Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawozy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Wpływ antyzbrylaczy na nawozy saletrzane
PL
Azotan amonu stanowi główny składnik produkcji nawozów saletrzanych. Najbardziej niepożądanym zjawiskiem, jakim ulegają nawozy na bazie azotanu amonu, jest zbrylanie. Powoduje ono zmianę właściwości użytkowych nawozów, a to przyczynia się do strat materiałowych oraz dodatkowych, niepotrzebnych kosztów zarówno u producenta, jak i końcowego odbiorcy. Skłonność nawozu do zbrylania wynika z jego składu chemicznego, metody wytwarzania oraz warunków jego przechowywania. Obecnie najczęściej stosowanym i najskuteczniejszym sposobem ograniczającym zjawisko zbrylania jest natryskiwanie gotowego produktu (w postaci granul) substancją zapobiegającą zjawisku zbrylania, popularnie nazywaną antyzbrylaczem. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu oraz skuteczności działania różnych dostępnych na rynku antyzbrylaczy na właściwości nawozów saletrzanych. W pracy zaproponowano metodę oceny skuteczności działania antyzbrylaczy, umożliwiającą skuteczny dobór substancji antyzbrylającej dla różnego rodzaju nawozów.
EN
Ammonium nitrate is the main component of ammonium nitrate fertilizers. The most undesirable phenomenon that fertilizers based on ammonium nitrate undergo is the caking phenomenon. It changes the usable properties of fertilizers and this contributes to material losses and additional unnecessary costs. The tendency of the caking fertilizer results from its chemical composition, production method and storage conditions. The most frequently used and the most effective method reducing the caking phenomenon is spraying the finished product (in the form of granules) with an anti-caking agent. The aim of this study was to evaluate the impact and effectiveness of the various anti-caking agents available on the market for ammonium nitrate fertilizers. The paper proposes a method for assessing the effectiveness of anti-caking agents, which enables effective selection of anti-caking agent for various types of fertilizers. Therefore, this article is useful for scientists dealing with limiting the phenomenon of agglomeration of fertilizers.
PL
W artykule scharakteryzowano odpady organiczne i nieorganiczne w aspekcie ich przydatności do wykorzystania rolniczego. Przedstawiono źródła powstawania odpadów i sposoby ich przetwarzania na nawozy. Omówiono poszczególne technologie przetwórcze oraz ich zalety i wady. Wskazano, że bezpośrednie stosowanie wielu rodzajów odpadów do nawożenia gleb jest kłopotliwe ze względu na ich niekorzystne właściwości fizyczno-chemiczne, a także nierównomierną zawartość materii organicznej oraz składników pokarmowych. Stwierdzono, że najbardziej korzystną technologią produkcji nawozów z odpadów jest przetworzenie ich w formie granul lub peletu. W efekcie nawożenia gleb nawozami wytworzonymi z odpadów możliwe jest uzyskanie znaczącej poprawy właściwości fizycznych i chemicznych gleb uprawnych przejawiającej się wzrostem odczynu gleb kwaśnych, wzrostem zawartości substancji organicznej, zwiększeniem zawartości frakcji ilastych w glebie, a także wzrostem przyswajalnych dla roślin form makro i mikroelementów.
EN
In the article we characterized organic and inorganic wastes in terms of their suitability for agricultural use. The sources of waste formation and methods of their processing into fertilizers are presented. Individual processing technologies and their advantages and disadvantages are discussed. It was pointed out that direct application of many types of waste for soil fertilization is problematic due to their unfavorable physical and chemical properties as well as uneven organic matter and nutrient content. It was found that the most advantageous technology for the production of fertilizers from waste is their processing in the form of granules or pellets. As a result of fertilizing soils with wastes produced from wastes, it is possible to achieve significant improvement of physical and chemical properties of arable soils, increasing the pH of organic matter, increasing clay content in the soil, and increasing the macro and micronutrients available to plants.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia badań agrochemicznych w oparciu o praktyczne doświadczenia prowadzone na terenie istniejących w Polsce stacji chemiczno-rolniczych. Przedstawiono wyniki prowadzonych badań gleb użytkowanych rolniczo w latach 1955-2017. Badania gleby prowadzi się na potrzeby doradztwa w zakresie stosowania nawozów w gospodarstwach rolnych w celu intensyfikacji produkcji roślinnej. Wyniki tych badań służą także do opracowania map odczynu i zasobności gleby w przyswajalne formy P, K i Mg, które systematyczne publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Efektem prac jest określenie stanu zanieczyszczenia gleb użytków rolnych metalami ciężkimi i wyznaczenie klas zagrożeń tymi pierwiastkami w uprawie roślin. Stwierdzono ponadto podwyższone zawartości siarki w glebach Polski oraz wyznaczono strefy zagrożeń tym składnikiem. Oznaczono także stężenia fosforu, żelaza i glinu co pozwoliło na wyznaczenie wskaźnika stanu fosforowego gleby, który charakteryzuje stopień wysycenia gleby albo jej zdolności sorpcyjnych. Przedstawione prace przynoszą efekty zmniejszenia wpływu działalności rolniczej na środowisko, w połączniu z poprawą jakości produkowanej żywności.
