Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
PL
Krajowy system energetyczny zmienia w ostatnich latach swoją strukturę. Wynika to z naturalnych procesów zużycie skutkujących koniecznością wycofywania z eksploatacji starych bloków energetycznych i zastępowania ich nowymi źródłami. Drugim istotnym motywem zmian jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej wymuszająca zastępowanie bloków węglowych odnawialnymi źródłami energii. Udział źródeł odnawialnych w produkcji energii systematycznie rośnie, ale o niezawodności dostaw energii decydują przede wszystkim źródła stabilne, czyli obecnie bloki węglowe. Z uwagi na fakt, że rolę bilansującą system będą one pełnić jeszcze co najmniej kilkanaście lat, ich niezawodność i dyspozycyjność będą decydowały o niezawodności całego systemu. W artykule omówiono zmianę struktury krajowego systemu energetycznego w ostatnich dziesięciu latach. Przeanalizowano również zmianę wskaźników awaryjności i dyspozycyjności bloków węglowych. Oszacowano poziomy mocy możliwe do pokrycia przez źródła zainstalowane w krajowym systemie energetycznym.
EN
The national energy system has changed its structure in recent years. This is due to natural wear processes resulting in the need to decommission old power units and replace them with new sources. The other important motive for changes is the European Union's climate policy forcing the replacement of coal units with renewable energy sources. The share of renewable sources from energy production is steadily growing, but the reliability of energy supplies is primarily determined by stable sources, i.e. currently coal units. Due to the fact that they will perform the balancing role of the system for at least a dozen or so years, their reliability and availability will determine the reliability of the entire system. The article discusses the change in the structure of the national energy system in the last ten years. The change of failure rates and availability of coal units was also analysed. The power levels that could be covered by the coal sources installed in the national energy system were estimated.
EN
In this paper the analysis of electric systems' structures in nuclear power plants with emphasis on ensuring the operational reliability has been prepared. The authors focused on different issues regarding necessary conditions of a safe work of nuclear power plant. Based on authors research the auxiliaries’ power supply systems must be designed to assure a maximal reliability level of the supply for the most important auxiliaries. In the nuclear power plant, it is necessary to remove the decay heat produced in nuclear fuel during the long time after the reactor shutdown. It is also necessary to supply the devices responsible for the radiation protection of people and environment. The authors analyzed the categories of the nuclear power plant auxiliaries and the standards for qualifying electrical equipment for nuclear power plants. Electric part of nuclear power plant is a set of electric power equipment, interconnected using the electric current paths, designed to leading-out energy from the power plant to the electric power system (power leading-out system) and to supply auxiliaries (auxiliaries’ power supply system). The tasks of auxiliaries’ power supply system in normal conditions differ significantly from the tasks that this system satisfies in the transient conditions: starts-up, shut-downs and failures. The other thing is presented review of solutions of auxiliaries’ power supply in currently developed plants. The paper presents the solutions of auxiliaries’ power supply system in chosen power plants, which are presently design and/or in construction process.
PL
W artykule dokonano analizy struktur układów elektrycznych w elektrowniach jądrowych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia niezawodności operacyjnej. Autorzy skupili się na różnych zagadnieniach dotyczących niezbędnych warunków bezpiecznej pracy elektrowni jądrowej. Układy zasilania potrzeb własnych muszą być projektowane tak, aby zapewnić maksymalny poziom niezawodności zasilania najważniejszych odbiorników potrzeb własnych. W elektrowni jądrowej konieczne jest usuwanie ciepła wytwarzanego w paliwie jądrowym przez długi czas po wyłączeniu reaktora. Konieczne jest również zasilanie urządzeń odpowiedzialnych za ochronę radiologiczną ludzi i środowiska. Autorzy przeanalizowali kategorie urządzeń potrzeb własnych elektrowni jądrowej oraz standardy kwalifikowania urządzeń elektrycznych dla elektrowni jądrowych. Część elektryczna elektrowni jądrowej to zespół urządzeń elektroenergetycznych, połączonych torami prądowymi, przeznaczony do wyprowadzenia energii z elektrowni do systemu elektroenergetycznego (układ wyprowadzenia mocy) oraz do zasilania potrzeb własnych (układ zasilania potrzeb własnych). Zadania układu zasilania potrzeb własnych w normalnych warunkach znacznie odbiegają od zadań, które spełnia ten układ w warunkach przejściowych: rozruchy, wyłączenia i awarie. Kolejnym elementem artykułu jest przegląd rozwiązań zasilania potrzeb własnych w obecnie budowanych elektrowniach jądrowych. W artykule przedstawiono rozwiązania układów zasilania potrzeb własnych w wybranych elektrowniach, które są obecnie projektowane i / lub budowane.
