Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niob
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article describes the effect of alloyed additives in base material and filler metal on intergranular corrosion. Steel 1.2 mm thick, titanium-stabilized ferritic stainless steel and titanium and niobium-stabilized ferritic stainless steel have been surfacing method MAG (135). The specimens received was subjected to macro and microscopic tests, hardness tests and the intergranular corrosion resistance test. The study showed a higher corrosion resistance of niobium and titanium stabilized steel from titanium-stabilized steel. In addition, a ferritic fine-grain structure was found in the padding axis made with the use of filler metal with titanium and niobium microadditives.
PL
W artykule opisano wpływ dodatków stopowych w materiale rodzimym i spoiwie na korozje międzykrystaliczną. Blachy o grubości 1,2 mm ze stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem oraz stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem i niobem zostały napawane metodą MAG (135). Otrzymane próbki poddano badaniom makro i mikroskopowym, zmierzono twardość oraz przeprowadzono badania odporności na korozje międzykrystaliczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wyższą odporność korozyjną stali stabilizowanej niobem i tytanem od stali stabilizowanej tylko tytanem. Ponadto, wykazano występowanie struktury drobnoziarnistej ferrytycznej w osi napoiny wykonanej przy użyciu materiału dodatkowego z mikrododatkami tytanu i niobu.
EN
The paper takes into account mineral commodities that have been listed as critical by the EU Commission. It concentrates attention on the issue of global demand/supply balances, and summarizes causes for critical listing of these commodities.
PL
W artykule przedstawiono surowce mineralne wymienione przez Komisję Europejską jako krytyczne. Koncentruje uwagę na globalnym popycie i podsumowuje przyczyny zestawienia listy pierwiastków krytycznych.
EN
The paper has focused on market for critical raw materials and its influence on mineral prices. Usually ores and ore products are deemed critical raw materials if they mostly or totally come from foreign countries, have difficult replacement, and are vital for the Nation’s economy, especially for defence issues. Tungsten, niobium, graphite and lithium were chosen for analysis from the critical mineral commodities declared by the European Commission and the Government of the Czech Republic. An analysis of these mineral commodity market conditions has been made, and their impacts on particular mineral availability and price have been assessed. As regards tungsten supplies, there are relatively many producer countries with the existing or developing extraction structures, but China has at its disposal 60% of the deposits. Lithium reserves are sufficient, but supplies are highly concentrated – four producer companies deliver about 90% of lithium in the world. Also niobium supplies are extremely concentrated, in the period, 2009–2012, two Brazilian mines and a single Canadian one produced 99% of niobium in the world. The biggest world producer of natural graphite is China that dominates 70% of the market. Natural resources of the above mentioned mineral commodities are not critical. The Earth’s crust deposits are sufficient for long-term exploitation, and what’s more, a technology has been patented for lithium recycling. What rather matters is the issue of the free play of market forces. The theoretical preconditions for the free play of market forces and balanced price convergence – market presence of many various producers and many customers – are disturbed by producer structure, high concentration of mining companies and countries. Free market interference is implied in dominance of individual producer countries or production companies, and their ability to decide about production levels and related prices. Nevertheless, the inevitable rise of mineral commodity prices will mean that exploitation of some sources, which are currently deemed uneconomical, may become interesting.
