Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrogen fertilisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present study shows the content of different potassium forms found in lessive soil and was based on a 12-year long field experiment. In this work the following conditions were used: differential N fertilization and differential irrigation (fields were either left with no water or irrigated). The soil samples were collected from three different depths that matched genotypes of lessive soil: 0-30, 30-60 and 60-90 cm. We have mapped the following potassium forms: active (K-CaCl2), bioavailable Enger-Riehm (K-Dl), exchangeable (K-CH3COONH4), fixed (K-HCl) and non-exchangeable (K-HNO3). We observed that with the increased concentrations of N fertilization, there was a reduction in the content of potassium forms, in particular when fields were irrigated. Moreover, in majority of cases, there were fewer potassium forms on irrigated fields (in particular on 0-30 cm).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości form potasu w glebie płowej. Badania prowadzono na próbkach glebowych pobranych z długoletniego doświadczenia polowego (dwunastoletniego) założonego na glebie płowej. Czynnikami doświadczenia były: zróżnicowane nawożenie azotowe oraz reżim wodny (poletka deszczowane i nie deszczowane). Próbki do badań pobrano z trzech głębokości 0-30, 30-60 i 60-90 cm, które odpowiadały trzem kolejnym poziomom genetycznym gleby płowej. W pracy oznaczono następujące formy potasu: aktywny (K-CaCl2), przyswajalny Egnera-Riehma (K-Dl), wymienny (K-CH3COONH4), uwsteczniony (K-HCl) oraz zapasowy (K-HNO3). Zastosowane w doświadczeniu czynniki miały w wielu przypadkach istotny wpływ na zróżnicowanie ilości analizowanych form potasu. Wraz ze wzrostem zastosowanej dawki nawożenia azotowego malała zawartość analizowanych form potasu, szczególnie na obiektach deszczowanych. Na obiektach deszczowanych zaobserwowano także w większości przypadków mniejszą zawartość analizowanych form potasu szczególnie w poziomie 0-30 cm.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect and interaction of sprinkler irrigation and nitrogen fertilisation on the grain yield and baking value of ‘Monsun’ spring wheat cultivar grown in light compacted soil. A field experiment was performed in 2013-2014 in an experimental field of the Department of Land Improvement and Agrometeorology, the UTP University of Science and Technology, at Mochełek, in the vicinity of Bydgoszcz. It was found that sprinkler irrigation significantly increased the spring wheat grain yield. The grain from sprinkler-irrigated stands demonstrated greater plumpness; it contained significantly less protein and gluten and showed a lower sedimentation value, as compared with the grain of non-sprinkler-irrigated plants. However, the protein yield produced under sprinkler irrigation conditions was on average 11% higher, compared to the control conditions. The effect of nitrogen fertilisation on the spring wheat grain yield and quality corre¬spond to earlier findings. Similarly to other research reports, a regular yield increase and enhanced quality of baking features along with an increase in the nitrogen rate were identified. Considering the quantitative and baking features of the grain yield, it was found that the optima nitrogen fertilisation rate in ‘Monsun’ spring wheat, in both water variants, was 180 kg.ha-1 (pre-sowing 120 kg .ha-1 and top dressing 60 kg ha-1).
PL
Badania ankietowe przeprowadzono w 2012 r. metodą wywiadu bezpośredniego w gospodarstwach położonych w dziewięciu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Do badań wytypowano 39 gospodarstw, prowadzących produkcję systemem konwencjonalnym o zróżnicowanej intensywności, mających co najmniej 20% trwałych użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Celem badań była ocena pratotechnicznych wskaźników intensywności gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w wybranych gospodarstwach konwencjonalnych. Na podstawie poziomu nawożenia TUZ azotem, pochodzącym zarówno z nawozów mineralnych, jak i naturalnych, określono intensywność gospodarowania, wyróżniając trzy grupy (typy): intensywne, półintensywne oraz ekstensywne. Badania wykazały, ze poziom nawożenia TUZ, w tym zwłaszcza azotem, oraz wielkość obsady zwierząt mogą stanowić wskaźniki oceny intensywności gospodarowania w systemie rolnictwa konwencjonalnego. Wykazano, że opierając się na zaproponowanych pratotechnicznych wskaźnikach oceny intensywności gospodarowania wskazane jest wydzielenie pośredniej grupy gospodarstw, tj. półintensywnych, wobec wyróżnionych dwóch grup – intensywnych i ekstensywnych.
