Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise source
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents a measuring system that allows the noise parameters of the receiver of a radiolocation station to be controlled. The existing solutions of the radiolocation pre-search station P18 Laura control unit have been adapted to the system.
PL
W artykule przedstawiono układ pomiarowy, który pozwala na przeprowadzenie kontroli parametrów szumowych toru odbiorczego stacji radiolokacyjnej. Na potrzeby opracowanego układu zaadaptowano istniejące rozwiązania bloku kontroli RSWP P18 Laura.
EN
In this paper we proposes a synthesis of different mathematical models of power electronic converters based on Thevenin/Norton equivalent circuits. Those models, composed by impedances and harmonic noise sources, are helpful to predict the conducted ElectroMagnetic Interferences (EMI) generated by converters connected to the electrical network. Moreover, the extracted impedances are determining for sizing EMC filters. The proposed analytical model is tested with PSpice simulations and validated by experimental measurements, from DC frequency until 30MHz.
PL
W artykule przedstawiono szczegóły nowelizacji PN-B-02151-3 w zakresie wymaganej izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych przegród wewnętrznych budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Omówiono wady i zalety nowego sposobu określenia wymagań zastosowanego w nowelizacji normy. Wyszczególniono także merytoryczne podstawy zakresu nowelizacji.
EN
The article presents the details of the amendment to the PN-B-02151-3 in the scope of the required of airborne and impact sound insulation of internal partitions of residential and public buildings. It is discussed the pros and cons of a new method of determining the requirements used in the amendment of the standard. It details the substantive grounds for the scope of the amendment are presented.
4
PL
Podstawowym dokumentem regulującym procedury wyznaczania mocy akustycznej jest PN-EN ISO 3740: 2003 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Wytyczne stosowania norm podstawowych. W normie tej przedstawiono wytyczne do stosowania serii norm międzynarodowych ISO 3740 i ISO 9614 opisujących wiele metod wyznaczania mocy akustycznej różnych typów maszyn i urządzeń. Zalecaną klasą dokładności dla celów deklarowania hałasu jest klasa dokładności technicznej, tj. klasa dokładności 2. Do badań wytypowano dwie normy PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746. Norma PN-EN ISO 3744 spełnia wymagania 2 klasy dokładności, natomiast norma PN-EN ISO 3746 spełnia wymagania 3 klasy dokładności. W artykule opisano i porównano wymagania obydwu norm. Wykonano badania 9 źródeł hałasu zgodnie z normą PN-EN ISO 3744 i wyznaczono dla nich moce akustyczne. Przeprowadzono analizę spełnienia wymagań zawartych w normie PN-EN ISO 3744 wykorzystanej do badań. Wszystkie wymagania zostały spełnione, w związku z czym można było uznać wyniki badań jako wykonane z 2 klasą dokładności.
EN
The basic document regulating procedures of determination of sound power is a polish standard no. PN-EN ISO 3740 called – Acoustics. Determination of sound power levels of noise source. Guidelines for the use of basic standards – which was published in October 2003. In this standard the guidelines for the use of international standards ISO 3740 and ISO 9614 were presented, which describe different methods of determining the sound power for machinery and equipment of various types. Favoured accuracy class for the purposes of noise declaration is technical accuracy class, i.e. 2. accuracy class. Two standards PN-EN ISO 3744 and PN-EN ISO 3746 were chosen for research. PN-EN ISO 3744 meets requirements 2. accuracy class and PN-EN ISO 3746 meets requirements 3. accuracy class. In this paper the requirements of two standards were described and compared. The research of 9 noise sources according to PN-EN ISO 3744 standard were performed and the sound powers were determined for these sources. The analysis of the requirements used in this standard was performed. All the requirements were met therefore the research results were accepted as performed according to the accuracy class 2.
5
PL
W artykule przedstawiono wpływ otoczenia, lokalizacji i sąsiedztwa na zachowanie komfortu akustycznego w obiektach wrażliwości akustycznej oraz metody oceny uciążliwości akustycznej otoczenia (dwie metody obiektywne oraz dwie subiektywne). Wykonano ocenę lokalizacji wybranego budynku mieszkalnego i określono wpływ otoczenia na zapewnienie właściwych warunków akustycznych obiektu. Analizy przeprowadzono na podstawie danych akustycznych uzyskanych z mapy hałasu drogowego zaczerpniętej ze strategicznej mapy akustycznej (SMA) miasta Bydgoszczy.