PL
W artykule skoncentrowano się na rynku surowców krytycznych i ich wpływie na ceny surowców mineralnych. Zazwyczaj rudy i produkty wzbogacania uznane za surowce krytyczne surowce jeśli w większości lub w całości pochodzą z innych krajów, mają trudno zastępowalne i są niezbędne w gospodarce narodowej, zwłaszcza dla przemysłu obronnego. Jako przedmiot analizy wybrano wolfram, niob, grafit i lit będące surowcami krytycznymi w dokumentach opublikowanych przez Komisję Europejską i rząd Republiki Czeskiej. Przeprowadzono analizę rynku surowców oraz jego wpływ na dostępność i cenę minerałów. Zasobywolframu zostały zidentyfikowane w kilku krajach natomiast 60% złóż znajduje się w Chinach. Rezerwy litu są wystarczające, ale podaż jest bardzo skoncentrowana cztery firmy producenckie dostarczają około 90% litu. Również podaż niobu jest niezwykle skoncentrowana, w latach 2009-2012 dwie kopalnie brazylijskie i jedna kanadyjska wyprodukowały 99% niobu na świecie. Największym światowym producentem grafitu naturalnego są Chiny, które obejmują 70% rynku światowego. Zasoby naturalne wymienionych surowców mineralnych nie są krytyczne. Złoża skorupy ziemskiej są wystarczające dla długotrwałej eksploatacji, a ponadto opatentowano technologie recyklingu np. litu. Isotny jest problem gry wolnorynkowej. Teoretyczne warunki wstępne dla swobodnej gry sił rynkowych i zrównoważonej konwergencji cen – rynek to obecność wielu różnych producentów i wielu klientów – warunki są zakłócane przez strukturę producentów, dużą koncentrację firm górniczych. Zakłócenia wolnego rynku są implikowane przez dominację poszczególnych krajów producenckich lub przedsiębiorstw produkcyjnych, oraz ich zdolność do decydowania o poziomach produkcji i cenach. Niemniej jednak nieunikniony wzrost cen surowców mineralnych może oznaczać, że wykorzystanie niektórych źródeł, które obecnie uważa się za nieekonomiczne, może stać się interesujące.
4
Content available remote Przegląd metod ekstrakcyjnego oddzielania tantalu od niobu
PL
Dokonano przeglądu metod ekstrakcji rozpuszczalnikowej niobu(V) i tantalu(V) oraz oceniono ich efektywność w rozdzielaniu tych pierwiastków z różnych mieszanin i preparatów niobowo-tantalowych.
EN
A review with 121 refs.
EN
In the paper, characteristics of porous coatings enriched in copper on pure Titanium and its alloys (NiTi, Ti6Al4V, TNZ, Ti2448) as well as on niobium obtained by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) in electrolyte containing H3PO4 within Cu(NO3)2, are presented. All obtained surfaces of PEO coatings have different shapes and diameters of pores. The binding energies of main peaks for titanium Ti2p3/2, niobium Nb3d5/2, zirconium Zr3d5/2, phosphorus (P2p) and oxygen (O1s) suggest the presence of titanium Ti4+, niobium Nb5+ and zirconium Zrx+ (x≤2) as well as PO4 3–.
PL
W pracy przedstawiono badania intensywności zużycia warstw napawanych w zróżnicowanych warunkach glebowych. Badaniu poddano próbki wykonane ze stali 38GSA, na powierzchnię której nałożono napoiny. Określono właściwości tribologiczne materiałów – twardość, skład chemiczny i strukturę. Badania przeprowadzono w trzech rodzajach glebowej masy ściernej. Analiza wartości zużycia wskazuje, że napoina zawierająca obok węglików chromu i niobu, także węgliki molibdenu i wanadu okazała się najbardziej odporna na zużycie we wszystkich badanych masach ściernych. Stosowanie w warstwach wierzchnich Fe-Cr-C samego niobu nie zapewnia wysokiej odporności na zużycie w glebowej masie ściernej ze względu na wykruszanie twardych węglików niobu ze stosunkowo miękkiej osnowy.
EN
The paper presents the research of the wear intensity of welded layers in diverse soil conditions. The samples made of 38GSA steel with the surface layers welded using different welding technologies were the subject of the research. The tribological proprieties (hardness, chemical composition, and structure) of the tested materials were defined. The research was carried out in three types of soil mass. The analysis of the wear indicates that the welding layers containing niobium and chromium carbide, and molybdenum and vanadium carbides proved to be the most resistant to wear in all the tested abrasive masses. The Fe-Cr-C layers with only contents of niobium do not provide the high wear resistance in the soil mass due to spalling of the hard niobium carbide from relatively soft groundwork.