EN
Machine failures in each production system cause an increase in costs and delays in order execution. Therefore, companies decide to introduce solutions that detect and immediately remove worrying symptoms before more serious consequences occur. Unfortunately, not all failures can be avoided – in such cases, the most important thing is the quick reaction of machine operators, maintenance and production managers. This paper identifies reliability indicators and presents the steps and effects of implementing selected KPIs (Key Performance Indicators), which aim at the production process. For the machines in which a failure occurred in the surveyed period, technical availability, Mean Times Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness, and the downtime coefficient were calculated.
4
Content available remote Optimal allocation of the electrical structure design using the bats approach
EN
In this paper we describe and use a meta-heuristic optimization method is the algorithm of bats to be able to solve the problem of optimizing redundancy. This problem is known because we will strive to reduce the investment cost of the serial-parallel power system configuration through the algorithm, not to mention to maximize reliability and this is one of the constraints. Redundant components are included to achieve the desired level of availability, and service continuity. The maintainability of the system is based on a multi-state availability function. The elements of the power system are characterized by their performance, reliability, and availability and cost. These elements are chosen from a list of products available on the market. The meta-heuristic proposed seeks the best solution for a better configuration for our structure, which composes the system to be able to minimize the cost with the desired maximum reliability. To estimate the availability of the serial-parallel power system, a fast method based on the universal moment generation (UMGF) function is suggested. The algorithm approach of bats is used as an optimization technique. One gives an example of a power supply system for present simulation
PL
Opisano I zastosowano meta heurystyczną metodę optymalizacji problemu redundancji. Optymalizacja ma na celu redukcję kosztów szeregowo-równoległego systemu dystrybucyjnego. Elementy systemu były opisywane przez ich właściwości, niezawodność i dostępność.
PL
W artykule syntetycznie zaprezentowano analizę zmienności oraz rozrzuty wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI pięciu krajowych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego za lata 2012-2018. Obliczenia przeprowadzono w środowisku R z zastosowaniem nieparametrycznych metod analizy danych. Graficzną prezentację wyników przedstawiono na wykresach pudełkowych. Przedstawiono również wybrane zagadnienia związane ze zmianami w modelu regulacji jakościowej. Artykuł zakończono uwagami dotyczącymi modelu regulacji jakościowej.
EN
The paper presents synthetically the analysis of variability and dispersion of the SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators of the five national Distribution System Operators for the years 2012-2018. Calculations were performed in the R environment using non-parametric data analysis methods. Graphic performance of results is presented on box plots. Selected issues related to changes in the quality regulation model were also presented. The paper ends with comments on the quality regulation model.
EN
Our national security, economic prosperity and national welfare depend on a set of highly interdependent elements of critical infrastructure. Examples of critical infrastructure facilities include the national electricity grid, oil and gas systems, telecommunication and information networks, transportation networks, water systems and banking and financial systems. Given their importance, it is crucial to maintain the reliability of critical infrastructure facilities, especially power plants, both in times of peace and also in times of crisis or under conditions of attack. For this purpose, on the one hand, it is possible to improve and create new technical solutions supporting the restoration of the proper functioning of critical infrastructure facilities, such as remotely controlled mobile robots for example. On the other hand, it is important to prepare employees to operate in unusual conditions by organising appropriate training. In both cases, it can be useful to apply virtual reality techniques.