EN
The article presents problem of nuisance acoustic environment and impact of location and ambient to the behavior of acoustic comfort in an acoustic sensitivity property. In this paper the author presents the methods of assess ambient acoustic nuisance, including two methods objective and two subjective. In addition, in this paper carried out an assessment of location of residential building and influence of ambient to maintain appropriate acoustic conditions of selected acoustic sensitivity property. Analyzes were based on an acoustic data obtained from map of road noise contained in Strategic Noise Map (SNM) city of Bydgoszcz.
EN
Traffic noise (car, rail and air transport) has an influence on human health and the comfort of human life. The human body experiences the harmful effect of traffic noise beginning at values slightly higher than hearing range. This effect involves excessive tiredness, drowsiness and discomfort. Equilibrium, psychomotor fitness and physiological functions may also be disturbed. Acoustic pressure higher than 140 dB causes permanent harmful changes in the human body. This study evaluated traffic noise pollution at three selected sites in Krakow. At the research sites, two sources of traffic noise were present: car and rail transport (trams). The sites were located in the city centre and in the outskirts of the city. The level of traffic noise was measured at three sites in Krakow (research site A: Teligi Street, research site B: Nowy Bieżanów tram balloon loop and research site C: Piłsudski Bridge) on different days of the week (Wednesday and Sunday) and during different times of the day (morning, afternoon and evening). The obtained results show that the level of traffic noise was the highest on the Piłsudski Bridge (research site C), where most of the values exceeded the permissible norms. The two remaining research sites (A: Teligi Street and B: Nowy Bieżanów tram balloon loop) shared similar levels of traffic noise which did not exceed the norm. A comparison of the level of traffic noise at the three research sites according to the day of the week and time of day showed that the level of noise was the highest on weekdays in the morning. During the weekend, the level of noise in the afternoon hours was higher than the value registered in the morning and evening hours. The lowest level of noise was registered at Teligi Street during the weekend in the evening hours, and the highest value was registered on the Piłsudski Bridge on weekdays in the morning hours.
7
Content available remote Innowacyjne metody redukcji hałasu komunikacyjnego
PL
Budowa nawierzchni redukujących hałas jest na ogół droższa w porównaniu do standardowych nawierzchni, jednak te pierwsze są bardziej ekonomiczne biorąc pod uwagę cały okres eksploatacyjny drogi, bowiem mogą zredukować lub wykluczyć zastosowanie kosztownych barier dzwiękochłonnych. Niniejsza praca przedstawia najważniejsze wyniki badań prowadzonych na dwóch odcinkach testowych cichych nawierzchni, wykonanych przez Skanska w Szwecji i Danii. Praca ta zawiera też praktyczną wiedzę oraz doświadczenie uzyskane dzięki użyciu tego rodzaju nawierzchni, mających na celu ograniczenie i/lub kontrolę dyskomfortu spowodowanego przez hałas komunikacyjny. Dodatkowo omówione zostaną różne typy cienkich warstw nawierzchni. Wszystkie oparte są na minimalnej wielkości kruszywa – maksymalnie do 6 mm, ponieważ dowiedziono, że opony samochodów osobowych wytwarzają wtedy najmniejszą ilość hałasu o najniższej częstotliwości – „dudnienia”. Przedstawiono tu również specjalny typ nawierzchni redukującej hałas pod nazwą SkanTOP XL SILENCE, którą uważa się za nawierzchnię „nowej generacji” opartą na SMA. Wskazuje się, że trwałe nawierzchnie redukujące hałas mają potencjał, aby stać się najbardziej zaawansowanym technicznie, estetycznym oraz ekonomicznym rozwiązaniem spośród wszystkich innych rozwiązań redukujących hałas drogowy.
EN
Low-noise pavements are generally more expensive to construct compared to standard pavements but are extremely cost effective over the service life of the pavement since they may reduce or exclude the application of costly noise barriers. This paper presents the major results from two low-noise test sections done by Skanska in Sweden and Denmark and includes practical knowledge and experiences with the use of this type of surface layers to limit and/or control the noise pollution caused by the road traffic. Series of different thin asphalt types have been developed and are presented in the paper, all based on a very small 6 mm maximum aggregate size, as this small size has been found to create the lowest level of “rumble” noise from passenger car tyres. The special noise reducing pavement type called SkanTOP XL SILENCE is also presented, that is considered as the “next generation” noise reducing SMA based pavement. It is indicated that low-noise durable pavements have the potential to be the most technical, aesthetic and economical noise abatement solution when compared to other measures.
