a pozostałe dwa rodzaje orzechów (włoskie i laskowe) charakteryzowały się jego niższą zawartością niż deklarowana. Z punktu widzenia konsumenta ważna jest wartość energetyczna orzechów, która wynika przede wszystkim z zawartości tłuszczu. Pod tym względem orzechy można podzielić na dwie grupy: zawierające powyżej 55% tłuszczu (brazylijskie, laskowe, piniowe i włoskie) oraz zawierające poniżej 50% tłuszczu (macadamia, nerkowce i pistacjowe). Praktycznie wszystkie badane orzechy można uznać za dobre źródło witaminy E, tiaminy (wit. B1) oraz magnezu. Najlepszym źródłem żelaza okazały się orzechy piniowe, brazylijskie i pistacjowe. We wszystkich orzechach zwraca uwagę dość wysoka zawartość fosforu, którego obecność w diecie jest dość kontrowersyjna.
EN
In the paper presented in the article a comparative assessment of the content of basic nutrients in various edible nuts available in the marketplace. The content of these nutrients was also determined analytically. The analytically determined fat content was similar to the declared values for three types of nuts (macadamia nuts, walnuts and hazelnuts), and in case of the other four types such correlation was not obtained. Among the seven types of nuts tested, five met the declared protein content, and the other two types of nuts (walnuts and hazelnuts) were characterized by a lower protein content than the values declared on the label. From the consumer’s point of view, the energy value of nuts, resulting mainly from fat content, is important. In this respect, nuts can be divided into two groups: containing more than 55% fat (brazil nuts and pine nuts, hazelnuts and walnuts) and containing less than 50% fat (macadamia and cashews and pistachios). Virtually all the nuts tested can be considered a good source of vitamin E, thiamine (vitamin B1) and magnesium. Pine nuts, pistachios and Brazil nuts proved to be the best sources of iron. The quite high content of phosphorus in all types of nuts should be noted as its presence in a diet is quite controversial.
EN
Properties of stainless steels used for the production of bolt and nut assemblies were discussed in the paper [1] along with performance characteristics of these assemblies. In this part, properties and scope of application of bolts and nuts made of steels other than stainless steel are presented. Various fasteners made of non-ferrous metals and plastics shall be discussed in a separate paper.
PL
Orzechy to grupa produktów żywnościowych o wysokiej wartości odżywczej, zawierająca nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, składniki mineralne, witaminy, fitosterole i fitozwiązki. Wykazują one właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Stwierdzono ich korzystne działanie w zakresie poprawy profilu lipidowego, zapobiegania udarom mózgu i rozwojowi miażdżycy. Wykazano ich rolę w kontroli czynników zespołu metabolicznego. Mają zastosowanie w prewencji cukrzycy typu 2 i korzystnie wpływają na glikemię poposiłkową. Obiecujące są wyniki badań dotyczące wpływu spożycia orzechów w prewencji powstawania i rozwoju nowotworów. W 2016 r. orzechy zostały zamieszczone jako produkty codziennej diety w Piramidzie Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Jednakże istnieje potrzeba dalszych badań uwzględniających ich indywidualne działanie z uwagi na ich wiele gatunków różniących się składem chemicznym, a więc i wpływem na organizm człowieka.
EN
Nuts are a group of food products with a high nutritive value, containing unsaturated fatty acids, dietary fiber, minerals, vitamins, phytosterols and phytochemicals. They reveal anti-inflammatory and antioxidant activity. Their favourable effect in respect of improving lipid profile, preventing cerebral stroke and development of atherosclerosis has been found. They play also a significant role in control of metabolic syndrome factors. They are employed in preventing 2- type diabetes and have a positive effect on postprandial glucose level. The results of the studies concerning the effect of nuts in preventing formation and development of tumors are promising. In 2016, the nuts became included to the Pyramid of Healthy Eating and Physical Activity, developed by the Institute of Food and Nutrition as the products of daily diet. There is, however, the need of further research, considering their individual effect due to their numerous species, differing in chemical composition and therefore, in their impact on human body.
