Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowoczesna technologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Contemporary dynamic development in the field of modern technologies affects the development of unmanned aerial vehicles. The potential application area of this type of technology is constantly growing. The equipment is available to almost everyone and its use is becoming ever easier. The aim of the article is to present the possibility of using unmanned aerial vehicles in construction projects, for economic and time reasons, as well as to perform work in places that are inaccessible or too dangerous for humans. The article is the result of literature research, expert opinions and author’s own analyses. The article draws attention to the fact that unmanned aerial vehicles may have a number of applications and unlimited possibilities. The use of modern technologies enables flights at different heights and within many kilometers. Due to the fact that they are equipped with various types of cameras, they constitute a useful observation tool in various projects. The authors of the article conduct research on the wide application of unmanned aerial vehicles in construction projects.
PL
Współczesny dynamiczny rozwój w dziedzinie nowoczesnych technologii wpływa na rozwój latających platform bezzałogowych. Obszar potencjalnego zastosowania tego typu technologii stale rośnie. Sprzęt dostępny jest niemalże dla każdego, a jego obsługa staje się coraz prostsza. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania, bezzałogowych statków powietrznych w przedsięwzięciach budowlanych ze względów ekonomicznych, czasowych oraz wykonywania prac w miejscach niedostępnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Artykuł jest wynikiem badań literatury, opinii ekspertów oraz analiz autorskich. W artykule zwrócono uwagę na fakt, iż bezzałogowe platformy mogą mieć wiele zastosowań, a także nieograniczone możliwości. Wykorzystanie nowoczesnych technologii umożliwia wykonanie lotu na różnych wysokościach i w promieniu wielu kilometrów. Dzięki wyposażeniu w kamery różnego typu stanowią one przydatne narzędzie obserwacyjne w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Autorzy artykułu prowadzą badania nad szerokim zastosowaniem bezzałogowych platform latających w przedsięwzięciach budowlanych.
PL
Rozwiązania smart city będą się rozwijać. Dzięki gwałtownemu rozwojowi przetwarzania brzegowego i wykorzystaniu mobilnej transmisji danych, pojawia się wyższa gotowość technologiczna obywateli. Otwierają się też możliwości integracji funkcjonujących już rozwiązań dla lepszego wykorzystania dostępnych technologii. Wsparciem dla samorządów będą otwarte interfejsy programistyczne, pomagające łączyć urządzenia oraz kreować rozwiązania.
EN
The transformation of South Korea from one of the poorest countries in the world in the 1950s to an industrial power and a member of OECD was exceptionally fast. The policy promoting the import of raw materials and the latest technologies enabled Korea to join the group of the most rapidly growing economies in the world in 2004. Such an imposing growth rate was the result of booming industrial production, trade expansion to Asian, American and European markets and a liberal economic policy. The Korean economy is the most foreign-trade dependent country of all OECD members, with sea transport playing a predominant role. This article analyses basic Korean macroeconomic indicators within 2002-2018, with particular emphasis on the GDP. It discusses sea transport figures, including the cargo handling capacity of Korean ports, as well as port and logistics operations and the throughput of Busan, the largest South Korean and one of the largest seaport in the world. Additionally, this article shows innovation and ecology focus in the port of Busan, and primary directions of the state policy in the field of environmentally friendly growth.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnej technologii EPC oraz jej wykorzystywania we współczesnych przedsiębiorstwach oraz korzyści z tego płynących. Obiektem badania jest technologia Elektronicznego Kodu Produktu, który wykorzystując elektroniczny znacznik (tag), który odczytywany jest za pomocą fal radiowych, zamiast używania kodów kreskowych. Umożliwia to śledzenie i monitorowanie produktu w całym łańcuchu dostaw w natychmiastowy sposób bez konieczności posiadania tego produktu na linii wzroku. W ramach tej nowoczesnej sieci EPC możliwe będzie automatyczne rozróżnienie towarów oraz ich śledzenie na całej linii producent-konsument. System jest wykorzystywany na wielu obszarach m.in. w ochronie zdrowia, motoryzacji, transporcie i logistyce. Korzyści jakie za tym idą, to przede wszystkim zoptymalizowanie przepływu towarów, eliminacja braków produktów, racjonalna gospodarka zapasami i obniżenie kosztów przy rosnącym zadowoleniu klienta.