PL
Nasze bezpieczeństwo narodowe, dobrobyt gospodarczy i dobrobyt narodowy zależą od zestawu wysoce zależnych od siebie infrastruktur krytycznych. Przykładem obiektów infrastruktury krytycznej jest krajowa sieć elektryczną, systemy naftowe i gazowe, sieci telekomunikacyjne i informacyjne, sieci transportowe, systemy wodne oraz systemy bankowe i finansowe. Biorąc pod uwagę ich znaczenie kluczowe jest zachowanie niezawodności obiektów infrastruktury krytycznej, zwłaszcza elektrowni, również w warunkach kryzysowych lub ataku. W tym celu z jednej strony mogą być udoskonalane i tworzone nowe rozwiązania techniczne wspomagające przywrócenie prawidłowego funkcjonowania obiektów infrastruktury krytycznej, takie jak np. zdalnie sterowane roboty mobilne. Z drugiej ważne jest aby przygotować pracowników do działania w nietypowych warunkach organizując odpowiednie szkolenia. W obu przypadkach przydatne może okazać się zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej.
EN
The paper presents the application of the CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) method to assess operator reliability in the backwashing of filters process at the Water Treatment Station. For this purpose, two operators were surveyed. Based on the results, the human error probability was determined, which in both cases ranges from 5∙10-5 to 1∙10-2 . The results also indicate that the surveyed operators have extensive work experience and high qualifications.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie metody CREAM (ang. Cognitive Reliability and Error Analysis Method) do oceny niezawodności operatora podczas płukania filtrów na stacji uzdatniania wody. W tym celu badaniom poddanych zostało dwóch operatorów. Na podstawie wyników określono prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez operatorów, które w obu przypadkach wynosi od 5∙10-5 do 1∙10-2. Wyniki wskazują również na duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje badanych operatorów.
EN
The paper presents the developed simulation model enabling the evaluation of the reliability of technical objects, which in the process of operation is subjected to several different groups of factors causing their failures. Probability distributions of failures resulting from wear and random factors are used in the developed model to estimate the time of operation of the elements and the reliability of the system. The developed model together with the appropriate computer program is a tool of significant importance for design and operational practice. It enables decision-makers to estimate the reliability of elements and the whole system before the beginning of their operation.
PL
W artykule przedstawiono opracowany model symulacyjny umożliwiający ocenę niezawodności obiektów technicznych, które w procesie eksploatacji podlegają kilku różnym grupom czynników powodujących ich uszkodzenia. Rozkłady prawdopodobieństwa uszkodzeń wynikających ze zużycia i czynników losowych są w opracowanym modelu wykorzystywane do prognozowania czasu pracy elementów i niezawodności układu. Model ten wraz z odpowiednim programem komputerowym stanowi narzędzie o istotnym znaczeniu dla praktyki projektowej i eksploatacyjnej. Umożliwia decydentom szacowanie niezawodności elementów oraz całego układu jeszcze przed rozpoczęciem jego eksploatacji.
9
Content available remote Reliability determination of nanoelectronic devices using semi-Marcov processes
EN
The main purpose of the article is to investigate the reliability process of nanoelectronics devices. Firstly, the research problem is presented based on foreign data source. Then, the analytical method has been chosen – semi-Marcov processes. Next, according to the adopted method and input data, the operating process has been analyzed. Finally, the probabilities of objects being in particular operating states, e.g. in the state of failure-free operation have been determined.
PL
W artykule badany jest proces niezawodności urządzeń nanoelektronicznych. Na początku przedstawiono problem badawczy, w oparciu o zagraniczne źródła danych. Następnie dobrano metodę analityczną – procesy półmarkowowskie. W kolejnej części, bazując na przyjętej metodzie i danych wejściowych, przeanalizowano proces eksploatacji, wyznaczając prawdopodobieństwa przebywania obiektów w poszczególnych stanach eksploatacyjnych, np. w stanie bezawaryjnej pracy.
