Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niepełnosprawność ruchowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przemysław Świercz, sportowiec, zawodnik klubu Husaria Kraków, kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu (osób po amputacjach), trener sportowy i biznesowy, mówca motywacyjny. W 2009 roku w wypadku motocyklowym stracił nogę. Jak sam mówi – kiedy zamykają się przed tobą jedne drzwi, natychmiast otwierają się inne.
PL
Przedstawiono założenia oraz prace zrealizowane w ramach projektowania narzędzia wspomagającego zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt badawczo-szkoleniowego symulatora samochodu o masie do 3,5 t pozwoli na badanie przydatności różnych rozwiązań umożliwiających kierowanie pojazdem mechanicznym osobom z dysfunkcją kończyny górnej i dolnej. Symulator – wyposażony w kokpit kierowcy przymocowany do ruchomej platformy, podest, układ projekcji obrazu oraz aplikację – zostanie przetestowany z udziałem 20 osób.
EN
Presented are the assumptions and a description of the work carried out as part of the action on the development of a project to assist the prevention of social exclusion of people with disabilities. The developed research and training simulator for a car with a weight of up to 3.5 tons will allow the study of the suitability of various solutions enabling the driving of a motor vehicle for people with upper and lower limb dysfunctions. This simulator equipped with a driver’s cockpit attached to the motion platform, platform, image projection system and application will be tested with the participation of 20 people.
PL
Powszechność Internetu sprzyja rozwojowi danych zawierających informację przestrzenną, stąd dużą popularnością cieszą się serwisy mapowe. Są to bardzo często rozbudowane systemy zawierające wiele informacji (często także i funkcji do tworzenia własnych analiz). Jednak wśród dostępnych wielu geoserwisów zawierających rozmaite dane i przeznaczonych dla różnorodnego grona odbiorców, bardzo mało jest serwisów geoinformacyjnych z informacjami dla osób niepełnosprawnych, a występujące tam dane są często niekompletne. W artykule zwrócono uwagę na dwie ważne sprawy. Pierwsza, to uświadomienie społeczności, że kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego odbywać się powinno z uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników wszelkich grup społecznych. Druga – jak ważne jest tworzenie geoserwisów zawierających dane między innymi o barierach w infrastrukturze miejskiej, o dostępności wszelkich obiektów dla osób niepełnosprawnych. Z pomocą osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, sprawdzono dostępność Staromiejskiej Trasy Turystycznej Koszalina. Wskazano, czy taka osoba może samodzielnie pokonać daną trasę i jaka jest dostępność do obiektów znajdujących się na trasie, takich jak: zabytki, restauracje/kawiarnie, bankomaty, przystanki autobusowe. Wyniki analizy przedstawiono w postaci mapy internetowej.
EN
The universality of the internet aids the development of data which contain spatial information. This is the reason why map services are so popular. These are often complex systems containing a wide range of information (often also have function to create own analysis). However, among many available geographical services, containing various data and intended for different users, there are very few services with geographical information for the disabled. Moreover, the existing data are often incomplete. This paper points out two important issues. First of all it is important to make community aware, that development of geoinformation society should take place at all levels, also by taking into account the needs of potential users of all social groups. What is more, it is important to create geographical services containing data about obstacles of urban infrastructure or the availability of any facilities for the disabled. The availability of the Old Town Tourist Route in Koszalin will be verified with the help of a person moving in a wheelchair. It will be shown, whether such a person can independently move on this route and the availability of such facilities as historic buildings, restaurants, cash machines and bus stops will be checked along the way, The results of the analysis are presented in the form of the map website.
EN
The article concerns the analysis of elimination of technical barriers for people with physical disabilities in one of the social welfare homes in the Silesian voivodeship. The following paper presents original projects created by the staff of nursing home: table for consumption and telephone booth. These solutions influence on improving the ergonomics of everyday consumption for both the physically disabled residents and their attendants, and comfortable and intimate telephone conversation with relatives on the property. This projects have been carried out on the premises of the institution by its workers.
PL
Dysfunkcje narządu ruchu są najczęstszą przyczyną niepełnosprawności. W przypadku znacznej niepełnosprawności ruchowej, skutkującej koniecznością użytkowania wózka inwalidzkiego, indywidualnie przystosowany samochód osobowy jest bardzo skutecznym urządzeniem zmniejszającym ograniczenia w funkcjonowaniu oraz ograniczenia społeczne. Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne zestawienie ergonomicznych kryteriów doboru urządzeń adaptujących seryjne samochody osobowe do potrzeb niepełnosprawnych kierowców oraz zestawienie wybranych, najczęściej spotykanych, rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w tej dziedzinie. Zidentyfikowano trzy główne obszary wspomagania osoby niepełnosprawnej: 1) wsiadanie i wysiadanie, 2) załadunek i wyładunek wózka inwalidzkiego, 3) kierowanie pojazdem. Przedstawiono kryteria doboru urządzeń do adaptacji pojazdów dla osób niepełnosprawnych w kontekście 8 typów niepełnosprawności ruchowej i na tej podstawie dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie dostosowań pojazdów dla osób niepełnosprawnych oraz kryteriów wyboru pojazdu.
