Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise level
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Drgania mechaniczne stropów w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. biura, mieszkania) jak i poziom hałasu panujący w pomieszczeniu mają znaczący wpływ na subiektywne odczucie komfortu osoby eksponowanej na te zjawiska. W polskich przepisach dopuszczalne wartości dla prędkości zarówno drgań, jak i poziomu ciśnienia akustycznego A-ważonego są podawane przez osobne dokumenty i stanowią osobny przedmiot oceny. Niniejszy artykuł stanowi analizę, przy użyciu metod uproszczonych, sprzężenia mechano-akustycznego, jakim jest generowanie hałasu w pomieszczeniu przez drgające przegrody ograniczające to pomieszczenie z wykorzystaniem wartości progowych odczuwania drgań.
2
Content available remote Wpływ uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego
PL
W artykule przedstawiono uspokojenie ruchu jako formę redukcji poziomu hałasu ruchu drogowego na przykładzie osiedla mieszkaniowego Włostowice w Puławach, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 824. Na terenie osiedla kompleksowo wprowadzono uspokojenie ruchu przez hierarchizację sieci dróg, zarządzanie strefami prędkości oraz wprowadzenie wielu elementów technicznych uspokojenia ruchu. Na podstawie wyników badań sporządzono wykresy zmiany poziomu hałasu w zależności od występowania elementów uspokojenia ruchu oraz wykonano mapę klimatu akustycznego panującego na terenie osiedla. Za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku możliwe było wstępne wyznaczenie stref ciszy i wskazanie, że mogą się one znajdować na osiedlach usytuowanych przy drogach o funkcji tranzytowej. Badania mają charakter pilotażowy i będą kontynuowane.
EN
The article presents traffic calming as a form of reducing the level of road noise, which is an example of the method that reduces noise in the area of emissions. Noise level tests were carried out on road No. 824 and on the Włostowice estate, which is located close to this road. In the area, traffic calming has been comprehensively implemented by hierarchizing the road network, managing the speed zones and introducing the number of technical elements of traffic calming. On the basis of the obtained test results, a graph of noise level variation was made depending on the occurrence of traffic calming elements and also an acoustic climate map in the estate. With the help of the generated isolines, it was possible to determine the silence zones and prove that they can be present even in estates located along roads with a transit function.
PL
W artykule omówiono obecne i przyszłe wymagania stawiane komercyjnym chłodniczym agregatom skraplającym dotyczące efektywności energetycznej, poziomu głośności oraz stosowanych czynników chłodniczych. Przedstawiono również przykłady rozwiązań spełniających te wymagania.
EN
The paper presents current and future requirements for commercial condensing units for refrigeration regarding energy efficiency, noise level and refrigerants used. Examples of solutions that meet these requirements are also presented.
4
Content available Wentylacja a komfort użytkowania
PL
W artykule opisano wpływ wprowadzonego rozwiązania poprawiającego mikroklimat wnętrza na stan ochrony akustycznej lokalu mieszkalnego znajdującego się na ostatnim piętrze budynku wykonanego w technologii uprzemysłowionej. W mieszkaniu przeprowadzono pomiary oceny skuteczności wentylacji oraz pomiary poziomu hałasu spowodowanego jej działaniem. W artykule przedstawiono odnotowane nieprawidłowości oraz propozycje prac mających na celu osiągnięcie poprawy komfortu akustycznego w mieszkaniu.
EN
The article describes the impact of the introduced solution improving the microclimate of interior on the state of acoustic protection of residential dwelling located on the top floor of a building made in industrialized technology. Measurements were carried out to check the effectiveness of ventilation and to determine the noise level in the apartment, in the aspect of this ventilation. The article presents irregularities and proposals to achieve acoustic comfort in the flat.
PL
W artykule omówiony został problem wysokiego natężenia hałasu na terenach miasta. Szczególnie, dotyczy to hałasu komunikacyjnego, którego źródłem są środki komunikacji zbiorowej, takie jak: pociągi, autobusy oraz tramwaje. Dokonano analizy poziomu natężenia hałasu emitowanego przez te pojazdy z uwzględnieniem różnych godzin oraz porównano zmierzone wartości z wartościami granicznymi wytyczonymi w dokumencie normatywnym (tj. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku).