EN
The purpose of this paper is to determine the impact of using ferro-oil with 2% or 8% concentration of the magnetic particles as the lubricant of the slide journal bearing on its operating parameters regarding the reliability aspect. There has been presented an analytical and numerical calculation model based on experimentally determined physical quantities describing the dependence of viscosity of ferro-oil on fundamental parameters in the paper. Numerical calculations were performed by solving the Reynold’s type equation using the finite difference method using Mathcad 15 and own calculation procedures.
PL
Celem niniejszej pracy jest określenie jaki wpływ na zmianę parametrów eksploatacyjnych łożyska ślizgowego w aspekcie niezawodności może mieć zastawanie jako środka smarnego ferro-oleju o 2% lub 8% stężeniu cząstek magnetycznych. W pracy został przedstawiony analityczno-numeryczny model obliczeniowy bazujący na eksperymentalnie wyznaczonych fizycznych wielkościach opisujących zależność lepkości ferro-oleju od zmian podstawowych parametrów pracy. Obliczenia numeryczne wykonano rozwiązując równania typu Reynoldsa metodą różnic skończonych przy wykorzystaniu program Mathcad 15 i własnych procedur obliczeniowych.
EN
The paper focuses on a critical infrastructure reliability and resilience to its operation process and particularly is devoted to critical infrastructure reliability and resilience indicators. First, the model of critical infrastructure reliability without considering outside impacts is proposed and applied to determine the port oil terminal reliability indicators. In the next step, the operation impact model of critical infrastructure reliability is created and applied to reliability and resilience analysis of the port oil terminal. The comparison of the port oil terminal critical infrastructure reliability indicators without considering outside impacts with indicators considering impact of its operation process is performed. A significant influence of the operation process on the port oil terminal reliability is proved.
PL
Artykuł koncentruje się na niezawodności i odporności infrastruktury krytycznej w procesie eksploatacji, proponując wskaźniki niezawodności i odporności tej infrastruktury. Najpierw zaproponowano model niezawodności infrastruktury krytycznej bez uwzględnienia oddziaływań zewnętrznych oraz zastosowano go do wyznaczenia wskaźników niezawodności portowej bazy paliw. Następnie utworzono model wpływu eksploatacji oraz zastosowano go do analizy niezawodności i odporności portowego terminala transportu paliwa. Porównano wskaźniki niezawodności infrastruktury krytycznej terminala bez uwzględnienia wpływów zewnętrznych ze wskaźnikami uwzględniającymi wpływ jej procesu eksploatacji. Wykazano istotny wpływ procesu eksploatacji na niezawodność portowego terminala transportu paliwa.
EN
The article presents a general method for identity the security risk factor for alarm signal transmission systems (ASTS), which are used in monitoring buildings and critical infrastructure. The security of the transmission of alarm signals to an alarm receiving center (ARC) is a property of the process, which is associated witch performing of tasks and functions, human factor, hardware and environment components. The process of transmitting alarm signals should be characterized by minimizing risk of external and internal interception/distortion or deformation of transmitted signals and in ideal case signals should be encrypted and integrity checked. Determining the security risk indicator for ASTS will allow optimal organization of electronic security systems.
PL
W artykule przedstawiona została wstępna metoda określenia niezawodności systemów transmisji sygnałów alarmowych (STSA) w monitorowaniu obiektów budowlanych i infrastruktury krytycznej. Bezpieczeństwo transmisji sygnałów alarmowych to właściwość realizowanego procesu. Proces transmisji sygnałów alarmowych powinien charakteryzować się minimalizowaniem ryzyka, a w idealnym przypadku – przy zastosowaniu np. szyfrowania – brakiem wystąpienia zagrożeń związanych z przechwyceniem sygnału. Wyznaczenie niezawodności STSA umożliwi optymalną organizację elektronicznych systemów bezpieczeństwa (ESB), w tym STSA. W dalszych badaniach związanych z realizacją pracy badawczej dla różnych konfiguracji ESB zostaną wyznaczone wskaźniki niezawodności w oparciu o dane eksploatacyjne.