PL
Praca zawiera przegląd regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska przed hałasem. Przedstawione również zostały podstawowe informacje o hałasie drogowym oraz mechanizmie jego powstawania. Scharakteryzowano główne rodzaje ekranów akustycznych, które stosowane są jako jedna z metod ochrony środowiska przed hałasem pochodzącym od dróg. Skupiono się w szczególności na wadach i zaletach poszczególnych rozwiązań, zasadzie ich działania oraz skuteczności.
EN
The paper regulations on the environmental protection against noise were included. Authors also presented basic information about the road noise, and the mechanism of its formation. The main types of noise baffles, used as one of the methods of environmental protection against road noise were characterized. In the work authors have focused in particular on the pros and cons of alternatives, the principle of their operation and effectiveness.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania algorytmów genetycznych do wspomagania działań związanych z ograniczaniem zawodowej ekspozycji na hałas. Omówiono zasadę działania algorytmów genetycznych oraz podstawowe pojęcia z nimi związane. Zaprezentowano algorytm genetyczny do optymalizacji położenia źródeł hałasu i stanowisk pracy w środowisku pracy pod kątem minimalizacji zagrożenia hałasem pracowników. Przedstawiono przykład programu komputerowego bazującego na zaprezentowanym algorytmie genetycznym oraz uzyskane za jego pomocą wyniki.
EN
This article discusses the possibilities of using genetic algorithms to limit occupational exposure to noise. It introduces the principles of operation and the basie terms used in genetic algorithms.The article describes a genetic algorithm for optimizing the location of noise sources and workstations to minimize workers' exposure to noise. It also provides an example of a computer application based on the genetic algonthm and its results.
PL
W artykule przedstawiono pomiary i ocenę hałasu ultradźwiękowego przeprowadzone na stanowiskach obsługi: pras wulkanizacyjnych, zrywarki uszczelek, obcinarki uszczelek, suszenia masek sitodruku, czyszczenia płytek drukowanych oraz kuwet. Ponadto podano zalecenia ograniczenia hałasu w pobliżu źródeł aerodynamicznych, jakie mogą stanowić stanowiska pracy maszyn i urządzeń ze sprężonym powietrzem. Wyniki badań dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy pracowników obsługujących wymienione stanowiska wykazały, że największe przekroczenia wartości NDN hałasu ultradźwiękowego występują w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 kHz, 12,5 kHz i 16 kHz.
EN
This article presents measurements and assessment of noise at workstations with vulcanization presses, machines used for cutting and tearing off gaskets, screen printing mask dryers and workstations where printed circuit boards and cuvettes are cleaned. It also makes recommendations for noise reduction near aerodynamic sources, such as workstations where machinery and devices with air compression are located. The results of measurements and assessment of occupational exposure to ultrasonic noise at selected workstations have shown that the highest values of MAI (maximum admissible intensities) occur in the 1/3 octave band with the central frequency of 10 kHz, 12 kHz and 16 kHz.
11
Content available Walka z hałasem i drganiami
PL
Ochrona pracowników przed zagrożeniami powodowanymi hałasem i drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy jest podstawowym celem badań prowadzonych przez Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych CIOP-PIB. W ich wyniku powstały m.in. metody i unikatowe w kraju stanowiska do badań właściwości akustycznych i mechanicznych ochronników słuchu. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie badań do oceny zgodności ochronników słuchu zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG, a tym samym eliminowanie z polskiego rynku ochronników słuchu niespełniających tych wymagań. W Zakładzie powstały również nowe rozwiązania środków ochrony indywidualnej przed hałasem, m.in. model ochronnika słuchu z elektronicznym systemem aktywnej redukcji hałasu i łączności wewnętrznej, niezależne nauszniki przeciwhałasowe FASER N1 i nahełmowe FASER H1, nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem FASER N1-E3. Przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne na stanowiskach pracy w środkach komunikacji miejskiej, z wykorzystaniem dozymetrycznej metody badań. W zakresie nowych metod badania i oceny skuteczności ochronników słuchu opracowano stanowisko badawcze oraz procedury w języku Matlab do analizy przebiegów czasowych sygnałów akustycznych do badań skuteczności tłumienia hałasów impulsowych przez ochronniki słuchu, w tym wkładek przeciwhałasowych dla różnych geometrii przewodu słuchowego.
