Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  numeryczna mechanika płynów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest porównywanie zależności ciśnienia panującego w rurociągu odmetanowania do objętości mieszaniny gazu kopalnianego odprowadzanego do tegoż rurociągu pojedynczym kolektorem metanowym. Badanie przeprowadzono na podstawie symulacji komputerowej mechaniki płynów w programie Ansys Fluent poprzez utworzenie sieci pomiarowej oraz nadanie odpowiednich warunków brzegowych. W rezultacie otrzymano wyniki potwierdzające występowanie problemu przewymiarowania armatury odmetanowania oraz zwrócono uwagę na konieczność stworzenia algorytmu doboru prawidłowej średnicy kolektora metanowego.
EN
The purpose of the article is to compare the dependence of pressure in the methane drainage pipeline to the volume of the mine gas mixture discharged into that pipeline by a single methane collector. The study was conducted on the basis of computer simulation of fluid mechanics in the Ansys Fluent program by creating a measuring network and providing appropriate boundary conditions. The obtained results confirm the problem of oversizing specific parts of the methane drainage pipeline. It is necessary to create an algorithm for selecting the correct diameter of methane collector.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu potencjalnych źródeł ciepła występujących w pomieszczeniu, zabezpieczanym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym, na rozkład stężenia gazu gaśniczego, a tym samym na skuteczność gaśniczą systemu. W badaniach wykorzystano komorę badawczą wyposażoną w stałe urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla oraz aparaturę umożliwiającą dokonywanie pomiarów zmian stężenia gazu gaśniczego w czasie. Badania zostały wykonane w trzech wariantach: przy braku obecności źródeł ciepła; z uwzględnieniem pożaru oraz z uwzględnieniem pożaru i stałego źródła ciepła, w postaci elektrycznej płyty grzewczej, umieszczonego w komorze badawczej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono znikomy wpływ źródeł ciepła na rozkład stężenia gazu gaśniczego w zaproponowanym układzie przestrzeni chronionej.
EN
This article undertakes to conduct an experimental analysis of the impact of potential heat sources occurring in the room protected by FES-gaseous on the distribution of extinguishing gas concentrations, and thus on the extinguishing efficiency of the system. The research used a test chamber equipped with a fixed gaseous extinguishing system on carbon dioxide and apparatus enabling measurements of changes of extinguishing gasconcentration over time. The tests were carried out in three variants: in the absence of heat sources, with the presence of fire and taking into account the fire and a constant heat source in the form of an electric hobin the test chamber. Based on the analyzes carried out, a slight impact of the heat sources on the distribution of extinguishing gas concentrations in the proposed arrangement of protected space was found.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę nowego podejścia do przewidywania zmian ciśnienia podczas wyładowania gazu gaśniczego do pomieszczenia chronionego stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi za pomocą symulacji numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics). Program badawczy składał się z dwóch etapów: pierwszy poświęcony był eksperymentalnym pomiarom zmiany ciśnienia podczas uwolnienia gazu gaśniczego do komory badawczej w skali rzeczywistej (70 m3) z zastosowaniem otworu odciążającego. Drugim etapem było wykonanie symulacji CFD pozwalających wyznaczyć zmiany ciśnienia podczas wyładowania gazu do reprezentowanej numerycznie komory testowej. Oszacowanie poprawności i użyteczności modelu CFD polegało na porównaniu wyników CFD ze standardowymi obliczeniami i pomiarami eksperymentalnymi.
EN
The aim of the article is to investigate and evaluate a new approach for prediction of changes of pressure during gas discharge inside the room protected by fixed gaseous extinguishing system by means of CFD simulations (ang. Computational Fluid Dynamics).The research program consisted of two stages. The first stage was dedicated to the experimental measurements of pressure changes during extinguishing gas discharge into the test chamber in a real scale (70 m3) with use of relief opening. The next step was about performing CFD simulations allowing to determine pressure changes during gas discharge into the numerically represented test chamber. Estimation of the correctness and usefulness of the CFD model was based on a comparison of the CFD results with standard calculations and experimental measurements.
EN
This paper presents the selected issues regarding the design of a complex object of a turbine jet engine inlet duct model for the purposes of numerical analysis related to the phenomenon of inlet vortex formation. The authors described the process of discretisation in the matter in question and presented certain guidelines for preparing and conducting discretisation of the computational area. The authors presented an exemplary test findings analysis to verify the accuracy of the object’s shape, computation grid as well as the selection of the boundary conditions and solution algorithm. The main part of the paper regards the analysis of changes in the location of the vortex (point of stagnation) based on an examination of the impact related to the changes in the velocity and inlet and gust angles. The authors sought to determine the areas and regularity of points of stagnation.