EN
Studies were performed in 2012 with the direct interview method in farms located in nine provinces: pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie and podkarpackie. Thirty nine conventional farms of different intensity of production with at least 20% of permanent grassland in cropland structure were selected. The aim of this study was to assess the pratotechnique indices of grassland management in these farms. The intensity of farming was determined and three groups (types) of farms (intensive, semi-intensive and extensive) were distinguished based on the level of nitrogen fertilisation with both mineral and organic fertilisers. The study showed that the level of grassland fertilisation, particularly with nitrogen, and livestock density may indicate the intensity of management in conventional system of farming. Based on the proposed pratotechnique indices of management intensity, distinction of the intermediate (semiintensive) group of farms is recommended apart from the existing intensive and extensive groups of farms.
PL
W pracy zostaną przedstawione dwie różne metody statystyczne do oceny wpływu różnych dawek nawożenia azotem na wybrane cechy wytrzymałościowe ziarna żyta. Pierwsza metoda jest tradycyjną metodą analizy wariancji, natomiast druga jest niestandardową metodą, którą stosuje się do oceny mocy preparatu testowego względem preparatu standardowego. Porównania tych metod dokonamy dla cech fizycznych ziarna żyta odmiany Amilo i Esprit.
EN
The paper will present two different statistical methods used to assess the impact of different nitrogen fertilisation doses on selected strength characteristics of rye grain. The first method is a conventional variance analysis method, while the other is a non-standard method used to evaluate the power of test preparation compared to standard preparation. Comparison of these methods will be carried out for physical properties of wheat grain (Amilo and Esprit varieties).
PL
W pracy omówiono niektóre wyniki 20-letniego doświadczenia łąkowego, w którym gleba była częściowo uniezależniona od niedostatku wody. Rozważano następujące zagadnienia: wpływ utrzymywania optymalnego uwilgotnienia i napowietrzenia gleby na pobieranie azotu przez roślinność łąkową, zmniejszanie się w kolejnych latach zawartości azotu w roślinności łąkowej i pobierania tego składnika w warunkach stałego nawożenia azotowego, zróżnicowanie działania azotu z nawozu mineralnego i naturalnego (gnojówki), pochodzenie nadmiernej ilości azotu pobranej z plonem w odniesieniu do ilości zastosowanej z nawozami. Wykonano również, za pomocą modelu CREAMS, symulację strat azotu w wyniku wymycia azotanów i denitryfikacji. Stwierdzono, że ilości azotu pobranego przez roślinność były większe niż ilości tego składnika zastosowane z nawozami mineralnymi oraz że symulowane straty azotu w wyniku wymycia azotanów nie stanowią większego zagrożenia dla jakości wody, a straty w wyniku denitryfikacji nie mają dużego znaczenia w gospodarce tym składnikiem.
EN
Some results of 20 years-long meadow experiment in which soil was partly free from water deficits are described in this paper. The following issues were considered; the effect of maintaining optimum soil moisture and aeration on nitrogen uptake by meadow plants, decreasing nitrogen content in meadow plants during subsequent years and uptake of this element at constant fertilisation, differential effect of nitrogen from mineral and natural (cattle slurry) fertiliser, origin of excess nitrogen taken up by plants in relation to that applied in fertilisers. Nitrogen losses due to nitrate leaching and denitrification were simulated with the CREAMS model. The amounts of nitrogen taken up by vegetation were larger than those delivered in fertilisers. It was found that simulated N losses due to nitrate leaching did not pose a threat to water quality and denitrification losses were negligible in the nutrient balance.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na dynamikę wzrostu wybranych grup drobnoustrojów i aktywność dehydrogenaz w glebie pod uprawą kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Doświadczenie zlokalizowano na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Złotniki, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Eksperyment obejmował 8 poletek doświadczalnych, na których wysiano kukurydzę. Połowa poletek była deszczowana w okresie letnim. Badania przeprowadzono w latach 2007-2008. Próbki gleb do analiz pobierano w 6 terminach w okresie wegetacji kukurydzy: przed siewem nasion i azotu, w fazie 2-3 liści, w fazie 7-8 liści, w fazie wyrzucania wiech, w fazie dojrzałości mlecznej i po zbiorze roślin. Do oznaczenia aktywności dehydrogenaz wykorzystano metodę Thalmanna, natomiast liczebność poszczególnych grup drobnoustrojów (bakterii, promieniowców i grzybów) określona została na odpowiednich podłożach wybiórczych. Stwierdzono istotny wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem oraz fazy rozwojowej kukurydzy na liczebność drobnoustrojów i aktywność enzymów w glebie. Większą liczebność badanych grup drobnoustrojów odnotowano latem, natomiast mniejszą wiosną (faza 2-3 liści). Aktywność dehydrogenaz była najwyższa wiosną (przed siewem roślin) i latem, natomiast najniższa wiosną, ale w fazie 2-3 liści. Duże dawki azotu nie wpływały stymulująco na liczebność drobnoustrojów i aktywność enzymów (z wyjątkiem II roku analiz, gdy aktywność dehydrogenaz była wyższa na obiektach nawożonych intensywnie).