EN
The article discusses the problem of excessive noise levels In the city. Especially, this concerns Communications noise, chich is caused by public transport, such as: trans, buses and trams. The level of noise emitted by these vehicles was analyzed, ta king into account different hours and the measured values were compared with the limit values set In the normative documents (the Regulation of the Minister of the Environment of June, 14, 2017).
6
Content available remote Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych
PL
Poprawne oszacowanie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych jest zadaniem trudnym. Wyniki dotychczasowych prac badawczych dotyczących tego problemu z różną dokładnością odwzorowują rzeczywistą sytuację, m.in. z uwagi na brak szczegółowego uwzględnienia ukształtowania skrzyżowania i charakterystyk ruchu pojazdów na poszczególnych jego wlotach. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w otoczeniu trzech typów skrzyżowań drogowych. Wykazano, że istnieją istotne różnice pomiędzy poziomami hałasu w otoczeniu skrzyżowań w zależności od ich typu, rozwiązania geometrycznego oraz charakteru i parametrów ruchu pojazdów na poszczególnych wlotach.
EN
Correct prediction of noise level in the vicinity of intersections is a difficult task. The results of past research work on this issue reflect the real noise levels with various precision mainly due to not including the shape of the intersection in detail, as well as the characteristics of vehicle traffic at individual intersection entries. This article presents the results of research conducted by the authors in the vicinity of three types of intersections. It has bean demonstrated that there are significant differences between noise levels in the vicinity of intersections depending on their type, geometric solution and the character and parameters of vehicle traffic at individual entries.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 0.15 MHz do 30 MHz. Podano zależności do wyznaczania wartości poziomu szumów środowiskowych na liniach zasilania. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu do pomiaru poziomu napięcia szumów środowiskowych.
EN
This paper presents results of study focused on the measurement of background noise transmitted over low voltage power lines in the 0.15 MHz – 30 MHz frequency range. The dependencies for determining the value of the environmental noise level on the power lines have been given. The article presents a block diagram of a set for measuring the level of environmental noise.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru poziomu szumów środowiskowych przewodzonych na liniach zasilania sieci energetycznej niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 0.15 MHz do 30 MHz. W artykule przedstawiono schemat blokowy zestawu do pomiaru poziomu napięcia szumów środowiskowych, jego ukompletowanie oraz opisano metodologię pomiaru. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów. Podano zależności do wyznaczania wartości poziomu szumów środowiskowych na liniach zasilania.
EN
The article presents the methodology for measuring the level of environmental noise conducted on power lines of low voltage power network in the frequency range from 0.15 MHz to 30 MHz. The article presents a block diagram of a set for measuring the environmental noise voltage level, its completion and describes the measurement methodology. Sample measurement results are presented. The dependencies for determining the value of the environmental noise level on the power lines have been given.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu zmian godzinowych natężenia ruchu na drogach klasy A i S na poziom hałasu drogowego, w celu określenia zestawu rekomendowanych godzin wykonywania pomiarów hałasu. Wykonywanie pomiarów wyrywkowych metodą próbkowania często jest obarczone dużym błędem z uwagi na brak znajomości rozkładu godzinowego natężenia ruchu w dobie na danym odcinku drogi. W artykule opisano istniejącą sytuację wykonywania pomiarów wraz ze wskazaniem mankamentów metody próbkowania dotyczącym braku określenia konkretnych przedziałów czasu, w którym należy dokonać pomiarów natężenia ruchu oraz poziomu hałasu. Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy artykułu przedstawili przedziały rekomendowanych godzin, w których należy wykonywać pomiary hałasu metodą próbkowania, aby otrzymane wyniki można było odnosić do poziomów dopuszczalnych hałasu.
EN
The aim of this paper is to determine the impact of hourly change in traffic on the roads of class “A” and “S” on noise levels, in order to specify the set of recommended hours for noise measurements. Performing random measurements (using the sampling method) is often burdened with a big error due to the fact that there is no knowledge of the hourly distribution of traffic during the day on a given road section. The paper describes the existing methods of measurements with the indication of the shortcomings of the sampling method. It concerns the lack of determination of specific time intervals in which traffic volume and noise level should be measured. Based on the conducted research, the authors presented the intervals of the recommended hours in which noise measurements should be performed using sampling, so that the obtained results could be related to the permissible noise levels.