PL
Elektrolityczne utlenianie plazmowe (POE) zastosowano do biomateriałów metalowych, takich jak niob i stop Ti-Nb-Zr (TNZ). Obróbkę prowadzono w elektrolicie kwasu H3PO4 z dodatkiem azotanu miedzi. Otrzymane porowate powłoki badano z użyciem SEM/EDX. Badania uzyskanych powłok wykazały, że są one wzbogacone w jony miedzi (ponad 3,5 %mas.), podczas gdy Cu/P oraz Cu/(P+osnowa) wynosiły odpowiednio 0,2 i 0,07. Taka charakterystyka sprzyja poprawie biokompatybilności badanego biomateriału.
EN
The Niobium and Titanium-Niobium-Zirconium (TNZ) alloy biomaterials were treated by Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) in view of getting porous surface layers. For the PEO process, a special set up was built to perform the experiments in the electrolyte composed of concentrated H3PO4, with an addition of copper II nitrate. The surface layers were studied by means of SEM and EDS methods to reveal the effects of porosity and compositions. It was found one may create porous coatings on niobium and on TNZ alloy, enriched with copper ions. Over 3.5 wt% content of copper, with Cu/P and Cu/(P+Matrix) ratios equaling to 0.2 and 0.07, respectively, may assure a better biocompatibility of the biomaterials.
EN
The MicroNiobium® Alloy Approach is applied in higher carbon steels exceeding 0.20% carbon. This study evaluates different Nb and Nb-V compositions from 0.020 to 0.120%Nb in AISI1080 steels for wire rod applications. Although the Nb solubility is limited in high carbon steels compared to low carbon steels, the optimized Nb content is defined based on experimental results. The optimized Nb content leads to improved mechanical properties due to the finer interlamellar pearlite spacing. Seven different eutectoid steel developmental chemistries were evaluated to determine the effectiveness of Nb, V or Nb-V concentrations on the pearlite interlameller spacing, mechanical properties and drawability consistency. The optimum Nb chemistry was then successfully produced on an industrial scale and converted into pre-stressed concrete wire rod.
PL
Proces wytwarzania stopu stali z dodatkami niobu zastosowano w stalach wysokowęglowych przy zawartościach węgla przekraczających 0,20 %. W niniejszych badaniach oceniano różne składy stali z niobem i wanadem o zawartościach niobu od 0,020 do 0,120 % w stalach AISI1080 przeznaczonych do produkcji walcówki. Chociaż rozpuszczalność niobu jest ograniczona w stalach wysokowęglowych w porównaniu do stali niskowęglowych, optymalna zawartość niobu jest określana doświadczalnie. Taka zawartość niobu zapewnia poprawę własności mechanicznych w rezultacie zmniejszenia odległości międzypłytkowych w perlicie. Oceniono siedem różnych składów stali eutektoidalnych dla określenia efektywności wprowadzenia niobu i wanadu na odległość miedzypłytkową perlitu, własności mechaniczne i podatność do ciągnienia. Wyprodukowano w skali przemysłowej stal z optymalną zawartością niobu i odwalcowano z niej walcówkę ze stali do betonu sprężonego.
9
Content available remote Initial results on the development of niobium plasma carburizing
EN
Purpose: The aim of this work is to present the main initial results on the development of the niobium plasma carburizing process. Design/methodology/approach: The development of a new pulsed direct current power supply plasma assisted thermo-chemical treatment process for niobium. Findings: Niobium plasma carburizing can be successfully carried out, and niobium carbide phases can be obtained in the treated surface. Research limitations/implications: The risk of arc formation during the surface treatment can be overcome by optimizing the discharge geometry. Practical implications: The highly reactive plasma atmosphere is an advantage regarding the other conventional treatment processes. Originality/value: It is a new process development, and in this moment it is being considered to be patented in Brazil by the authors.
10
Content available remote Metody jonowymienne w rozdzielaniu niobu i tantalu
PL
Przedstawiono przegląd metod jonowymiennego rozdzielania niobu i tantalu oraz omówiono ich skuteczność w wydzielaniu tych pierwiastków z różnych materiałów niobowo-tantalowych.
EN
A review, with 33 refs., of methods based on HF, its mixts.with other mineral acids, H2SO4, HCl and its mixt. with oxalic acid.