EN
The article presents the problems of agrochemical research based on practical experience conducted in the existing chemical and agricultural stations in Poland. The results of research on soils used for agriculture in the years 1955-2017 are presented. Soil testing is carried out for the needs of advising on the use of fertilizers on farms in order to intensify plant production. The results of this research are also used to develop maps of pH and abundance of soil in absorbable forms P, K and Mg, which are systematically published in the statistical yearbooks of the Central Statistical Office. The result is to determine the state of contamination of agricultural soils with heavy metals and to determine the hazard classes for these elements in the cultivation of plants. In addition, increased sulfur content in Poland’s soils was found and hazard zones were identified for this constituent. The concentrations of phosphorus, iron and aluminum were also determined, which allowed to limit the soil phosphorus indicator, which is characterized by soil saturation or sorption capacity. The presented works takes of reducing the impact of agricultural activity on the environment, in connection with the improvement of the quality of produced food.
EN
The aim of the study was to determine the effect of increasing doses of cobalt (0, 20, 40, 80, 160, 320 mg/kg d.m. of soil) on the total content of trace elements in soil after application of manure, clay, charcoal, zeolite and calcium oxide. The neutralizing substances were applied at 2% of the soil weight, and calcium oxide at a dose corresponding to one hydrolytic acidity. The content of the cobalt, cadmium, lead, chromium, nickel, zinc, copper, manganese and iron was determined in soil. The contamination of soil with cobalt and the application of neutralizing substances had significant effects on the total content of trace elements in soil In the series without substances, the soil contamination with cobalt increased the content of cobalt, lead, chromium, nickel and zinc in soil. All the neutralizing substances reduced the content of cobalt, manganese and iron in soil. The highest decrease in the cobalt content was observed in the series with manure, whereas the highest decrease in zinc occurred after addition of charcoal. The decrease in the content of the other metals (except nickel and lead) was observed in the pots with CaO and zeolite. The effect of other neutralizing substances depended on the trace element.
EN
Ammonium nitrate is the primary component used in the production of ammonium nitrate fertilizers. However, it has certain undesirable physicochemical properties such as hygroscopicity and phase transition at room temperature, which results in an undesirable phenomenon of caking. Caking changes the properties of the fertilizer thereby contributing to material loss. This, in turn, causes economic losses to both the manufacturer and the end-user. Anticaking agents are currently the most effective way to prevent fertilizers from caking. Finished granules of fertilizer are sprayed with anticaking agents in appropriate quantities, depending on the type of fertilizer and the anticaking agent. Therefore, in this study, we aimed to evaluate the effectiveness of commercial anticaking agents for use with ammonium nitrate fertilizers (Salmag® and ZAKsan®) and to evaluate the compressive strength of fertilizer granules coated with the anticaking agent. We evaluated a method to test the effectiveness of anticaking agents, which enables the effective selection of appropriate anticaking agents for various types of fertilizers.
