Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  net present value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Block caving is an underground mining technique which extracts ore from the base, rather than from the top, of typically massive deposits. Mining infrastructure is developed below the deposit before extraction commences. A network of tunnels provides access to a collection of drawpoints from which ore is mucked and hauled. With large deposits, not all drawpoints are developed simultaneously and the opening of drawpoints is sequenced to facilitate orderly extraction of ore columns above drawpoints. Sequencing fixes the initiation point for the entire block cave, or a part of it, as well as identifying the direction of cave advancement. The sequence of opening drawpoints influences the mine economics and is an integral aspect of planning a block cave mine. This paper discusses the optimisation of sequencing based on the net present value associated with extraction over the life-of-mine. It is shown that the maximum attainable net present value is obtained by a sequence in which ore columns are ranked in descending order of value. If significant variation of grade is present inside columns, an iterative procedure is given which corrects the sequence which yields the maximum net present value. The sequence with maximum net present value may not be practical or attractive from a caving perspective. Systematic design of sequences which permit orderly development of a block cave is discussed. To provide context, the net present value obtained from these feasible sequences is compared with the maximum attainable net present value. It is shown that the best feasible sequences in terms of net present value are preferentially initiated in zones with columns of high-grade ore.
EN
Ultimate pit limit is an important aspect of open pit mining. The optimal ultimate outline determines the tonnage of extractable ore, the volume of waste to be removed, the location of the subsidiary facilities, the location of ore and waste stockpiles, the life time of the mine and the estimated net present value (NPV) of the entire mining operation. Traditionally, there are two major approaches to optimizing the ultimate pit limit. One seeks to determine the ultimate pit using undiscounted profit maximization and the other by determining the optimal mining sequence of all blocks and discounting the value of the blocks. The outline with the highest cumulative NPV will be chosen as the final pit limit. For each of these approaches, different algorithms are presented. The aim of this paper is to present an analytical investigation about the mathematical relationship between sets of blocks of ultimate pits generated by each of these approaches in an ore body. This investigation is in fact the mathematical proof of the theorem that a discounted ultimate pit is smaller than or equal to the undiscounted pit. The results show that the discounted pit is always a subset of the undiscounted pit.
EN
We study the joint distribution of tax payments according to a loss-carry-forward scheme and capital injections in a Lévy risk model, and provide a transparent expression for the corresponding transform in terms of the scale function. This allows us to identify the net present value of capital injections in such a model, complementing the one for tax found in our paper [3]. We also apply the result to the situation when injections may be stopped at a constant rate, and in this case an explicit formula for the net present value of taxes and injections is given.
EN
Management of investment projects incorporates phases of pre-investment, investment and utilisation. A well-conducted pre-investment and investment phases reduce the risk of problems that might occur in the utilisation phase, but cannot be eliminated entirely, as the development of internal and external assumptions may not be consistent with the plan. Therefore, even in the utilisation phase, it is necessary to analyse the economic results actually achieved with planned one. The article presents application of the deviation analysis method in the utilisation phase of the assessed investment project. Net Present Value (NPV) deviation analysis is focused on the EBITDA indicator and supplemented by specifying the causes of deviations. The results of the study show that deviations of NPV are caused mainly by lowering the production volume of both products and by a decrease in variable costs per unit. The presented measures lead to the reduction in the probability of the deviations occurrence.
PL
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi obejmuje etapy: przedinwestycyjny, inwestycjny i wykorzystania. Dobrze prowadzone fazy przedinwestycyjne i inwestycyjne zmniejszają ryzyko pojawienia się problemów, które mogą wystąpić w fazie wykorzystania. Nie można ich jednak całkowicie wyeliminować, ponieważ rozwój wewnętrznych i zewnętrznych założeń może nie być zgodny z planem. Dlatego też, nawet w fazie wykorzystania, konieczne jest dokonanie porównania wyników ekonomicznych faktycznie osiągniętych z planowanymi. W artykule przedstawiono zastosowanie metody analizy odchylenia w fazie wykorzystania projektu inwestycyjnego. Analiza odchylenia wartości bieżącej netto (NPV) koncentruje się na wskaźniku EBITDA i uzupełniona jest poprzez określenie przyczyn odchyleń. Wyniki badania wskazują, że odchylenia wartości bieżącej netto spowodowane są głównie przez obniżenie wielkości produkcji obu produktów i zmniejszenie kosztów zmiennych na jednostkę. Prezentowane działania prowadzą do zmniejszenia prawdopodobieństwa występowania odchyleń.