11
EN
The goal of this work is to determine the effect of niobium on the kinetics and mechanism of Ti-Al oxidation in air. In order to compare the oxidation kinetics of Ti-Al and Ti-Al with the addition of niobium, isothermal oxidation was performed on Ti-48Al and Ti-46Al-8Nb (in at.%) alloys at 1073 K in synthetic air. Cyclic oxidation of Ti-46Al and Ti-46Al-8Nb alloys was carried out in laboratory air for 42 cycles (1 cycle, 24 hrs). The morphology, as well as chemical and phase composition of the oxidation products were investigated using X-ray Diffraction (XRD) and Scanning Electron Microscopy combined with Energy Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS). From these investigations it can be concluded that niobium addition increases the corrosion resistance of TiAl and, furthermore, improves the adherence between the metallic substrate and the oxide scale. The oxidation mechanism of Ti-46Al-8Nb was studied via secondary neutral mass spectroscopy (SNMS) after two-stage isothermal oxidation (24 hrs in 16O2 followed by 24 hrs in 18O2) at 1073 K. From this analysis it can be assumed that the oxidation mechanism of Ti-46Al-8Nb alloy consists of simultaneous outward titanium and aluminum diffusion and inward oxygen transport.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu dodatku niobu na kinetykę i mechanizm utleniania stopu TiAl w powietrzu. Dla porównania kinetyk utleniania stopu Ti-Al oraz stopu z dodatkiem niobu zostały przeprowadzone badania izotermicznego utleniania stopów o składach Ti-48Al i Ti-46Al-8Nb (w at.%) w powietrzu syntetycznym w 1073 K. Stopy Ti-48Al i Ti-46Al-8Nb poddano cyklicznemu utlenianiu w powietrzu laboratoryjnym w 1073 K obejmującym 42 cykle 24-godzinne. Morfologie oraz skład fazowy i chemiczny produktów utleniania badanych próbek przeprowadzono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w połączeniu z metodą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Na podstawie tych badań stwierdzono, że dodatek niobu w stopie TiAl podwyzsza jego odporność korozyjną a ponadto polepszą przyczepność zgorzeliny do rdzenia metalicznego. Mechanizm utleniania stopu Ti-46Al-8Nb badano metodą spektrometrii masowej rozpylonych cząstek neutralnych (SNMS) po dwuetapowym izotermicznym utlenianiu (pierwszy etap w 16O2 przez 24 godz., kolejny w 18O2 przez 24 godz.) w 1073 K. Na podstawie tej analizy postuluje się, że mechanizm utleniania stopu Ti-46Al-8Nb odbywa się w wyniku równoczesnej odrdzeniowej dyfuzji tytanu i glinu oraz dordzeniowego transportu tlenu.
PL
Badano wpływ zawartości niobu w samoosłonowych drutach proszkowych ze stopiwem Fe-Cr-C na twardość, strukturę oraz odporność na zużycie ścierne typu metal-minerał napoin jedno- i dwuwarstwowych. Stwierdzono niejednoznaczny wpływ zmiany zawartości niobu w zakresie od 4 do 10% na te właściwości w zależności od liczby warstw napawanych. Zauważono, że wyżarzanie odprężające w temperaturze 650°C powoduje zmniejszenie twardości, jak również zwiększenie zużycia ściernego wszystkich badanych napoin.
EN
The influence of niobium in Fe-Cr-C open arc flux-cored wires electrodes on hardness, microstructure and abrasion resistance of overlay welds consisted of one and two layers are investigated. It was found that variation of niobium content in range from 4 to 10% has ambiguous effect on these properties depending on number of layers. It was found also that heat treatment at 650°C cause fall dawn hardness and abrasion resistance of all investigated overlay welds.
PL
Opisano własności stali rurociągowych klasy L555 (API X80) produkowanych z zastosowaniem termomechanicznej obróbki plastycznej oraz wpływ molibdenu i niobu na własności mechaniczne i spawalność. Przeprowadzono analizę wpływu niekontrolowanych zmian zawartości Mo i Nb oraz równoważnika węgla na spawalność stali klasy L555.
