Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawożenie azotowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The objective of the research study was to compare of the nitrate content in leafy vegetables (lettuce, spinach) and herbal plants (basil, peppermint, oregano and thyme) from the home gardens of agrotourist farms located in the Central Roztocze region. The obtained results have shown that the content of nitrates in the studied plants depended on the plant species, physiological phase of plant development and the method of plant cultivation. The content of nitrates in the leaves of studied plant species was the following: lettuce > spinach > basil > peppermint > oregano >> thyme. Plants cultivated by conventional method accumulated the largest amounts of nitrates; when integrated method was used, less nitrates were accumulated and when organic method was used, the content of accumulated nitrates was the smallest. At the early stage of vegetative development the plants contained twice as much nitrates as the plants at the ripe vegetative stage. At the juvenile vegetative stage the content of nitrates exceeded the legally permissible content in lettuce, spinach and basil from conventional and integrated gardens. At the ripe vegetative stage the content of nitrates in all the studied plant species did not exceed the legally permissible content of these compounds in leafy vegetables with a short vegetative term.
PL
Celem przeprowadzonych badań było porównanie zawartości azotanów w liściach roślin warzywnych (sałata, szpinak) i zielarskich (bazylia, mięta pieprzowa, lebiodka pospolita zwana również oregano, tymianek) uprawianych w ogrodach przydomowych gospodarstw agroturystycznych, zlokalizowanych na Roztoczu Środkowym. Uzyskane wyniki wykazały, że poziom fitoakumulacji azotanów zależał od gatunku i fizjologicznej fazy rozwoju rośliny oraz metody uprawy. Zawartość azotanów w liściach badanych gatunkach roślin kształtowała się następująco: sałata > szpinak > bazylia > mięta pieprzowa > lebiodka pospolita, zwana oregano >> tymianek. Najwięcej azotanów gromadziły rośliny uprawiane metodą konwencjonalną, mniej metodą integrowaną, a najmniej metodą organiczną. Rośliny we wczesnej fazie wegetatywnej zawierały około dwukrotnie więcej azotanów niż rośliny w dojrzałej fazie wegetatywnej. W juwenilnej fazie wegetatywnej zawartości azotanów przekraczały prawnie dopuszczalne ich zawartości w sałacie, szpinaku i bazylii z ogrodów konwencjonalnych i integrowanych. W dojrzałej fazie wegetatywnej zawartości azotanów we wszystkich badanych gatunkach roślin nie przekroczyły prawnie dopuszczalnych zawartości tych związków w warzywach liściowych o krótkim okresie wegetacji.
EN
The present study shows the content of different potassium forms found in lessive soil and was based on a 12-year long field experiment. In this work the following conditions were used: differential N fertilization and differential irrigation (fields were either left with no water or irrigated). The soil samples were collected from three different depths that matched genotypes of lessive soil: 0-30, 30-60 and 60-90 cm. We have mapped the following potassium forms: active (K-CaCl2), bioavailable Enger-Riehm (K-Dl), exchangeable (K-CH3COONH4), fixed (K-HCl) and non-exchangeable (K-HNO3). We observed that with the increased concentrations of N fertilization, there was a reduction in the content of potassium forms, in particular when fields were irrigated. Moreover, in majority of cases, there were fewer potassium forms on irrigated fields (in particular on 0-30 cm).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości form potasu w glebie płowej. Badania prowadzono na próbkach glebowych pobranych z długoletniego doświadczenia polowego (dwunastoletniego) założonego na glebie płowej. Czynnikami doświadczenia były: zróżnicowane nawożenie azotowe oraz reżim wodny (poletka deszczowane i nie deszczowane). Próbki do badań pobrano z trzech głębokości 0-30, 30-60 i 60-90 cm, które odpowiadały trzem kolejnym poziomom genetycznym gleby płowej. W pracy oznaczono następujące formy potasu: aktywny (K-CaCl2), przyswajalny Egnera-Riehma (K-Dl), wymienny (K-CH3COONH4), uwsteczniony (K-HCl) oraz zapasowy (K-HNO3). Zastosowane w doświadczeniu czynniki miały w wielu przypadkach istotny wpływ na zróżnicowanie ilości analizowanych form potasu. Wraz ze wzrostem zastosowanej dawki nawożenia azotowego malała zawartość analizowanych form potasu, szczególnie na obiektach deszczowanych. Na obiektach deszczowanych zaobserwowano także w większości przypadków mniejszą zawartość analizowanych form potasu szczególnie w poziomie 0-30 cm.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu dwóch systemów uprawy i dawek nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych (azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, manganu) w ziarnie trzech odmian/ rodów, ozimego orkiszu pszennego (Triticum aestivum ssp spelta L.) Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2009–2011 w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku (53º42’N, 14º97’S), należącej do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Doświadczenie założono na glebie brunatnej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego, o odczynie lekko kwaśnym – pH w 1 mol KCl – 6,5. Materiał do analizy stanowiło ziarno orkiszu pszennego ozimego. W badaniach analizowno wpływ trzech czynników: dwie metody uprawy gleby: uproszczona i konwencjonalna (I. czynnik), cztery dawki azotu: 0, 50, 100 i 150 kg N·ha-1 (II. czynnik) i 3 odmiany/rody: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, STH 12 (III. czynnik). Ziarno orkiszu pszennego (Triticum spelta L.) uprawianego w systemie bezorkowym charakteryzowało się większą zawartością każdego z badanych pierwiastków analizowanych w doświadczeniu, jednakże istotne zróżnicowanie, dotyczyło tylko potasu i manganu. Wzrastające nawożenie azotowe spowodowało istotne, proporcjonalne do dawki, zwiększenie zawartości azotu oraz obniżenie potasu i magnezu i nie miało wpływu na zawartość fosforu, wapnia i magnezu w ziarnie badanych roślin. Ilość składników mineralnych (azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, manganu) w ziarnie orkiszu zależała od odmiany. Najwyższą zasobnością badanych pierwiastków, charakteryzowało się ziarno odmiany Franckernkorn a najniższą rodu STH 12.