PL
Azotan amonu to główny związek do produkcji nawozów saletrzanych. Azotan amonu posiada jednak pewne właściwości fizykochemiczne takie jak: higroskopijność, rozpuszczalność w wodzie czy zachodzące w nim przemiany fazowe, które wpływają na to, że nawozy saletrzane ulegają niepożądanemu zjawisku zbrylania. Skutkuje to zmianą właściwości użytkowych nawozów i przyczynia się do strat materiałowych. To z kolei prowadzi do dodatkowych, niepotrzebnych kosztów zarówno u producenta, jak i końcowego odbiorcy. Antyzbrylacze są obecnie najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania zbrylaniu nawozów. Gotowe granule nawozu natryskuje się antyzbrylaczami w odpowiedniej ilości w zależności od typu nawozu jak i od konkretnego antyzbrylacza. Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności przeciwdziałania zbrylaniu sześciu handlowych antyzbrylaczy dla nawozów saletrzanych (Salmag® i ZAKsan®) oraz ocena odporności na ściskanie granul badanych nawozów pokrytych testowanymi antyzbrylaczami. W pracy przedstawiono metodę oceny skuteczności przeciwdziałania zbrylaniu nawozów, która umożliwia skuteczny dobór odpowiednich antyzbrylaczy dla różnych typów nawozów.
EN
In the era of renewable energy development, one of the most important problems is the utilisation of residues of production of the so-called clean energy. In the case of biogas plants, the problem is the utilisation of waste after the anaerobic methane fermentation process of the organic substrate. One of the ways to use it is to produce organic and mineral fertilisers. However, the fertiliser plant may be exposed to a number of threats that may prevent its functioning. To avoid this, the factors that carry the risk need to be identified. The purpose of the article is to identify external risk factors for a fertiliser plant based on digestate. The following types of risk were identified as a result of the research: risk of supplying fertiliser components of inadequate quality; risk of non-compliance with deadlines for the delivery of raw materials or their total absence; risk of the presence of eggs of parasites and pathogenic bacteria in fertiliser; price risk; cyclical risk; risk of competition; currency, credit and interest rate risk.
PL
Dokonano oceny wpływu niezbilansowanego nawożenia mineralnego na zawartość sodu i chloru w roślinach uprawnych. Badania oparto na czteroletnich doświadczeniach polowych przeprowadzonych na glebie ciężkiej należącej do II klasy bonitacyjnej. W ramach eksperymentu przygotowano i przeanalizowano 5 zestawów nawozowych. Zawartość Na i Cl oznaczono metodą ASA. Stwierdzono istotne różnice w zawartości badanych pierwiastków pod wpływem czynników doświadczalnych. Brak azotu, magnezu, potasu lub siarki w nawożeniu powodował w większości obiektów zmniejszenie zawartości sodu. Brak potasu wiązał się ze spadkiem zawartości sodu oraz chloru w większości roślin testowych, a pominięcie siarki powodowało odwrotną zależność. Lata badań istotnie wpływały na zawartość obu pierwiastków w roślinach, ale wpływ ten nie był jednoznacznie ukierunkowany.
EN
Five field expts. with winter, rape winter wheat, spring barley and sugar beet were carried out in 2005–2007 after application of complex N, P, K, Mg and S-contg. fertilizers to det. the accumulation of the fertilizers did not contain N, Mg, K or S, the content of Na was low. The low Cl and Na contents were obsd. when the fertilizer did not contain K (except for barley). An increased content of Cl was found when the fertilizer did not contain S.
8
Content available remote Efektywność nawożenia oraz wykorzystania azotu i siarki przez żyto jare
PL
Eksperyment polowy (2009-2011) przeprowadzono w południowo-wschodniej Polsce, na glebie średniej brunatnej dystroficznej typowej (BDt) (Cambisols, WRB 2014). Eksperyment obejmował nawożenie N do 90 kg/ha oraz nawożenie S 40 kg/ha. Największą efektywność agronomiczną i fizjologiczną azotu i siarki oraz wykorzystanie obu składników odnotowano dla obiektu, w którym stosowano N w dawce 60 kg/ha wraz z dodatkiem S 40 kg/ha.
EN
A field exp. (2009-2011) was conducted in south-eastern Poland on Cambisols soil. The exp. included fertilization with N up to 90 kg/ha and with S 40 kg/ha. The highest agronomic and physiol. efficiencies of N and S utilization were noted for the object where N was used at a dose 60 kg/ha with addn. of S 40 kg/ha.
PL
Na podstawie doświadczenia polowego oceniono oddziaływanie zlokalizowanego nawożenia nawozem wieloskładnikowym NPS(M) aplikowanym łącznie z siewem nasion na bilans i zawartość składników pokarmowych w glebie. Stwierdzono, że podwyższenie dawek azotu i aplikacja nawozu NPS(M) wpływały na zwiększenie pobrania azotu i fosforu przez kukurydzę, prowadząc do obniżenia ich bilansu brutto. Nawożenie w niewielkim stopniu różnicowało saldo bilansu potasu i jego zawartość w glebie.