13
Content available remote Monte Carlo simulation approach to reliability analysis of complex systems
EN
The article presents new results concerned with general procedures and algorithms to assess the reliability of complex systems with various reliability structures. The analytical method and based on it the simulation method were used to estimate the reliability characteristics of the port grain transportation system. Finally, the general simulation algorithm was developed to evaluate the reliability characteristics of ageing complex systems. In this case, the systems operating processes were described by any distributions of sojourn times in operation states and the reliability functions of their components were modified in such a way that these components are not characterized by a "lack of memory". The application of this algorithm has been illustrated by the results for exemplary complex two-state systems.
PL
Artykuł przedstawia nowe wyniki w postaci ogólnych procedur i algorytmów symulacyjnych pozwalających oceniać niezawodność złożonych systemów o różnorodnych strukturach niezawodnościowych. Metody analityczna oraz oparta na niej metoda symulacji zostały zastosowane do oszacowania charakterystyk niezawodności portowego systemu transportu zboża. Ponadto zbudowany został ogólny algorytm pozwalający oceniać niezawodność starzejących się systemów złożonych, których procesy eksploatacyjne opisane są dowolnymi rozkładami czasów przebywania w stanach, natomiast dowolne funkcje niezawodności ich elementów są zmodyfikowane w ten sposób, że elementy te nie charakteryzują się „brakiem pamięci”. Zastosowanie tego algorytmu zostało zilustrowane wynikami dla wybranych złożonych systemów dwustanowych.
14
Content available remote Modernisation of LEMACH 6 design-research method as a reliability engineering tool
EN
The article presents the developed design-research method for mechanical objects, which is a modernisation of the sequential-iterative design method LEMACH 6. As part of the design process organised by method guidelines, a number of activities related to designed object’s reliability testing and engineering were included. The article characterises selected design methods, with particular emphasis on the LEMACH 6 method. Next, assumptions were made regarding the development and use of the proposed solution, and a diagram and detailed analysis of individual elements of the new method were presented. The developed method enables the organisation of design works, allowing one to rapidly create new solutions and avoid mistakes during designing.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną metodę projektowo-badawczą obiektów mechanicznych, która stanowi modernizację sekwencyjno-iteracyjnej metody projektowania LEMACH 6. W ramach procesu projektowego organizowanego wytycznymi metody zawarto szereg działań związanych z badaniem i kształtowaniem niezawodności projektowanego obiektu. W artykule scharakteryzowano wybrane metody projektowania, ze szczególnym uwzględnieniem metody LEMACH 6. Następnie sformułowano założenia dotyczące opracowania i wykorzystania proponowanego rozwiązania oraz przedstawiono schemat i szczegółową analizę poszczególnych elementów nowej metody. Opracowana metoda umożliwia organizowanie prac projektowych sprzyjając szybkiemu tworzeniu rozwiązań i unikaniu błędów konstrukcyjnych.
15
Content available remote Method for improving the aircraft hydraulic drives ability to work
EN
One of the approaches to ensure friction stability in hydraulic precise pairs can be coating their components with low-friction materials with the friction coating method using a metal, e.g. brass. The article presents the method of applying brass on the steel surface of a hydraulic pair using friction. It discusses the technology of brass plating of hydraulic precise pairs and the results of laboratory tests involving friction-brasses hydraulic precise pairs. The factors impacting the quality of brass-coating process of hydraulic precise pairs and the requirements set for hydraulic precise pairs subject to friction-brassing were also discussed.
PL
Jednym z kierunków zapewnienia stabilności tarcia w hydraulicznych parach precyzyjnych może być pokrywanie ich elementów materiałem o małym współczynniku tarcia metodą tarciowego pokrycia metalem np. mosiądzem. W artykule przedstawiono metodę nanoszenia mosiądzu na stalową powierzchnię pary hydraulicznej za pomocą tarcia. Omówiono technologię wykonania procesu mosiądzowania hydraulicznych par precyzyjnych oraz wyniki badań laboratoryjnych mosiądzowanych tarciowo hydraulicznych par precyzyjnych. Przedstawiono czynniki wpływające na jakość procesu mosiądzowania hydraulicznych par precyzyjnych oraz wymagania stawiane hydraulicznym parom precyzyjnym podlegającym tarciowemu mosiądzowaniu.