PL
Artykuł przedstawia wyniki prac nad doborem optymalnych modeli turbulencji, opisujących przepływ powietrza kopalnianego w chodnikach wykonanych w obudowie łukowej. Poszukiwany jest opis, który zapewni zadowalającą dokładność symulacji przy możliwie niskim zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. W ramach badań ukierunkowanych na dobór modeli turbulencji kontynuowano przegląd literatury oraz badania in-situ. Opracowano rodzinę modeli numerycznych przepływu powietrza w chodniku KD Barbara, w którym zespół IMG-PAN prowadził pomiary prędkości przepływu przy pomocy termoanemometrów i metanoanemometrów. Modele te wykorzystują metodę objętości skończonej i modele turbulencji k-e, k-ωSST, SAS i GEKO. Wykonano szereg obliczeń z zastosowaniem wybranych modeli turbulencji. Przeprowadzono analizę warunków przepływowych w miejscu pomiarów. Porównano wyniki pomiarów i symulacji. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano plany dalszych eksperymentów in-situ.
EN
The article presents the results of work on the selection of optimal turbulence models describing the flow of mine air in airways with arched roof support. A description is sought that will ensure satisfactory simulation accuracy with the lowest possible computing power demand. As part of research aimed at selecting turbulence models, literature review and in-situ research were continued. A family of numerical models of air flow in the KD Barbara gallery, in which the IMG-PAN team carried out measurements of flow velocity using thermoanemometers and metanoanemometers was developed. These models use the finite volume method and k-e, k-wSST, SAS and GEKO turbulence models. A number of calculations were made using the selected turbulence models. An analysis of the flow conditions at the measurement site was carried out. Measurement and simulation results were compared. Based on the results obtained, plans for further in-situ experiments could be formulated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone analizy CFD oraz próby z wykorzystaniem gorącego dymu wskazują, że wyposażenie i wystrój lokali handlowych mają istotny wpływ na oddymianie. Lokalizacja i wykończenie przyległych pomieszczeń, funkcjonalnie powiązanych z salą sprzedaży lokalu handlowego, powinny być analizowane pod kątem ewakuacji. Na podstawie analizy CFD przykładowych lokali handlowych stwierdzono, że mogą się one całkowicie różnić w zależności od tego, czy uwzględniono wystrój i wyposażenie lokalu oraz że jest ona dobrym narzędziem inżynierskim pozwalającym już na etapie projektowania przewidzieć wszystkie istotne kwestie dotyczące poprawnej pracy instalacji oddymiających.
EN
The article presents the results of research on the impact of interior decoration and furnishing of commercial type clothing stores, located at passage in commercial malls on operation of smoke extraction installations. CFD analyses and tests carried out with hot smoke show that interior decoration and equipment used in commercial mall has huge impact on smoke extraction. Further more localization and interior decoration of rooms connected to commercial spaces functionally related to the sales room of the commercial store, should be analyzed individualy focus on evacuation. Results form CFD modeling on examples of commercial stores can be totally different if the interior decoration and equipment in commercial mall was taken under consideration. CFD modeling is good engineering tool that allowing already at the design stage anticipate all important problems concerned with correct operation of the smoke extraction instalation.
EN
The paper presents the results of physical and numerical tests of fluid flow through the filling of a rotary air heater (RAH). A laboratory-scale test bench was used to measure flow resistance across a fragment of a RAH. Seven types of RAH modules were tested-one steel and six ceramic (as catalyst carriers). The relationship between pressure drop and velocity (Renumber) of flow was used to deduce the flow characteristics for each of the RAH modules tested. Measurements carried out on the test bench were used to create a substitute mathematical model, which in the CFD code Ansys Fluent enables accurate mapping of pressure drop and velocity distribution full fit to the real flow conditions. Numerical calculations were used to validate measurements for an alternative model, to create guidelines for the substitute model of the porous zone and to optimize application checking the correctness of created guidelines for simplified calculations. Flow simulations were performed for various turbulence models. Results were compared to the test-bench measurements to determine the best adjustment for this specific type of reverse flow inside the air duct. This research is part of an ongoing research project: “Hybrid Technology of Flue Gas Denitrification System in Steam and Hot Water Boilers”. The aim of the project is to investigate the concept of using rotary air heater fillings as a carrier for catalytic coatings to reduce nitrogen oxides. In the further part of the research project, the replacement porous zone substitute models will make it possible to precisely calculate the entire RAH and will significantly reduce the calculation time as the basis for further project work.