EN
Dysfunctions of the musculoskeletal system are the most common cause of disability. In case of severe motor disability, resulting in the need to use a wheelchair, individually adapted car is a very effective device decreasing limitations in functioning and social limitations. The purpose of this article is a synthetic combination of ergonomic criteria for selection of adapters serial cars for handicapped drivers and a list of selected, most common, structural solutions in this field. It identified three main areas of support of the disabled person: 1) entering and exiting, 2) the loading and unloading of a wheelchair, 3) driving. Presents the criteria for selection of equipment adaptive vehicles for persons with disabilities in the context of the 8 types of motor disability and on the basis of a review of design solutions in the field of vehicle adaptations for disabled people and the selection criteria of the vehicle.
PL
Wymagania stawiane samochodom dostosowanym do kierowania przez osobę określoną jako niepełnosprawna różnią się od wymagań stawianych samochodom osobowym dla pełnosprawnych kierowców. Zakres oraz forma dostosowań jest każdorazowo przygotowywana indywidualnie. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji algorytmizacji postępowania w trakcie doboru pojazdu oraz doboru zakresu i rodzaju dostosowań w indywidualnym samochodzie osobowym dla niepełnosprawnego kierowcy. W pracy przedstawiono propozycję trzyczęściowego algorytmu doboru pojazdu oraz doboru zastosowanych w nich urządzeń dostosowujących wnętrze do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaproponowano również sposób walidacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych za pomocą listy kontrolnej. W konkluzji podkreślono dużą dywersyfikację potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności oraz wielości dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
Requirements cars adapted for driving by a person referred to disability are different from requirements for passenger cars for disabled drivers. The scope and form of adaptation is always prepared individually. The aim of this article is to present a proposal algorithmization proceedings during the vehicle selection and the selection of the scope and type of adjustments to the individual passenger car for a disabled driver. The study proposes a three-part algorithm selection and the selection of the vehicle used in these devices adapting the interior to the needs of people with disabilities. It proposes a way of validating the adopted design solutions using the checklist. In conclusion highlights the high diversification of the needs of the various types of disability and the multitude of available design solutions.
7
Content available remote Disability vs Spatial Planning and Landscaping – Selected Examples
EN
The article presents issues related to designing recreational and green areas and spatial planning of public areas in the context of physical disability. It gives exemplary proposals of public space development and spatial solutions for people with disabilities. It also discusses issues related to the designing and construction of selected items of landscape architecture for physically disabled people, which were created as part of the education of landscape architects.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem terenów rekreacji i zieleni oraz z planowaniem przestrzennym terenów publicznych w kontekście niepełnosprawności ruchowej. Zaprezentowano przykładowe propozycje zagospodarowania przestrzeni publicznych i stosowane tam rozwiązania przestrzenne służące osobom niepełnosprawnym. Omówiono również niektóre zagadnienia projektowe i realizacyjne związane z wybranymi obiektami architektury krajobrazu przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które zastosowane w ramach edukacji architektów krajobrazu.
PL
Przystosowanie istniejących przejść podziemnych w dużych ośrodkach miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ma bardzo istotne znaczenie. Niekiedy całe ciągi komunikacyjne stanowią barierę porównywalną z rzeką, dzieląc miasto na dwie praktycznie odcięte wzajemnie części. W celu przystosowania przejścia można stosować następujące rozwiązania konstrukcyjne: pochylnie, windy, ruchome platformy, rozwiązania mieszane, całkowitą przebudowę przejścia lub węzła komunikacyjnego. W referacie opisano czynniki, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu adaptacji, wytyczne z odpowiednich aktów prawnych oraz omówiono proponowane rozwiązania przykładami. Istniejące przejścia podziemne powinny być systematycznie przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dużych ośrodkach miejskich nawet połowa z przejść może nie spełniać odpowiednich wymogów. Przykładem może być Poznań, w którym jedynie nieco ponad 36% procent przejść podziemnych dostosowane jest do ruchu osób niepełnosprawnych.
