Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nitrogen dose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The experiment was organized in four replicants in arrangement split-plot with plots having a surface equal 9 m2. The basic fertilization was applied under the first regrowth. It was a mixture of unary fertilizers (ammonium nitrate, superphosphate, potassic salt) or polifoska. One form of supplementary fertilization was applied under the second and third regrowth. It was the stable form of fertilizer applied to soil. This form of supplemented nitrogen gave respectively: 50 kg N•ha -1; 80 kg N•ha-1; 110 kg N•ha -1; per each moving. During the vegetation season three movings were harvested. From each movings the sampIes of green matter were taken for chemical analyses, i.e. total protein content, soluble carbohydrates and net energy (NEL). The obtained results showed large differences in fodder quality of the meadow sward fertilized with three doses of nitrogen.
PL
Badania dotyczyły liczebności mikroorganizmów zasiedlających warstwę orną i podorną gleby spod uprawy mieszanek kupkówki pospolitej z koniczyną łąkową, którą zasilano biostymulatorem opartym na fitohormonach (Kelpak SL) i zróżnicowanymi dawkami azotu. Azot zastosowano na czterech poziomach - kontrola (bez azotu), 50, 100 i 150 kg N ha-1, biostymulator na dwóch – kombinacje bez i z preparatem. Materiał glebowy do przeprowadzenia oceny liczebności poszczególnych grup mikroorganizmów pobrano z każdego poletka eksperymentalnego jesienią 2010 roku z poziomu 0-20 cm i 20-40 cm. Analizę prób glebowych na ogólną liczebność mikroorganizmów, na podstawie której wyliczono stosunek ilościowy bakterii i promieniowców do grzybów, przeprowadzono w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach. Badania wykazały, że zastosowanie biostymulatora w uprawie spowodowało spadek stosunku bakterii i promieniowców do grzybów. Zwiększanie dawki azotu mineralnego również przyczyniło się do zawężenia omawianego wskaźnika. Poziom pobrania materiału glebowego nie wpływał istotnie na stosunki ilościowe drobnoustrojów.
EN
The study wasrelated to the number of microorganisms inhabited humus layerand under plough soil from the cultivation of cocksfoot mixtures with red clover, which wasfed bybiostimulator based onpytohormones (Kelpak SL) and different doses of nitrogen. Nitrogen was applied at four levels – control (no nitrogen), 50, 100 and 150 kg N ha-1, biostimulant attwo levels– combinations with and without preparation. Soil material to assess the number of individual groups of microorganisms was collected from each experimental plot in autumn 2010 from the layers 0–20 cm and 20–40 cm. The analysis of soil samples on the overall number of microorganisms on the basis of which was calculated the ratio of bacteria, and actinomycetesto fungi was conducted at the Department of Agricultural Microbiology IUNG-PIB in Pulawy. Studies have shown that the using of biostimulator in the cultivation caused a decrease of the ratio of bacteria and actionmycetes to fungi. Increasing doses of mineral nitrogen also caused to the narrowing of this indicator. The level of soil material collection did not significantly affect the ratios of microorganisms.
EN
The aim of this study was to determine the effect of different doses of nitrogen and soil’s fertilizers on the feed value of Festulolium braunii mixture with red clover and alfalfa. The experience with cultivation of Festulolium braunii (Felopa variety) in mixture with red clover (Tenia variety) and alfalfa (Tula variety), was established in April 2007. Full period, three – cuts of experimental objects using, were in 2008–2010. The first study factor was the following levels of nitrogen fertilization: N0 – controlo (without nitrogen fertilization), N1 – 60 kgN ha–1, N2 – 120 kgN ha–1. The second factor was the tested soil’s fertilizer. The studies included total protein content, crude fiber and organic or dry matter digestibility [%].The best nutritional value (concentration of protein, fiber and digestibility of dry matter) were characterized the crops on the objects supplied with a lower dose of nitrogen (60 kgN ·ha–1). The study showed lack of efficacy for increasing nitrogen doses to improve the feed quality of Festulolium braunii in a mixture with red clover and alfalfa. Application of soil’s fertilizer to nutrition of tested mixtures not caused significant differences in protein and fiber content in the feed. Its significant impact was noted only on the objects supplied with 60 kgN ·ha–1, where it caused a decrease in dry matter digestibility (an average about 2 %) of Festulolium braunii mixture with red clover and alfalfa.