EN
The aim of undertaken study was to determine the effect of differentiated nitrogen fertilisation on the growth dynamics of selected soil microorganisms and dehydrogenases activity under maize cropped for silage. The experiment was carried out in Złotniki Experimental Station, Poznań University Life Sciences and included 8 experimental plots sown with maize. One half of the plots were sprinkle irrigated in the summer period. The studies were carried out in the years 2007-2008. Soil samples for analyses were taken on 6 sampling occasions during the vegetation season: before sowing (control), in the phase of 2-3 leaves, in the phase of 7-8 leaves, in the phase of tasselling, in the milk maturity stage and after harvest. Thalmann's method was used to determine dehydrogenase activity and the total number of bacteria, actinomycetes and fungi was determined on appropriate selective media. Significant effect was found of differentiated nitrogen fertilization and the development stage of maize on the number of microorganisms and dehydrogenases activity in the soil. The highest number of microorganisms was recorded in the summer time, while the lowest in spring (in the phase of 2-3 leaves). The highest activity of dehydrogenases was noted in the spring - before sowing and in the summer, while the lowest in the spring but in the phase of 2-3 leaves. Higher nitrogen doses did not stimulate microbial and enzymatic activity with the exception of the second study year when the activity of dehydrogenases was higher in intensively fertilised objects.
PL
Celem badań była ocena wpływu dawki nawożenia azotem oraz różnego udziału komponentów na zawartość składników organicznych oraz mineralnych w mieszankach festulolium (Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus) z koniczynąłąkową (Trifolium pratense L.). W doświadczeniu uwzględniono dwa czynniki - udział nasion koniczyny łąkowej w mieszance (40, 60 i 80%) oraz poziom nawożenia azotem (0, 60, 120, 180 kg·ha-¹). Na obiektach kontrolnych wysiano w siewie jednogatunkowym festulolium (N 180 kg·ha-¹) oraz koniczynęłąkową (N 0 kg·ha-¹). Wykazano, że nawożenie azotem istotnie wpływało na zawartość podstawowych składników pokarmowych. Najwięcej białka ogólnego, a najmniej włókna surowego zgromadziły mieszanki nienawożone tym składnikiem. Zwiększanie dawek azotu istotnie wpływało na zwiększenie zawartości potasu oraz zmniejszenie zawartości wapnia w masie roślinnej. Większy udział koniczyny w mieszankach wpływał na zwiększenie zawartości białka w suchej masie roślin, przy czym istotne różnice wystąpiły tylko w roku siewu.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of nitrogen fertilisation and the share of components on chemical composition of the red clover - Festulolium mixtures. Field experiment was carried out in the years 2005-2007 at the IUNG Agricultural Experimental Station Grabow (Mazowieckie Voivodeship). Stands on grey-brown podsolic soil, on very good rye complex were established. The first factor was the percentage of red clover in sown mixtures (40, 60, 80%) and the second factor was the level of nitrogen fertilisation (0, 60, 120, 180 kg·ha-¹). Plots with Festulolium v. Sulino (N - 180 kg·ha-¹) and red clover v. Nike (N - 0 kg·ha-¹) in monocultures served as a control. It was found that the chemical composition of clover-grass mixture was significantly affected by the doses of nitrogen fertiliser. Not fertilised mixtures contained most total protein and least crude fibre. Increasing of the nitrogen dose resulted in significantly elevated content of potassium and decreased content of calcium in dry matter. Percentage share of the red clover in mixtures significantly affected the content of total protein in dry matter only in the year of sowing. The combination containing red clover in 80% or 60% at nitrogen dose of 60 kg·ha-¹ was characterized by the optimal content of nutritive elements especially total protein and crude fibre.