EN
Sustainable mining management is increasingly seen as an important issue in achieving a social license to operate for mining companies. This study describes the life cycle cost (LCC) analysis and environmental valuation for several coal mine tailings management scenarios. The economic feasibility of six different options was assessed using the Net Present Value (NPV) and Benefit-Cost Analysis (BCA) methods. These options were belt press (OPT 1), tailings paste (OPT 2), thickened tailings (OPT 3), and OPT 1 with technology improvement and renewable energy sources (OPT 1A-C). The results revealed that OPT 1A (belt press technology with stack cell flotation) was the first preference in terms of LCC while OPT 1C (belt press technology with stack cell flotation and 10% wind energy) generated the highest benefits value (BCA) compared to the other options. The LCC and BCA components and the volume of GHG emissions were used to determine the best option. Normalization of these three elements resulted in the selection of Option 1C as being the most cost-effective option.
EN
Profitable exploitation of mineralised material from the earth’s crust is a complex and difficult task that depends on a comprehensive planning process. Answering the question of how to plan production depends on the geometry of the deposit, as well as the concentration, distribution, and type of minerals in it. The complex nature of mineral deposits largely determines the method of exploitation and profitability of mining operations. In addition to unit operating costs and metal prices, the optimal recovery of and achievement of maximum profit from deposits of sulphide-oxide ores also depend, to a significant extent, on the level of technological recovery achieved in the ore processing procedure. Therefore, in defining a long-term development strategy for open pits, special attention must be paid to the selection of an optimal procedure for ore processing in order to achieve the main objective: maximising the Net Present Value (NPV). The effect of using two different processes, flotation processing and hydrometallurgical methods (bioleaching acid leaching), on determining the ultimate pit is shown in the case of the Kraku Bugaresku-Cementacija sulphide-oxide ore deposit in eastern Serbia. Analysis shows that the application of hydrometallurgical methods of processing sulphide-oxide ore achieved an increase in NPV of 20.42%.
PL
Przynosząca zyski eksploatacja kopalin wydobywanych ze skorupy ziemskiej jest zadaniem złożonym i trudnym, wymagającym całościowego planowania. Aby określić w jaki sposób zaplanować prace wydobywcze, należy uwzględnić geometrię złoża, a także rozkład, koncentrację i rodzaj zawartych w złożu minerałów. Złożony charakter złóż minerałów w dużej mierze determinuje wybór metod wydobycia oraz poziom zysków. Obok jednostkowych kosztów produkcji oraz cen metali, optymalna eksploatacja złóż rud siarczkowych i osiągniecie maksymalnych zysków w dużej mierze zależą także od zastosowanych technologii uzyskiwania metalu z rud. Przy definiowaniu długoterminowej strategii wydobycia rud w kopalni odkrywkowej uwzględnić także należy wybór optymalnej metody obróbki rud w celu uzyskania założonego celu: maksymalizacji wartości bieżącej netto (NPV – Net Present Value). Wykorzystanie dwóch procesów: flotacji oraz metod hydro-metalurgicznych (bio-wypłukiwanie, ługowanie) przedstawiono dla rozważanego przypadku kopalni odkrywkowej rudy siarczkowej eksploatującej złoże w regionie Kraku-Bugaresku-Cementacija we wschodniej Serbii. Analizy wskazały, że zastosowanie metod hydro-metalurgicznych zapewnia wzrost wartości bieżącej netto o 20.42%.
7
Content available Flexible designing of large sports complex
EN
The article presents the ideas of flexible design in the construction sector. Flexibility in the construction sector was discussed and defined between typical and flexible approaches to design. The idea applied during the economic effectiveness analysis of construction projects was introduced. The issue of flexibility was discussed based on the example of construction of a sports facility - The National Stadium in Warsaw. An effectiveness analysis was applied for variant solutions.