EN
The aim of this article is to present advanced technology EPC and its usage in modern enterprises as well as its benefits. The object of the study is Electronic Product Code technology which uses an electronic tag that is read by the airwaves, instead of using bar codes. It enables a company to track and monitor a product in the entire supply chain in an immediate way, without a necessity of having this product in the line of sight. Due to this advanced network EPC, it will be possible to distinguish goods automatically as well as to track them in the entire producer-customer line. The system is used in many fields, including health protection, motorisation, transport and logistics. The benefits of this system are primarily: the optimisation of the movement of goods, the elimination of the shortage of products, efficient inventory management and lowering the costs while rising customer satisfaction.
PL
Cyfrowe mapy, wirtualne Biura Obsługi Klienta, elektryczne pojazdy czy specjalistyczne programy wspierające procesy produkcyjne. To tylko wierzchołek nowoczesnych rozwiązań, które stopniowo wdrażane są przez firmy wodociągowe w Polsce. Dokąd zmierza ta cyfrowa rewolucja, jak wpływa na działalność branży i jak będą wyglądały wodociągi za 10 lat?
6
Content available Internet Rzeczy – czy mamy zacząć się bać?
PL
Wszyscy dostrzegamy dobre strony nowoczesnych technologii, spotykanych na każdym kroku: wygodę, stosunkowo niewielkie koszty, miniaturyzację i wszechobecną pomoc, coraz lepsze dopasowanie do człowieka. Modne ostatnio hasło Internetu Rzeczy znają wszyscy, którzy choć trochę mają do czynienia z nowinkami technicznymi. Internet Rzeczy tworzą urządzenia i systemy, które w założeniu mają pomagać ludziom. „Inteligentne” domy i miejsca pracy, ułatwiające wykonywanie codziennych i rutynowych czynności, a nawet zastępujące w tym człowieka stają się coraz widoczniejsze i popularniejsze, a ich cena nieustannie spada. Jednakże, obok wielu zalet, Internet Rzeczy ma też ciemną stronę. W artykule przedstawiono szereg problemów związanych z masowym wykorzystywaniem niewidocznych i pomocnych urządzeń, wskazując, że na razie nie ma na nie skutecznego lekarstwa. Problemy te przede wszystkim są związane z szeroko rozumianym naruszeniem prywatności, brakiem odpowiedniej ochrony prawnej i organizacyjnej, zestawieniem rosnących możliwości technologii z jednoczes­nym spadkiem jej widoczności przez potencjalnych użytkowników, związaną z tym coraz większą nieświadomością faktu świadczenia pomocy ze strony urządzeń, a także ekonomią i socjologią. Tekst jest jedną z pierwszych prób wskazania nietechnicznych ograniczeń Internetu Rzeczy oraz sygnalizacją potrzeby wprowadzenia zmian w sposobie jego wdrażania i wykorzystywania w życiu codziennym.
PL
W artykule omówiono zagadnienie nowoczesnych i tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wzrostu wymagań co do jakości nawierzchni drogowych przy niedoborze środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych.
PL
Coroczne badania realizowane są geodezyjnymi metodami klasycznymi, które z czasem uzupełniono wdrażaniem nowoczesnych technologii - tachimetrii laserowej, a ostatnio panoramicznego skaningu laserowego. W artykule zwrócono m.in. uwagę na problemy w interpretacji przepisów dotyczących wyznaczenia wychylenia wieży szybowej. Zaprezentowano kilka przykładów dotyczących obserwacji różnego typu wież (basztowych, kozłowych, jednozastrzałowych), opisując sposób wykonania pomiarów i opracowania wyników.
EN
The annual investigation is conducted by conventional surveying methods, which with the time passing, were supplemented by the implementation of modern technology - laser tachymetry and recently widescreen laser scanning. The article focuses attention on, among others, the problems of interpretation of regulations regarding the determination of deflection of the headframe. It presented several examples regarding the observation of various types of headframes (tower, trestle, single strut frames), describing the manner of measurements taking and analysis of results.
EN
The objective of the paper was to evaluate the precision agriculture technology on the territory of Podlaskie Voivodeship. Research material consisted of data from the survey carried out in 100 randomly selected farms located in Podlaskie Voivodeship. The concept of "precision agriculture" is known among the surveyed farmers. Based on the research which was carried out, a relation between the surface area of the farm, education and age of respondents was reported. Precision agriculture technology is more popular among farmers who are less than 40 years old, who have higher education and big agricultural farms. Majority of farmers participating in the survey carries out regular research on the soil richness. Moreover, 46% uses in their farms modern technologies for plant production, only 10% uses the system of positioning and 8% of the investigated farms uses the system for guiding agricultural machines, 14% of the investigated farmers uses the system for parallel guiding of a tractor, less than 40% applies the system of variable dosing of fertilizers and plant protection substances. Majority of the investigated farmers claims that new technologies are necessary and they should be applied; however, they indicate too high costs and distribution of farms as the main reason for limitations.
