Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawożenie organiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy wykazano zależność ewapotranspiracji rzeczywistej roślin od wielkości dawek i rodzaju stosowanych nawozów. Wielkość ewapotranspiracji określono na podstawie badań lizymetrycznych, przeprowadzonych w okresie od 1 IV 2002 r. do 31 VII 2007 r. W kolejnych latach lizymetry obsiane były mieszanką traw, kukurydzą, burakami cukrowymi, gorczycą białą, pszenżytem i rzepakiem ozimym. W celu zbadania wpływu nawożenia na wielkość infiltracji i ewapotranspiracji zastosowano wariant bez nawożenia, dwa warianty nawożenia organicznego kompostem: K1 – 10 g N•m-2 i K2 – 15 g N•m-2 oraz dwa warianty nawożenia mineralnego: NPK1 i NPK2 z równorzędnymi dawkami N w postaci saletry amonowej oraz PK w postaci superfosfatu i soli potasowej. Do obliczenia ewapotranspiracji rzeczywistej na podstawie pomiarów lizymetrycznych zastosowano wzór na infiltrację efektywną. Otrzymane wyniki wykazały, że nawożenie gleby jest czynnikiem zwiększającym ewapotranspirację rzeczywistą roślin uprawnych. Ze zwiększaniem dawek azotu występuje tendencja zwiększania się ewapotranspiracji, a wpływ na wielkość ewapotranspiracji ma nie tylko wielkość dawek azotu, ale także rodzaj nawozu, w którym zostały zastosowane. Ewapotranspiracja roślin uprawnych nawożonych kompostem była większa niż w przypadku ich nawożenia równorzędnymi dawkami nawozów w formie mineralnej.
EN
The paper shows the dependence of real evapotranspiration of plants on the dosage levels and the type of fertilizers used. The evapotranspiration volume was determined on the basis of lisimetric studies carried out between 1 April 2002 and 31 July 2007. In the following years lisimeters was sown with a mixture of grass, corn, sugar beet, yellow mustard, triticosecale and winter oilseed rape. In order to investigate the effect of fertilization on the amount of infiltration and evapotranspiration, a variant without fertilization was applied, two variants of organic fertilization with compost: K1 – 10 g N•m-2 i K2 – 15 g N•m-2 and two variants of mineral fertilization: NPK1 and NPK2 with equivalent N doses in the form of ammonium nitrate and PK in the form of superphosphate and potassium salt. For the calculation of real evapotranspiration on the basis of lisimetric measurements, an effective infiltration pattern was used. The results showed that soil fertilization was a factor that increased actual evapotranspiration from the crop area. With the increase in nitrogen doses tend to increase evapotranspiration and the effect on evapotranspiration is not only the amount of nitrogen doses, but also the type of fertilizer in which they are used. The evapotranspiration of crops fertilized with compost was greater than in the case of their fertilization with equivalent doses in mineral form of fertilizers.
EN
The aim of this paper was to evaluate production technologies in organic farms in terms of the achievement of general and specific objectives of organic farming. The research was conducted in 210 organic farms (which had undergone the conversion period) located in Warminsko-Mazurskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Zachodniopomorskie provinces. For the achievement of the objective pursued, crop rotation was evaluated in terms of maintaining good agricultural condition, and also an analysis of the level of fertilization was done and the amount of fertilizer components introduced into the soil was estimated. The amount of nutrients uptake with the yield was evaluated. The crop structure is dominated by crops that reduce erosion and supply nitrogen to the ecosystem, in other words permanent grassland and grasses with small-seed leguminous companion crops. Results of the conducted research indicate that approximately 25% of the studied organic farms carry out livestock production in the conventional system. None of the farms carries out organic livestock production. On arable lands, crop rotation was generally incorrect due to excessive amounts of cereals. Manure fertilization was not applied in the farms with crop and livestock production; the only source of biogens are animal droppings on pastures. In the studied group of organic farms, there is a real risk of permanent decrease in the amount of nutrients in soils.