PL
Podjęta w artykule tematyka ma na celu ukazanie zagadnienia, jakim jest elastyczne projektowanie w budownictwie. Podczas projektowania obiektów budowlanych należy uwzględnić współdziałanie ze sobą różnych systemów oraz gotowość do zmian w cyklu życia obiektu. Szybki postęp technologiczny i turbulentnie zmienne otoczenie są czynnikami, które generują znaczne trudności w projektowaniu obiektów budowlanych, a zwłaszcza obiektów przestrzeni publicznej, w tym wielkogabarytowych obiektów sportowych. Istotnym zagadnieniem jest możliwość przygotowania projektu przedsięwzięcia z uwzględnieniem gotowości do zmian w cyklu jego życia. To właśnie elastyczność w projektowaniu daje szansę dostosowania do możliwych zmian.
PL
W pracy przygotowano analizę opłacalności inwestycji polegającej na zakupie pojazdów autobusowych zasilanych gazem LNG przez przedsiębiorstwo X. W artykule uzasadniono podjęcie danego tematu pracy, przyjęto założenia, które będą podstawą obliczeń. Przytoczono wytyczne dyrektywy 2009/33/WE. W kolejnym rozdziale dokonano analizy opłacalności stosowania silników zasilanych LNG w autobusach miejskich. Metodyka obliczenia opłacalności opierać się będzie na LCC (Life Cycle Costs). Sposób wyznaczania opłacalności inwestycji opierać się będzie na metodzie NPV (Net Present Value). W celu wyznaczenia minimalnego okresu trwania inwestycji posłużona się metodą DPP (Discounted Payback Period) czyli zdyskontowany okres zwrotu nakładów inwestycyjnych. Uwzględniając przyjęte założenia i uproszczenia, próba ta pozwala stwierdzić, że inwestycja w autobusy LNG jest słuszna i bieżące monitorowanie kosztów obsługi pozwoli na bardzo dokładną analizę w przyszłości.
EN
This article was prepared analysis of the profitability of investment involving the purchase of buses fueled with LNG by company X. The article was justified to take the topic of work, assumptions that are the basis for calculations. Quoted provisions of Directive 2009/33 / EC. The next chapter analyzes the viability of the use of LNG-fueled engines in city buses. Methods of calculation based on the cost-effectiveness of LCC (Life Cycle Costs). Method of determining the profitability of investments is based on the method of NPV (Net Present Value). In order to determine the minimum duration of the investment posłużona the DPP method (Discounted Payback Period). Taking into account the assumptions and simplifications, this test shows that investment in LNG buses is correct and current monitoring service costs allow for a very precise analysis in the future.
9
Content available remote Flexible designing of a road infrastructure example
EN
The paper presents the idea of flexible design in the construction sector. Guidelines of the evaluation of a road infrastructure were discussed based on JASPERS Blue Book. An idea of how to proceed is presented through infrastructure projects concerned with economic efficiency analysis using a flexible approach. Moreover, the issue of flexibility is presented using the POZNAN BY-PASS A2 as the example of infrastructure, to which efficiency analysis was applied to variant solutions.
PL
W artykule przedstawiono idee elastycznego projektowania w budownictwie. Omówiono wytyczne oceny infrastruktury drogowej na podstawie Niebieskiej Księgi JASPERS. Pokazano ideę postępowania podczas analizy efektywności ekonomicznej przedsięwzięć infrastrukturalnych z uwzględnieniem podejścia elastycznego. Zagadnienie elastyczności zostało omówione na przykładzie budowy obwodnicy miasta Poznania POZNAN BY-PASS A2, w którym zastosowano analizę efektywności dla rozwiązań wariantowych.