PL
Degradacja chemiczna gleb w Polsce, zwłaszcza systematyczne zwiększanie ich kwasowości, była inspiracją do podjęcia oceny nawożenia saletrą wapniową (CN) użytku zielonego na glebie wymagającej zmniejszenia kwasowości lub stabilizacji odczynu. Tendencja zmniejszania ilości stosowanych środków wapnujących, w tym nawozów wzbogaconych w wapń, skłania do stosowania saletry wapniowej, nawozu, którego działanie jest skuteczne, proekologiczne i jednocześnie nie zmniejsza efektów produkcyjnych. Ocenę działania tego nawozu wykonano na podstawie wyników długoletnich doświadczeń łąkowych, również w warunkach zaniechania produkcyjnego użytkowania łąki. Wyniki badań rozpatrzono również w świetle nowej strategii Komisji UE odnośnie do ochrony gleb Europy. Wykazano, że stosowanie tego nawozu przeciwdziała postępującemu zakwaszeniu i zubożeniu gleb w wapń, a także polepsza jakość runi łąkowej w wyniku zwiększenia w niej zawartości tego składnika oraz korzystniejszy, ze względu na żywienie przeżuwaczy, stosunek Ca/P. Dwukrotnie większa, w porównaniu z saletrą amonową (AN), cena tej samej ilości czystego składnika (azotu) w CN jest równoważona możliwością jej stosowania w dawce o połowę mniejszej, bez znaczącego zmniejszenia plonów rekompensowanego lepszą jakością zbieranej paszy łąkowej. Dodając do tego prośrodowiskowe działanie CN, szczególnie w ekstremalnych warunkach fizyczno-wodnych, nawóz ten może być rekomendowany do stosowania na trwałe użytki zielone.
EN
The chemical degradation of soils in Poland, particularly systematic increasing of its acidity, was the inspiration to undertake the estimation of the fertilisation with calcium nitrate (CN) the grassland that require the decrease of soil acidity or the stabilization the proper soil pH. The tendency to decrease the quantity of the liming medium, including fertilisers enriched with calcium, inclines to use of calcium nitrate as an efficacious and ecological positive activities that not decreases the productive effect. The estimation was made on the base of the results on long-term meadow experiments, as well as in the case of leaf off the productive meadow use. The investigation results examines also in the light of new strategy of EU Commission concerning protection of soils in Europe. The positive estimation of CN use confirms proved counteract and protect of soils from its progressive acidification and impoverishment with calcium, as well as shown the improving the quality of meadow sward resulting with increasing of calcium content and more profitable value of Ca/P relation with regard to ruminants food. Two time more price of the same quantity of pure constituent - nitrogen in CN as in ammonium nitrate (AN) is equilibrated by possible use of a half dose of nitrogen in the form of CN without remarkable lower yields. The losses on the lower yield recompense better quality of harvested pasture. In addition, the positive effect of CN for environment, particularly in the extreme physical and water conditions show calcium nitrate ought to be obliged on permanent grasslands.
EN
In 2-year pot experiment, the influence of nitrogen fertilisation on nickel content and uptake by maize was tested. The experiment was carried out in conditions of increasing Ni-content, treated as nickel sulphate in doses: [formula]. A nitrogen fertilisation was applied as ammonium nitrate, ammonium sulphate, urea and calcium nitrate, in doses: 0.5, 1.0 and 2.0 g N per 5 kg of soil. In conditions of increasing nickel content in soil, the Ni-content in maize as well as the uptake of this metal with yield have been increased and a range of changes have been depended on applied nitrogen forms. From among applied fertilisers the most stimulated influence on Ni-uptake had ammonium sulphate, and the least had calcium nitrate. Regardless of Ni-content in soil, the concentration of this element in plants and its uptake have been increased along with an increase of nitrogen dose.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych badano wpływ nawożenia azotowego na zawartość i pobranie niklu przez kukurydzę w warunkach wzrastającej zawartości tego metalu w glebie, podawanego w postaci [wzór] w dawkach: [wzór]. Nawożenie azotem stosowano w postaci: saletry amonowej, siarczanu amonu, mocznika oraz saletry wapniowej, w dawkach: 0,5; 1,0 i 2,0 g N na 5 kg gleby. W warunkach wzrastającej zawartości niklu w glebie zwiększała się zawartość Ni w kukurydzy i pobranie tego metalu z plonem, przy czym zakres zmian zależał od zastosowanej formy azotu. Spośród stosowanych nawozów najbardziej stymulująco na pobieranie niklu wpływał siarczan amonu, a najmniej saletra wapniowa. Niezależnie od zawartości niklu w glebie koncentracja tego pierwiastka w roślinach oraz jego pobranie wzrastało wraz ze zwiększaniem dawki azotu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.