PL
Celem pracy była ocena technologii produkcji w gospodarstwach ekologicznych w kontekście realizacji ogólnych i szczegółowych celów rolnictwa ekologicznego. Badania przeprowadzono w 210 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim zachodniopomorskim, które przeszły okres konwersji. W ramach realizacji założonego celu oceniono płodozmian w kontekście zachowania dobrej kultury rolnej oraz dokonano analizy poziomu nawożenia i oszacowano ilość składników nawozowych wprowadzanych do gleby. Oceniono ilość składników pokarmowych wyprowadzonych z plonem. W strukturze upraw dominują uprawy, ograniczające erozję oraz dostarczające azot do ekosystemu, czyli trwałe użytki zielone oraz trawy z wsiewkami bobowatych drobnonasiennych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że koło 25% badanych gospodarstw ekologicznych prowadzi produkcję zwierzęcą w systemie konwencjonalnym. Żadne z gospodarstw nie prowadzi ekologicznej produkcji zwierzęcej, Na ornych płodozmian był generalnie nieprawidłowy ze względu na zbyt dużą ilość zbóż. W gospodarstwach prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą nie stosowano nawożenia naturalnego, a jedynym źródłem biogenów są odchody zwierząt na terenach wypasanych. W badanej grupie gospodarstw ekologicznych istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości i składników pokarmowych w glebach.
PL
Doświadczenie założone w latach 2009-2011 miało na celu określenie wpływu nawożenia obornikiem, nawożenia organicznego w postaci międzyplonów ścierniskowych (gorczycy białej, grochu pastewnego i facelii błękitnej) oraz mikroelementów w aspekcie wskaźników zakwaszenia i żyzności gleby płowej. W pracy podjęto ponadto próbę oceny międzyplonów ścierniskowych jako alternatywy dla nawożenia naturalnego w aspekcie poprawy żyzności gleb. Po dwóch latach prowadzenia doświadczenia zaobserwowano zmniejszenie zakwaszenia gleby pod wpływem wszystkich czynników oraz istotny wpływ stosowania mikroelementów na zmniejszenie kwasowości hydrolitycznej. Uzyskano wzrost zawartości azotu ogółem, węgla organicznego oraz przyswajalnych form fosforu i magnezu. Stwierdzono przydatność międzyplonów ścierniskowych jako substytut obornika w poprawie żyzności gleb.
EN
The experiment was conducted in 2009-2011, whose aim was to evaluate the effect of manure, stubble catch crop (white mustard, field pea and phacelia pea) and the application of micronutrients in terms acidity indicators and luvisols soil fertility. The study attempt to evaluate stubble intercrop as an alternative to natural fertilization in improving soil fertility. After two years of this experiment resulted in reduced soil acidification under the influence of all the factors and a significant effect of micronutrients to reduce the hydrolytic acidity. It was reach an increase in content of total nitrogen, organic carbon and available phosphorus and magnesium in the soil. It was found that stubble intercrop could be useful as a substitute for manure to improve soil fertility.
PL
Przeprowadzono doświadczenia polowe, których celem było zbadanie, czy inhibitor nitryfikacji zawierający mikrokapsułowaną substancję aktywną nitrapirynę ograniczy straty i zwiększy efektywność wykorzystania azotu w uprawie kukurydzy. Stabilizator zastosowano w trakcie 2-poziomowego nawożenia organicznego i organiczno-mineralnego. Wpłynął on na zwiększenie plonu ziarna kukurydzy o 5–8% przy nawożeniu gnojowicą oraz o 12–20% przy nawożeniu obornikiem z mocznikiem w stosunku do nawożenia tą samą dawką nawozów bez stabilizatora. Świadczy to o lepszym wykorzystaniu azotu w trakcie wegetacji kukurydzy, a więc skutecznym działaniu inhibicyjnym mikrokapsułowanej nitrapiryny.
EN
Com. 2-chloro-6-trichloromethylopyridine (nitrapyrin) nitrification inhibitor was used during org. and org.-mineral fertilization in maize growing (field exps.). Increases in grain yield 5–8% at slurry fertilization and 12–20% at manure with urea fertilization were obsd. when compared to the same dose of fertilizers without any stabilizer.