PL
Warunki pracy kierowców mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo realizowanych przewozów. Wśród czynników wywołujących zmiany zachowań kierowców są czynniki antropotechniczne wynikające z działań ludzi usytuowanych w pojeździe oraz jego otoczeniu, zewnętrzne wynikające z oddziaływania warunków atmosferycznych jak również stanu infrastruktury i robocze wynikające z funkcjonowania środka transportu. Jednym z takich czynników roboczych jest hałas którego źródłem mogą być: jednostka napędowa, układ przeniesienia napędu, układ zawieszenia, itd. W pracy podjęto próbę identyfikacji i oceny wpływu tego czynnika na energochłonność pracy kierowcy.
EN
The drivers' workplace has an impact on the safety of transport. Among the factors causing changes in driver behavior are the anthropotechnical factors resulting from the actions of people in the vehicle and its surroundings, external ones resulting from the impact of weather conditions as well as the condition of the infrastructure and work resulting from the operation of the means of transport. One of such working factors is the noise which may be the source of: a drive unit, drive transmission system, suspension system, etc. The paper attempts to identify and assess the impact of this factor on the energy consumption of the driver's work.
11
Content available remote Analiza możliwości obniżenia poziomu hałasu w warsztacie mechanicznym
PL
Przedstawiono zagrożenia hałasem występujące w środowisku pracy w małych warsztatach mechanicznych. Wykonano – zgodnie z normami – pomiary poziomu hałasu w wybranym zakładzie. Z uwzględnieniem sytuacji urbanistycznej zakładu przygotowano wstępny projekt poprawienia komfortu akustycznego, który zapewni bezpieczne warunki pracy.
EN
In the paper problems of noise pollution in the environment of work in small mechanical workshops are presented. In accordance with the standards, noise level measurements were executed in the selected workshop. Taking into account the urban situation of the workshop, a preliminary project has been elaborated to improve the acoustic comfort, which will provide safe working conditions.
12
Content available remote Klimat akustyczny na rusztowaniach
PL
Artykuł dotyczy badań środowiskowych, wykonanych na rusztowaniach fasadowych, koncentrujących się przede wszystkim na pomiarach poziomu dźwięku. Hałas, oddziałując na pracowników budowlanych, pracujących na rusztowaniach, może zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadku. Parametrami, które służą do oceny szkodliwości hałasu, są wartość równoważnego poziomu dźwięku oraz szczytowy poziom dźwięku. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku oraz szczytowego poziomu dźwięku, wykonanych na czterech rusztowaniach zlokalizowanych w pobliżu ulicy, trzech rusztowaniach usytuowanych w dużej odległości od ulicy oraz na rusztowaniu, na którym pracownicy byli narażeni na typowy hałas spotykany na budowie i jednocześnie na hałas kolejowy. Przeprowadzane analizy potwierdziły jakościowo oczekiwane zależności oraz umożliwiły ilościowe oszacowanie wpływu hałasu komunikacyjnego na podwyższenie poziomu hałasu, na jaki narażeni są pracownicy budowlani pracujący na rusztowaniu. Hałas ten występuje nieprzerwanie przez cały dzień i może powodować szybsze zmęczenie, a tym samym zwiększyć ryzyko wypadków w hałaśliwym środowisku pracy.
EN
The article presents the results of environmental tests performed on scaffolding that were focused mainly on the sound level. Noise that affects construction workers on scaffolding may increase the risk of accidents. The parameters on which we base our analysis are the value of equivalent sound levels and peak sound levels on scaffolding. We present the results of measurements for the four scaffolds located near the street, three scaffolds located far away from the street and the scaffolding on which the workers were exposed to the typical noises encountered on a site, coupled by rail noise. The analyses carried out confirmed the qualitatively expected dependencies but also allowed the quantification of the impact of traffic noise on the increase of the noise level to which the construction workers working on the scaffolding are exposed. The noise occurs continuously throughout the day and can cause fatigue faster, thereby increasing the risk of accidents in a noisy work environment.
13
Content available remote Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne realizacji nowoczesnych ekranów akustycznych
PL
W artykule wskazano, że istnieje wiele aspektów technicznych i ekonomicznych tworzenia barier akustycznych. Wynika to ze złożoności zjawiska zanieczyszczania środowiska hałasem. Istnieje wiele metod ograniczania hałasu komunikacyjnego. Nakreślono potrzebę uwzględnienia perspektywy zrównoważonego rozwoju podczas realizacji tego rodzaju projektów. Przedstawiono niektóre przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekranów akustycznych.
