Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  noise abatement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this article, the author described methods of visualizing the acoustic flow and showed how these methods can help scientists understand the complex flow of acoustic energy in a real field. A graphical method for determining the distribution of acoustic waves in a real 3D flow field will be presented. Vector imaging of acoustic events is not possible with the use of traditional metrology applied in pressure acoustics. Based on research using measurements of sound intensity and distribution of vector acoustic field by acoustic orthogonal decomposition method (SI-AOD), the article will present examples of practical applications of these analyses. The described measurement technique, including the method of graphical presentation of results, enriches the knowledge about the mechanism of the flow of acoustic energy stream in real working conditions of the source. The SI-AOD analysis system sets a milestone in the monitoring of sound landscapes and the precise finds noise sources.
PL
Minimalizacja poziomu czynników szkodliwych na stanowisku pracy jest jednym z podstawowych zadań utrzymania bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno w zakresie ochrony zdrowia jak i komfortu pracy. Niezwykle istotne z tego punktu widzenia jest systematyczne monitorowanie poziomów czynników szkodliwych poprzez prowadzenie miarodajnych pomiarów na stanowisku pracy. Sposób przeprowadzania pomiaru hałasu i pola elektromagnetycznego PEM na stanowiskach pracy konkretnych maszyn i urządzeń jest znormalizowany, przez co pomiary różnych maszyn mogą być ze sobą porównywane. W pracy przedstawiono pomiary hałasu i PEM frezarki sterowanej numerycznie DMC 635. Wyniki pomiarów ujawniły jedynie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na stanowisku pracy operatora obrabiarki przy pewnych parametrach obróbki. Efektem badań środowiskowych są szczegółowe zalecenia stosowania przez operatora indywidualnych środków ochrony narządu słuchu podczas obsługi obrabiarki CNC.
EN
Minimizing the level of harmful factors in the workplace is one of the basic tasks in maintaining industrial safety, including health care and work comfort. In this view systematic monitoring of harmful factors level by performing reliable measurements in the workplace is crucial. The method of measuring noise and electromagnetic field (PEM) levels in the workplace of particular machines and devices is standardized so that the measurement results of different machines can be compared. This work presents the noise and PEM measurements of numerically operated DMC 635. The measurement results reveal that the permissible noise level has been exceeded in the workplace of a machine tool operator in case of certain machining parameters. Environmental tests served as the basis for a detailed set of recommendations concerning the use of personal hearing protective equipment by the operator while working with CNC machine tools.
PL
W artykule przedstawiono sposób przeprowadzenia symulacji komputerowej dla potrzeb oceny narażenia na hałas budynków wielopiętrowych. Założono, że analiza pola akustycznego m in. rozkładu poziomu dźwięku A na zewnętrznych elewacjach budynków wielopiętrowych stanowi podstawę do wspomagania procesu wyboru optymalnego rozwiązania redukcji hałasu, uwzględniającego takie elementy jak wysokość budynku, jego położenie względem źródła/źródeł hałasu czy wpływ otoczenia. Na podstawie studium przypadku zaprezentowano poszczególne etapy badań począwszy od identyfikacji obiektu i źródeł hałasu, poprzez tworzenie modelu geometrycznego, dobór metod obliczeniowych, do wygenerowania wariantów (koncepcji) rozwiązań redukujących hałas na elewacji/elewacjach budynku, ich oceny i wyboru najlepszego rozwiązania.
EN
This article presents way of using of computer simulation software for needs of noise exposure assessment of multi storey buildings. It was assumed that the analysis of the acoustic field at the external facades of multi-storey buildings is the basis for supporting the process of selecting the optimal noise control solutions. Based on the case study various stages of research from identifying the object and the noise sources, by creating a geometric model, selection of computational methods to generate variants solutions for noise abatement at the facades of buildings are presented.
PL
Współcześnie lawina motoryzacyjna oraz rozwijająca się ekspansywnie na świecie szybka kolej powodują niespotykane w ubiegłych stuleciach potrzeby ochrony przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym. W ostatnim czasie zrealizowano w Polsce gigantyczną liczbę metrów kwadratowych nowych ekranów akustycznych, o różnych konstrukcjach, wypełnionych rozmaitymi panelami, o różnorodnych wysokościach, jak również wielorakiej formie kolorystycznej.
EN
Nowadays skyrocketing road transport and expansive development of high-speed rail create unprecedented need to protect against transport-induced noise, as compared to the past. A gigantic number of square meters of new noise barriers, of different structures and height, filled with various panels and of a wide colour range, have been constructed recently in Poland.
PL
W artykule przedstawiono w sposób graficzny obrazy promieniowania energii akustycznej wytworzonej w rejonie pola bliskiego przez niejednorodne przegrody kabiny okrętowej (podłogę, ścianę, ściankę z oknem i ściankę z drzwiami). Badania rozkładu falowego prowadzono w pobliżu drgających przegród poszukując lokalnych źródeł i miejsc, przez które energia akustyczna przenika w formie hałasu ocenianego przez pomiar natężenia dźwięku przenoszonego do wnętrza kabiny. Wygenerowane przez drgające przegrody rozkłady natężenia dźwięku pozwalają wyjaśnić mechanizm promieniowania i rozproszenia fal we wnętrzu kabin okrętowych. Informacje o energetycznych skutkach promieniowania hałasu uzyskane w warunkach rzeczywistych mają zasadnicze znaczenie w doborze metod ochrony akustycznej na statkach.
EN
This paper graphically described the acoustics energy radiation in a near field occur around the various ship cabin partitions as a flat non-homogeneous structures (floor, bulkheads with windows and doors). Experimental studies were carried out to examine a wave in the air, close to the vibrating partitions, looking for the local noise sources and flanking transmission paths, from which the acoustic energy will be transmitted to inside the enclosure as the noise measured with acoustic intensity method. On the example of measurements of intensity distribution in crew cabin, the have been shown scattering effects and influence of the vibrating partitions on the space waves being radiated by. Information about energy radiated by vibration partitions obtained in this way in real working condition have the important practical aspects in noise abatement on ships.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.