Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 161

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  normalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article presents the methodology for selecting the optimal variant of the road on a regional level. The suggested methodology is based on a combination of criteria value normalization method and the variant assessment method. Based on survey studies conducted using the Delphi method, a starting list of criteria was designed and the significance of the individual groups of main criteria and sub-criteria was determined. The final assessments of the analysed variants are calculated based on the aggregation of the marks obtained for the normalization and assessment methods. The methodology can be divided into six stages: determining the variants for analysis, selecting the variant assessment criteria, creating the assessment matrix, normalizing criteria value, using the variant assessment method, variant ranking. The methodology was tested on the examples of planning a bypass of Mazury and Księżyno towns as a part of Regional Road 678 in Poland.
2
Content available remote Modularyzacja jako element budowy przewagi konkurencyjnej
PL
W pracy przeprowadzono ogólną analizę wpływu normalizacji i jej ważnej metody modularyzacji technologii na konkurencyjność organizacji. Modularyzacja elementów szeregu technologicznego: wyrób - proces technologiczny - system technologiczny - organizacja pracy, sprzyja specjalizacji technologicznej i jej współczesnej odmianie elastycznej specjalizacji technologicznej zwiększając efektywność przedsiębiorstwa a tym samym jego konkurencyjność.
EN
The paper presents a general analysis of the impact of standardization and its important method of technology modularization on the organization. competitiveness. Modularization of elements of the technological series: product - manufacturing process - production system - work organization, promotes technological specialization and its modern variety of flexible technological specialization, increasing the efficiency of the company and thus its competitiveness.
EN
The article presents the general organization and operating principles of the national departmental standardization system. The characteristics of the tasks carried out in the area of defense and security, in the new formal, legal, and organizational conditions related to the passive defense of the Polish Navy ships are presented. In addition, the article contains a brief description of standardization documents in the area of national defense applied in the Armed Forces of Poland. One of the areas related to the passive defense and measurements of physical fields in the Polish Navy was also indicated. Normalization is a way by which the Polish Navy can support the development of the military potential through the introduction of new equipment and weapons, which also contributes to the development of scientific research.
PL
W artykule przedstawiono organizację i ogólne zasady działania krajowego resortowego systemu normalizacji. Scharakteryzowano zadania realizowane w obszarze obronności i bezpieczeństwa w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych. Ponadto zawarto w nim krótki opis dokumentów normalizacyjnych z obszaru obronności państwa stosowanych w Siłach Zbrojnych RP oraz wskazano jeden z obszarów obejmujących normalizację zagadnień związanych z obroną bierną i pomiarami pól fizycznych w Marynarce Wojennej RP. Normalizacja jest sposobem, za pomocą którego poprzez wprowadzanie nowego sprzętu i uzbro-jenia Marynarka Wojenna RP może wspomagać rozwój potencjału wojskowego państwa, co przyczynia się również do rozwoju badań naukowych.
4
Content available remote Normalization procedures as a pattern for difficult contemporary time
EN
The problems of contemporary civilization included climatic changes, armed confl icts, destruction of ecological resources of the Earth and, also, threats coming from Cosmos, interior of the earth and artifi cial intelligence. The normalization procedure which allows recognizing the reasons and fi nding the methods for counteracting or preventing the threats may be suitable for the solution of the mentioned problems.
PL
Problemami współczesnej cywilizacji są zmiany klimatyczne, konfl ikty zbrojne, niszczenie zasobów ekologicznych Ziemi, a także zagrożenia z kosmosu, wnętrza ziemi oraz sztuczna inteligencja. Do Rozwiązania tych problemów może być przydatne postępowanie normalizacyjne, które pozwala poznać przyczyny i wynaleźć sposoby przeciwdziałania lub zapobiegania zagrożeniom.
PL
W instalacjach przemysłowych poszczególne maszyny i urządzenia połączone są splotami rurociągów, które pełnią funkcje przewodów umożliwiających ciągły transport płynów, a nawet ciał stałych. Dlatego też, rurociągi są jednymi z krytycznych elementów większości jednostek gałęzi energetyki, petrochemii, itd. i należy poświęcić im szczególną uwagę w każdym cyklu ich „życia”, zwracając uwagę na aspekt zapewnienia jak najwyższej efektywności oraz bezpieczeństwa. Rurociągi w obiektach przemysłowych, w głównej mierze przebiegają w miejscach uczęszczania personelu i często poddane są wysokiemu ciśnieniu i temperaturze.