EN
Haplic Luvisol was fertilized with urea, superphosphate and an exptl. NPS(M) fertilizer and used for growing maize in field expts. to det. the balance of nutrients in agroecosystem. The increase in N doses and NPS(M) application resulted in rises of N and P uptake. K was accumulated in the soil.
PL
Azotan amonu wykorzystywany jest w produkcji nawozów oraz materiałów wybuchowych. Jego silnie egzotermiczny rozkład był przyczyną licznych wypadków, które miały miejsce w ostatnim stuleciu. Zdefiniowano wiele substancji chemicznych, które mają wpływ na rozkład azotanu amonu. Chlorki opisywane są jako czynnik przyspieszający, natomiast siarczany jako spowalniający. Z uwagi na występowanie mieszanin azotanu amonu oraz chlorku potasu w formie nawozów wieloskładnikowych niezbędne jest zbadanie stabilizującego wpływu siarczanu potasu, który może być stosowany jako dodatek nawozowy. Celem wykonanych analiz było zbadanie zachodzących w mieszaninach przemian fizykochemicznych z uwzględnieniem niebezpiecznego rozkładu azotanowego dodatku nawozowego. Porównano wyniki otrzymane w trakcie analizy mieszanin azotanu amonu, chlorku potasu oraz siarczanu potasu w różnych proporcjach. Analizy wykonano z wykorzystaniem różnicowej analizy termicznej sprzężonej z termograwimetrią (DTA-TG). Otrzymane wyniki pomogą w stwierdzeniu, czy nawozy wieloskładnikowe na bazie azotanu amonu mogą zawierać chlorki, jeżeli w układzie obecne są dodatkowo substancje stabilizujące egzotermiczny rozkład. Przeprowadzone analizy pozwolą również na wykonywanie dalszych badań w celu znalezienia optymalnych dodatków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie stosowania tego typu nawozów.
EN
Ammonium nitrate is used in the production of fertilizers and explosives. Its highly exothermic decomposition has caused numerous incidents that took place during the last century. There are some chemical compounds that can affect the decomposition of ammonium nitrate. Chlorides are described as an accelerating factor and sulphates are known to inhibit the exothermic reaction. Due to the presence of mixtures of ammonium nitrate and potassium chloride in the form of multicomponent fertilizers, it is necessary to examine the stabilizing influence of potassium sulphate, which can be used as a fertilizer additive. The aim of the study was to examine physicochemical changes, taking into account the dangerous decomposition of nitrate fertilizer additive. Results obtained from the thermal analysis of ammonium nitrate, potassium chloride and potassium sulphate mixtures of various rations were compared. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry (DTA-TG). Acquired results will help in determining whether ammonium nitrate-based fertilizers can contain chlorides in the presence of decomposition stabilizing substances. Analyses, that were carried out, should enable further research to find the optimal additives that could ensure the safe usage of aforementioned fertilizers.
EN
This work presents the results of research on the physical and chemical properties of apple pomace. Laboratory tests included the analysis of water content, sodium, potassium, calcium and magnesium cations as well as phosphorus, nitrogen and carbon. Apple pomace was obtained from two plants (A and B) producing apple juices. Both plants are located in north-eastern Poland, Podlasie province. Plant A is engaged in fruit and vegetable processing, while plant B in a fruit juice pressing. Based on the obtained results, it was found that the physical and chemical properties of apple pomace differ from each other, and the quality of the raw material, species and variety of apples as well as habitat conditions may influence it. Examining the fertilizing properties, it was found that the ratio of carbon to nitrogen (C: N) can be very diverse (from 5 to 22). However, the analysis of selected parameters indicates that apple pomace can be used for fertilizing purposes, primarily as a substrate for the production of compost.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizyko-chemicznych wytłoków jabłkowych. Badania laboratoryjne obejmowały analizę zawartości wody, kationów sodu, potasu, wapnia i magnezu oraz fosforu, azotu i węgla. Wytłoki z jabłek otrzymano z dwóch zakładów (A i B) wytwarzających soki jabłkowe. Oba zakłady zlokalizowane są w północno-wschodniej Polsce, województwo podlaskim. Zakład A zajmuje się przetwarzaniem owoców i warzyw, podczas gdy zakład B zajmuje się tłoczeniem soków owocowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że właściwości fizyczne i chemiczne wytłoków jabłkowych różnią się od siebie, a wpływ na to ma jakość surowca, rodzaj gatunek i odmiana jabłek oraz warunki siedliskowe. Badając właściwości nawozowe, stwierdzono, że stosunek węgla do azotu (C: N) może być bardzo zróżnicowany (od 5 do 22). Jednak analiza wybranych parametrów wskazuje, że wytłoki jabłkowe można wykorzystać do celów nawzowych, przede wszystkim jako substrat do produkcji kompostu.