12
Content available Mechanical noise synthesis by sub-structuring
EN
Noise of machinery and mechanical assemblies can be synthesised by computer using a particular jigsaw-puzzle sub-structuring approach. This approach is aimed at low noise design of industrial products where noise is generated by individual sources built in a noise-free housing. All the major noise mechanisms are dealt with in a step-by-step procedure, which can be potentially used even by less advanced industries. The novelty of this approach is that it predicts trends in the overall noise by combining data from real noise sources with a simplified modelling of the main frame (housing). The connectivity between the source(s) and the frame is ensured by well known impedance coupling rules. The simplified frame model has the advantage of being robust and easy to implement. The critical components are the noise sources which have to be characterised by measurements. The characterization techniques can be quite demanding, but reveal a lot of useful information to the designer apart from providing the input data to the synthesis algorithm. The paper outlines the basics of the approach and shows some examples of its use.
EN
In the paper global and partial measures of acoustic efficiency including the total and partial values of acoustic power of the sound emitted from definite parts of the considered structure were defined. Usefulness of the above measures of the acoustic efficiency for purposes of investigating the identification of sound sources of complex mechanical structures has been analyzed basing on a study of a single-stage gear transmission model.
PL
W pracy zdefiniowano miary globalnej i cząstkowej sprawności wibroakustycznej, które zawierają całkowitą i cząstkowe moce akustyczne dźwięku emitowanego z określonych obszarów analizowanej struktury. Przydatność zdefiniowanych miar sprawności akustycznej do badań identyfikacji źródeł dźwięku w złożonych układach mechanicznych analizowano na podstawie badań pola akustycznego modelu jednostopniowej przekładni zębatej.
PL
Sygnalizator dźwiękowy montowany na przejściach dla pieszych ma ułatwiać osobom z upośledzonym narządem wzroku bezpieczne korzystanie z przejść dla pieszych. Emitowany sygnał dźwiękowy musi być słyszalny. Gdy zmniejsza się poziom hałasu komunikacyjnego, sygnalizator może stać się dla okolicznych mieszkańców źródłem dokuczliwego hałasu. Zastosowanie na przejściach dla pieszych adaptacyjnego sygnalizatora dźwiękowego o szerokim zakresie adaptacji poziomu ciśnienia akustycznego powinno ograniczyć uciążliwość wywołaną nadawanym sygnałem akustycznym. Przeprowadzone pomiary wykazały, że możliwe jest obniżenie poziomu emitowanego dźwięku o ok. 6 dB, bez utraty wymaganych właściwości informacyjnych sygnału dźwiękowego.
EN
An audible pedestrian signal device on a crosswalk advises people with visual impairment when to cross safely. The signal should be clearly audible. A decrease in the level of traffic noise may render the signal too loud for inhabitants living near the crosswalk. The application of an adaptive audible pedestrian signal device should solve the problem. Measurements have shown it is possible to decrease the level of the signal by about 6 dB without loss to its information properties.
PL
W artykule zwrócono uwagę na metody minimalizacji poziomu hałasu polegające na zmniejszeniu przyczyn ich powstawania. W przypadku przekładni zębatych są nimi przede wszystkim błędy (niedokładności) wykonawcze kół zębatych, wzbudzenia powstające przy wchodzeniu i wychodzeniu zębów w zazębienie oraz wahania sztywności zazębienia. Jak wynika z dotychczasowych badań, należy się spodziewać zmniejszenia hałasu w przypadku zastosowania kół charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem zazębienia. Przeprowadzono badania doświadczalne właściwości akustycznych kół o wysokim wskaźniku zazębienia Εα=2,03 i o standardowej jego wartości, na podstawie których wykazano korzystne cechy pierwszego uzębienia.
EN
This paper presents some methods of minimizing noise level by means of lowering sources of noise emission. In the case of gears, they are first of all mounting deviations, meshing in and meshing out excitations as well as meshing stiffness fluctuations. Previous research has shown that a noise decrease should be expected when wheels with high contact ratio are used. Experiments of the acoustic property of high contact ratio wheels Εα= 2.03 and wheels with its regular value were conducted. They revealed some useful qualities of the former type of teeth.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.