PL
Celem badań była ocena stopnia wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 100 losowo wybranych gospodarstw rolnych, położonych na terenie województwa podlaskiego. Spośród badanych rolników większości znane jest pojęcie „rolnictwa precyzyjnego”. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono związek między powierzchnią gospodarstwa, wykształceniem i wiekiem respondentów. Technologia rolnictwa precyzyjnego bardziej znana jest wśród rolników w wieku do 40 lat, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz duże gospodarstwa rolne. Większość rolników biorących udział w badaniu przeprowadza regularnie badania zasobności gleb. Ponadto: 46% wykorzystuje w swoim gospodarstwie nowoczesne technologie w produkcji roślinnej, systemu pozycjonowania używa zaledwie 10% a naprowadzania maszyn rolniczych 8% badanych gospodarstw, system prowadzenia równoległego ciągnika wykorzystuje 14% badanych rolników, niecałe 40% stosuje system zmiennego dawkowania nawozów oraz środków ochrony roślin. Większość badanych rolników uważa, że nowe technologie są potrzebne i należy z nich korzystać, jednak jako główny powód ograniczenia wskazują zbyt wysokie koszty oraz rozdrobnienie gospodarstw.
PL
Wyzwania, jakie niesie za sobą współczesna urbanizacja, sprawiają, że coraz głośniej mówi się o kompleksowym podejściu do zarządzania miastem. Odpowiedzią na narastające problemy ośrodków miejskich może być wdrożenie idei smart city. Na świecie wiele miast poczyniło już pierwsze kroki w celu zbudowania w pełni inteligentnego miasta. Również polskie samorządy wykazują zainteresowanie tą koncepcją.
EN
Environmentally friendly and economically profitable technologies, enabling utilisation of wastes from metallurgical processes and regeneration of Fe and Zn contained in them, are looked for. This allows also saving of natural resources such as ores. Several techniques have been developed and introduced for recycling sludge and dust that contain iron and zinc. Currently, there are three major ways to treat zinc -bearing dust: rotary hearth furnaces method (the FASTMET process), rotary kiln method (the Waelza process), shaft furnace method (the OXYCUP method). This technology can be used to fully recycle metallurgical wastes such as slag crusts or metal-bearing fractions of desulfurization slags without the need for additional preparation of these materials, dust, sludge and scale generated in different stages of iron and steelmaking. The OXYCUP process described in paper combines the function of melting in traditional cupola furnaces (CF) with function of reduction in blast furnaces (BF).
PL
Postulaty rozwoju zrównoważonego zdominowały architekturę krajobrazu XXI wieku. Nowo powstające parki rekreacyjne są obiektami architektonicznymi zbudowanymi według nowych reguł. Odpowiednio dobrane rośliny nie wymagają nawożenia ani pielęgnacji, woda deszczowa jest gromadzona w zbiornikach i rozsączana podczas suszy, a prąd zasilający oświetlenie parkowe pochodzi z baterii słonecznych. Działalność architekta krajobrazu Michaela Van Valkenburgha jest odpowiedzią na postulaty rozwoju zrównoważonego. Zbudowane przez niego w XXI wieku parki są obiektami architektonicznymi, które w całości powstały na deskach (czy też w komputerach) projektantów. Nowoczesne technologie w połączeniu z dobrze dobranym materiałem roślinnym stają się dzięki wizji twórczej projektanta nową wartością zaistniałą w krajobrazie. Amerykanin, Michael Van Valkenburgh, jest autorem trzech parków zbudowanych w ostatnim dziesięcioleciu w nowojorskiej metropolii. Autorka artykułu omawia początki kariery Michaela Van Valkenburgha, a także jego ostatnio zrealizowane projekty. Przytacza przykłady placów miejskich zbudowanych na niewielkich obszarach, które są równie interesujące artystycznie jak komponowane parki rekreacyjne powstające na rozległych terenach. Jednym z nich jest znajdujący się obecnie w fazie realizacji Brooklyn Bridge Park.
EN
The architecture of the 21st century has become immersed in the principles of sustainable development. The urban parks that are built nowadays are architectural compositions that follow new rules. Specially selected plants require neither fertilization nor care – rainwater is collected in tanks and used during dry periods. Park lighting is supplied by solar batteries. The architectural works of Michael Van Valkenburgh represent his approach to sustainable development. The parks he has built in the 21st century are architectural structures that were entirely created at the designer’s desk – or rather at his computer. Modern technology combined with well-chosen plant material is part of the vision of a designer who places new value on the landscape. American Michael Van Valkenburgh is the designer of three parks which have been built in the last ten years in the New York metropolitan area. This article is a short review of both the early professional career of Michael Van Valkenburgh and his latest achievements. Included are examples of parks built in urban locations in a small space which are both recreational and artistically interesting. One of his projects that is currently under construction is the Brooklyn Bridge Park.