EN
The effect of organic fertilization and microbiological preparations for phytostabilization of copper ore tailings were examined. It has been shown that the introduction of the pulp, waste from the sugar industry, leads to the mobilization of trace metals. The copper content in aqueous extract of enriched waste was greater than 500-fold higher than in controls. It has also been stated an increase in the toxicity of extracts. While the use of biopreparations for seed treatment contributed to the stimulation of nutrients uptake by plants. In the biomass of plants from treated seeds with a suspension of Azotobacter strain EK, and biosurfactant was found more phosphorus and calcium than in plants from control.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2010 w gospodarstwie ekologicznym (RZD Grabów) metodą podbloków skrzyżowanych. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 20 i 40 t? ha-1, czynnikiem II rzędu - sposoby pielęgnacji: A - kontrola - bez zwalczania chwastów, B - pielnik szczotkowy 3 razy, C - opielacz 3 razy, D - pielnik szczotkowy 2 razy oraz obsypnik 1 raz. W roku o małej ilości opadów w lipcu i znacznie większej w sierpniu 2010 r. stosowanie zróżnicowanych mechaniczne zabiegów zwalczających chwasty miało mały wpływ na plonowanie sorga. Natomiast w roku o dużej ilości opadów w lipcu i znacznie mniejszej w sierpniu 2011 r. największe plony zanotowano, gdy do pielęgnacji sorga stosowano trzykrotnie pielnik szczotkowy lub dwukrotnie pielnik szczotkowy i obsypnik przy wysokości 30 cm. Zaniechanie pielęgnacji mechanicznej niezależnie od dawki nawożenia organicznego powodowało zmniejszenie plonów suchej masy sorga od 17 do 40% w porównaniu do obiektów, na których zwalczano chwasty mechanicznie. W roku o ograniczonej ilości opadów w lipcu plony suchej masy sorga nawożonego dawką 20 t/ha-1 były podobne jak nawożonych dawką 40 t/ha-1. Natomiast w roku o większej ilości opadów nawożenie sorga większą dawką nawożenia organicznego wpływało korzystnie na poziom plonowania suchej masy niezależnie od zastosowanej pielęgnacji mechanicznej. Zawartość suchej masy w całych roślinach sorga była mało różnicowana zastosowanym poziomem nawożenia organicznego, jak również sposobem pielęgnacji, zanotowano tylko nieco mniejszą jego zawartość w roku 2010 w roślinach nawożonych większa dawką kompostu niezależnie od sposobu pielęgnacji.
EN
The experiment was carried out in the years 2009-2010 in organic farm of Agricultural Experimental Station Grabów (mazowieckie Voivodeship), by crossed subblock method. Dose of natural fertilization (20 and 40 t composted manure per 1 ha) was the first factor and the second factor - cultivation method: A - control object (without weed control), B - brush weeder (three times during the vegetation season), C - weeding hoe (three times during the vegetation season), D - brush weeder (two times during the vegetation season) and hiller. In the year with limited amount of rainfall in July and significantly more in August (2010), using of differentiated mechanical treatments for weed control had little influence on sorghum yielding. However, in the year with more amount of rainfall in July and significantly less in August (2011), the highest yields had been noted on the objects, where brush weeder (three times during the vegetation season) and brush weeder (two times during the season) and hiller on plants (with their 30 cm height) were used. The abandonment of mechanical cultivation independent on organic fertilization dose caused decreasing of dry matter sorghum yields from 17% to 40% in comparison to objects, where mechanic cultivation were used. Under conditions of limited amount of rainfall in July, yielding of sorghum fertilized by dose of 20 t per 1 ha were similar to those fertilized by dose of 40 t per 1 ha. However in the year with more amount of rainfall, higher dose of organic fertilization had favorable influence on yielding of dry matter, independently on treated mechanical cultivation. Content of dry matter in whole sorghum plants was little differentiated both organic fertilization and cultivation method. The less of dry matter content in plants fertilized by higher dose of compost independently on cultivation method had been noted in 2010 year.
PL
Głównym celem integrowanej uprawy owoców jest opłacalna ich produkcja z uwzględnieniem ochrony środowiska. Jednym z warunków który należy spełnić jest uprawa odmian odpornych na choroby i szkodniki. Dlatego w sadzie posadzono w 2001 roku drzewa jabłoni odporne na Venturia inaequalis odmiany Pinova i częściowo odporne Jonica i Šampion na podkładkach M-26 stosując rozstawę 2,0 na 4,0 m. Badania przeprowadzono w latach 2001-2008. W połowie sadu stosowano organiczne nawożenie obornikiem ( z własnego gospodarstwa) w ilości 30 t∙ha-1, co dwa lata, a od piątego roku, co trzy lata W drugiej połowie zastosowano każdego roku zrównoważone nawożenie mineralne W zrównoważonym pod względem odczynu i zbliżonej zasobności w przyswajalne formy makroskładników układzie warunków glebowych odnotowano podobieństwo działania pomiędzy nawożeniem organicznym a mineralnym. Natomiast odżywianie drzew określone na podstawie zawartości makroskładników w liściach wskazuje na optymalną zawartość N, P, K przy zastosowaniu nawozów mineralnych, natomiast nawożenie organiczne spowodowało tylko niską zawartość N i Mg .Wartość nawozowa obornika oceniana na podstawie sumy uzyskanych plonów, okazała się lepsza, pomimo mniejszej zawartości form przyswajalnych makroskładników w glebie.