6
PL
W artykule opisano możliwe sposoby ekstrakcji parametrów z próbek danych biometrycznych, takich jak odcisk palca czy nagranie głosu. Zweryfikowano wpływ konkretnych sposobów obróbki na skuteczność algorytmów obróbki próbek biometrycznych oraz ich porównania. Wykonano badania polegające na przetworzeniu dużej liczby próbek z użyciem wybranych algorytmów. W przypadku odcisku palca wykorzystano normalizację obrazu, filtr Gabora i porównanie z użyciem deskryptorów. Dla autoryzacji głosowej analizowano algorytmy LPC i MFCC. W przypadku obu rodzajów autoryzacji uzyskano zadowalającą skuteczność rzędu 60-80%.
EN
This article describes possible ways to extract parameters from biometric data samples, such as fingerprint or voice recording. Influence of particular approaches to biometric sample preparation and comparision algorithms accuracy was verified. Experiment involving processing big ammount of samples with usage of particular algorithms was performed. In fingerprint detection case the image normalization, Gabor filtering and comparision method based on descriptors were used. For voice authorization LPC and MFCC alghoritms were used. In both cases satisfying accuracy (60-80%) was the result of the surveys.
EN
The aim of this article was to compare the influence of the data pre-processing methods – normalization and standardization – on the results of the classification of spongy tissue images. Four hundred CT images of the spine (L1 vertebra) were used for the analysis. The images were obtained from fifty healthy patients and fifty patients with diagnosed with osteoporosis. The samples of tissue (50×50 pixels) were subjected to a texture analysis to obtain descriptors of features based on a histogram of grey levels, gradient, run length matrix, co-occurrence matrix, autoregressive model and wavelet transform. The obtained results were set in the importance ranking (from the most important to the least important), and the first fifty features were used for further experiments. These data were normalized and standardized and then classified using five different methods: naive Bayes classifier, support vector machine, multilayer perceptrons, random forest and classification via regression. The best results were obtained for standardized data and classified by using multilayer perceptrons. This algorithm allowed for obtaining high accuracy of classification at the level of 94.25%.
PL
Celem niniejszego artykułu było porównanie wpływu metod wstępnego przetwarzania danych - normalizacji i standaryzacji - na wyniki klasyfikacji obrazów tkanki gąbczastej. Do analiz wykorzystano czterysta obrazów tomografii komputerowej kręgosłupa (kręg L1). Obrazy pochodziły od pięćdzisięciu zdrowych pacjentów oraz pięćdziesięciu pacjentów ze zdiagnozowaną osteoporozą. Uzyskane próbki tkanki (50×50 pikseli) poddano analizie tekstury w wyniku czego otrzymano deskryptory cech oparte na histogramie poziomów szarości, macierzy gradientu, macierzy RL, macierzy zdarzeń, modelu autoregresji i transformacie falkowej. Otrzymane wyniki ustawiono w rankingu ważności (od najistotniejszej do najmniej ważnej), a pięćdziesiąt pierwszych cech wykorzystano do dalszych eksperymentów. Dane zostały poddane normalizacji oraz standaryzacji, a następnie klasyfikowane przy użyciu pięciu różnych metod: naiwny klasyfikator Bayesa, maszyna wektorów wspierających, wielowarstwowe perceptrony, las losowy oraz klasyfikacji poprzez regresje. Najlepsze wyniki uzyskano dla danych na których przeprowadzono standaryzacje i poddano klasyfikacji za pomocą wielowarstwowych perceptronów. Taki algorytm postępowania pozwolił na uzyskanie wysokiej skuteczności klasyfikacji na poziomie 94,25%.
PL
Dokładna i wiarygodna analiza fosforu ogólnego była praktykowana do tej pory tylko w laboratoriach. Ostatnie osiągnięcia technologiczne umożliwiają pomiar zawartości fosforu ogólnego w sposób ciągły, z dokładnością metody molibdenianowej (niebieskiej), zgodnej z PN-EN ISO 6878:2006.