EN
Work on increasing the efficiency of heat exchangers used in car air conditioning systems may lead to a partial change in the construction of refrigeration systems. One of such changes is the use of smaller gas coolers, which directly translates into a reduction in the production costs of the entire system. The article presents the use of computational fluid dynamics methods to simulate the impact of changing the shape of an internal heat exchanger on the cooling efficiency with R744 as the refrigerant. Internal heat exchangers with different geometry of the outer channels were subjected to numerical analysis. The obtained results of calculations show temperature changes in inner and outer channels on the length of the heat exchanger.
PL
W artykule omówiono temat modelowania zjawisk turbulentnych w kopalniach podziemnych. Kopalnie podziemne ze względu na technologię wydobycia posiadają skomplikowaną sieć wentylacyjną. Dotychczas stosowane w wentylacji przemysłowej i nie tylko półempiryczne modele turbulencji posiadają stałe, które zostały określone w wyniku badań podstawowych dla geometrii odbiegających od tych spotykanych w górnictwie. Zastosowanie tego typu modeli umożliwia poszukiwanie rozwiązań dla wielu zagadnień, jednak kosztem konieczności sprawdzenia, czy dany model jest w stanie wystarczająco dobrze opisywać wybrane zagadnienia. Dla wentylacji kopalń podziemnych tego typu walidacje przeprowadzono w bardzo ograniczonym zakresie i nie wystarczają one do pełnej reprezentacji zjawisk występujących w wyrobiskach kopalnianych. W związku z tym pojawiła się potrzeba uaktualnienia lub rozszerzenia istniejących wartości stałych stosowanych w modelach numerycznych odpowiednich do geometrii wyrobisk górniczych. W artykule przeprowadzono przegląd dotychczas stosowanej metodyki określania stałych w wybranych modelach turbulencji na podstawie wyników badań eksperymentalnych typowych zagadnień przepływowych. Określono zarys analogicznego programu badań w zakresie wybranych zagadnień przepływowych charakterystycznych dla wentylacji kopalń.
EN
Paper presents discusses about turbulent phenomena modelling in underground mining which, due to the mining technology, has complicated ventilation network. So far, in industrial ventilation semi-empirical turbulence models have been used. These models use constants, which were determined as a result of basic research on geometries of shapes, which in most cases are different from the shapes of workings of underground mines. The use of this type of models helps in searching solutions for many problems, but results of numerical calculations should be checked if the given model is able to describe to selected issues well enough. For underground mine ventilation systems, the validations have been carried out to a very limited extent and they are not sufficient to fully represent phenomena occurring in mine drifts. Therefore, it is necessary to update or extend the existing constants values used in turbulence models to customize them to specific conditions of trhe flow in the workings of underground mines. Paper conatins a review of used methodology for determining constants in selected turbulence models based on results of typical flow problems investigations and an outline of planned studies.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych przepływu mieszaniny pyłowo-gazowej w dolnym cyklonie wymiennika ciepła pieca do wypalania klinkieru portlandzkiego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem modelowania CFD (Computational Fluid Dynamice). Przedmiotem badań była ocena wpływu zmiany kształtu zadaszenia cyklonu (dwa warianty rozwiązań) oraz głębokości zanurzenia rury nurnikowej na sprawność odpylania. Zmiana kształtu zadaszenia cyklonu ma minimalny wpływ na sprawność całkowitą odpylania. Wprowadzenie rury nurnikowej istotnie poprawia skuteczność odpylania cyklonu – dla modelu 1 o ok. 9% (z 59,8 na 65,3%), natomiast dla modelu 2 o 13% (z 58,1 na 65,8%).
EN
The paper presents the study of a gas-dust mixture flow in the lower cyclone of suspension preheater kilns. The research carried out with the use of CFD-Computational Fluid Dynamics modeling. The subject of the research was to assess the impact of cyclone roofing changes and the vortex finder length on the dust removal efficiency. The cyclone roof shape (without a vortex finder) has a minimal effect on the overall dust extraction efficiency. The application of the vortex finder significantly improves cyclone removal efficiency – for model 1 by about 9% (from 59.8% to 65.3%) and for model 2 by 13% (from 58.1% to 65.8).