EN
The experiment was conducted on rye soil classified as class IV (pH soil – 5,2). Cultivation methods of integrated fruits production were applied in orchard. The studies were carried out during 2003-2008. Trees of the ‘Pinova’ cultivar resistant on Venturia inaequalis and partly resistant ‘Jonica’ and ‘Šampion’ on M-26 rootstock were planted in 2001 at 2.0 x 4.0 m spacing. Five trees of each cultivars were planted in control objects from the side of the road as part of protective lent. Were being applied to the part of the orchard organic manuring with dung (from the own household) to 30 quantities t∙ha-1, P –38 kg.ha-1, K –175 kg.ha-1, Mg – 62.6 kg.ha-1. Balanced mineral fertilization was used in a different part of orchard each year. Nitrogenous fertilizer N-50 kg.ha-1 phosphatic fertilizer; P–38 kg.ha-1), potassic fertilizers; K–175 kg.ha-1) and magnesic-lime fertilizers(roaster dolomite 1000 kg.ha-1; Mg – 125 kg.ha-1) were used in spring. However, two doses of nitrogen (ammonium nitrate) and roaster dolomite were used in June. Chemical analysis was done by methods recommended by Chemical Agricultural Station in Olsztyn. The level of soil pH was determined according to PN ISO 10390, phosphorus (P) – PN-R 04023, potassium (K) – PN-R 04022, magnesium (Mg) – PN-R 04020 and K:Mg ratio was evaluated respectively. Content of dry matter in leaves was evaluated according to PN 88/R 04013, nitrate (N) –PB 0.5, phosphorus (P) – PB 94, potassium (K) – PB 03, magnesium (Mg) PB – 06 respectively.Activity of organic and mineral fertilization in the design of soil conditions, with equilibrated pH and level of available macro elements form is similar. It was found that fertilization value of manure, evaluated on the basis of sum of yielding was better in comparison to lower content of available form of macro elements in soil.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009-2010 w gospodarstwie ekologicznym (RZD Grabów) metodą podbloków skrzyżowanych. Czynnikiem I rzędu były dawki obornika kompostowanego - 20 i 40 t/ha, czynnikiem II rzędu - sposoby pielęgnacji: A - kontrola - bez zwalczania chwastów, B - pielnik szczotkowy 3 razy, C - opielacz 3 razy, D - pielnik szczotkowy 2 razy oraz obsypnik 1 raz. W roku o większej ilości opadów( w lipcu) dwukrotne zastosowanie pielnika szczotkowego i obsypnika umożliwiło uzyskanie największych plonów świeżej i suchej masy kukurydzy. W takich warunkach wilgotnościowych plony suchej masy kukurydzy pielęgnowanej mechanicznie były o 37% większe niż na obiekcie kontrolnym. Na obiekcie, na którym nie stosowano zabiegów zwalczających chwasty plony suchej masy kukurydzy nawożonej dawką 20 t/ha były mniejsze o około 19% niż nawożonej dawką 40 t/ha, a na obiektach, gdzie stosowano mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne, różnice te były mniejsze i wynosiły od 7% do 11%. Zawartość suchej masy w całych roślinach kukurydzy była mało różnicowana zastosowanym poziomem nawożenia organicznego, jak również sposobem pielęgnacji. Nieco mniej suchej masy, niezależnie od dawki kompostu zawierały rośliny, do pielęgnacji których zastosowano 3-krotnie opielacz. Zwiększenie nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha powodowało znaczny wzrost udziału kolby w roślinie kukurydzy. W warunkach ograniczonej ilości opadów w lipcu plonowanie kukurydzy na obiektach, na których stosowano mechaniczne zabiegi zwalczające chwasty było większe o około 55% niż na obiekcie kontrolnym, ale mało zróżnicowane w zależności od sposobu pielęgnacji. Na obiekcie bez zwalczania chwastów plonowanie kukurydzy nawożonej dawką 20 t/ha było podobne jak nawożonej dawką 40 t/ha. Na obiektach gdzie stosowano mechaniczne zabiegi pielęgnacyjne różnice te były nieco większe i wynosiły średnio około 4%. W takich warunkach pogodowych mniej suchej masy (o około 7%) zawierały rośliny, do pielęgnacji których nie zastosowano zabiegów mechanicznych w porównaniu do roślin pielęgnowanych mechanicznie. Zróżnicowane nawożenie organiczne miało niewielki wpływ na strukturę rośliny. Niezależnie od przebegu warunków atmosferycznych w okresie wegetacji na obiekcie kontrolnym kolba stanowiła znacznie mniejszy udział niż na obiektach, na których zwalczano chwasty mechaniczne. Zawartość suchej masy w kolbach kukurydzy była znacznie większa niż w całych roślinach. Udział ziarniaków w kolbie na obiekcie, na którym nie ograniczano występowania chwastów był około o 20% mniejszy niż w łanie pielęgnowanym mechanicznie. Zróżnicowane zabiegi mechaniczne ograniczające występowanie chwastów oraz dawki nawożenia organicznego miały stosunkowo niewielki wpływ na kształtowanie się struktury kolby.