EN
It has been described properties of L 555 (API X80) pipeline steels manufactured with application of thermomechanical treatment as well as the influence of molybdenum and niobium content on their mechanical properties and weldability. The effect of changes of Mo and Nb content beyond of the control and carbon equivalent on L 555 steels weldability has been analyzed.
14
Content available remote The study of properties TiAl-Nb alloys
EN
Subject of this work is an intermetallic alloy based on TiAl and doped with Nb with high creep resistance and good mechanical properties. The experimental Ti-Al-Nb material with two compositions of Ti-45Al-10Nb and Ti-40Al-15Nb was prepared from master alloy TiNb (55/45 wt. %) and Al pieces by plasma melting, vacuum induction remelting and casting into the rod shape. The samples were homogenisation annealed at 1100°C for 12 hours in Ar atmosphere and water quenched from 700°C. Heat treatment at 700 °C for 8 hours in Ar atmosphere as well as in hydrogen flowing gas was realised to prepare experimental material for hydrogen effect study. Microstructure of the specimens was studied by light and scanning electron microscopies, microhardness measurement and phase microanalysis were performed. The lamellar microstructure of the samples in as-cast and heat treated conditions formed of the ? (45 at.% Al) and ?2 (41 at.% Al) phases resulted from metallographic observation and EDS phase analysis. Microhardness values of the samples decreased after annealing and quenching. Effect of hydrogen on lamellar microstructure and microhardness values was studied on the hydrogen-charged and hydrogen-free specimens. X-ray diffraction analyses were performed on Ti-Al-Nb specimens.
15
Content available remote Znaczenie mikrododatku niobu dla spawalności stali
PL
Podstawowym sposobem poprawy spawalności jest obniżenie zawartości węgla w stali. Wprowadzenie mikrododatków, w szczególności niobu, w połączeniu z kontrolowanym walcowaniem, pozwala na obniżenie zawartości węgla z równoczesnym zachowaniem wysokiej wytrzymałości stali. Stanowi to ogólną strategię produkcji niskostopowych stali o wysokiej wytrzymałości (HSLA), przy czym rzeczywiste opracowanie takich stali zależy od końcowego ich przeznaczenia i konkretnych technik spawania. W artykule przedstawiono i przedyskutowano rozmaite przykłady, w jaki sposób dodatek niobu może poprawić zachowanie się nowoczesnych stali o wysokiej wytrzymałości podczas ich spawania, biorąc pod uwagę różne metody spawania, jak np. spawane laserowe, rezystancyjne zgrzewanie punktowe i spawanie w osłonie gazów ochronnych. Poszczególne przykłady odnoszą się do przemysłu samochodowego, sektora ropy i gazu, jak również do konstrukcji ogólnego stosowania. Dla wybranych przypadków zwrócono również uwagę na ekonomiczny wpływ stosowania stali z mikrododatkiem niobu w dziedzinach o dużym udziale spawania.
EN
It is evident that reducing the carbon content in the steel is a key step to improve weldability. The introduction of micro-alloying, particularly by niobium, in combination with controlled rolling, allows to reduce the carbon content and to maintain still the high strength of the steel. This being the general strategy of modern HSLA steel production, the actual design of such steels depends however on the final purpose and the particular welding technique. The paper presents and discusses diverse examples of how niobium micro-alloying can improve the welding behaviour of modern high strength steels considering very different welding techniques, such as for instance laser welding, resistance spot welding and gas-metal arc welding. The examples refer to the automotive industry, the oil and gas sector as well as to general construction. In selected cases also the economical impact of using Nb micro-alloyed steel in welding intensive applications has been indicated.
16
Content available remote Spawalność stali mikrostopowych o podwyższonej zawartości niobu
PL
Badania przeprowadzono na walcowanej w warunkach laboratoryjnych płycie próbnej oraz na stalach walcowanych w warunkach przemysłowych w postaci blachy i taśmy zwijanej na gorąco w kręgi. Zbadano odporność na kruche pękanie materiału rodzimego i symulowanych SWC, skłonność stali do powstawania zimnych pęknięć oraz własności złączy spawanych. Stwierdzono wysokie wartości pracy łamania materiału podstawowego oraz wystarczającą odporność na kruche pękanie SWC w złączach spawanych. Badane stale nie wykazują skłonności do powstawania zimnych pęknięć, co zostało potwierdzone próbą pękania Tekken o wysokim stopniu samoutwierdzenia.