EN
The article demonstrates that there are many engineering and economic aspects of building noise barriers. These aspects come from the complexity of the noise pollution phenomenon. There are multiple methods available to mitigate the impact of the roadway noise. There is a mention of the need to include sustainability aspects in the performance of such projects. There are also certain examples of good practices for noise barrier solutions.
14
PL
Asfalt porowaty powoduje obniżenie poziomu hałasu drogowego. Ponadto, jego zastosowanie ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez lepsze odprowadzanie wody opadowej następuje wydatne zmniejszenie zjawiska tzw. mgły wodnej oraz eliminacja możliwości powstania zjawiska poślizgu wodnego. Z tych względów w wielu krajach wykonuje się odcinki nawierzchni zwanej nawierzchnią drenażową w szczególności lokalizowanych na drogach o dużym obciążeniu ruchem. Również w naszym kraju zrealizowano kilka odcinków doświadczalnych.
EN
Porous asphalt causes decrease of noise level. Additionally, it increases road safety by draining precipitation water from the pavement and decreasing of so cold water mist, and eliminates aquaplaning. Because of these, drainage pavements with porous asphalt are constructed in many countries on the roads with heavy traffic. Some experimental sections with porous asphalt have been made in Poland also.
PL
Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjowych przedstawiono w dwóch formach: korygowane krzywą G oraz bez korekcji na tle progów słyszenia. Wykazano, że najwyższe poziomy ekspozycji na hałas infradźwiękowy występują w autobusach. Wysoki poziom infradźwięków nie wpływa na zwiększoną wypadkowość pojazdów zbiorowej komunikacji podmiejskiej.
EN
On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of third octave analyses have been presented in two forms: G curve correction and without correction against the audible threshold. It has been shown that the highest levels of infrasound noise exposure occur in coaches. The high infrasound level does not result in increased accident occurrence of mass suburban communication.
EN
The article describes a test rig built at the Department of Vehicles and Fundamentals of Machine Design, Lodz University of Technology (TUL), for static and dynamic examination of vehicle and machinery driveline components. Adequate installed power of the propulsion system and extensive instrumentation of the test rig makes it possible to examine various prototype mechanical transmission units with power capacities of up to several ten kilowatts and to carry out a broad spectrum of measurements with high accuracy. During the tests, such variables as vibrations in any direction, gear shaft speeds, torques, noise levels, and various oil parameters, e.g. temperature, moisture content, or ferromagnetic debris content, may be recorded. Additional equipment enables precise alignment of all the rotating parts in the test rig drive train and determination of oil viscosity before and after the test. An important feature of the test rig is a possibility of changing the drive direction without demounting the object under test. This can be done thanks to an inverter control system, which enables electric machine operation modes to be switched over from motor to generator and vice versa. In the subsequent part of the article, selected results of testing a planetary gear unit with a geometric gear ratio of 3.1372 have been presented, which include efficiency, FFT analysis of vibrations, and noise level data. The test results have confirmed the suitability of the test rig for multipurpose applications and for comprehensive diagnosing of driveline components.
PL
W artykule opisano stanowisko do statycznych i dynamicznych badań podzespołów układów napędowych zbudowane w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej. Moc urządzeń napędowych zainstalowana na stanowisku, pozwala na badanie różnych prototypów przekładni mechanicznych o mocach do kilkudziesięciu kilowatów a bogate jego oprzyrządowanie umożliwia przeprowadzenie szerokiego spektrum pomiarów z wysoką dokładnością. W trakcie badań rejestrowane są takie zmienne jak drgania w dowolnym kierunku, prędkości obrotowe wałów przekładni, momenty obrotowe, poziom hałasu oraz parametry oleju takie jak temperatura, zawartość wilgoci i ścieru ferromagnetycznego. Dodatkowe wyposażenie umożliwia precyzyjne ustawienie współosiowe wszystkich elementów wirujących w linii napędowej stanowiska oraz określenie lepkości oleju przed i po badaniach. Istotną cechą stanowiska jest możliwość zamiany kierunku napędu bez demontażu badanego obiektu, co jest możliwe dzięki układowi sterowania falownikami umożliwiającemu zmianę charakteru pracy maszyn elektrycznych z silnika na generator i odwrotnie. W dalszej części przedstawiono wybrane wyniki badań przekładni planetarnej o przełożeniu kinematycznym 3,1372: określenie sprawności, analizę częstotliwościową drgań oraz poziom hałasu. Badania potwierdziły uniwersalność stanowiska i możliwość wszechstronnego diagnozowania podzespołów układów napędowych.