EN
The experiment was carried out in the years 2009-2010 in organic farm of Agricultural Experimental Station Grabow (Mazowieckie Voivodeship), by crossed subblock method. Dose of natural fertilization (20 and 40 t composted manure per 1 ha) was the first factor and the second factor - cultivation method: A - control object (without weed control), B - brush weeder (three times during the vegetation season), C - weeding hoe (three times during the season), D - brush weeder (two times during the season) and hiller. In year with bigger amount of rainfall in July, using of brush weeder and hiller allowed to obtain the largest green and dry matter of maize yield. In such moisture conditions, dry matter yield of maize cultivated by mechanic method were higher by about 37% than on control object. Dry matter yields of maize fertilized with dose of 20 t per ha on the objects, without weed-control measures, were less by about 19% than maize fertilized with dose of 40 t per ha. On the objects, where mechanic cultivation were used, differences were less (from 7 to 11%). Content of dry matter in maize plants was a little differentiated both organic fertilization and cultivation method. The increasing of fertilization from 20 to 40 t per ha caused the significant growth of cob share in maize plant. Under conditions of limited amount of rainfall in July, yielding of maize on mechanic cultivated objects were higher by about 55% than on the control object. On the object without weed-control measure, yielding of maize fertilized with dose of 20 t per ha was similar than one fertilized with 40 t per ha. Plants on control objects contained less dry matter (about 7%) in comparison to those cultivated by mechanic measures. Dose of organic fertilization was a little influence on plants structure. Independently on whether conditions in vegetation period, share of cobs in plant structure was significantly less on control object, than on one with weed-control measures. The content of dry matter in maize cob was significantly higher than in whole plant. The percentage of seeds in cob maize was less by about 20% on control object than in mechanic cultivated. Measures limited occurrence of weeds and dose of organic fertilization were relatively a little influence on forming of maize cob structure.
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów uprawy oraz nawożenia organicznego, stosowanych pod buraki cukrowe, na strukturę roli. Nawożenie słomą przedplonową i międzyplonem ścierniskowym nie powodowało wyraźnych zmian wskaźnika struktury. W żadnej badanej warstwie i w żadnym terminie badań w porównaniu z obiektem nawożonym samą zieloną masą gorczycy białej. Średnia ważona średnica gruzełka MWDg wiosną oraz w okresie zbioru buraków nie była istotnie zależna od nawożenia organicznego. Z zastosowanych sposobów uprawy najkorzystniej na wodoodporność agregatów glebowych wpłynęła uprawa konserwująca, natomiast najmniejszą trwałość struktury odnotowano po zastosowaniu uprawy tradycyjnej i nawożenia obornikiem w dawce 10 t*ha-1.
EN
Studies aimed at recognizing the influence of different cultivation and organic fertilization variants applied at growing of sugar beets, on the structure of soil. Fertilization with the forecrop straw and stubble field intercrop did not cause distinct changes in structural index W in any of tested soil layers and term of investigations, in comparison to the object fertilized with green matter of charlock (Sinapsis alba) only. Weighted mean diameter of soil aggregate (MWDg) in spring and in the period of beet harvest, was not significantly dependent on organic fertilization. From among applied soil tillage methods the best effect on water- resistance of soil aggregates showed conservative tillage, whereas the least durability of soil structure was observed after applied traditional tillage and manure fertilization at a rate of 10 t*ha-1.
EN
In pot experiment the influence of liming and differentiated organic fertilization on the yield of biomass of orchard grass as well as on the amount of Cu, Zn, Cd and Pb harvested with the biomass were investigated. In the scheme of experiment the following objects were investigated: 1) without liming, 2) with liming in which CaCO3 was applied in the dose equal to 1 unit of hydrolitic acidity. Waste activated sludge, broiler litter and brown coal were used as organic fertilizers and applied in the dose 2 g C o kg-1 of soil. In the vegetation period 4 cuts of tested plants were harvested. The biomass of tested plant was air dried and ashed by dry combustion in the furnace at 450 st C. The ash was dissolved in 10 % HC1 and in the obtained solution the contents of lead and manganese were determined by ICP-AES method. The highest yield of biomass (sum of 4 cuts) and the amount of determined heavy metals were harvested from the objects fertilized with waste activated sludge and the lowest ones when brown coal was applied.