EN
The investigations were carried out with the use of the test plate rolled under laboratory conditions as well as the plates and hot coiled strips rolled under industrial conditions. It has been tested fracture toughness of the parent material and simulated heat affected zones, the susceptibility of the steel to cold cracking and welded joint properties. It has been found high parent material impact strength values and sufficient fracture toughness of the HAZ in welded joints. The test steels do not show the susceptibility to cold cracking what has been proved by the Tekken test with high degree of self-restrain.
PL
Przeprowadzono badania struktury warstw tlenkowych utworzonych na powierzchni blachy z czystego niobu poddanej procesowi buforowanego polerowania chemicznego lub polerowania elektrochemicznego. Tego rodzaju materiał jest używany do produkcji nadprzewodzących wnęk rezonansowych w akceleratorach cząstek elementarnych. Analizę powierzchni wykonywano przy użyciu rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów. Określono in situ wpływ wygrzewania w próżni na strukturę powierzchni blach w temperaturach od 100 do 300 °C. Otrzymane wyniki posłużyły do stworzenia modelu, tłumaczącego niezrozumiały do tej pory efekt polepszenia własności wnęk rezonansowych wygrzewanych w próżni w temperaturze ok. 100 °C.
EN
There were performed investigations of the surface oxide structure formed on pure niobium sheets treated by the Buffered Chemical Polishing or Electro-Polishing procedures. This material is used for production of superconducting resonance cavities in accelerators of elementary particles. The analyses of surfaces were carried out by the X-ray Photoelectron Spectroscopy. It was 'in situ 'determined an effect of baking of niobium sheets in vacuum on the surface structure in temperatures from 100 to 300 °C. The obtained results helped to construct a model explaining incomprehensible up to now the effect of improving properties of superconducting cavities baked in vacuum at 100 °C.
18
Content available remote Electrical properties of Nb-doped titanium dioxide TiO2 at room temperature
EN
Nb-doped TiO2 (0-15 at. % Nb) polycrystalline specimens were prepared by the sol-gel method. Below 10 at. % of Nb, materials were homogeneous and exhibited rutile structure, their lattice parameters changing with Nb concentration according to the Vegard's law. Above 10 at. % of Nb, the second phase TiNb2O7 was formed, detected by X-ray diffractometry. Materials were heated at 1273 K for 3 h in air (pO2 = 210 kPa) and in flow of Ar + 3 vol. % H2 gas mixture (pO2 = 10-15 Pa) and then cooled down. Electrochemical impedance spectroscopy within the frequency range 0.01 Hz-2 MHz has been used to determine electrical properties of the materials. An equivalent circuit composed of a resistor Rgb, a capacitor C connected parallel and a resistor Rb connected in series, well represents the electrical properties of reduced samples. On the other hand, non-Debye elements should be taken into account in construction of the equivalent circuit of oxidized materials. The mechanism of the Nb incorporation has been proposed.
EN
An intense yellow 1:2 (M:L) complex of niobium(V) with 3-hydroxy-2-(2'-furyl)-4-oxo-4H-1 -benzopyran (HFB) can be obtained in perchloric acid medium (4 mol L-1) The complex is extractable to dichloromelhane and is stable for more than 1 h. Beer's law is obeyed in the Nb(V) concentration range of 0-1.8 u g mL"1. Molar absorptivity and Sandell's sensitivity when applying spcctrophotometric detection at the wavelength of 415 nm, were 5.2 x 104-1-1-2
PL
W środowisku kwasu nadchlorowego (4 mol L-1-14-1-2
EN
The paper presents results of investigations of powders of Ti3Al intermetallic phase obtained by Mechanical Alloying. Microstructures of the powders have been investigated via X-ray diffraction and analysis of SEM images. The result shows that high quality Ti3Al powders can be produced in situ by mechanical alloying of Ti, Al and Nb.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.