PL
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
EN
Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .
EN
Selected physical attributes of common beech nuts harvested from four tree stands in northern Poland were determined. Seeds were manually extracted from every nut. Seeds and nuts were weighed, and the results were used to determine the ratio of seed weight to nut weight, which described the degree of nut filling. Physical parameters and the calculated coefficients were compared by the t-test for independent samples, analysis of variance, correlation analysis and linear regression analysis. The following ranges of variation were reported in the physical attributes of nuts and the coefficients of common beech seeds: critical transport velocity of nuts - from 6.33 to 11.28 m s-1, nut thickness - from 4.76 to 9.86 mm, nut width - from 6.46 to 13.54 mm, nut length - from 12.63 to 21.62 mm, angle of sliding friction of nuts - from 15.67 to 26.67o, nut weight - from 93.0 to 513.7 mg, coefficient of sliding friction of nuts - from 0.28 to 0.50, seed weight - from 11.0 to 374.8 mg, and ratio of seed weight to nut weight - from 0.08 to 0.88. The majority of nuts contained one seed (average weight of 195.36 mg), and only 2.3% of nuts contained two seeds (average weight of 103.11 mg). The attribute that was most highly correlated with the ratio of seed weight to nut weight was seed weight (0.685), followed by critical transport velocity (0.527) and weight of nuts (0.493). The results indicate that common beech seeds would be processed most effectively in vibration-pneumatic separators or, alternatively, in pneumatic separators where nut fractions obtained with the use of mesh screens can be sorted separately.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie ogólnych informacji dotyczących składu dziesięciu rodzajów orzechów. Opisano zawartość poszczególnych składników, tj. tłuszczu (wraz ze składem kwasów tłuszczowych), wody, białka (wraz z oceną jakości białka na podstawie dostępności aminokwasów egzogennych), węglowodanów, rozróżniając cukry proste i błonnik pokarmowy. Podano również cały wachlarz pierwiastków mineralnych, witamin oraz substancji przeciwutleniających. Orzechy to żywność wysokoenergetyczna, o bogatych walorach żywieniowych. Większość rodzajów orzechów cechuje się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych nienasyconych, a na szczególne uznanie zasługują orzechy włoskie, w których stosunek kwasu linolowego do α-linolenowego jest na poziomie 4:1. Orzechy to również znakomite źródło białka wysokiej jakości, żelaza, magnezu, fosforu i cynku oraz substancji przeciwutleniających. Dzięki tym walorom orzechy mają uznane miejsce w prewencji chorób układu krążenia.
EN
The aim of this article is to present current knowledge about nutritional value of ten types of nuts. The content of various components, such as fat (together with the composition of fatty acids), water, protein (including an assessment of the quality of protein based on the availability of essential amino acids), carbohydrates, monosaccharides, fiber, mineral elements, vitamins and antioxidants were described. Nuts are the calorie dense food with high nutritional value . Most of them have a high content of unsaturated fatty acids and additionally walnuts presents nutritionally expected ratio of linoleic acid to α-linolenic acid at 4:1. Nuts are also an excellent source of high quality protein, iron, magnesium, phosphorus, zinc and antioxidants. The above mentioned characteristics make the nuts considered as beneficial in the prevention of cardiovascular disease.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych elementów przytwierdzenia sztywnego szyn do podkładów kolejowych typu K, to jest śrub stopowych i nakrętek. Zawarto wyniki badań składu chemicznego i mikrostruktury materiału śrub, własności mechanicznych oraz badania metaloznawcze wykonane na przełomach i przekrojach uszkodzonych śrub wraz z nakrętkami. Postawiono hipotezę dotyczącą przyczyny i mechanizmu zrywania się śrub stopowych w trakcie montażu i demontażu.