9
Content available remote P300 based character recognition using sparse autoencoder with ensemble of SVMs
EN
In this study, a brain–computer interface (BCI) system known as P300 speller is used to spell the word or character without any muscle activity. For P300 signal classification, feature extraction is an important step. In this work, deep feature learning techniques based on sparse autoencoder (SAE) and stacked sparse autoencoder (SSAE) are proposed for feature extraction. Deep feature provides the abstract information about the signal. This work proposes fusion of deep features with the temporal features, which provides abstract and temporal information about the EEG signal. These deep feature and temporal feature are partially complement of each other to represent the EEG signal. For classification of the EEG signal, an ensemble of support vector machines (ESVM) is adopted as it helps to reduce the classifiers variability. In classifier ensemble system, the score of individual classifier is not at the same level. To transform these scores into a common level, min–max normalization is proposed prior to combining them. Min-max normalization scales the classifiers' score between 0 and 1. The experiments are conducted on three standard public datasets, dataset IIb of BCI Competition II, dataset II of the BCI Competition III and BNCI Horizon dataset. The experimental results show that the proposed method yields better or comparable performance compared to earlier reported techniques.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące opracowania metod wykonywania badań biomechaniki ruchu człowieka przy wykorzystaniu elektromiografii kinezjologicznej. Szczegółowo omówiono utworzone procedury dotyczące wyboru umiejscowienia elektrod, przygotowania pacjenta do badań, przeprowadzania eksperymentu oraz opracowania wyników pomiarów. Przedstawiono również wybrane wyniki badań wstępnych.
EN
The article presents the issues concerning the development of methods for performing human biomechanics research utilizing kinesiological electromyography. The procedures concerning the selection of the location of electrodes, patient preparation for testing, conducting the experiment and the development of measurement results are discussed in detail. Selected preliminary test results were also presented.
11
Content available remote Normalizacja w ewolucji systemów
PL
W pracy przedstawiono w ogólnym zarysie istotę systemów i ich przybliżoną ewolucję oraz znaczenie systemowego podejścia na efektywność budowy przewagi konkurencyjnej. Bardziej szczegółowo przedstawiono zasady i podstawy normalizacji w systemach oraz ich nieuświadomione wykorzystywanie w ewolucji systemów biologicznych oraz świadome wykorzystywanie norm dobrowolnych w systemach technicznych i gospodarczych oraz norm obowiązkowych w postaci przepisów prawa w tych systemach. Wskazano również wykorzystywanie zasad normalizacji w postaci praktycznego wykorzystywania obowiązkowych standardów wewnątrzorganizacyjnych.
EN
The paper presents an overview of the essence of the systems and their approximate evolution and the importance of a systemic approach to the effectiveness of building a competitive advantage. More specifically, the rules and basics of standardization systems and their unconscious use of the evolution of biological systems and the conscious use of voluntary standards in technical systems and economic and compulsory standards in the form of the law in these systems. It also identifies the use of the principles of standardization in the form of a practical use of mandatory standards within the organization.
PL
W związku z pojawieniem się projektów nowych wydań norm FprEN 12620:2017, AprEN 13043:2015, FprEN 13139:2017 oraz FprEN 13242:2017, w artykule porównano dotychczasowe wymagania dla kruszyw stosowanych na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej z wymaganiami opisanymi w projektach. Uwzględnione zostały badania, w stosunku do których zaobserwowano zmiany w wymaganiach zawartych w projektach ww. norm.
13
Content available remote Magnetofosfeny – historia i współczesne implikacje
PL
W artykule przedstawiono historie badań zjawiska magnetofosfenów, tj. występowania wrażę świetlnych w oku generowanych przez pole elektromagnetyczną z dominującą składową magnetyczną, Przedstawiono tez współczesne implikacje tego zjawiska, zarówno w sensie praktycznym (tworzenie norm), jak i teoretycznym (nowa koncepcja pioruna kulistego).
EN
In the paper the history of magnetophosphenes, i.e. the sensation in the eyes generated by electromagnetic field with the magneting field component dominating are presented. The contemporary implications either in the practical sense (the standarization procedure) and the theoretical sense (new concept of the ball lightning are shown.