PL
Azotan amonu jest substancją chemiczną posiadającą wiele zastosowań, między innymi w produkcji nawozów mineralnych oraz materiałów wybuchowych. Jest to substancja, której rozkład stanowi poważne zagrożenie dla otoczenia. Obecność jonów chlorkowych zdefiniowana jest jako czynnik przyspieszający rozkład azotanu amonu. Z uwagi na występowanie mieszanin azotanu amonu z chlorkiem potasu w nawozach wieloskładnikowych konieczne jest zbadanie stabilności termicznej układów zawierających oba związki. Celem wykonanych analiz było zbadanie zachodzących w mieszaninach przemian fizykochemicznych z uwzględnieniem niebezpiecznego rozkładu azotanowego dodatku nawozowego. Porównano wyniki otrzymane w trakcie analizy mieszaniny azotanu amonu oraz chlorku potasu w różnych proporcjach, a także wyniki uzyskane dla tych składników zbadanych osobno. Do przeprowadzenia analizy zachodzących w badanym układzie przemian zastosowano różnicową analizę termiczną sprzężoną z termograwimetrią (DTA-TG). Otrzymane wyniki mogą pomóc w odpowiednim komponowaniu składu nawozów zawierających azotan amonu oraz jony chlorkowe. Pozwolą one także na kontynuacje badań w celu określenia wpływu dodatku innych związków chemicznych na zbadany układ.
EN
Ammonium nitrate is a chemical compound that has many uses, including a production of mineral fertilizers or explosives. Decomposition of this substance poses a serious threat to its surroundings. Presence of chloride ions is defined as an accelerating factor for ammonium nitrate decomposition. Due to the existence of multicomponent fertilizers containing ammonium nitrate and potassium chloride, it is necessary to examine thermal stability of chemical systems comprising both compounds. The main objective of the research was to study phase transitions occurring in analyzed mixtures including dangerous decomposition of nitrate fertilizer component. Results from thermal analysis of ammonium nitrate, potassium chloride and mixtures containing both compounds in various proportions were compared. Analysis was carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry (DTA-TG). Acquired results might become helpful in formulation of an appropriate composition of fertilizers containing ammonium nitrate and chloride ions. Further research can be conducted in order to determine the effect of an addition of different chemical compounds to abovementioned systems.
EN
Sustainable fertilization is one of the most important treatments of modern agriculture. Organic agriculture with new demands on agricultural practice, seeks to restrict the use of mineral fertilizers in favor of slow-action organic fertilizers. The fertilizers which are made on the farm are particularly valuable due to their quality and the absence of costs of purchase and transport. From this point of view, the new possibilities of using an organic matter which comes from waste of the food industry or biodegradable wastes from households proves to be interesting. Due to the absence of contamination with other types of waste, it can be used for the production of a fertilizer which could be used even in organic crop production. This paper presents the results of the release dynamics of nitrogen forms from the fertilizer tablets made by covering a mixture made of spent coffee grounds (SCG) with membrane, modified by ash from the low-temperature combustion of biomass. Collagen, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, shellac, and sodium water glass were used as the test membranes, in order to slowdown of elution of the components from fertilizer. Leaching tests were performed in accordance with PN-EN-13266 norm, for 118 days at 25°C. The obtained results indicate high differences in nitrogen and organic matter leaching speed from fertilizer tablets, depending from the used membrane. A strong inhibition of the emission of components through the membrane of shellac and polyvinyl acetate was observed. Other membranes do not inhibit the release of nutrients in a long time period, but they can be used in agricultural practice as well.
PL
Przedstawiono nową technologię produkcji granulowanych nawozów azotowo-fosforowych typu USP (urea-superphosphate) umożliwiającą wytwarzanie produktu w sposób ciągły (bez konieczności dojrzewania półproduktu). W procesie zachodzi rozkład surowców fosforowych roztworem mocznika w kwasie siarkowym przy wyższej zawartości wody w układzie reakcyjnym niż w znanych dotychczas rozwiązaniach technologicznych. Przedstawiono schemat blokowy instalacji oraz zalecane parametry procesowe.