10
Content available remote Fuzzy calculus with applications
EN
The aim of the article is presenting the current state of ordered fuzzy numbers development. New model of fuzzy number was invented in 2002 to overcome drawbacks of classical (convex) fuzzy numbers. Two problems of management accounting are considered. The first relates to the management of supply and determining the optimal size of a delivery from outside, which minimize total costs, when unit costs of delivery and storage are fuzzy. The second problem is related to determination of Internal Rate of Return (IRR) for investments in which the value of cash flow are not specified accurately.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju modelu skierowanych liczb rozmytych oraz pokazanie ich zastosowań. Nowy model liczb rozmytych powstał w 2002 r. w celu wyeliminowania problemów związanych z klasycznymi (wypukłymi) liczbami rozmytymi. Rozważane są dwa problemy z rachunkowości zarządczej. Pierwszy dotyczy zarządzania zapasami i wyznaczania optymalnej wielkości jednej dostawy z zewnątrz minimalizującej całkowite koszty przy zadanych rozmytych jednostkowych kosztach dostawy i magazynowania. Problem drugi polega na wyznaczaniu wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) dla inwestycji, w których wartości przepływów gotówkowych nie są dokładnie określone.
EN
Aim of the paper is to propose a new tool for a decision supporting system concerning the financial project evaluation. It is based on the determination of the internal rate of return (IRR) of a investment project in which all expenditure and anticipated incomes are vague, and described by Ordered Fuzzy Numbers (OFNs). It means that the probabilistic approach is neglected in this paper and the use of the well developed arithmetics of OFNs is made to find a positive fuzzy root of a fuzzy polynomial representing the fuzzy net present value of the project. Since in the space of OFNs a partial order relation is defined together with a number of defuzzification functionals, the authors can construct a decision support system for investors helping them in acceptance procedure of most profitable investment projects.
12
Content available remote Wybrane zagadnienia efektywności pomp ciepła w energetyce cieplnej
PL
W opracowaniu wybrane zagadnienia efektywności pomp ciepła w energetyce cieplnej zaprezentowano podział i wykorzystanie pomp ciepła. Przedstawiono ekonomiczną efektywność układów ogrzewania z pompą ciepła. Omówiono zastosowanie pomp ciepła do hybrydowego układu ogrzewania. W pracy uwzględniono występujące możliwości technologiczno-techniczne pompy ciepła. Scharakteryzowano dane techniczne wybranej pompy ciepła.
EN
The work concerns the selected aspects of heat pumps effectiveness in the thermal industry; it presents the classification and use of heat pumps. It shows the efficiency of heating systems with heat pumps and describes the use of heat pumps in hybrid heating systems. The work considers the existing technological and technical opportunities of the PC Stiebel Eltron heat pump. The work presents the technical parameters of the selected heat pump.
EN
The block economic value (BEV) is one of the most important parameters in mine evaluation. This parameter can affect significant factors such as mining sequence, final pit limit and net present value. Nowadays, the aim of open pit mine planning is to define optimum pit limits and an optimum life of mine production scheduling that maximizes the pit value under some technical and operational constraints. Therefore, it is necessary to calculate the block economic value at the first stage of the mine planning process, correctly. Unrealistic block economic value estimation may cause the mining project managers to make the wrong decision and thus may impose inexpiable losses to the project. The effective parameters such as metal price, operating cost, grade and so forth are always assumed certain in the conventional methods of BEV calculation. While, obviously, these parameters have uncertain nature. Therefore, usually, the conventional methods results are far from reality. In order to solve this problem, a new technique is used base on an invented binomial tree which is developed in this research. This method can calculate the BEV and project NPV under economic uncertainty. In this paper, the BEV and project NPV were initially determined using Whittle formula based on certain economic parameters and a multivariate binomial tree based on the economic uncertainties such as the metal price and cost uncertainties. Finally the results were compared. It is concluded that applying the metal price and cost uncertainties causes the calculated block economic value and net present value to be more realistic than certain conditions.