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacji numerycznych zjawiska kawitacji w zwężce zbieżno-rozbieżnej, z zastosowaniem podejścia homogenicznego. Analizowane są trzy modele: model Schnerra i Sauera, model Singhala i in. oraz model Zwarta i in. Symulacje są niestacjonarne. Geometria jest planarna. W symulacjach numerycznych wykorzystano oprogramowanie Fluent. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania planarnych symulacji numerycznych przepływu kawitacyjnego dla niewielkowymiarowych zwężek zbieżno-rozbieżnych. Motywacją do przeprowadzenia symulacji numerycznych zjawiska kawitacji dla planarnej geometrii są trudności w uzyskaniu wyników odzwierciedlających przeprowadzone pomiary eksperymentalne, zarówno dla geometrii dwu-, jak i trójwymiarowej. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych wykazują duże podobieństwo do pomiarów eksperymentalnych dla wszystkich analizowanych modeli.
EN
The article presents results of numerical simulations of cavitation phenomenon in a converging-diverging nozzle using the homogeneous approach. Three cavitation models are considered: the Schnerr and Sauer model, the Singhal et al. model and the Zwart et al. model. The simulations are performed for transient. The geometry is two-dimensional and planar. In the numerical calculations Fluent software was used. The aim of the work is to estimate the possibility of applying of two-dimensional planar numerical simulations of cavitating flows for small-sized converging-diverging nozzles. The motivation to conduct numerical simulations for two-dimensional and planar geometry are difficulties in obtaining results, which reflect experimental measurements, both for two- and three-dimensional geometry. The achieved results show a big similarity between the results of performed numerical simulations and the material from the experimental measurements for all the analyzed models.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pozytywnie zakończonych poszukiwań urządzenia hydraulicznego pozwalającego na samoczynne ograniczenie strumienia przepływającej cieczy w zależności od jej prędkości napływu. Urządzenie takie jest wykorzystywane do samoczynnej regulacji ilości wody płynącej ze zbiorników wody (np. deszczowej) do cieków wodnych (rzek, kanałów itp.). Idea prezentowanego urządzenia została zgłoszona do opatentowania w Polskim Urzędzie Patentowym i po upływie kilku lat uzyskała ochronę Patentową. Przedstawione rozwiązanie poddano badaniom laboratoryjnym w trakcie których ustalono dla jednej typowielkości cechy konstrukcyjne w zależności od żądanych parametrów przepływowych. W trakcie badań laboratoryjnych potwierdzono założenia przepływowe prezentowanej konstrukcji.
EN
The paper concerns the flow reducers which allow the flow to be self-limited as the velocity of flow increases. This kind of reducers can be successfully applied to control water flow rate from reservoirs (for example rainwater reservoirs) to watercourse (rivers, channels etc.). The concept of such device has been submitted to the Polish Patent Office and now is under patent protection. The presented construction has been tested experimentally. As a result of the construction features, a function of demanded flow parameters has been determined. During experiments, the design assumptions have been proven. The numerical simulation of the flow through the reducer was also carried out. The pressure distributions, as well as force acting on the plate of the reducer, were determined.
14
Content available remote Potencjał symulacji numerycznych
EN
Development of new or upgrading of existing airplanes requires many different analyses, e.g., thermal, aerodynamical, structural, and safety. Similar studies were performed during re-design of two small aircrafts, which were equipped with new turboprop engines. In this paper thermo-fluid analyses of interactions of new propulsion systems with selected elements of airplane skin were carried out. Commercial software based numerical models were developed. Analyses of heat and fluid flow in the engine bay and nacelle of a single-engine airplane with a power unit in the front part of the fuselage were performed in the first stage. Subsequently, numerical simulations of thermal interactions between the hot exhaust gases, which leave the exhaust system close to the front landing gear, and the bottom part of the fuselage were investigated. Similar studies were carried out for the twin-engine airplane with power units mounted on the wings. In this case thermal interactions between the hot exhaust gases, which were flowing out below the wings, and the wing covers and flaps were studied. Simulations were carried out for different airplane configurations and operating conditions. The aim of these studies was to check if for the assumed airplane skin materials and the initially proposed airplane geometries, the cover destruction due to high temperature is likely. The results of the simulations were used to recommend some modifications of constructions of the considered airplanes.
