Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nieciągłość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In the paper, the extended finite element method (XFEM) is combined with a recovery procedure in the analysis of the discontinuous Poisson problem. The model considers the weak as well as the strong discontinuity. Computationally efficient low-order finite elements provided good convergence are used. The combination of the XFEM with a recovery procedure allows for optimal convergence rates in the gradient i.e. as the same order as the primary solution. The discontinuity is modelled independently of the finite element mesh using a step-enrichment and level set approach. The results show improved gradient prediction locally for the interface element and globally for the entire domain.
EN
A combined simultaneous calculation method for electrical contacts is presented based on a finite element analysis of both the current density distribution as well as the heat flow distribution. For an exact prediction of local hotspots special attention is put on the transition conditions at the joints where current and heat transfer with defined transfer coefficients takes place and temperature and electrical potential face a discontinuity. The conditions for the maximum temperature to be expected at a thermo-electrical contact are derived by an analytical consideration.
PL
Przedstawiono łączoną metodę obliczeniową dla elektrycznych styków, opartą na analizie metodą elementów skończonych zarówno rozkładu gęstości prądu, jak i przepływu ciepła. W celu dokładnego przewidywania lokalnych przegrzań szczególną uwagę zwrócono na warunki przejścia na złączach, gdzie następuje przekazywanie prądu i ciepła z określonymi współczynnikami przenikania, a temperatura i elektryczny potencjał są nieciągłe. Na drodze analitycznych rozważań wyprowadzono warunki dla maksymalnej temperatury oczekiwanej na termo-elektrycznym styku.
3
Content available Nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych
PL
W artykule omówiono nowoczesne metody diagnostyki obiektów zabytkowych. Wśród nich główną rolę odgrywają metody nieniszczące. Ze względu na ich nieinwazyjny charakter stają się one niezwykle popularne zwłaszcza w obiektach, w których dużą wagę przywiązuje się do zachowania historycznych elementów. W pracy zestawiono różne metody prowadzenia badań z przedstawieniem ich zalet i wad. Omówione zostały badania dynamiczne oraz badania wykorzystujące propagację fal sprężystych i elektromagnetycznych. Wszystkie z metod stosowane są do oceny struktury i stanu technicznego ścian, stropów, słupów i innych elementów konstrukcyjnych. Badania te pozwalają na rozpoznanie materiału, z jakiego jest wykonana dana struktura, na wykrycie nieciągłości w postaci pustek czy pęknięć oraz na oszacowanie wewnętrznych zmian materiału niewidocznych gołym okiem.
EN
The article discusses the available methods which may be applied in diagnostics pertaining to historical buildings and structures. Among the aforesaid measures, non-destructive methods play a significant role. Due to their non-invasive character, they are becoming increasingly popular, especially in case of structures, where a lot of emphasis is placed on retaining of their historical elements. Within the work, a varied range of methods that could be used for research has been outlined, along with advantages and disadvantages of the said methods. Dynamic test methods, and test methods making use of propagation of elastic and electromagnetic waves, are discussed in the article. All of the methods are used for the purpose of assessing the structural and technical status of walls, ceilings, columns and other structural elements. The work described above makes it possible to recognize the material used to create the given structure, lack of continuity (empty or broken areas), or to estimate the internal structural changes within the material, usually invisible to the naked eye.
EN
The article discusses the influence of rolling in the newly designed slitting-bending grooves on closing internal material discontinuities in continuous ingots. The defects located in the axial area of a strand, i.e. axial porosity and contraction cavity, were analysed. Numerical and experimental studies of the rolling process of flat bars for feedstock with marked materials discontinuities simulating actual defects occurring in an ingot were conducted. For comparison purposes, rolling of feedstock with discontinuities in traditional grooves was conducted. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008¯software programme. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. Distributions of temperature, intensity of deformation and stress in a cross-section of strands after rolling were analysed. Changes in the surface areas of the discontinuities in feedstock after rolling in shape and traditional grooves were examined. It was concluded that introduction of grooves with complex shapes may contribute to the improvement of internal quality of finished products. The complex shape of the tools has allowed for an almost 100% closure of the discontinuities located in the central part of a strand, already at the initial stages of the process, unlike in case of the traditional production method, where the discontinuities were transferred even until the final product. Applying the newly designed slitting-bending grooves enables utilisation of a smaller number of edge grooves at the initial stage of the rolling process, where reopening of freshly welded defects might occur.