PL
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ wapnowania i zróżnicowanego nawożenia organicznego na plon kupkówki pospolitej oraz zebrane z tym plonem ilości Cu, Zn, Cd i Pb. W badaniach uwzględniono obiekty bez stosowania wapnowania i ze stosowaniem CaCOj w dawce równoważnej 1 Hh gleby. W doświadczeniu zastosowano również nawożenie organiczne (osad ściekowy, kurzeniec od brojlerów, węgiel brunatny) w dawce wprowadzającej do gleby 2 g C o kg-1. W sezonie wegetacyjnym zebrano cztery pokosy uprawianej rośliny, w której po wysuszeniu i zmieleniu oznaczono zawartość omawianych pierwiastków metodą ICP-AES po wcześniejszej mineralizacji "na sucho" w piecu muflowym. Największy plon sumaryczny oraz najwięcej omawianych metali zebrano z obiektów nawożonych osadem ściekowym, a najmniej z obiektów, w których stosowano węgiel brunatny.
EN
The objective of an experiment conducted in 2005-2007 was to determine the effect of the application of composted bark (20 Mg o ha-1 d.m.) and manure (20 Mg - ha-1 d.m.) on the nitrate content of soil and wild strawberry fruits. Both compost and manure caused an increase in the content of readily hydrolyzable nitrogen (by 66 % and 79 % respectively) and N-NO3 (by 165 % and 188 % respectively) in soil, compared with the control treatment. Elevated levels of readily mineralizable nitrogen and N-NO3 in soil contributed to an increase in the total nitrogen content of wild strawberry fruits, by 20.4 % and 29.7 % respectively. Organic fertilization had no significant effect on N-NO3 accumulation in wild strawberry fruits.
PL
W latach 2005-2007 przeprowadzono doświadczenie, w którym badano wpływ nawożenia kompostem z kory w dawce 20 Mg o ha-1 s.m. i obornika 20 Mg o ha-1 s.m. na zawartość azotanów w glebie i owocach poziomki. Stosowanie kompostu i obornika spowodowało wzrost zawartości w glebie N-łatwo hydrolizujacego o 66 % i 79 %, a N-NO3 o 165 % i o 188 % w stosunku do kontroli. Wzrost zawartości w glebie azotu łatwo ulegającego mineralizacji i N-NO3 wpłynęło na kumulację w owocach poziomki N-ogólem o 20,4 % i o 29,7 %. Zastosowane nawożenie organiczne nie miało statystycznie istotnego wpływu na kumulację N-N03 w owocach poziomki.
EN
The objective of this work was investigation of the growth dynamics of proteolytic bacteria and the enzymatic activity in soil for the cultivation of maize (Zea mays L.), as well as the maize yield under application of some selected organic fertilizers. Intensity and the direction of the developed changes in the soil depended on the type of applied organic fertilizer, the size of its dose introduced into the soil and on the developmental phase of the grown plant (maize). On the basis of obtained results it was found that all tested organic substances stimulated the activity of proteases. Yields of maize as raw material for silages obtained from soil fertilized with sewage sludge were similar to those obtained after the application of pig slurry and they exceeded maize yields harvested from other fertilization objects.
PL
Celem pracy było zbadanie dynamiki wzrostu bakterii proteolitycznych oraz ich aktywności enzymatycznej przy wybranych wariantach nawożenia organicznego pod uprawą kukurydzy (Zea mays L.). Natężenie oraz kierunek powstałych zmian zależne były od rodzaju zastosowanej materii organicznej, wielkości jej dawki wprowadzonej do gleby oraz fazy rozwojowej uprawianej rośliny. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono stymulujące działanie nawozów organicznych na aktywność proteaz. Uzyskane plony surowca do zakiszania na obiekcie nawożonym osadami ściekowymi były podobne jak po zastosowaniu gnojowicy świńskiej i przewyższały plony kukurydzy zebrane z innych obiektów nawozowych.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002-2004 badano wpływ trzech form nawozów organicznych (obornik, międzyplon + plony uboczne, wermikompost) zastosowanych pod przedprzedplon oraz zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym (0, 45, 90, 135 i 180 kg N/ha) na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Trzy lata po zastosowaniu nawożenia organicznego obserwowano zmniejszenie gęstości objętościowej gleby oraz zwiększenie jej porowatości ogólnej - szczególnie, jeśli pod przedprzedplon przyorano obornik. Badane formy nawożenia organicznego sprzyjały także zwiększeniu wilgotności, co obserwowano przede wszystkim po wprowadzenie do gleby międzyplonu łącznie ze słomą i liśćmi buraka cukrowego lub obornika. Wszystkie nawozy organiczne sprzyjały na ogół wzrostowi zawartości podstawowych składników pokarmowych w glebie. Intensyfikacja nawożenia azotowego w niewielkim stopniu wpłynęła na wzrost zawartości Corg i Nog oraz obniżenie ilości fosforu w glebie.