PL
Wskaźnik rentowności jest jednym z najważniejszych parametrów przy ocenie ekonomicznej kopalni. Parametr może warunkować kolejne czynniki, takie jak kolejność prowadzenia wybierania, określenie limitu wybierania oraz wartość bieżąca netto. W chwili obecnej celem planowania działalności kopalni odkrywkowej jest zdefiniowanie optymalnych granic odkrywki i optymalnego cyklu produkcyjnego zakładu, tak by maksymalnie zwiększyć wartość odkrywki z uwzględnieniem ograniczeń narzuconych przez uwarunkowania techniczne i ruchowe. Dlatego też konieczne jest określenie wskaźnika rentowności już w początkowych etapach planowania działalności kopalni. Nierealistyczne wyliczenia rentowności prowadzić mogą do podejmowania złych decyzji, co pociągnie za sobą straty przedsiębiorstwa. Niektóre parametry, takie jak cena metali, koszty działania, zawartość metalu w rudzie uważane są za parametry pewne w tradycyjnych metodach określania rentowności, podczas gdy w rzeczywistości parametry te zawierają pewien element niepewności. Dlatego też częstokroć wyniki uzyskane przy użyciu metod tradycyjnych znacznie odbiegają od rzeczywistości. W celu rozwiązania tego problemu, opracowano nową metodę wykorzystującą drzewa dwumianowe. Metoda ta umożliwia obliczania wskaźnika rentowności i wartości bieżącej netto w warunkach niepewności. W pracy określono najpierw wskaźnik rentowności i prognozowaną wartość bieżącą netto w oparciu o wzór Whittle’a, bazujący na pewnych parametrach ekonomicznych oraz przy użyciu diagramu wielu zmiennych z uwzględnieniem niepewności warunków ekonomicznych, takich jak ceny metali czy koszty wydobycia. Porównano wyniki uzyskane w oparciu o obydwie metody. Stwierdzono, że przyjęcie cen metali i kosztów wydobycia jako wielkości niepewnych przy obliczaniu wskaźników rentowności i wartości bieżącej netto daje bardziej realistyczne wyniki niż gdy parametry te przyjmowane są jako pewne.
EN
This article presents an assessment of the profitability of replacing a fixed asset currently operated or using better consumables for it. These considerations are illustrated with the example of the Ore Concentration Plant of KGHM SA. In order to properly conduct the valuation using the NPV method, cash flows must be correctly determined and the results obtained must be properly interpreted. This article is divided into four parts: an introduction, a presentation of the analysis method, a calculation example and a summary. The chapter dealing with the analysis methodology presents the general assumptions for conducting analyses aimed at determining the profitability of investing in a new fixed asset. It should be noted here that when the appropriate investment profitability analysis is prepared, the proposed method represents only a part of the entire economic analysis. The third part, namely the calculation example, presents the practical approach to the discussed profitability of replacing a fixed asset with a new one or employing new consumables for the one currently used.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony ocenie opłacalności wymiany eksploatowanego środka trwałego bądź zastosowania do obecnie używanego lepszych materiałów eksploatacyjnych. Planowane rozważania zostały przedstawione na przykładzie Zakładu Wzbogacania Rudy KGHM SA. Aby można było właściwie przeprowadzić wycenę przy wykorzystaniu metody NPV, należy poprawnie skonstruować przepływy pieniężne oraz dokonać poprawnej interpretacji otrzymanych wyników. Zaprezentowany artykuł składa się z czterech części: wstępu, prezentacji metodologii przeprowadzenia analizy, przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. W rozdziale poświęconym metodologii przeprowadzenia analizy przedstawiono ogólne założenia do przeprowadzenia badań związanych z określeniem opłacalności inwestycji w nowy środek trwały. W miejscu tym należy nadmienić, iż przy konstruowaniu właściwej analizy opłacalności inwestycji, zaprezentowana metoda stanowi jedynie część całego opracowania analizy ekonomicznej. W części trzeciej, będącej przykładem obliczeniowym, przedstawiono praktyczne podejście do omawianej opłacalności wymiany środka trwałego na nowy bądź też zastosowanie do obecnie używanego nowych materiałów eksploatacyjnych.
15
Content available remote Strefa zwiększonego ryzyka inwestycyjnego w wycenie inwestycji górniczych
PL
W artykule omówiono wycenę inwestycji zawierającej poziom zwiększonego ryzyka w kontekście przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo górnicze. W celu pełniejszej oceny ryzyka, autor proponuje wprowadzenie modyfikacji w jednej z powszechnie wykorzystywanych metod wyceny inwestycji, a mianowicie w metodzie opartej na wskaźniku NPV (Net Present Value). Jej celem jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka inwestycyjnego w ramach zmiennych makroekonomicznych, na które inwestor nie ma wpływu, a do których zaliczono cenę miedzi, srebra i złota w kontekście wydobycia i przerobu rudy miedzi, jak i cenę waluty rozliczeniowej, czyli dolara amerykańskiego. Modyfikacja ta polega na uwzględnieniu kosztów zabezpieczenia finansowego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego i wyznaczeniu tzw. strefy bezpieczeństwa, informującej o zbyt wysokim ryzyku, a tym samym sugerującej, iż nie powinno się podejmować działań zmierzających w kierunku realizacji planowanej inwestycji.