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania narzędzi numerycznej mechaniki płynów do rozwiązania problemu transportu fluidalnego, zastosowanego w procesie obróbki horyzontalnej elementów do układów fotogalwanicznych. W efekcie wykonania badań symulacyjnych przeprowadzono szereg analiz, umożliwiających wybór rozwiązania najbardziej korzystnego, z punktu widzenia prowadzania procesu, spośród trzech proponowanych. Wyniki badań zweryfikowano eksperymentalnie na stanowisku badawczym. Otrzymane rezultaty pracy potwierdziły celowość zastosowania metod CFD w projektowaniu systemu transportowego, w którym medium roboczym jest płyn.
EN
In the paper the example of computational fluid dynamics application for solving fluid transportation problems was presented. A case study affects transportation of elements for photogalvanic systems in horizontal handling process. In effect, CFD simulation of the process enable the most advantageous solution choosing from three proposed. The simulation outcomes was evaluated in the experiment. The research results proved efficacy of the CFD methods application for fluid transportation designing process.
PL
Jednym z powszechnie występujących zagrożeń gazowych w kopalniach węgla kamiennego, jest zagrożenie metanowe. Rejonem najbardziej narażonym na to zagrożenie, przy przewietrzaniu ściany systemem na ‘U” od granic jest skrzyżowanie ściany z chodnikiem wentylacyjnym (tzw. górne naroże ściany). Gromadzenie się metanu w tym miejscu jest wynikiem jego wypływu ze zrobów zawałowych. Dlatego też w celu zmniejszenia stężenia metanu w tym rejonie stosuje się pomocnicze urządzenia wentylacyjne. Mają one za zadanie doprowadzić do tego miejsca taką ilość świeżego powietrza, aby rozrzedzić niebezpieczne stężenie metanu. Proces ten nazywany jest doświeżaniem i ma na celu przewietrzenie górnego naroża ściany. W artykule zaprezentowano wyniki badań numerycznych rozkładu stężenia metanu w zagrożonym obszarze (górne naroże ściany). Badania modelowe przeprowadzono w oparciu o rzeczywiste dane z eksploatowanego pokładu węgla kamiennego.
EN
One of the commonly present gas hazard in hard coal mines methane hazard. The most endangered region by this hazard, during ventilation of longwall in „U from boundaries” system is the crossing with ventilation roadway (so called “upper corner of longwall”). Accumulation of methane in this place results from its release from goaf. Therefore, in order to decrease methane concentration in this region, auxiliary ventilation devices are used. In the paper results of numerical studies of distribution of methane concentration in hazardous zone (upper corner of longwall) are presented. The obtained results clearly show that numerical methods, combined with the results of tests in real conditions can be successfully used for the analysis of variants of processes related to ventilation of underground mining, and also in the analysis of emergency states.
PL
Zaprezentowano wyniki badań modelowych dotyczące prognozowanych skutków wystąpienia stanu awaryjnego w sieci wentylacyjnej kopalni głębinowej, wywołanego rozszczelnieniem georeaktora podziemnego zgazowania węgla. Symulacje numeryczne prowadzono z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, takich jak VentGraph, w którym wykonano analizę numeryczną procesu przewietrzania sieci wentylacyjnej kopalni, Ansys-Fluent, który posłużył do wykonania numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla oraz w programie VEX, który umożliwił wykonanie prognozowanych skutków wybuchu składników gazu procesowego, w analizowanej geometrii wyrobiska kopalni. Badania modelowe zakładały prowadzenie procesu zgazowania masy węglowej, przy udziale tlenu i powietrza, jako czynnika zgazowującego pokład węgla, w stanie ustalonym w przedziale czasu 24 godzin. W obliczeniach numerycznych uwzględniono scenariusz wystąpienia stanu awaryjnego w sieci wentylacyjnej kopalni głębinowej, spowodowanego rozszczelnieniem georeaktora. Symulacje numeryczne prowadzono z zamiarem identyfikacji rozkładu zmian, szukanych składników gazu procesowego w strumieniu powietrza niezależnego.
EN
The results of model tests about the effects of an emergency state in the underground mine ventilation network, caused by unsealing of the underground coal gasification georeactor, were presented. Numerical simulations were done with the use of software such as VentGraph, which was used to calculate the ventilation of mine network, Ansys-Fluent that was used to perform the numerical simulation of underground coal gasification process and software VEX which allowed to calculate the effects of the emission of the gas components in the analyzed mine workings geometry. The coal gasification process was performed with the participation of oxygen and air as a gasification agent, in a steady state condition in the time interval of 24 hours. The numerical calculations were simulated for the scenario of a state of emergency in underground mine ventilation network. Numerical simulations were performed with the intention to identify changes of the syngas components in an air stream.
