Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepewność rozszerzona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano proces wyznaczania budżetu niepewności w pomiarach wybranych wielkości elektrycznych w procesie wzorcowania multimetru. Badania przeprowadzono na zaprojektowanym i zrealizowanym stanowisku pomiarowym, które obejmowały wzorcowanie napięć stałych oraz przemiennych, rezystancji jak również prądów stałych i przemiennych. W oparciu o zaproponowane równanie pomiaru przeprowadzono analizę wpływu poszczególnych składowych budżetu niepewności na niepewność rozszerzoną wyniku pomiaru. W pracy przedstawiono metrologiczną interpretację uzyskanych wyników pomiarów oraz sformułowano szereg wniosków końcowych.
EN
The work presents the process of determining the uncertainty budget of selected electrical values during calibration of multimeter. The aim of this work was to analyze the effect of individual components of the budget uncertainty, and if they have an impact on the shape of the probability density function of the combined uncertainty. These objectives were realized through calibration of examined multimeter. In addition compared the method of propagation of uncertainty and method of propagation of distributions and checked, method of propagation of uncertainty can be used in calibration multimeter. The measurement results were completed with a presentation of uncertainty budgets.
PL
Przedstawiono analizę czynników wpływających na jednorodność (a dokładniej odtwarzalność) wyników badań właściwości kruszyw wg norm europejskich PN-EN. Autorzy starają się znaleźć przyczyny często występujących w tych badaniach dużych rozrzutów wyników. Analizę oparto o wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009-2013 w ramach programu sterowania jakością w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
EN
The article presents an analysis of factors affecting the homogeneity (and more specifically reproducibility) the results of properties of aggregates according to European standards EN. The authors try to find reasons for the large dispersions of results that shown in the tests. The analysis was based on the research carried out in 2009-2013 under the quality control of laboratory accredited by PCA.
3
PL
Program „LabMet” służy do opracowywania i gromadzenia wyników pomiarów. Umożliwia on wyznaczenie niepewności dla jednej lub wielu obserwacji w pomiarach bezpośrednich jak: napięcia, prądu, czasu i częstotliwości oraz pomiarze pośrednim – rezystancji. Do zalet programu należą: prosta obsługa, duża odporność na błędy użytkowania, możliwość tworzenia własnej bazy danych mierników, możliwość archiwizacji wyników obliczeń, możliwość rozbudowy programu o następne moduły.
EN
The program „LabMet” is a specialistic program for development and stockpiling of measurement results. It enables evaluating the measurement uncertainty for one as well as many observations, for direct measurements of: voltage, time and frequency, and indirect measurement – of resistance. The program was equipped with a serial decision model, which increased its fault tolerance. A legible graphical interface makes use of the program easy. The program has assisting functions: Help and Tutorial (available along with the main program as the text files in the RTF format). In the paper the way of using the program and its destination are described. Figs. 1 - 4 with individual options of the menu display the main screen of the program. In Fig. 5 an example of the effect of the serial decision-making structure is shown. Fig. 6 contains the computational zoom for the chosen measurement. The presentation of measurement results is depicted in Fig. 7. The Labmet program enables storing results of calculations on a disk as the text files. Moreover, the program cooperates with a system printer enabling the printing of results in the process. They are the advantages of the program. The other advantages are: the simplicity and great fault tolerance of the use, the possibility of creating the own database of meters, the possibility of archiving calculation results, the expendability of the program by next modules.
PL
Wyznaczanie niepewności pomiaru jest konieczną częścią kaSdej procedury pomiarowej. Omówiono metodę wyznaczania niepewności pomiaru w badaniach defektoskopowych odkuwek metodą ultradźwiękową. Wskazano na znaczenie procedur pomiarowych metodą ultradźwiękową analizy źródeł błędów przypadkowych. Przedstawiono sposób wyznaczania niepewności standardowej przy pomiarach bezpośrednich i pośrednich, budżet niepewności oraz uwagi związane z wyborem współczynnika rozszerzenia k, przy wyznaczaniu niepewności rozszerzonej, dla badań cech geometrycznych i defektoskopowych odkuwek, metodą ultradźwiękową.
EN
Determination of measurement uncertainty is a necessary part of every measurement procedure. The paper discusses the method of determining the measurement uncertainty in defectoscopic tests of forgings using the ultrasonic method. The significance of measurement procedures using the ultrasonic method and analysis of sources of random errors were pointed out. The method for determining standard uncertainty for direct and indirect tests, the uncertainty budget and remarks related to selection of the expansion coefficient k for determination of expanded uncertainty for geometric properties and defectoscopic tests of forging using the ultrasonic method have been presented.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym. Omówiono możliwości prezentacji i wizualizacji wyników pomiarów w postaci wygodnej i przyjaznej dla użytkownika. Tematykę prezentowaną w referacie przedstawiono z wykorzystaniem wybranych aplikacji.
