Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niecentryczność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego - wykrywanie niecentryczności
PL
W artykule autorzy przedstawiają wyniki prac dotyczących metody wykrywania niecentryczności statycznej i dynamicznej wirnika służącej do diagnostyki silnika indukcyjnego klatkowego. Metoda polega na wykorzystaniu dostępnych sygnałów diagnostycznych zawartych w widmie prądów stojana. Dysponując bazą danych prądów stojana dla różnych uszkodzeń wirnika, autorzy chcieliby przedstawić możliwości wykrywania niecentryczności w różnych przypadkach. Model dynamiczny silnika użyty do obliczeń uwzględnia wyższe harmoniczne indukcyjności stojana, wirnika i indukcyjności stojan-wirnik oraz zmienną prędkość obrotową wirnika.
EN
In this paper the authors present the results of work on methods to detect static and dynamic eccentricity of the rotor used for diagnosis of induction motor. The method relies on the use of available diagnostic signals contained in the spectrum of the stator currents. On the basis of the stator currents for different rotor fault, the authors would like to show the ability to detect different cases of eccentricity. A dynamic model of the motor used in the calculation includes the presence of the higher harmonics of: the stator inductances, the rotor inductances and stator-rotor inductances. The model allows doing the calculations for a variable rotor speed.
2
Content available remote Analiza wpływu ustawienia elementu na wyniki pomiarów tomograficznych
PL
W artykule zbadano wpływ centryczności (0; 2,5; 5 mm) oraz powiększenia (rozmiaru pojedynczego woksela - 15; 20; 40 i 60 μm) na wyniki pomiarów tomograficznych. Badania zostały przeprowadzone na przemysłowym tomografie komputerowym METROTOM 800. Badany element (kula) został wykalibrowany przy pomocy współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Wartość niecentryczności ustawiono przy pomocy specjalnie skonstruowanego stanowiska. Wpływ niecentryczności oraz rozmiaru pojedynczego woksela został zweryfikowany przy pomocy nieparametrycznego testu statystycznego dostępnego w oprogramowaniu Statgraphics.
EN
In this paper, the influence of centricity (0; 2,5; 5 mm) and magnification (size of a single voxel - 15; 20; 40 and 60 μm) of tomographic measurement on results was examined. Studies were performed using industrial computer tomograph METROTOM 800. The test element (ball) was calibrated using a coordinate measuring machine. The value of eccentricity was set using a specially constructed research position. The influence of eccentricity and the size of a single voxel was verified using non-parametric statistical test available in the Statgraphics software.
3
Content available remote Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalin
PL
Artykuł przedstawia prace diagnostyczne przeprowadzone dla silnika indukcyjnego w celu wykrycia źródła nietypowego dźwięku występującego podczas pracy. Wykonano kontrolę niesymetrii klatki oraz dokonano analizy widm prądów stojana w celu wykrycia symptomów niecentryczności zarówno statycznej, jak i dynamicznej.
EN
The results of induction motor diagnostic in order to detect the source of an unusual sound occurring during operation were presented in this paper. The work included the control of cage asymmetry and the analysis of a stator current harmonic spectrum to detect symptoms of static and dynamic eccentricity both.
EN
Detailed analysis of intensity for ten damaging historical earthquakes in the central arcuate belt between the Himachal and Darjeeling Himalayas was carried out in the backdrop of isoseismal eccentricity, source depth and Indian plate obliquity. Results indicate that the elongated axes of the isoseismals and strike of ruptures for shallow earthquakes are almost parallel with strike of the Himalayan arc, and clearly conformable with the obliquity. An empirical power law relationship between eccentricity and focal depth established under the present study illustrates that the deeper events are more influenced by the bending of the penetrating Indian lithosphere, whereas the shallower events are principally controlled by the obliquity. A positive correlation between eccentricities and obliquity obviously supports this inference. The present study further reveals that the constant decrease in Indian plate obliquity from Himachal to Nepal-Bihar Himalaya is well compatible with the graben structures and horizontal shearing along this arcuate segment.
PL
W pracy podjęto próbę porównania efektywności mieszania w mieszalniku z niecentrycznie umiejscowionymi mieszadłami oraz w mieszalniku z mieszadłami wykonującymi ruch oscylacyjny typu forward-reverse. Stwierdzono, iż stopień segregacji maleje wraz ze wzrostem czasu mieszania. Porównanie czasów mieszania dla obu sposobów mieszania pozwala stwierdzić, iż najmniejszy czas mieszania uzyskano dla układów RT-RT i RT-PBT (forward-reverse, Re= 9 i 29) oraz dla układu PBT-PBT (układ niecentrycz- ny, Re = 40). Wyższa efektywność mieszania typu forward-reverse zanika dla Re > 40.