PL
Pojawienie się robotów współpracujących jest naturalnym etapem rozwoju robotyki przemysłowej. Prace badawcze zmierzające do umożliwienia pracy robotów i ludzi we wspólnym obszarze są prowadzone od kilkudziesięciu lat. Jednak dopiero w ostatnim czasie ich rezultaty są wdrażane w warunkach przemysłowych. Dzieje się tak głównie za sprawą wprowadzenia lekkich robotów o niewielkim udźwigu, które są wyposażone w specjalne rozwiązania konstrukcyjne i funkcje w obszarze sterowania. Dzięki temu urządzenia te mogą w bezpieczny sposób współpracować z człowiekiem we wspólnej przestrzeni roboczej. Same roboty, jak też instalacje zrobotyzowane muszą w dalszym ciągu spełniać obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie ze stosownymi dyrektywami. Wprowadzenie do stosowania robotów współpracujących stwarza też nowe problemy prawne. W artykule przedstawiono aktualny stan rozwoju robotów współpracujących w aspekcie technicznym, prawnym i normalizacyjnym.
EN
The appearance of collaborative robots is a natural stage in the development of industrial robotics. Research works aimed at enabling the work of robots and people in the common area have been conducted for several decades. However, only recently have their results been implemented in industrial conditions. This is mainly due to the introduction of light robots with a small load capacity, which are equipped with special construction solutions and functions in the control area. Thanks to this, these devices can safely cooperate with people in a common workspace. The robots themselves as well as robotic installations must continue to meet the applicable safety requirements, in accordance with the relevant directives. The introduction to use of collaborative robots also creates new legal problems. The article presents the current state of development of collaborative robots in the technical, legal and standardization aspects.
EN
Froth flotation is a dynamic multiphase process in which particulate matter is separated with the help of chemical reagents by gas bubbles immersed in water. The original flotation results are usually presented in the form of kinetic curves relating recovered particulate matter mass (yield ) or mass of a selected component (recovery ), both shortly denoted as y, versus process time t at different concentrations c (g/dm3) of the applied reagents. The kinetic curves can be modified into three: incentive (maximum yield or recovery ymax vs c), limits (ymax vs kinetic constant k or specific rate) and half-life of flotation (t1/2 vs c) curves. The original and modified curves can be normalized by taking into account either an external parameter such as molecular mass (MW), critical coalesce concentration (CCC), critical concentration at the minimum bubble velocity (CMV), dynamic foaming index (DFI), and many other parameters or an internal parameter such as time, concentration needed to achieve certain yield, recovery (y) or kinetic constant. Normalization leads to new flotation curves and provides additional useful information about flotation performance. Normalization can be fully effective, partial or ineffective. Normalization of the original flotation kinetic curves usually is ineffective. Also, normalization of the incentive curve with external parameters such as frother molecular mass, which changes reagent concentration from c (g/dm3) to C (mol/dm3), is also ineffective. Partially effective are normalizations with other external parameters such as CCC and CMV, usually within the same class of regents, for instance alcohols. Only DFI seems to be a universal external normalization parameter for flotation results because it provides fully effective normalization and thus predicts the flotation results. Limited data on DFI restrict a full verification of this hypothesis. Normalization of the modified flotation curves with internal parameters such as k50 (value of 1st order kinetic constant when recovery or yield is 50% after a given flotation time), Ct1/2 (frother concentration in mol/dm3 at which the flotation half-life has an arbitrarily chosen value) and cy75 (frother concentration in g/dm3 at which recovery or yield is 75% after a given flotation time) is a good base for practical classification of flotation reagents.
17
Content available remote Kierunki modelowania normalizacji z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa
PL
W artykule zaprezentowano w sposób poglądowy organizację i zasady działalności europejskiej, NATO-wskiej, krajowej i resortowej działalności normalizacyjnej. Przedstawiono charakterystykę zadań realizowanych w obszarze obronności i bezpieczeństwa, w nowych uwarunkowaniach formalno-prawnych i organizacyjnych, ze wskazaniem zagadnień najistotniejszych - zdaniem autora - od których może zależeć sprawność funkcjonowania całości systemu. Zwrócono uwagę na rosnące zainteresowanie organizatorów systemu normalizacji powszechnej obszarami mającymi wpływ na obronność, bezpieczeństwo powszechne, a także na ochronę ludności i mienia. Artykuł skierowany jest do czytelnika niezwiązanego bezpośrednio z działalnością normalizacyjną i ma na celu przybliżenie tego rodzaju działalności. W tym względzie Autor żywi nadzieję, że niniejszy artykuł - chociaż trochę -wyjaśni jego czytelnikom, na czym polega problematyka związana z normalizacją OiB i jaka jest jej rola w obecnych i przyszłych uwarunkowaniach polityczno-militarnych, tak w wymiarze Sojuszniczym, resortowym, krajowym i częściowo - europejskim. Artykuł może być przydatny w procesie modelowania zadań podejmowanych na rzecz lepszego wykorzystania doświadczeń i produktów normalizacji obronnej np. w standaryzacji wyrobów nabywanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa lub szkolenia z tego zakresu.