EN
Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true value, examined resistors and a computer with control software. The multimeter used in the system is equipped with a communication interface IEEE-488.2, which makes it possible to control it remotely from the level of computer and developed application, written in the LabVIEW environment, based on the commands of SCPI standard. The designed measuring position has both research and teaching qualities and advantages. By using the LabVIEW environment - as it is illustrated with an example of the developed application - we can support or vary the teaching process of students in the field of metrology and measurement theory. The authors' present experience demonstrates that the developed software is a very useful instrument assisting the teaching process. The application of computer simulation to teaching is a requirement of modern education. The authors consider how the measurement results can be presented and visualised in a convenient and user-friendly form. The topics discussed in the paper were analysed with use of selected LabVIEW applications.
PL
Przedstawiono ścisłą metodę obliczania niepewności rozszerzonej, polegającą na wyznaczeniu przedziału ufności na podstawie splotu podstawowych rozkładów stosowanych do oceny wielkości wejściowych. Obliczona niepewność rozszerzona jest zbieżna z wyznaczoną metodami numerycznymi przy zaokrągleniu jej wartości do dwóch cyfr znaczących. Można ją łatwo implementować do arkusza kalkulacyjnego; nie wymaga specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań błędu oceny współczynnika rozszerzenia metodami przybliżonymi w pomiarach pośrednich. W oparciu o przeprowadzoną analizę dokładności przybliżonych metod oceny niepewności rozszerzonej zaprezentowano zakresy stosowania tych metod, przy przyjętym kryterium nie przekraczania złożonej wartości błędu oceny. Do badań wykorzystano znajomość charakterystyk współczynnika rozszerzenia dla splotu dwóch rozkładów Studenta i dwóch rozkładów jednostajnych.
EN
In the paper the results of examining error evaluation of the coverage factor with approximate methods in indirect measurements are presented. Basing on the method`s accuracy analysis, the range of application of the approximate methods of the expanded uncertainty estimation has been presented; the criterion of not-exceeding a preset value of the error has been implemented. The knowledge of coverage factor characteristics for the convolution of two Student`s distributions and two rectangular distributions was used.
PL
Przedstawiono dwie metody wyznaczania współczynnika rozszerzenia w procedurach szacowania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. Metody polegają na przybliżeniu nieznanego rozkładu wielkości mierzonej rozkładem typu PN, który jest splotem pojedynczego rozkładu prostokątnego i normalnego. Metody można stosować gdy wielkości wejściowe opisane są rozkładem prostokatnym lub normalnym. Błąd metod przy wyznaczaniu współczynnika rozszerzenia dla poziomu ufnosi 95% na ogół zawarty jest w granicach +lub- 1%.
EN
Two methods for evaluation of coverage factor in procedure for calculating the uncertainty of measurement in calibration is presented. Methods based on approximation of unknown probability distribution of measured by RN distribution. The RN distribution is a convolution of rectangular and normal distributions. Methods may be applied when all input quantities have rectangular and normal distributions and coverage factor is corresponding to confidence level of 95%. The error of coverage factor corresponding to confidence level of 95% is usually +or-1%.
PL
W artykule omówiono niedokładność miar niedokładności pomiaru: błędu granicznego i niepewności rozszerzonej. Porównując obliczone wartości błędu granicznego względnego błędu granicznego pomiaru i niepewności rozszerzonej względnej niepewności pomiaru sformułowano wskazówki, jak wyznaczać niepewność rozszerzoną pomiaru.
EN
A problem of the inaccuracy of the limit error and expanded uncertainty as the measures of measurement inaccuracy is discussed. From the comparison of the calculated values of these measures one can draw a conclusion how to determine the expanded uncertainty and limit error.
12
Content available remote Natura rachunku niepewności pomiaru a jego nowa kodyfikacja
EN
The status of the measurement uncertainty theory in classical and quantum physics is presented. On that basis both traditional methods and new 1S0 document Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements are discussed.
13
Content available remote Międzynarodowe normy oceny niepewności pomiarów
EN
The general rules for evaluating and expressing uncertainty in measurements, established in 1995 by ISO, and their consequences for education of physics and technology in laboratories are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.