PL
W artykule omówiono wpływ walcowania w nowo zaprojektowanych wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości we wlewkach ciągłych. Analizowano wady znajdujące się w części osiowej pasma - rzadziznę osiową i jamę usadową. Wykonano badania numeryczne oraz doświadczalne procesu walcowania prętów płaskich dla wsadu z naniesionymi nieciągłościami materiałowymi symulującymi rzeczywiste wady występujące we wlewku. Dla porównania przeprowadzono walcowanie w wykrojach tradycyjnych wsadówz nieciągłościami. Do symulacji numerycznych wykorzystano program komputerowy Forge 2008¯. Badania doświadczalne przeprowadzono w walcarce laboratoryjnej D150. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Analizowano rozkłady temperatur, intensywności odkształceń oraz naprężeń na przekrojach poprzecznych pasm po procesie walcowania. Analizowano zmianę pól powierzchni nieciągłości we wsadach po walcowaniu w wykrojach kształtowych oraz tradycyjnych. Stwierdzono, że poprzez wprowadzenie wykrojów o złożonym kształcie można wpływać na polepszenie jakości wewnętrznej wyrobów gotowych. Złożony kształt narzędzi pozwolił wprawie 100% zamknąć nieciągłości znajdujące się w części środkowej wsadu już w początkowych etapach procesu walcowania, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody wytwarzania, gdzie wady przenoszone były nawet do końcowego wyrobu. Poprzez zastosowanie nowych wykrojów rozcinająco-przeginających możliwe jest zastosowanie mniejszej ilości wykrojów osadczych w początkowym etapie procesu walcowania, w których może wystąpić otwieranie się świeżo zgrzanych wad.
PL
W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach rozcinająco-przeginających na zamykanie się wewnętrznych nieciągłości w postaci rzadzizny osiowej we wlewkach ciągłych. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008 ®. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano zmiany kształtu wad oraz ich pola powierzchni po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych oraz ołowianych wady po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 100%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad wewnętrznych w postaci rzadzizny osiowej.
EN
The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of internal discontinuities in the form of core porosity in continuous castings during rolling in slitting - bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Changes in the shape of defects and their surface areas after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 100% on average. It was stated that the effectiveness of closing of material discontinuities in the form of core porosity in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove.
PL
W artykule omówiono wpływ nowej metody walcowania w wykrojach kształtowych na zamykanie się wad podpowierzchniowych we wlewkach ciągłych. Do badań zastosowano stal konstrukcyjną S355J2G3, oraz ołów. Przeprowadzono modelowanie numeryczne przy użyciu programu komputerowego Forge 2008®. Badania doświadczalne przeprowadzono przy użyciu walcarki laboratoryjnej D150. Badano pola powierzchni wad po walcowaniu. W badaniach numerycznych, jak i eksperymentalnych, w próbkach stalowych i ołowianych nieciągłości po walcowaniu w trzecim przepuście zamykały się średnio w 99%. Stwierdzono, że kształt wykrojów wpływa na efektywniejsze zamykanie się wad podpowierzchniowych.
EN
The article discusses problems related to the influence of rolling processes on the process of closing of subsurface discontinuities in continuous castings during rolling in slitting − bending grooves. The numerical simulations were carried out using the Forge 2008® software programme. In the research, the S355J2G3 structural steel and lead were used. The experimental studies were conducted in a D150 laboratory rolling mill. Their surface areas of defects after rolling were examined. In numerical and experimental studies, in steel samples after rolling in the third rolling stand, the defects were closing in 99% on average. It was stated that the effectiveness of closing of subsurface material discontinuities in feedstock is strongly influenced by the shape of the rolling groove.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem procesów walcowania i kucia swobodnego na przebieg zjawisk zamykania i spajania wewnętrznych nieciągłości materiału, występujących we wlewkach konwencjonalnych i ciągłych. Przedstawiono wybrane wyniki symulacji numerycznych walcowania prętów i blach oraz wydłużania kuźniczego, a także weryfikację doświadczalną tych wyników. Badania prowadzono dla różnych kombinacji wykrojów narzędzi i kształtów przekroju poprzecznego wsadu, stosowanych w praktyce przemysłowej. Analizowano zmiany stanu naprężenia i rozkład odkształcenia zastępczego w kotlinie odkształcenia, jak również zmiany kształtu okrągłych otworów symulujących nieciągłości materiałowe. Wykazano istotny wpływ schematu stanu naprężenia na sposób oraz szybkość zamykania otworów i możliwość spojenia zamkniętych nieciągłości. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono warunki geometryczne i fizyczne sprzyjające efektywnemu zamykaniu i spajaniu nieciągłości materiału w procesach przeróbki plastycznej. Warunki te powinny być brane pod uwagę podczas ustalania planu walcowania i kucia w zakresie wstępnego przerobu wlewków.