EN
In two-fractional field experiment conducted within 2002-2004, the effects of 3 organic fertilizer forms (farmyard manure, intercrop + side-crops, vermicompost) applied under forecrop, as well as of differentiated fertilization with the mineral nitrogen (0, 45, 90,135, 180 kg N/ha), on the physical and chemical soil properties, were studied. After three years since the application of organic fertilizers a decrease of soil bulk density and an increase of its total porosity were observed, particularly when farmyard manure was ploughed under the forecrop. Applied forms of organic fertilizers improved also the soil moisture content, what could be observed especially after fertilization with intercrops + straw and sugar beet leaves or the farmyard manure. All used organic fertilizers generally affected an increase of basic nutrients content in the soil. Intensification of nitrogen fertilization rates only to small extent affected increasing of Corg and Ntot contents and a decrease of phosphorus content in soil.
PL
W polowym dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w latach 2002-2004 metodą split-block, badano następczy wpływ trzech form nawozów organicznych zastosowanych pod przedprzedplon (obornik, międzyplon ścierniskowy + liście buraczane + słoma, wermikompost) oraz zróżnicowanych wzrastających dawek nawożenia azotowego zastosowanego bezpośrednio w latach badań pod jęczmień ozimy (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha) na wybrane wskaźniki struktury gleby. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon na ogół zwiększało współczynnik zbrylenia gleby (B) oraz średnią ważoną średnicę agregatów (MWDa), wpływając jednocześnie na zmniejszenie jej rozpylenia (S). Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała zmniejszeniu wskaźnika zbrylenia gleby oraz średniej ważonej średnicy agregatów, powodując zwiększenie wskaźnika rozpylenia. W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych, szczególnie obornika, stwierdzono poprawę wodo-odporności agregatów glebowych. Zastosowanie nawożenia azotowego, szczególnie w wyższych dawkach, przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika Wod. Zależność tę obserwowano tylko w warstwie 10-20 cm i 20-30 cm.
EN
In two-factorial field experiment of split-block design, established in 2002-2004, the after-effects of three organic fertilizer forms (1 - farmyard manure, 2 - stubble intercrop + beet leaves + straw, 3 - vermicompost) applied under forecrops, and different, increasing rates of nitrogen fertilization (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha), applied directly in the years of experiment under winter barley, on selected soil structure indices, were studied. Differentiated organic fertilization applied under forecrop generally increased the coefficient of soil cloddiness (B) and weighted mean diameter of soil aggregates (MWDa), reducing also soil silting (S). Intensified nitrogen fertilization conduced to decrease the index of soil cloddiness and the weighed mean diameter of soil aggregates, thus rising the index of soil silting. Three years after application of organic fertilizers into soil, the farmyard manure in particular, improving of soil aggregate water resistance was stated. Nitrogen fertilization, especially with the higher rates, increased the Wod index. However, such relationship was observed only within the layers 10-20 and 20-30 cm.
EN
Fertilization is the main factor influencing the meadow yield. Perennial utilization of meadows results in sward degradation depending on the method and level of fertilization. It is manifested by a lower yield level. Therefore it is of great importance to adjust proper amounts of fertilizers and kind of fertilization. The aim of this work was to estimate the effect of the method and level of fertilization on the yielding of mountain grasslands. The investigation was carried out in 2001-2003 on the permanent grassland in Czarny Potok near Krynica (altitude of 650 m). Five fertilization variants were taken into account ie: mineral fertilization with P20K58, N100P20K58, organic fertilization in the form of loose penning, loose penning supplemented with mineral fertilizers (PKN), tight penning and the control (not fertilized) object. The level of yield fluctuated in the range of 4,83-9,47 Mg . ha-1 depending on the method of fertilization and year of investigation. The meadow treated with a full dose of mineral fertilizers (8.35 Mg . ha-1) was characterized by the highest average yield during the whole investigated period. The following value was observed for the loose pen supplemented with mineral fertilization NPK. Tight penning of the meadow gave 9 % lower yield in comparison with the meadow characterized by the highest yield. Among all fertilized meadows the lowest yield, 29 % lower than the highest value, was stated for the loose pen. However, the respective value found for the control object was 39 % lower. It is obvious that fertilization results in the yield growth when compared with the meadows, which are not fertilized. In the mountain meadows good effects can be achieved using loose penning supplemented with mineral fertilization.