PL
Doświadczenie z uprawą Festulolium braunii (odmiana Felopa) w mieszance z koniczyną łąkowa (odmiana Tenia) i lucerna mieszańcową (odmiana Tula) założono w kwietniu 2007 r. Udział poszczególnych komponentów mieszanki były następujące: Festulolium braunii 50 %, koniczyna łąkowa 25 %, lucerna mieszańcowa 25 %. Okres pełnego, trzykośnego użytkowania obiektów doświadczalnych przypadał na lata 2008–2010. Pierwszym czynnikiem doświadczalnym były następujące poziomy nawożenia azotem: N0 – obiekt kontrolny (bez nawożenia azotem), N1 – 60 kgN ha–1, N2 – 120 kgN ha–1. Azot (34 % saletra amonowa) zastosowano w trzech dzielonych dawkach, wysiewanych kolejno na każdy odrost. Drugi czynnik to użyźniacz glebowy: BUG – bez użyźniacza, UG – użyźniacz glebowy. Ponadto na wszystkich poletkach zastosowano nawożenie potasem (60 % sól potasowa) w ilości 120 kgK20 ha–1 – użyto na odrosty. Natomiast fosfor (46 % superfosfat) w dawce 80 kgP2O5 ha–1, wysiano jednorazowo wczesną wiosną. Szczegółowymi badaniami objęto zawartość białka ogólnego, włókna surowego oraz strawność organicznej i suchej masy (%). Przeprowadzone badania wykazały, że najlepszą wartością pokarmową (koncentracją białka, włókna i strawnością suchej masy) odznaczały się uprawy prowadzone na obiektach zasilanych niższą dawka azotu (60 kgN ha–1). Zastosowanie użyźniacza glebowego do zasilania badanych mieszanek nie przyczyniło się do istotnego zróżnicowania omawianych parametrów jakościowych surowca paszowego.
PL
W polowym dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w latach 2002-2004 metodą split-block, badano następczy wpływ trzech form nawozów organicznych zastosowanych pod przedprzedplon (obornik, międzyplon ścierniskowy + liście buraczane + słoma, wermikompost) oraz zróżnicowanych wzrastających dawek nawożenia azotowego zastosowanego bezpośrednio w latach badań pod jęczmień ozimy (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha) na wybrane wskaźniki struktury gleby. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon na ogół zwiększało współczynnik zbrylenia gleby (B) oraz średnią ważoną średnicę agregatów (MWDa), wpływając jednocześnie na zmniejszenie jej rozpylenia (S). Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała zmniejszeniu wskaźnika zbrylenia gleby oraz średniej ważonej średnicy agregatów, powodując zwiększenie wskaźnika rozpylenia. W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych, szczególnie obornika, stwierdzono poprawę wodo-odporności agregatów glebowych. Zastosowanie nawożenia azotowego, szczególnie w wyższych dawkach, przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika Wod. Zależność tę obserwowano tylko w warstwie 10-20 cm i 20-30 cm.
EN
In two-factorial field experiment of split-block design, established in 2002-2004, the after-effects of three organic fertilizer forms (1 - farmyard manure, 2 - stubble intercrop + beet leaves + straw, 3 - vermicompost) applied under forecrops, and different, increasing rates of nitrogen fertilization (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha), applied directly in the years of experiment under winter barley, on selected soil structure indices, were studied. Differentiated organic fertilization applied under forecrop generally increased the coefficient of soil cloddiness (B) and weighted mean diameter of soil aggregates (MWDa), reducing also soil silting (S). Intensified nitrogen fertilization conduced to decrease the index of soil cloddiness and the weighed mean diameter of soil aggregates, thus rising the index of soil silting. Three years after application of organic fertilizers into soil, the farmyard manure in particular, improving of soil aggregate water resistance was stated. Nitrogen fertilization, especially with the higher rates, increased the Wod index. However, such relationship was observed only within the layers 10-20 and 20-30 cm.
