Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nutrient removal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań było opracowanie optymalnych warunków usuwania związków biogennych ze ścieków poprzez strącanie ich w postaci fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu). Przeanalizowano wpływ parametrów odcieków pofermentacyjnych (stężenie ortofosforanów i azotu amonowego, pH) na ilość otrzymanego produktu oraz rozmiar kryształów. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces strą- cania struwitu wymaga co najmniej dwukrotnego nadmiaru stężenia molowego azotu amonowego w stosunku do stężenia fosforu. Wydajność strącania struwitu przy stężeniach fosforanów mniejszych niż 500 mg/l wymaga korekty pH do wartości 9,5. Stężenia fosforanów przekraczające 1000 mg/l pozwalają osiągnąć 80-procentową wydajność procesu przy pH = 8 oraz 90-procentową przy pH = 9,5.
EN
The aim of this study was to estimate the optimal conditions for nutrient removal from the wastewater effluent by the magnesium ammonium phosphate (struvite) precipitation. The influence of the leachate parameters (phosphate and ammonium concentration, pH) on the reaction and struvite crystals precipitation efficiency was investigated. The study shows that the process of precipitation of struvite requires at least twofold excess molar concentration of ammonia nitrogen in relation to the concentration of phosphorous. Precipitation yield of struvite at phosphate concentrations less than 500 mg/l requires adjustment of pH to 9.5. Phosphate concentration higher than 1000 mg/l allows to achieve 80% yield of the process at pH = 8 and 90% at pH = 9.5.
PL
W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań technicznych włączenia mechanicznego dezintegratora w ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków, przy założeniu, że celem takiego działania będzie pozyskanie związków organicznych do intensyfikacji usuwania ze ścieków związków biogennych. W rozważaniach wzięto pod uwagę uwarunkowania związane zarówno z prowadzeniem procesu dezintegracji osadów, jak i z przebiegiem jednostkowych biochemicznych procesów usuwania zanieczyszczeń ze ścieków.
EN
The paper presents a proposals for technical solutions that incorporate a mechanical disintegrator into wastewater treatment, assuming that the purpose of such action is to acquire organic compounds to intensify the removal of nutrient from wastewater. The conditions for both the process of sludge disintegration and the course of individual biochemical processes of removing impurities from wastewater were taken into consideration.
PL
Technologia tlenowego, granulowanego osadu czynnego Nereda® jest innowacyjną technologią oczyszczania ścieków wraz z usuwaniem substancji biogennych. Uważa się ją za prawdziwy przełom w technologii osadu czynnego od chwili jej pierwszego wdrożenia w 1914 roku. Technologia Nereda® została wynaleziona i wdrożona w wyniku holenderskiego programu badawczego. Jest ona obecnie stosowana w kilkunastu przemysłowych i miejskich oczyszczalniach, gdzie stwierdza się znaczącą poprawę w odniesieniu do stabilności procesu i jakości odpływu (azot ogólny TN <5 mg/l, fosfor ogólny TP <0,3 mg/l) oraz oszczędności w zużyciu energii (30%) w porównaniu do konwencjonalnego procesu osadu czynnego. Kolejne 40 oczyszczalni jest w różnych fazach proces realizacji - od projektowania do uruchamiania. Obejmuje to tak różne kraje, jak: Holandia, Australia, Polska, Południowa Afryka Wielka Brytania, Irlandia, kraje bliskiego wschodu oraz Brazylia. Technologia ta jest sprawdzona i gotowa do użycia w sekwencyjnych reaktorach typu SBR, poczynając od małych, aż do największych na świecie, dla sprostania wszystkim wymaganiom w zakresie oczyszczania ścieków. Dostarczając podwyższone standardy oczyszczania, przy relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych i niskich kosztach eksploatacyjnych oraz przy równocześnie niewielkim zapotrzebowaniu na teren w porównaniu do dotychczasowych technologii, technologia ta jest oceniana, jako przełomowa i prawdopodobnie z czasem wyprze swojego protoplastę - klasyczny osad czynny - jako nowy standard oczyszczania ścieków.