EN
An industrial process for prodn. of urea-superphosphate fertilizer was improved to be carried out in a continuous manner. Urea and raw phosphate are pulped in concd. H2SO4. The resulting sludge is granulated, dried, classified, cooled and stored.
PL
Omówiono wpływ nawozowego wykorzystania dwóch rodzajów pofermentu oraz granulatów z kompostów z frakcji stałej pofermentu na wybrane parametry gleb (pH, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, dostępnych form fosforu, potasu, magnezu, miedzi, cynku oraz manganu). Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane produkty pofermentacyjne spełniły podstawowe funkcje nawożenia poprzez istotne zwiększenie plonowania kukurydzy i utrzymanie zasobności gleb na niezmienionym lub wyższym poziomie.
EN
Two biogas prodn. plant digestates and pellets of compost from the solid fraction of the digestates were added to soils used then for growing corn. The addn. of digestates resulted in a significant increase of silage maize yield. The soils were studied for pH and N, C, P, K, Mg, Zn, Cu and Mn contents. The single application of digestates and pellets had a negligible effect on assessed soil parameters.
PL
Zbadano możliwość ograniczenia ryzyka rozkładu mieszanki wełny mineralnej z azotanem(V) amonu poprzez zastosowanie dodatku wypełniaczy węglanowych wykorzystywanych powszechnie w celu stabilizacji nawozów azotowych na bazie azotanu(V) amonu. Przedstawiono wyniki oznaczeń głównych składników wybranych minerałów węglanowych: wapnia, magnezu, żelaza oraz części nieroztwarzalnych w kwasie solnym. Na tej podstawie wyselekcjonowano wypełniacze, których następnie użyto w badaniach skuteczności stabilizacji mieszanek wełny mineralnej i azotanu(V) amonu z wykorzystaniem węglanów. Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem różnicowej analizy termicznej sprzężonej z termograwimetrią i spektrometrią mas (DTA-TG-MS). Użyta w badaniach wełna mineralna stanowiła odpad po jednorocznym cyklu uprawy pomidora. Przed sporządzeniem mieszanek wełna została wysuszona na powietrzu i rozdrobniona do frakcji o średnicy poniżej 0,40 mm.
EN
In this study it was investigated the ability to reduce the risk of the thermal decomposition of mixture of mineral wool and ammonium nitrate by applying carbonate fillers commonly used to stabilize the nitrogen fertilizers based on ammonium nitrate. Paper presents the analysis of the main components of selected carbonate minerals: calcium, magnesium, iron and compounds insoluble in hydrochloric acid. Based on it, the fillers for further tests were selected. They were used in studies on carbonates efficiency in stabilization of the mixtures of mineral wool and ammonium nitrate. Measurements were carried out using differential thermal analysis coupled with thermogravimetry and mass spectrometry (DTA-TG-MS). Used mineral wool was a waste after the annual cycle of tomato crops. Before tests, the rockwool was dried in the air and crushed to a fraction of a diameter below 0.40 m
PL
W artykule przedstawiono nową metodę zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych w wyniku ich granulacji z użyciem wapna. Wykazano, że technologia ta ma zastosowanie w szczególności dla oczyszczalni o wielkości od 2 do 15 tysięcy RLM. W świetle zaczynającego obowiązywać nowego prawa problem zagospodarowania osadów będzie dotyczył nie tylko dużych aglomeracji, lecz również niemal tysiąca małych gminnych zakładów komunalnych. W artykule wykazano, że technologie przeróbki osadów mające uzasadnienie ekonomiczne w dużych ośrodkach, mogą okazać się zbyt kosztowne dla ośrodków małych. W związku z tym tania i nieskomplikowana technicznie metoda granulacji osadów może się stać bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem problemu zagospodarowania osadów w większości polskich małych oczyszczalni. W wyniku zastosowania metody można uzyskać certyfikowany produkt gotowy do wprowadzenia na rynek.