19
EN
Design of supersonic HI rocket by the Rocketry Group of Students' Space Association (SR SKA) requires an analysis of thermal phenomena occurring in the elements particularly exposed to the high temperature gas. This paper contains a description of the methodology and the results of numerical simulation of heat transfer in the elements of the rocket head. The starting points were the flight conditions (3 characteristic points defined by altitude and Mach number) and independently calculated adiabatic temperature field of the gas. ANSYS Fluent code was used to determine the temperature field on the surface of the rocket. Computed cases were viscous and inviscid flow (for comparison). Based on the results formulated for the viscous case heat transfer boundary conditions, the numerical model and the thermophysical properties of materials were defined. The model was limited to a brass top part of the head and a part of a composite dome. Analytical and empirical method of "intermediate enthalpy" determined distribution of the heat transfer coefficient on the rocket surface. Then the transient heat transfer was calculated with the ANSYS system. It included the range from the rocket launch, moment of maximum Mach number to sufficient structure cooling. The results of the analyses were conclusions relevant to the further development work. Excessive heating of composite structures during the flight has been shown.
PL
Niniejszy artykuł zawiera opis metody oraz wyniki numerycznej symulacji wymiany ciepła w elementach głowicy rakiety. Punkt wyjścia stanowiły założone warunki lotu (3 punkty charakterystyczne określone przez wysokość i liczbę Macha) i wyznaczone niezależnie adiabatyczne pole temperatury gazu. Do wyznaczenia pola temperatur na powierzchni rakiety użyty został system ANSYS Fluent. Zostały' obliczone przypadki przepływał lepkiego i nielepkiego (dla porównania). Na podstawie wyników* dla przypadku lepkiego sformułowano warunki brzegowe wymiany ciepła, założenia modelu numerycznego. Model ograniczono do mosiężnej części noskowej i fragmentu kompozytowej kopułki. Metodą analityczno-empiryczną „średniej entalpii" (intermediate enthalpy) wyznaczono rozkład współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni rakiety. Następnie dokonano obliczenia nieustalonej wymiany ciepła z wykorzystaniem systemu ANSYS. Obejmowały one zakres od startu rakiety, poprzez moment osiągnięcia maksymalnej liczby Macha, do wystarczającego schłodzenia konstrukcji. Efektem pracy było sformułowanie wniosków istotnych z punktu widzenia dalszych prac konstrukcyjnych, wykazano nadmierne ogrzewanie elementów kompozytowych w trakcie lotu.
PL
Analizując dotychczasowe prace badawcze nad odpylaczami cyklonowymi z zastosowaniem modelowania numerycznego przepływów (Computational Fluid Dynamics – CFD) można stwierdzić, że stosowano głównie cztery modele numeryczne: k-ε, k-ε RNG, Reynolds Stress Model (RSM) oraz Large Eddy Simulations (LES). Celem niniejszej pracy była ocena dokładności i poziomu wiarygodności tych modeli na przykładzie cyklonu stosowanego w konstrukcjach cyklonowego wymiennika ciepła. Weryfikacji dokonano w zakresie wartości spadku ciśnienia i skuteczności odpylania mąki surowcowej. Otrzymane wyniki drogą obliczeniową porównano z wynikami pochodzącymi z rzeczywistej instalacji wypalania klinkieru. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w przypadku cyklonów stosowanych w cyklonowych wymiennikach ciepła najbardziej dokładne okazały się modele RSM (w przypadku skuteczności odpylania) oraz LES (w zakresie spadku ciśnienia). Przeprowadzona analiza oraz wnioski mogą być pomocne w procesie definiowania strategii badań numerycznych, będących etapem optymalizacji konstrukcji cyklonów stosowanych w cyklonowych wymiennikach ciepła.
EN
A review of studies on the cyclone separators using Computational Fluid Dynamics (CFD) that have been published so far indicates that research has primarily involved four numerical models: k-ε, k-ε RNG, Reynolds Stress Model (RSM) and Large Eddy Simulations (LES). The aim of this paper was to assess the precision and reliability of these models based on a cyclone used as part of cyclone suspension preheater. The assessment concerned the value of pressure drop and separation efficiency of the raw meal. Results obtained through computation were compared to those obtained in a real clinker burning installation. The obtained results showed that in the case of cyclone separators used in cyclone suspension preheater the RSM model (in the case of separation efficiency) and LES model (in the case of pressure drop) were most accurate. The performed analysis and its conclusions may prove useful for defining the strategy of numerical research aimed at optimizing the structure of cyclones used in cyclone suspension preheater.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.