4
Content available remote Novel Anammox membrane electro-bioreactor
EN
This paper presents an alternative method for nitrogen removal using modified membrane reactor. A novel Anammox submerged membrane electro-bioreactor (Anammox-SMEBR) was developed to enhance nitrogen removal from municipal wastewater. At lab scale a comparison between continuous flow MBE and Anammox-SMEBR reactors was conducted. The novel reactor removed nitrate and ammonia by over 95% and 97%, respectively. The removal was due to subsequent application of aerobic and anoxic conditions in the same reactor. On other hand, MBR was able to remove ammonia by 60 to 76%, while nitrates were produced. Simultaneously, COD and phosphorous removals in MBR were also lower than in Anammox-SMEBR.
PL
W artykule przedstawiono alternatywną metodę usuwania azotu z wykorzystaniem zmodyfikowanego reaktora membranowego. Technologia elektro-bioreaktora z membranami zanurzonymi i bacteriami anamoks (Anammox-SMEBR) została opracowany w celu zwiększenia efektywności usuwania azotu ze ścieków komunalnych. Wykonano porównanie wyników badań laboratoryjnych dla reaktora o ciągłym przepływie MBE oraz reaktora Anammox-SMEBR. Nowatorska metoda pozwala na usunięcie ponad 95% azotanów i 97% amoniaku dzięki zastosowaniu alternatywnych warunków tlenowych i beztlenowych w tym samym reaktorze. Równocześnie w reaktorze MBE uzyskano usunięcie amoniaku od 60 do 76%.Jednocześnie, stopień usunięcia węgla organicznego i fosforu w reaktorze MBR był również niższy niż w Anammox-SMEBR.
PL
W artykule przedstawiono problem ładunków powrotnych azotu i fosforu w wodach z odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów. Na podstawie analiz z lat 2008 – 2013 wykonywanych w oczyszczalniach ścieków Płaszów i Kujawy w Krakowie określono średnie roczne ładunki azotu i fosforu w odciekach. W oczyszczalni Płaszów ładunki powrotne azotu nie przekraczały 10,1%, w przypadku fosforu wyniosły max. 25% w stosunku do ładunku w ściekach dopływających do oczyszczalni. W oczyszczalni Kujawy stwierdzono znacznie wyższe wartości, które wynosiły: dla azotu max. 20,1% i fosforu max. 33% przy utrzymującej się tendencji wzrostowej. Przedstawiono zastosowane w oczyszczalni Płaszów rozwiązanie skutecznie ograniczające ładunek powrotny fosforu, polegające na kondycjonowaniu osadu przefermentowanego z jednoczesnym wiązaniem fosforu z fazy ciekłej za pomocą koagulantu żelazowego. Wskazano również kierunki działań mających na celu ograniczenie wpływu ładunków powrotnych azotu i fosforu na proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni Kujawy.
EN
This paper is focused on problem of nitrogen and phosphorus load in the digested sludge dewatering liquor (centrate). Rise of N and P load for five years in Plaszow and Kujawy Wastewater Treatment Plant was evaluated. In Plaszow plant it was max. 10,1% for N and max. 25% (of total in flow load) for P. In Kujawy plant it was higher: max. 20,1% for N and 33% for P. Sludge conditioning with Fe+3 was applied to reduce phosphorus load from centrate in Plaszow Plant. Directions for reduction of N and P in centrate in Kujawy Plant were presented.
PL
W artykule przedstawiono propozycję modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków z reaktorem osadu czynnego Bardenpho w celu spełnienia zaostrzonych wymagań dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Oczyszczalnia oddana do eksploatacji na początku lat 90-tych ubiegłego wieku uzyskuje niewystarczającą efektywność usuwania azotu w kontekście nowej interpretacji dyrektywy ściekowej. Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań technologicznych przedstawiono zakres modernizacji oczyszczalni opracowany w dwóch wariantach z porównaniem kosztów.