EN
Issues concerning the influence of rolling and open-die forging on closing and welding of the internal material voids in conventional and continuous ingots are discussed in the paper. Selected numerical simulation results of bar rolling, plate rolling and cogging, as well as their experimental verification are presented. Research was performed for vari­ous combinations of die shapes and billet cross-sections, which are used in the industry. Changes of the stress state and equivalent strain distribution in a deformation zone were analysed, as well as shape changes of the circular holes simulating material voids. It was found that the impact of a stress pattern on void-closing behaviour and possibility of welding of the closed voids is significant. Based on the research results the geometrical and physical conditions favouring effective closing and welding of material voids during plastic working were identified. These conditions should be taken into consideration during development of a pass design for rough rolling or cogging.
PL
W pracy przedstawiono zasady sporządzania krzywej DAC (Distance Amplitude Curve) na ekranie defektoskopu analogowego USIP 11. Podstawą techniki DAC jest wyznaczana dowiadczalnie zależność wysokości echa od odległości wyspecyfikowanego reflektora odniesienia. Sformułowano kilka ogólnych zaleceń dotyczących stosowania tej techniki. Krzywą DAC wykorzystano do oceny nieciągłości.
EN
In this paper has been described rules how to do a curve in the defectoscope screen USIP 11. Cause for DAC has been determined by high of echo to distance of reflector destination. It is formed some of generally rules to use this technique. This curve can be use to estimate of discontinuously too.
9
Content available remote Badanie odkuwek ultradźwiękową metodą zanurzeniową
PL
W artykule przedstawiono sposób badania nieciągłości nieniszczącą ultradźwiękową metodą zanurzeniową. Badania prowadzono na odkuwkach ze stali narzędziowych stopowych o złożonym kształcie. Wykryte nieciągłości w badanych odkuwkach przedstawiono na ekranie defektoskopu w postaci impulsów.
EN
The paper presents a way of detecting discontinuities by the non-destructive ultrasonic immersion method. The tests have been performed on complex shaped forgings made of alloyed tool steels. The detected discontinuities have been displayed on the defectoscope screen in the form of pulses.
EN
The shock discontinuity problem is analyzed in the case of elasto-plastic materials; the jump relations for internal state variables cannot be exhibited directly. For this purpose, we solve the internal shock structure problem, assuming that the shock front is a continuous transition in a thin layer, taking account of dissipative effects. The shock generating function P is introduced. The canonical equations of the shock structure are determined in the general case when the evolution of plasticity is derived from a pseudo-potential of dissipation D. The plane wave is analyzed for an isotropic material obeying a von Mises criterion, assuming that inside the shock the material is under pure axial compression: the existence and uniqueness results are established.
11
Content available remote Badania degradacji powłok aluminiowych w środowisku nawęglającym.
PL
W badaniach wykorzystano cztery rodzaje wysokostopowych stali żaroodpornych H25N20S2.2H17 i H13JS. Grubość wytworzonych powłok aluminiowych malała ze wzrostem ilości pierwiastków stopowych zawartych w podłożu. W kolejnych cyklach nawęglania na żadnym z badanych podłoży nie stwierdzono występowania odwarstwienia, nieciągłości lub innych uszkodzeń powłoki. Świadczy to o dobrej "współpracy" powłoki aluminiowej z wysokostopowymi stalami żaroodpornymi eksploatowanymi w badanym środowisku. Wstępne wygrzewanie ustabilizowało strukturę zwiększając przy tym grubość poszczególnych powłok. Pozwoliło to prawdopodobnie na uzyskanie lepszych własności ochronnych, poprawiając skuteczność ochrony w wysokotemperaturowej atmosferze zawierającej nośniki węgla.
EN
Four types of high-alloyed heat-resisting steels: H25N20S2, 2H17 and H13JS were used in the tests. Thickness of the aluminium coatings formed decreased with an increase in the amount of alloying elements present in the substrate. In the successive cycles of carbonizing on any of the substrates tested no exfoliation, discontinuity or other damages of a coating were found. It confirms a good "co-operation" of the aluminium coating with high-alloyed heat-resisting steels operating in the given medium. Pre-heating stabilized the structure and increased thickness of particular coatings. It, probably, enabled to obtain better protective properties, improving protection efficiency in the high temperature atmosphere containing carbon carriers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.