EN
In the work an attempt was undertaken to compare the mixing effectiveness of in a vessel with eccentrically located impellers and in a vessel with impelers performing oscillatory (forward-reverse) motion. The results showed that fourfold increase in frequency causes the decrease of mixing time. Comparison of mixing time periods leads to the conclusion that the smallest mixing time was achieved for the RT-RT and RT-PBT systems (forwardreverse, Re = 9 and 29) and for the PBT-PBT system (eccentric system, Re = 40). A higher efficiency of forward-reverse mixing in comparison the eccentric system disappears for Re > 40.
6
Content available remote Transitional mixing in a vessel equipped with triple eccentric impellers
EN
Results of experimental studies on mixing time, power consumption i and baffle presence in a stirred tank with triple eccentrically located impellers are presented in the paper. The obtained data show that eccentricity of triple impeller systems leads to the reduction of mixing time and confirms the increase of power consumption in such systems.
PL
W pracy przedstawiono: analizę wpływu stopnia niecentryczności układu trzech mieszadeł turbinowych na czas i moc mieszania. Badania przeprowadzono zakresie liczb Reynoldsa Ren, = 300—3000. Wykazano, że niecentryczne umiejscowienie mieszadeł powoduje skrócenie czasu mieszania, jednakże kosztem zwiększenia zapotrzebowania na energię.
EN
It is possible to execute diagnostics of induction motor on the basis of the moving rms stator current signal in cases of non-sinusoidal supplying. The results of using of this signal in diagnostics of induction motor supplied by symmetrical, sinusoidal 3-phase voltage have been presented in this paper. It has been used the moving rpm for analysis different damages of induction motor and perform review of results to use this signal in diagnostics in those conditions of supplying. Dynamical model of this machine calculates harmonics of stator, rotor and stator-rotor inductances accounting for only global saturation of the air-gap region. The model considered various rotational speeds of the rotor.
PL
Przeprowadzono wstępną analizę rozkładów wielkości kropel wytwarzanych podczas dyspergowania dwóch cieczy w mieszalniku z mieszadłem wibracyjnym. Uzyskane histogramy przybliżano za pomocą znanych rozkładów teoretycznych, analizowano ich zmiany w czasie trwania mieszania i wpływ warunków prowadzenia procesu.
EN
The results of the studies on the effect of the eccentricity on the heat transfer process in the jacketed agitated vessel equipped with the HE 3 impeller of the diameter d = 0.33D are presented in the paper. The measurements were carried out in the vessels of the slenderness ratio H/D e ( 0.5; 1.5 ). The thermal results were compared with the analogous data obtained for the propeller agitator located centrally or eccentrically in the agitated vessel.
9
Content available remote Homogenizacja cieczy w mieszalniku z niecentrycznie zabudowanym mieszadłem
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań czasu mieszania w zbiorniku bez przegród, z niecentrycznie zabudowanym mieszadłem śmigłowym lub turbinowym o łopatkach pochylonych. Czas mieszania mierzono metodą termiczną w różnych punktach w płaszczyźnie lustra cieczy. Oszacowano wpływ średnicy i liczby łopatek mieszadła turbinowego, a także liczby mieszadeł śmigłowych na czas mieszania i liczbę przemieszania.
EN
In the paper, the results of the mixing time in the unbaffled vessel equipped with the eccentric located propeller agitator or pitched blade turbine are presented. Mixing time was measured at different points of the plane of a liquid level using thermal method. The effects of the diameter and number of the turbine blades, as well as, the number of the propeller agitators on mixing time and mixing number were estimated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu wnikania ciepła w ogrzewanym płaszczowo mieszalniku bez przegród, o średnicy wewnętrznej D = 0.45 m, zaopatrzonym w niecentrycznie umieszczone mieszadło wytwarzające osiową cyrkulację cieczy. Oszacowano wpływ parametru e/R (niecentryczności) na współczynnik wnikania ciepła dla mieszadeł śmigłowego oraz HE 3.
EN
The results of the experimental studies of heat transfer process in the jacketed, unbaffled, agitated vessel of inner diameter D = 0.45 m equipped with an eccentric axial impeller are presented in the paper. The effect of the eccentricity e/R on the heat transfer coefficient for the propeller and HE 3 impellers was found.
PL
Zbadano wpływ ekscentryczności e/R wału mieszadła na czas mieszania tm cieczy niutonowskiej w mieszalniku o średnicy D = 0.7 m zaopatrzonym w mieszadło śmigłowe. Badania wykazały, że w mieszalnikach, dla których e/R = 0.43 - 0.57, J= 0 oraz e/R = 0, J= 4, czasy mieszania są porównywalne.
EN
The effect of the eccentricity e/R of the impeller shaft on the mixing time tm of the Newtonian liquid agitated by means of the propeller in the vessel of inner diameter D = 0.7 m was studied. The measurements proved that mixing times are comparable in the agitated vessels, for which e/R = 0.43 - 0.57, J — 0 and e/R = 0, J = 4.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.