16
Content available remote Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
PL
Przedmiotem artykułu są trwałość i niezawodność systemów ETICS. W pierwszej kolejności autor wyjaśnia oba pojęcia, a następnie wymienia skutki zaniedbań na różnych etapach, począwszy od przygotowania podłoża, przez wykonawstwo, po eksploatację budynku.
EN
This paper describes the durability and reliability of the ETICS insulation systems. In the first place, the author explains both terms, then lists the effects of negligence at different stages from substrate preparation and installation to building use.
EN
The article discusses the essence of dependability for the military vehicles, the knowledge of which ensures success in the mission and provides an appropriate level of the crew safety while executing combat tasks. The paper also includes an analysis of factors affecting the dependability for the military vehicles.
EN
The article addresses the issue of unmanned aircraft vehicles used in the armed forces of the Republic of Poland as a technological object undergoing the exploitation process in accordance with an event-based exploitation model. The author discusses problems related to the semantics of drones, which, in conjunction with the study of technical documentation and participant observation, allowed to qualify the operating state and determine the exploitation process event model for these devices together with the permitted transitions matrix. The presented results are the basis for further research on the reliability of these systems.
19
Content available remote Bezinwazyjne metody włączeń gazociągów
PL
W artykule przedstawiono metody bezinwazyjnych włączeń nowych gazociągów, z zachowaniem ciągłości przesyłu gazu. Autor dokonuje analizy częstotliwości stosowania rozwiązań zrealizowanych włączeń, powstałych trudności i błędów podczas prowadzenia prac.
EN
The article presents the methods of non-invasive inclusion of new gas pipelines, while maintaining continuity of transmission gas. The author analyses frequencies of application solutions of the completed inclusions, difficulties and errors during work done.
PL
Niezawodne działanie sieci kanalizacyjnych stanowi jeden z warunków istnienia i rozwoju obszarów zurbanizowanych. Do sposobów podnoszenia niezawodności działania tych sieci należy takie kształtowanie ich struktur, by istniały różne, alternatywne drogi przepływu ścieków. Zadanie to sprowadza się często do przekształcenia struktur sieci rozgałęzieniowych w pierścieniowe. Kluczowym elementem warunkującym uzyskanie struktur pierścieniowych w sieciach kanalizacyjnych są studzienki umożliwiające połączenia krzyżujących się rurociągów. Celem artykułu jest: przedstawienie nowego rozwiązania studzienki kanalizacyjnej, mogącej pracować jako element pierścieniowej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, prezentacja przeprowadzonych prób sprawności hydraulicznej studzienki, a także porównanie warunków przepływu ścieków w nowej studzience z przepływem w rozwiązaniach stosowanych dotychczas. Proponowana studzienka różni się od klasycznej studzienki połączeniowej budową dennicy. Rozwiązanie umożliwia bezkolizyjne połączenie krzyżujących się rur w trakcie normalnej pracy sieci, natomiast w przypadku wystąpienia niedrożności jednego z przewodów automatycznie przekierowuje ścieki do przewodu drożnego. Prezentowana konstrukcja uzyskała ochronę patentową nr PL 229311.
EN
The reliable operation of sewage networks is one of the key elements necessary for the existence and development of urban areas. The assurance of alternative paths of sewerage conveyance by proper network shaping is one of the ways of increasing network’s reliability. It can be achieved by transforming branched networks into loops. However, to connect channels into looped structures, it is required to intersect channels safely. The aim of this paper is to present a new, innovative sewage manholes, which can be used in both a sanitary and storm gravity sewage network. The additional aim is to present the results of a hydraulic test of a manhole prototype. The innovative manhole is characterized by a specific manhole base construction. It enables a safe, two-level channel intersection during normal operation. In case of a channel failure (blocked outflow), the sewage flow is redirect into the other channel. The manhole constructor is patented (Patent no PL 229311).
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.