PL
W pracy badano wpływ deszczowania i nawożenia azotem na plon oraz zawartość azotanów w kłębach ziemniaka odmiany ‘Mila’ uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Im wyższe były opady w lipcu i sierpniu, tym wyższe były plony bulw na poletkach kontrolnych (bez nawadniania). Deszczowanie istotnie zwiększyło plony o 14,8 t ha-1 (98 %). Wraz ze wzrostem opadów w okresie lipiec-sierpień malała – niezależnie od nawożenia azotem - zawartość azotanów w bulwach ziemniaka uprawianego na poletkach nie nawadnianych. Deszczowanie istotnie zmniejszyło zawartość azotanów w bulwach ziemniaka. Przeciętna zawartość azotanów w świeżej masie bulw ziemniaka uprawianego w warunkach nawodnień była niższa od dopuszczalnych norm. Wyższa dawka azotu istotnie zwiększyła poziom azotanów w ziemniakach.
EN
The paper presents the results of a study on the effect of sprinkler irrigation and nitrogen fertilization on yield and nitrate content in tubers of potato cv. ‘Mila’ grown on very light soil. in 1994-1998. The higher was the amount of rainfall in July and August, the higher yields of tubers were obtained on control plots (without irrigation). Sprinkler irrigation significantly increased the yields (by 14.8 t ha-1 - 98 %). The higher was the amount of rainfall in July and August, the lower was the nitrate content in tubers of potatoes grown on non-irrigated plots, irrespectively of nitrogen fertilization. Sprinkler irrigation significantly decreased the nitrate content in potato tubers. Mean nitrate content in the fresh mass of potato cultivated under irrigation was lower than the allowable standard. Higher nitrogen rate significantly increased the nitrate content.
PL
W latach 1999 i 2000 przeprowadzono doświadczenie polowe, dotyczące wpływu podziału dawki azotu i terminu pobrania próbek gleby na zawartość azotu mineralnego w glebie na obiektach z samą koniczyną czerwoną i mieszanką koniczyny z życicą mieszańcową. Porównywano na tle obiektu bez azotu wpływ dawki azotu w ilości 80 kg na ha, dzielonej na trzy części, na dwie oraz zastosowanej jednorazowo wiosną. Próbki gleby pobierano 4-krotnie: wiosną oraz po trzech kolejnych pokosach. Stwierdzono, że najwięcej azotu mineralnego w glebie było w pierwszym i drugim terminie pobrania gleby, po czym ilość tej formy azotu ulegała zmniejszeniu w następnych terminach. Zróżnicowany podział dawki azotu nie wywieraI wyraźnego wpływu na ilość azotu mineralnego w glebie. Forma amonowa azotu stanowiła średnio 64% azotu mineralnego w glebie.
EN
In the years 1999-2000 field experiments were conducted on the effect of nitrogen dose distribution and dates of soil sampling on mineral nitrogen content in the soil, on treatments with red clover alone and red clover - ryegrass mixture. The effect of 80 kg/ha nitrogen divided into three and two doses, and applied as a single dose in spring was studied. Soil sampIes were taken 4 times: in spring and after three successive cuts. It was found that mineral nitrogen content in the soil was largest in the first and second soil sampling, folIowed by decreasing amounts of that form of nitrogen in the successive samplings. The differentiation of nitrogen dose did not have clear effect on mineral nitrogen content in the soil. The ammonia nitrogen form constituted 64% on average of mineral nitrogen in the soil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.