EN
The paper presents the proposal for modernization of a commune wastewater treatment plant with the reactor Bardenpho to meet the stringent requirements of the directive on municipal wastewater treatment. The treatment plant, commissioned in the early 90’s of last century, has poor nitrogen removal efficiency, if confronted with a new interpretation of the Urban Wastewater Directive. The paper presents two options of the necessary range of modernization works at the wastewater treatment plant. The proposal is based on technological analysis and research. The investment and operating costs for both options were compared.
PL
Na podstawie analizy historycznych danych operacyjnych i korzystając z zaawansowanych narzędzi do symulacji bilansu masy i energii, przy założeniu współpracy w identyfikacji i ocenie rozwiazań alternatywnych (współpraca na płaszczyźnie oczyszczalnia - VCS Denmark - dop. tłumacza), określono szereg wariantów optymalizowania bilansu energetycznego (ang. EOO- energy optimization options) w biologicznej oczyszczalni ścieków z usuwaniem biogenów Ejby Molle (385.000 RLM), zlokalizowanej w Odense w Danii. Wdrożenie przez personel obiektu niektórych z zalecanych EOO (głównie tych, wymagających jedynie zmian w strategii realizacji dotychczasowych procesów jednostkowych) w istotny sposób umożliwiło osiągnięcie przez oczyszczalnię samowystarczalności energetycznej. Udoskonalenie funkcjonowania obiektu poprzez zastosowanie bocznych linii technologicznych i poprawienie efektywności wykorzystania tlenu w bioreaktorach, umożliwi osiągnięcie przez oczyszczalnię dodatniego bilansu energetycznego.
EN
A series of energy optimization options (EOOs) were identified for the Ejby Molle WWTP through the analysis of historical operational data, the use of an advanced mass/energy balance simulation tool, and the adoption of a collaborative workshop-based approach in identifying and evaluating alternatives. This biological nutrient removal facility is located in Odense, Denmark, and has a treatment capacity suitable for 385.000 population equivalents. Implementation by plant staff of some of the recommended EOOs (primarily those only requiring modifications in operational strategies of existing unit processes) has succeeded in making this plant essentially energy self-sufficient. Implementation of facility improvement related to providing side stream treatment and improving oxygen transfer efficiencies in its bioreactors will be able to take the plant into a positive net energy condition.
EN
Copper One of the techniques used for the stabilization of sewage sludge is anaerobic digestion. The effluent from anaerobic digesters usually requires further treatment since they contain high concentrations of N and P as a result of volatile solids destruction. In this study, a control was developed over the nutrient ions within the anaerobic digester by using substrate with high concentration of Mg2+ ion. The amount of Mg2+ ion added was determined based on the release rate of N and composition of magnesium ammonium phosphate. The results showed 50% removal of NH4+ and PO43- can be achieved without compromising the performance of the reactor in COD and VSS removal and biogas formation.
PL
Jedną z technik użytych do stabilizacji osadów ściekowych jest fermentacja beztlenowa. Ścieki z komór fermentacyjnych zwykle wymagają dalszej obróbki ze względu na fakt, że zawierają wysokie stężenia N i P jako rezultat rozkładu substancji stałych. W referacie zamieszczono wyniki kontroli nad jonami substancji odżywczych w obrębie komory fermentacyjnej przez użycie substratu o wysokim stężenie jonów Mg2+. Ilość dodanych jonów Mg2+ określono na podstawie stopnia uwolnienia N i składu fosforanu amonu magnezu. Wyniki pokazują 50% usuwalność NH4+ i PO43- co może być osiągnięte bez kompromisu pomiędzy wydajnością reaktora COD a usuwalnością VSS i tworzeniem biogazu.