EN
The growing demand for electricity and declining fossil fuel resources reduce the availability of energy for the future generations, which is a major threat in the context of sustainable development principle. Currently in Europe more than 50% of electricity comes from coal burning thermal plants. According to data from Europe’s Energy Portal such a rapid exploitation of this energy carrier may cause that it will not be available approximately after 2140. Because of this situation, the duty of the present generation is to improve efficiency of energy use and energy production and to enhance the contribution of alternative sources in general energy demand. This is compliant with the sustainable development principle. According to some researcher a huge potential is in field of cooling generation. About 95% of all installed cooling devices are traditional compressor chillers, which are powered by electricity. In this situation absorption chillers appear to be a good alternative. They are thermally activated appliance powered by heat. That’s create a great opportunity to use energy from renewable resources or waste heat from technological processes. Absorption chillers may cooperate with many heat sources. One of the possibility is the creation of solar cooling system powered by solar energy. In this kind of system absorption device use hot water from solar collectors to initiate refrigeration cycle. It is a very interesting solution, because the biggest cooling demand occurs at the same time as the highest solar radiation is available. Moreover, the sun is the biggest source of energy on the Earth. In terms of solar radiation intensity Poland has quite good conditions. The amount of light received every year is between 950–1250kWh/m2. And about 80% of this value accounts for the warm period of the year from April to September. Absorption chillers has much lower coefficient of performance (COP=0,6–1,2) comparing to compressors chillers (COP=3–5). But they consume much less electricity, which is one of the biggest advantages of this technology. In this paper evaluation and comparison of absorption and compressor chillers used for chilled water production for air conditioning purpose are presented. In case of solar absorption cooling, solar energy contribution to cover energy demand is more than 80%. Operation phase of absorption chiller appears to consume less electrical energy (12 596 kWh) than compressor chiller (20 671 kWh), thus the total GHG emission is associated with this unit and is 6 221 kg CO2e for absorption chiller and 10 209 kgCO2e for compressor chiller.
PL
Postępujące w ostatnich latach procesy budowy efektywnej sieci transportowej pozwalają na coraz śmielsze inwestowanie w zakresie nowoczesnych technologii ITS (Intelligent Transportation System) w zarządzaniu ruchem na drogach pozamiejskich oraz w miastach. Dzięki dostępności profesjonalnych narzędzi inżynierskich istnieje możliwość przeprowadzenia kompleksowej analizy rozwiązań systemowych, zanim zostaną one wdrożone w warunkach rzeczywistych, począwszy od sterowania ruchem po systemy informacji dla podróżnych, zobrazowania przyszłych efektów w środowisku mikrosymulacyjnym i wyboru optymalnych parametrów do wdrożenia. Ponadto istnieje możliwość kontroli i przeprowadzenia bezpiecznej implementacji poszczególnych algorytmów systemowych dopuszczanych do ruchu.
EN
The recently progressive processes of developing effective transport network make possible daring investments in advanced technology of ITS (Intelligent Transportation System) in the traffic management on roads both inside and outside urban areas. With the availability of professional engineering tools, it is possible to carry out a comprehensive analysis of systemic solutions before being implemented in reallife conditions, ranging from traffic control to information systems for passengers. Thus illustrating the future effects in micro-simulation environment and selecting optimal parameters to be implemented. It is also possible to carry out safety checks and the implementation of various algorithms, the system put into service.
PL
Dobrze się stało, że Redakcja poświęciła prawie cały numer 10/2010 "Magazynu Autostrady" Inteligentnym Systemom Transportowym. Dzięki publikacji Czytelnik nie znający problematyki posiądzie w końcu elementarną wiedzę o tym, co to jest IST, jaki jest międzynarodowy kontekst tematu, co dotąd zrobiono i jaka czeka nas przyszłość. Autorowi zabrakło jednak głębszej charakterystyki kilku wybranych i znaczących rozwiązań, zwłaszcza ze sfery bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł ma za zadanie wypełnić część tej luki. Autor zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa od kilku lat na forum krajowym i międzynarodowym.
EN
The paper deals with the application of ICT to ITS, mainly in the safety area. An idea of ICT-radar (i-radar) is presented and argued in detail. Its role consists in a quick transfer of symptoms of a danger from the front end of the column to the rear via wireless moving network. The deep scientific analysis and wide-scale simulations show a high reduction of collisions, including the heavy ones connected with death victims.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.