PL
Badania prowadzono w latach 2001-2003, które zlokalizowano na trwałym użytku zielonym w Czarnym Potoku koło Krynicy (650 m n.p.m.). W badaniach uwzględniono pięć wariantów nawozowych: nawożenie mineralne P 20K58, N100P20K58, nawożenie organiczne koszaru luźnego, koszar luźny + uzupełnienie nawozami mineralnymi PKN, koszar ciasny i kontrolę. W badaniach określono wpływ rodzaju i poziomu nawożenia na kształtowanie się plonu górskich użytków zielonych. Ilość plonu badanej łąki, zależnie od rodzaju nawożenia i roku badań, wahała się w zakresie 4,83--9,47 Mg . ha-1. Średnio za okres badań największe plony zebrano z wariantu, w którym zastosowano pełne nawożenie mineralne, 8,35 Mg . ha-1. Na drugim miejscu uplasował się wariant z koszarem luźnym uzupełnionym nawożeniem mineralnym NPK. Koszar ciasny w stosunku do obiektu z największym plonowaniem miał o 9 % mniejsze plony. Spośród wariantów nawozowych najsłabiej plonującym był koszar luźny, który miał mniejsze plony 029 % od plonu największego. Z kolei dla wariantu kontrolnego różnica ta wynosiła 39 %. Jak widać zaniechanie nawożenia prowadzi do szybkiego obniżenia plonu. Na łąkach górskich dobre efekty osiąga się przy użyciu koszaru luźnego z uzupełnieniem nawozami mineralnymi.
18
Content available Dobór urządzeń do nawożenia organicznego
PL
W pracy przedstawiono bazę danych umożliwiająca dobór maszyn i urządzeń do nawożenia organicznego dla gospodarstw rolniczych. Funkcja celu dotyczyła minimalizacji kosztów eksploatacji agregatu. Baza danych umożliwia wprowadzanie i modyfikowanie danych o ciągnikach rolniczych oraz rozrzutników obornika. Zawiera również moduł zestawiania agregatu ciągnik + rozrzutnik obornika. Dobór może być dokonywany na dwa sposoby: kojarzenia danego ciągnika z najkorzystniejszym rozrzutnikiem lub kojarzenia danego rozrzutnika z najkorzystniejszym ciągnikiem.
EN
Paper presents the database making possible to select machines and devices for organic fertilization in farms. The purpose function referred to the device exploitation costs minimization. The database makes possible to enter and modify information on tractors and manure spreaders. It also contains the mode for setting the combination of tractor with manure spreader. The selection can be realized in two ways: combining a given tractor with the most effective spreader or combininga given spreader with the best tractor.
EN
Studies aimed at an assessment of the effect of different organic fertilizers (farmyard manure, harvest residue, barley straw and white mustard catch crop) in plough and ploughless tillage system on potato tuber quality. Obtained results demonstrate a potential to increase the content of starch, dry matter, total nitrogen, protein, nitrates(III) and nitrates(V) in potato tubers under the influence of fertilization with barley straw. From among the assessed organic fertilizers farmyard manure and white mustard contributed to a decreased accumulation of nitrates(V) in potato tubers. The results also reveal a lack of significant effect of tillage on the analysed potato quality features, such as starch, dry matter, total nitrogen, protein and nitrites. Only nitrate(V) concentrations in potato tubers raised significantly in ploughless tillage.
PL
Celem badań była ocena wpływu różnych nawozów organicznych (obornika, resztek pożniwnych, słomy jęczmiennej i międzyplonu gorczycy białej) w płużnym i bezpłużnym systemie uprawy roli na jakość bulw ziemniaka. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wzrostu zawartości skrobi, suchej masy, azotu ogółem, białka, azotanów(III) i azotanów(V) w bulwach ziemniaka pod wpływem nawożenia słomą jęczmienną. Spośród ocenianych nawozów organicznych, obornik i gorczyca biała przyczyniają się do zmniejszenia gromadzenia azotanów(V) w bulwach ziemniaka. Wyniki badań wskazują też brak znaczącego wpływu sposobu uprawy roli na analizowane cechy jakości ziemniaka takie jak: skrobia, sucha masa, azot ogółem, białko i azotyny. Jedynie zawartość azotanów(V) w bulwach ziemniaka wyraźne wzrastała w bezpłużnej uprawie roli.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.