EN
The article is addressed to the reader not directly related to the standardization activity and is aimed at bringing this type of activity closer. In this regard, the author hopes that this article - albeit a bit - will explain to his readers what is the issue related to OiB standardization and what is its role in current and future political and military conditions, in the allied, departmental, national and partially dimension - European. The article may be useful in the process of modeling the tasks undertaken to better use the experiences and products of defense standardization, eg in the standardization of products purchased for state defense and security, or training in this field.
PL
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowuje i sukcesywnie nowelizuje dokumenty techniczne w postaci norm, których treść obejmuje m.in. zagadnienia geodezyjne i kartograficzne, mające związek z inwestycyjnym procesem budowlanym oraz ocenę dokładności instrumentów pomiarowych wykorzystywanych przez geodetów w praktyce zawodowej. Do inwestycyjnego procesu budowlanego w sposób bezpośredni odnosi się przede wszystkim norma ISO 4463, składająca się z trzech części pod wspólnym tytułem „Metody pomiarowe w budownictwie – Tyczenie i pomiar”, zaś tematyka oceny dokładności instrumentów pomiarowych stanowi treść normy ISO 17123, składającej się z dziewięciu części pod wspólnym tytułem „Optyka i instrumenty optyczne – terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych”. Część 5 normy ISO 17123 dokumentuje w ujęciu teoretycznym i praktycznym procedury testowe, dotyczące tachimetrów elektronicznych, które to procedury są sukcesywnie nowelizowane w kolejnych wydaniach normy, począwszy od roku 2005 (pierwsze wydanie ISO, wprowadzone do polskiej normalizacji jako PN-ISO w roku 2007).
EN
International Organization for Standardization develops and updates technical documentation in form of norms, whose content includes, among others, land surveying and cartography issues, which are in relation to investments processes and accuracy assessment of land surveying devices used by land surveying staff in their professional work. Investments process, among others, is covered directly by the ISO 4463 norm, consisting of three parts under a common title: „Measurements methods for building – setting-out and measurements” and the field of accuracy assessment is covered by the ISO17123 norm, consisting of nine parts under a common title „Optics and and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments. The 5th part of ISO17123 norm deals with theory and practical use of test procedures for total station instruments, which are updated in successive editions of that norm, beginning in 2005 (first edition of ISO 17123-5, introduced into polish norm standards as PN-ISO in 2007).
PL
Celem opracowania jest analiza zapisów normy ISO 16355-1:2015 dedykowanej metodzie QFD i próba określenia wpływu ustanowienia standaryzacji na rozwój tej metody. Na podstawie badania treści normy i literatury dotyczącej QFD omówiono współczesny kształt metody wraz z narzędziami pomocniczymi. Otrzymane wyniki pozwoliły na potwierdzenie dojrzałości metodologicznej i empirycznej ujętej w standardzie metody. W konsekwencji sformułowano wniosek o potencjalnym pozytywnym wpływie ISO 16355-1:2015 na rozwój QFD i na przyspieszenie jej dyfuzji.
EN
The aim of the study is to analyze ISO 16355-1:2015 standard dedicated to Quality Function Deployment (QFD) and to undertake an attempt to establish its effect to QFD’s development. Based on the literature review about QFD, the author discusses contemporary version of this approach for new product development with auxiliary tools. The obtained results allowed to conclude that QFD reached its methodological and empirical maturity of QFD. Consequently, the potential positive impact of ISO 16355-1:2015 on the evolution and development of QFD and on acceleration of its diffusion was stated.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.