EN
The article presents a new method of dewatered sewage sludge management by its granulation with lime additives. It has been shown that presented technology applies in particular for the WWTP meant for 2÷15 thousands PE. The new regulation concerning sludge management, that starts to oblige on 1.01.2016. makes not only the huge agglomerations but also almost thousand small municipal facilities will face significant problems in sludge management. The article shows that sludge treatment technologies economically effective in large centres, may prove too costly for small centres. Therefore a cheap and technically uncomplicated method of sludge granulation may be very attractive solution of sludge management problems in majority of Polish small WWTP. As an additional bonus - using this methods you can get a certified product ready for introducing to the market.
PL
W Polsce nie ma obecnie prawnie obowiązującej definicji biostymulatora. Jednak w obrocie handlowym znajdują się preparaty posiadające właściwości biostymulujące. Mogą być one wprowadzane na rynek na podstawie różnych przepisów. W lutym 2015 r. na rynku polskim było ok. 60 biostymulatorów zarejestrowanych jako środki ochrony roślin w grupie „regulatory wzrostu i rozwoju roślin”, ok. 20 biostymulatorów zarejestrowanych na podstawie przepisów o nawozach jako „środki wspomagające uprawę roślin” oraz nieznana liczba preparatów sprzedawanych bez rejestracji. Sposób wprowadzenia do obrotu ma znaczenie dla użytkownika. Najlepiej przebadane są zarejestrowane środki ochrony roślin, podczas gdy stosowanie produktów sprzedawanych bez rejestracji może być obarczone ryzykiem braku skuteczności, a nawet braku bezpieczeństwa.
EN
A review, with 24 refs., of com. prepns. either registered as plant protection agents and fertilizers or used without any registration.
PL
Włączenie nowej instalacji neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem do ciągu technologicznego wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych w Zakładach Azotowych Kędzierzyn (Grupa Azoty) spowodowało okresowe pogorszenie jakości produktów, przejawiające się m.in. w obniżeniu wytrzymałości granul na ściskanie oraz spadku ich odporności na szoki temperaturowe. Bezpośrednią przyczyną tych zjawisk były trudności z zapewnieniem stałości składu strumienia stopu kierowanego do węzła granulacji. W wyniku wprowadzenia zmian w pracy instalacji neutralizacji przywrócono jakość wytwarzanych produktów.
EN
After the new unit of HNO3 neutralization with NH3 was taken into operation in the granular fertilizer prodn. line, a deterioration of the product quality was obsd. as the compression strength of granules and their thermal shock resistance decreased. Effect of additives, impurities, NH4NO2 concn. and temp. on the product quality was studied to improve the prodn. process. Change of the site of H2SO4 dosing to HNO3 before neutralization resulted in restoring the product quality.
PL
Określono możliwości stosowania okrzemek jako bionawozu nowej generacji w uprawie wierzby wiciowej w warunkach zredukowanego nawożenia syntetycznego i sprawdzono potencjał użyźniania roślin poprzez dolistną aplikację Navicula sp. Wpływ bionawożenia zależał od poziomu wzbogacenia gleby w nutrienty zawarte w syntetycznym nawozie. Pozytywny wpływ okrzemek na wzrost roślin (wysokość, liczba pędów, suma ich długości, plon świeżej i suchej biomasy) był związany ze wzrostem aktywności fizjologicznej (transpiracji, fotosyntezy, przewodnictwa szparkowego, stabilności cytomembran, zawartości chlorofilu w liściach), a także aktywności enzymatycznej (fosfatazy kwaśnej i alkalicznej, RNaz oraz dehydrogenaz). Dolistna aplikacja okrzemek zwiększyła zawartość makroelementów w biomasie roślin wierzby (N, P, K) i nie wpłynęła ujemnie na wartości parametrów energetycznych (ciepło spalania w stanie analitycznym, wartość opałowa w stanie roboczym i zawartość popiołu w stanie roboczym). Okrzemki, jako nowy bionawóz w uprawie wierzby energetycznej, umożliwiają zmniejszenie stosowanych dawek nawozów sztucznych.
EN
Willow plants (Salix viminalis L.) were fertilized with a com. synthetic fertilizer (up to 1.0 g/plant) and then with watersuspended diatoms (Navicula sp.) (600 000 cells in 1 mL of water, sonification at 20 Hz for 15 min, foliar application). The use of diatoms resulted in an increase in the quantity of microelements in plants (N, P, K) but did not affect their energetic properties (heat of combustion, calorific value and ash content) in the working state. The diatoms showed perspective potential as a new generation biofertilizer in prodn. of energy willow.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.