EN
An anaerobic-anoxic/oxic (AA/O) five-tank biological process called five-step continuous flow activated sludge process (FSCFASP) was developed to force the oscillation of organic matter and nutrient concentrations in process reactors. The run scheme and schematic diagram of FSCFASP was described. The run cycle was divided into two symmetrical half cycles with eight periods during each cycle. The duration of each period was established according to biological process requirements. The optimal running times of the periods were 90, 60, 60, 30, 90, 60,6 0 and 30 min at the HRT of 16 h, air/water ratio of 35% and SRT of 21 day at the temperature range of 19-23 °C. The optimized system achieved 88.09±1.43%, 90.33±2.9%, 68.83±5.34% and 87.67±2.9% of the chemical oxygen demand, NH4+-N, TN, and TP removal efficiencies, respectively, during a 11-month operation with the effluent meeting the Chinese sewage discharge standard GB18918-2002 (level A). Simultaneous nitrification and denitrification phenomena were observed in the tank one which is important to reduce the quantity of aeration and the duration of a next anoxic state. Compared with other existing technologies, this system achieved high nitrogen and phosphorus removal without equipment of sludge and mixed liquor return. Thus, it is effective for reducing energy consumption.
PL
Przebadano wpływ lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) na szybkość uwalniania i wiązania fosforanów w czasie fazy mieszania i napowietrzania w reaktorze SBR. Określono także sprawności procesów usuwania fosforanów i azotanów (V) w zależności od rodzaju zastosowanego kwasu. Badania przeprowadzono w ramach jednego cyklu pracy SBR (mieszanie - 3 h, napowietrzanie - 4 h i sedymentacja - 1 h) w obecności kwasów: octowego, propionowego, masłowego, izomasłowego, walerianowego, izowalerianowego i kapronowego. Stężenia fosforanów i azotanów na początku cyklu wynosiły odpowiednio 14,1 mg PPO4źdm-3 i 1,22 mg NNO3 dm-3. Stwierdzono, że fosforany uwalniane są z najwyższą szybkością w reaktorach z kwasem octowym (3,85 mg PPO4źdm-3źh-1`) i z najniższą (0,85 mg PPO4źdm-3źh-1) w obecności kwasów izowalerianowego i kapronowego. Również wiązanie fosforanów przebiegało najszybciej w reaktorze z kwasem octowym (5,19 mg PPO4źdm-3źh-1), podczas, gdy najwolniej (2,86 mg PPO4źdm-3źh-1) w obecności kwasu izowalerianowego. Najwyższe szybkości uwalniania i wiązania fosforanów w obecności kwasu octowego były równoznaczne z najefektywniejszym procesem defosfatacji (65,25%). Nie było takiej jednoznacznej zależności w odniesieniu do pozostałych kwasów. Najniższą sprawność usuwania fosforanów, zanotowano w reaktorach dla których zewnętrznym źródłem węgla były kwas izomasłowy (51,06%). Kwas octowy był także najbardziej efektywnym źródłem węgla w odniesieniu do procesu denitryfikacji (57,38%), a najmniej efektywnym był kwas izomasłowy (29,51%). Stwierdzono, że w obecności kwasu octowego zarówno proces defosfatacji jak i proces denitryfikacji przebiegały z najwyższą sprawnością. Najmniej sprzyjającym obu procesom był kwas izomasłowy.
EN
The effect of volatile fatty acids (VFAs) on the rate of phosphates release and uptake during stirring and aeration phases in an SBR type reactor was examined in the study. Additional determinations were carried out for the effectiveness of phosphates and nitrates removal as affected by the type of fatty acid applied.The study was conducted within one working cycle of the SBR (stirring - 3 h, aeration - 4 h and sedimentation - 1 h) in the presence of the following fatty acids: acetic, propionic, butyric, isobutyric, valeric, isovaleric and caproic. Initial concentrations of phosphates and nitrates at the beginning of the cycle accounted for: 14.1 mg PPO4/dm3 and 1.22 mg NNO3/dm3, respectively. Analyses showed that phosphates were released with the highest rate in the reactors with acetic acid (3.85 mg PPO4/dm3.h) and with the lowest rate (0.85 mg PPO4/dm3.h) in the presence of isovaleric and caproic fatty acids. Also the uptake of phosphates proceeded with the highest rate in the reactor with acetic acid (5.19 mg PPO4/dm3.h), and with the lowest rate (2.86 mg PPO4/dm3.h) in the presence of isovaleric acid. The highest rates of phosphates release and uptake in the presence of acetic acid were tantamount with the most effective dephosphatation process (65.25%). Such an explicit dependency was not, however, observed in the case of the other fatty acids. The lowest effectiveness of phosphates removal was noted in the reactors in which isobutyric acid was the external source of carbon (51.06%). Acetic acid was also the most effective source of carbon in the denitrification process (57.38%), whereas isobutyric acid turned out to be the least effective in this respect (29.51%).The study demonstrated that in the presence of acetic acid both dephosphatation and denitrification process were proceeding with the highest effectiveness. The least facilitating both these processes appeared to be isobutyric acid.