EN
In the article the valuation of an investment comprising the level of increased risk in the context of undertakings realised through the mine has been discussed. Aiming at a more complete risk assessment, the author proposes to introduce modifications into one of commonly used investment valuation methods, namely into the method based on the NPV (Net Present Value) index. Its objective is first of all the reduction of the investment risk in the framework of macroeconomic variables, on which the investor has no influence, and among which the price of copper, silver and gold in the context of output and processing of copper ore as well as the price of the settlement currency, i.e. US dollar, were counted. This modification consists in taking into account the costs of financial security of investment undertaking realisation and determination of the so-called safety zone, informing about too high risk, and thus suggesting that actions aiming towards the realisation of the planned investment should not been undertaken.
EN
In this article, a new method of risk mapping for duplicable enterprises (including business projects.) using Monte Carlo Simulation is presented. Proposed risk measure is concerning only financial dimension of risk, especially analyzing deviations from presumptive (ideal) model of an investments return. Main essence of the method is the definition of the project in form of a process including separate tasks combined into the process-chain, and possible deviations for each task. Input data was delivered basing on experts knowledge, who described real investment, in which they were involved, focusing on deviations they've observed for each task. Basing on input data stochastic algorithm has been used to generate a population of processes, which were the foundation for financial risk assessment of the process. This approach allowed to estimate financial attractiveness of the project basing on assumed parameters. By rejecting projects influence from its environment, knowledge about the source of deviation has been skipped, treated as irrelevant. This approach is similar to scoring systems used in banking industry within credit/loan decision making. Described method allows to perform objective and aggregated investment verification, which may significantly help within management decisions.
17
Content available remote Evaluation of economic effectiveness of the nuclear power plant
EN
The article presents the results of the research on the economic efficiency of the electricity generation in a nuclear energy plant. The costs of the electricity generation were compared with the particular reference to the nuclear energy plant, coal plant and gas plant. The analysis was performed using the following methods: the Net Present Value NVP, the Rate of Net Present Value NPVR, the Internal Rate of Return IRR as well as the Simple Payback (SPB) and the Discounted Payback (DPB). In order to carry out a multi-variant simulation study of the economic efficiency indexes, the statement of cash flows has been used, taking into particular consideration the discount account terms. Additionally the sensitivity analysis has been made, basing on the dimensionless sensitivity ratio with reference to the investment, operational and financial factors.
EN
Purpose: This paper presents the eco-efficiency methodology and application of eco-efficiency analysis for the chosen polyolefins production. The article presents also main tools of eco-efficiency analysis: Life Cycle Assessment (LCA) and Net Present Value (NPV). Design/methodology/approach: On the basis of LCA and NPV of high density polyethylene (HDPE) and low density polyethylene (LDPE) production, eco-efficiency analysis is conducted. Findings: In this article environmental and economic performance of the chosen polyolefins production was presented. The basis phases of eco-efficiency methodology also presented. Research limitations/implications: Eco-efficiency analysis allows economic and environmental assessment of products or/and technology. Taking into account economic and environmental aspects enables designing and the production of the most eco- efficiency product. Practical implications: Eco-efficiency analysis allows economic and environmental assessment of products or/and technology. Taking into account economic and environmental aspects enables designing and the production of the most eco-efficiency product. Originality/value: The paper presents eco-efficiency analysis as a new approach to products assessment. The eco-efficiency possibility is valuable for designers and manufacturers to design the most eco-efficiency product or technology.
19
PL
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę wartości bieżącej netto i pochodnych wskaźników w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych. Wskazano założenia, kryteria oceny i związane z nimi zalety i wady metod, których uwzględnienie jest niezbędne do podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej.
EN
Assumptions, decision criteria, strengths and weaknesses of net present value and associated methods for capital investment economic evaluation were presented and their importance in making optimal investment decisions was analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.