EN
The paper presents laboratory test results and analytical calculations of components of rigid attachment of rails to sleepers type K, it is alloy bolts and nuts. The article contains the research results of chemical composition and microstructure of the bolts material, mechanical properties, analysis of stress in fasteners elements and metallurgy research made on breakthroughs and cross-sections damaged bolts and nuts. The hypothesis concerning the causes and mechanism of breaking the bolt alloy during assembly and disassembly
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i obliczeń analitycznych elementów przytwierdzenia sztywnego szyn do podkładów kolejowych typu K , to jest śrub stopowych i nakrętek. Zawarto wyniki badań składu chemicznego i mikrostruktury materiału śrub ,własności mechanicznych , analizy stanu naprężeń w elementach złącznych oraz badania metaloznawcze wykonane na przełomach i przekrojach uszkodzonych śrub wraz z nakrętkami. Postawiono hipotezę dotyczącą przyczyny i mechanizmu zrywania się śrub stopowych w trakcie montażu i demontażu.
EN
The article presents laboratory test results and analytical calculations of components of rigid attachment of rails to sleepers type K , it is alloy bolts and nuts. The article contains the research results of chemical composition and microstructure of the bolts material, mechanical properties, analysis of stress in fasteners elements and metallurgy research made on breakthroughs and cross-sections damaged bolts and nuts. The hypothesis concerning the causes and mechanism of breaking the bolt alloy during assembly and disassembly
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of features. In years 2008-2009 there was a research carried out on the physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on the values of these properties. The research covered the entire range of humidity (9-24%) that may occur within the period from harvest until storage. It was observed that the values of such parameters as the mass of 1000 seeds, or the seeds' length and width were growing with the increase in humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had the lowest values at humidity near 15%, then the values of these parameters were rather systematically growing. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had considerable influence on the values of the examined features.
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of properties. In the years 2008-2009, a research was carried out on physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on values of these properties. The research covered the entire humidity range (9-24%) that may occur during the period from harvest until storage. It was observed that values of such properties as the weight of 1000 seeds and seed length and width were increasing with growing humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had lowest values when humidity was near 15%, and then values of these parameters were growing quite systematically. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had a considerable impact on values of the examined properties.
PL
W artykule omówiono skład chemiczny orzechów uwzględniając zawartość tłuszczu, białka, błonnika, witamin (E, A, B1, B3, B9) i składników mineralnych. Wykazano obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym z rodziny n-3 i n-6), jedno-nienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, wybranych witamin z grupy B i składników mineralnych (potasu, magnezu, żelaza i selenu) oraz polifenoli, fitosteroli i melatoniny. Omówiono oddziaływanie tych składników orzechów na organizm człowieka.
EN
In the article, the content of fat, protein, dietary fiber, vitamins (E, A, B1, B3, B9), minerals (K, Mg, Fe and Se) in nuts were described. The contents of indispensable polyunsaturated fatty acids (n-3 and n-6), monounsaturated acids, fiber, the selected vitamins, minerals, phenolic compounds, phytosteroles and melatonin were revealed. The influence of the mentioned components on human body was discussed.
EN
The catalytic effect of manganese (II) on the oxidation of l,3-dimethyl-2 [4-N (N,N-dimethylamino) phenylazo] imidazolium perchlorate, with potassium periodate in the presence of 1,10-phenanthroline in weakly acidic media is studied. The reaction is followed spectrophotometrically by measuring the decrease in the absorbance of the dye at 540 nm. A kinetic method for determination of manganese (II) is developed. Manganese (II) in the range 0.1-4.5 ng cm(-3) can be determined by the fixed-time method. The detection limit is 0.03 ng cm(-3), and the RSD is 1.0% for 2 ng cm(-3). The method is extremely sensitive, highly selective, and simple. It was applied to the determination of manganese in walnuts, monkey-nuts, and hazel-nuts. This is the first attempt to apply a kinetic method to determine manganese in these nuts. The results showed good agreement with those obtained by atomic absorption spectrophotometry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.