17
Content available remote An investigation of acoustic noise generated by water flowing through nozzles
EN
In the paper, authors present the results of an experimental investigation of influence of nozzle shape and cross section area on the value of emitted noise in a low pressure (less than 0,05 MPa) hydraulic system. The experimental studies are carried out using the hydraulic system of a dishwasher. During investigations, the characteristics of the hydraulic system are obtained. Based on obtained results, a new experimental setup was designed to investigate the noise of water flowing from different nozzles. The publication also presents the results in the form of characteristics showing the relationship between the sound pressure level (SPL) and pressure, flow and hydraulic power of water flowing through different nozzles. The results show that an increase of the hydraulic power is accompanied by an increase of SPL and that SPL can be lowered by using the nozzle with a larger surface area.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływ kształtu i rozmiaru dyszy na wartość emitowanego hałasu przy niskim ciśnieniu (poniżej 0,05 MPa) układu hydraulicznego. Badania eksperymentalne były przeprowadzane przy użyciu fabrycznie nowego układu hydraulicznego zmywarki do naczyń. W trakcie badań, otrzymano charakterystyki układu hydraulicznego. Na tej podstawie, zbudowano nową doświadczalną instalację hydrauliczną z wykorzystaniem której zbadano hałas wody płynącej z różnych dysz. Wyniki przedstawiono również w postaci charakterystyk przedstawiających zależność pomiędzy poziomem hałasu (SPL) w funkcji parametrów hydraulicznych: ciśnienia, przepływu i mocy hydraulicznej. Wyniki badań wskazują, że zwiększeniu siły hydraulicznej towarzyszy wzrost poziomu ciśnienia akustycznego SPL, który można obniżyć za pomocą dyszy o większym polu powierzchni.
PL
W artykule przedstawiono kierunki nowelizacji normy – PN-B-02151-2 dotyczącej dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyjaśniono podstawy merytoryczne potrzeby nowelizacji oraz omówiono jej zakres. Szczegółowo przedstawiono porównanie zakresu norm badawczych przywołanych w dotychczasowej oraz znowelizowanej wersji normy.
EN
The article presents a brief directions of the amendment standard for permissible noise levels in residential and public buildings PN-B-02151-2. It explains the basics need to amend the substantive and discusses its scope. It presents in detail the scope of the comparison of test standards referenced in the current and revised version of the standard.
PL
W tekście o tym jakie obowiązujące i planowane dokumenty odnoszą się do izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, jakie wymagania izolacyjności akustycznej w różnych typach budynków zawiera aktualizacja normy PN-B-02151-3 oraz jakie materiały spełnią nowe wymogi.
EN
The article discusses the documents currently in force and scheduled for implementation, concerning sound reduction index of building envelope. Reference is made to selected sound reduction index requirements for various types of buildings, as shown in the updated version of PN-B-02151-3, which are compared to the values published in the earlier version. Types of materials capable of meeting the new requirements are identified.
20
Content available remote Industrial noise level study in a wheat processing factory in Ilorin, Nigeria
EN
An industrial process such as wheat processing generates significant noise which can cause adverse effects on workers and the general public. This study assessed the noise level at a wheat processing mill in Ilorin, Nigeria. A portable digital sound level meter HD600 manufactured by Extech Inc., USA was used to determine the noise level around various machines, sections and offices in the factory at pre-determined distances. Subjective assessment was also mode using a World Health Organization (WHO) standard questionnaire to obtain information regarding noise ratings, effect of noise on personnel and noise preventive measures. The result of the study shows that the highest noise of 99.4 dBA was recorded at a pressure blower when compared to other machines. WHO Class-4 hearing protector is recommended for workers on the shop floor and room acoustics should be upgraded to absorb some sounds transmitted to offices.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.