EN
Conversion of existing underground walkways in large cities for the disabled has a crucial meaning. Sometimes whole communication routes become a barrier comparable with a river, dividing a city into two practically separate parts. In order to adapt an underground walkway for the disabled following solutions can be applied: ramps, lifts, movable platforms, mixed solutions, complete rebuilt of a junction. In the paper the authors presented factors which should be considered in the design of an adaptation, guidelines from appropriate legal acts and details of suggested solutions with examples. The existing underground walkways should be systematically adapted to the needs of the disabled. In large cities mostly even not a half of underpasses meet usually suitable requirements. As an example in Poznań merely 36% of all underground walkways are prepared for the disabled.
EN
This article presents the possibilities of usage of bio-signals in order to steer a wheelchair. Within the article there is a discussion regarding the construction and the steering mechanisms. Some pros and cons of presented solution are also concluded.
PL
W obecnych czasach coraz częściej zauważanym problemem jest zapewnienie mobilności osobom z niedowładem zarówno kończyn dolnych jak i górnych. Niedowład kończyn, powoduje, że najczęstszym a czasami jedynym środkiem dla zapewnienia lokomocji staje się wózek inwalidzki. W większości są to wózki napędzane siłą mięśni, ale coraz częściej spotkać można elektryczne wózki inwalidzkie sterowane tzw. joystickiem. Wózki tego typu są na ogół wystarczające dla osób z paraliżem dolnych kończyn. Są jednak praktycznie bezużyteczne w przypadku, gdy mamy do czynienia z paraliżem, który obejmuje również kończyny górne. Wtedy niepełnosprawny pozostaje często całkowicie zależny od pomocy osób trzecich. Chcąc przywrócić takim osobom, chociaż odrobinę samodzielności oraz mobilności powstał opisany w artykule pomysł stworzenia elektrycznego wózka inwalidzkiego sterowanego bez użycia dolnych ani górnych kończyn, lecz z wykorzystaniem sygnałów pochodzących od mięśni mimicznych twarzy.
PL
Na podstawie piśmiennictwa oraz badań własnych stwierdza się, że jakość życia osób niepełnosprawnych ruchowo zależy od takich czynników jak wiek, płeć czy też aktywność zawodowa. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 426 osób (wiek 18-65), które wskazują, że osoby niepełnosprawne ruchowo aktywne zawodowo mają wyższe poczucie jakości życia od osób nieaktywnych zawodowo. Kobiety lepiej niż mężczyźni oceniają swoje funkcjonowanie fizyczne. Najwyżej swoją jakość życia ocenia najmłodsza grupa wiekowa. Biorąc pod uwagę wnioski płynące z badań, podkreślić trzeba potrzebę działań na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie podnoszenia jakości ich życia. Do działań takich zaliczyć należy działania szkoleniowe oraz doradcze.
EN
Literature and research shows that the quality of life of people with physical disability depends on factors like gender, age and occupational activity. Results of a study conducted on 426 people with physical disability (age 18-65) indicate that people with physical disability who work have a much higher quality of life than those who do not. Women have a better view of their physical functioning than men. The youngest group has the highest opinion on their quality of life. Considering the results, it is necessary to take action, e.g., training courses or counselling, for people with physical disability to raise their quality of life.
PL
Artykuł przedstawia metodę wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej podczas prowadzenia prac badawczych dotyczących osób niepełnosprawnych na stanowiskach pracy. Korzystając z symulowanego stanowiska pracy składającego się z komputerowych modeli wszystkich istotnych obiektów rzeczywistego środowiska, można ocenić możliwość wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną, zaproponować stosowne modyfikacje, a następnie przetestować ich zasadność oraz wpływ na wygodę i wydajność pracy. W każdym z tych etapów uczestniczy niepełnosprawny pracownik, dzięki czemu wynikowe stanowisko dostosowane jest do jego potrzeb i preferencji.
EN
This paper describes a method of adapting workplaces for workers with motion disability with virtual reality techniques. A simulated work space built with computer models of all important objects of a real workplace makes it possible to assess the ability of a worker with a disability to work, propose modifications and analyse their influence on ergonomics and work efficiency. All these tasks are performed with the participation of a worker with a disability, which ensures that the workplace fits the worker's needs.
12
Content available remote Model matematyczny do analizy chodu dziecka niepełnosprawnego
PL
W artykule przedstawiono model fizyczny i matematyczny chodu dziecka. Model ten sformułowano na podstawie modelu chodu osób dorosłych, który został opracowany w Katedrze Mechaniki Stosowanej. W pracy tej opisano również metodę rozwiązywania układu równań charakteryzujących ruch ciała dziecka.
EN
The paper includes physical and mathematical model of child gait. This model was formulated on the basis of adult people gait model, which was worked out in the Department of Applied Mechanics. In this article was described method of equations system solving, which characterize motion child body.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.