11
Content available remote Oczyszczanie ścieków zeolitami w SBR przy różnych układach faz procesowych
PL
Przedstawiono badania przeprowadzone w skali laboratoryjnej nad oczyszczaniem ścieków syntetycznych zeolitami naturalnymi w porcjowym reaktorze sekwencyjnym SBR. Przyjęte w badaniach różne układy faz procesowych (zmienne warunki atoksyczne, anaerobowe i aerobowe) umożliwiły dokonanie oceny skuteczności i zasadności dozowania do komory biologicznego oczyszczania naturalnych zeolitów. Badania prowadzono w dwóch reaktorach, z których pierwszy stanowił poziom kontrolny, w drugim - proces osadu czynnego wspomagano zeolitem, stanowiącym aktywny nośnik biofilmu. Stężenie zeolitu w SBR nie przekraczało 1 g/l. Uzyskane wyniki badań wykazały znaczny wzrost efektywności oczyszczania ścieków w obecności zeolitu. Stanowił on dobre podłoże dla rozwoju mikroorganizmów, stabilizował prace osadu czynnego oraz poprawiał jego właściwości sedymentacyjne. Nie stwierdzono negatywnego oddziaływania zeolitu na bakterie osadu czynnego. Pomimo wprowadzanych zmian układu faz procesowych 8-godzinnego cyklu reaktora SBR w obecności zeolitu obserwowano każdorazowo wzrost intensywności nitryfikacji i denitryfikacji oraz defosfatacji w stosunku do reaktora kontrolnego.
EN
This paper describes lab-scale experiments of wastewater treatment in sequencing batch reactor at the different process phases using zeolites. These natural minerals, due to their skeleton structure have such properties as: sorption, ion exchange and molecular-sieve, used in sewage treatment technologies too. Researches were conducted in two reactors, working at the range of decantation coefficient 0.5. The first one was a control reactor and sewage was treated only in the process of activated sludge. The second reactor was operated with the zeolite added, which was a carrier of biofilm. At the end of aeration phase excess sludge was removed to maintain total sludge age of 10 d. Synthetic wastewater used in the experiment consisted of organie (peptone and bouillon) and minerał (NH4CI, NaCl, CaCl, MgSO4, KH2PO4, K2HPO4) compounds. Once a day dusted zeolite, with graining less than 250 μm were dosed reaching fixed concentration on level of 1 g/L. Reactors were operated with a cycle time of 8-hours. Each cycle consisted of phases: filling, mixing in anoxic - anaerobic condition, aerating, settling and decantation of purified wastewater. During the tests the time-sequenced anoxic/toxic phases were changed. A comparison of gained treatment results allowed to estimate the effectiveness and legitimacy of the zeolites dosage to the biological treatment chamber. These results showed that wastewater treatment with added natural minera even at different phases of SBR operation was more effective. Zeolites had a positive influence on activity of activated sludge, sludge settleability (adding zeolites influenced on decreasing the sludge volume index SVI) and increased concentrations of biomass (growth at interface and in pores of mineral). The higher reduction of COD, BOD5, TP and TKN was observed in a purified sewage from reactor with added zeolite. These minerals increased the efficiency of organic and phosphorus removal, nitrogen transformation and removal from the wastewater. Zeolite made convenient breeding ground for microorganisms. Removing phosphorus compounds from the wastewater in presence of zeolite was the result of higher biological stimulation of microorganisms while removing of nitrogen compounds was a result of both physico-chemical and biological process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.