EN
The aim of the study was the assessment of the influence of two cultivation systems and doses of nitrogen fertilization on the content of mineral elements (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and manganese) in grain of three varieties of winter spelt (Triticum asetivum ssp spelta L.). The field experiment was conducted in the period 2009–2011 in the Agricultural Experimental Station in Lipnik (53º42’N, 14º97’S), administered by West Pomeranian University of Technology in Szczecin. The experiment was set up on brown earth composed of loamy sands of slightly acidic pH – 6.5 in 1 mol KCl. The material for the analysis was the grain of winter spelt. Three factors were compared in the analysis: two methods of soil cultivation – simplified and conventional – (I factor), four doses of nitrogen: 0, 50, 100 and 150 kg N·ha-1 (II factor) and three varieties: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, STH 12 (III factor). The grain of spelt (Triticum spelta L.) cultivated according to the simplified system was marked by increased content of mineral elements, yet it varied significantly only for two the elements: potassium and manganese. Depending on the analyzed element, the effect of nitrogen fertilization varied. The increase in the dose resulted in a significant linear increase in nitrogen content in spelt grain, and a proportional decrease in potassium and magnesium content with no differences in the content of phosphorus, calcium and manganese. The content of mineral elements (nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, manganese) in spelt grain varied according to a given variety. The highest content of the analyzed elements was found in grain of Franckernkorn variety, and the lowest in STH12.
PL
Obiekt doświadczalny zlokalizowano na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego w Złotnikach, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na glebie płowej typowej, klasy bonitacyjnej IVa i IVb, kompleksu przydatności rolniczej żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego i przeprowadzono w latach 2007-2009. Próbki glebowe do analiz pobierano z losowo wybranych miejsc z warstwy ornej międzyrzędzi (0-20 cm) w 6 terminach w sezonie wegetacyjnym kukurydzy: przed siewem roślin (I), w fazie 2-3 liści (II), w fazie 7-8 liści (III), w fazie wyrzucania wiech (IV), w 7. fazie dojrzałości mlecznej (V) i po zbiorze roślin (VI). Zabieg deszczowania stosowano w okresie 8. wegetacji roślin, kiedy wilgotność gleby spadała poniżej poziomu 70% polowej pojemności wodnej. Liczebność bakterii z rodzaju Pseudomonas oznaczano na podłożu King B. Posiewy zostały wykonane w 5 powtórzeniach, a liczbę bakterii przeliczano na l g s.m. gleby i wyrażano w jednostkach tworzących kolonie (jtk). Obliczenia statystyczne wykonano przy zastosowaniu pakietu procedur GLM SAS (1999). Wyższą liczebność bakterii z rodzaju Pseudomonas zaobserwowano na obiektach niedeszczowanych. Omawiana grupa bakterii dobrze rozwijała się zarówno na obiektach nawożonych różnymi dawkami saletry amonowej, jak i na obiektach kontrolnych. Ponadto na liczebność Pseudomonas w glebie mógł także mieć wpływ termin pobierania próbek glebowych do analiz (związany z fazą rozwojową kukurydzy) oraz zaistniałe w tym czasie warunki pogodowe.
EN
The aim of the study was to determine the impact of differentiated nitrogen fertilization and sprinkling irrigation on the number of Pseudomonas bacteria in the soil under maize cultivation. The experiment was carried out on the area of Experimental and Didactic Unit Złotnik belonging to the University of Life Sciences in Poznań. It was done in the years 2007-2009 on a typical grey - brown podsolic soil of a very good and good rye complex. The plots were differentiated in reference to nitrogen (O, 80, 160 and 240 kg N- h"1). One half of the plots was irrigated in the vegetation period, when the soil mois-ture dropped under the level of 70% field water capacity. Soil samples for analyses were taken in 6 terms of the vegetation season: before sowing (control), in the phase of 2-3 leaves, in the phase of 7-8 leaves, in the phase of tasseling, in the milk stage and after harvest. For the determination of bacteria from Pseudomonas genus the plate method was applied. Statistical calculations were made using the package SAS GLM procedure (1999). Higher number of Pseudomonas bacteria were observed on the non-irrigation objects. The presented group of bacteria grew well both on the objects fertilized with different doses of ammonium nitrate and at the control sites. Moreover, the abundance of Pseudomonas in the soil can also affect soil sampling date for analysis (associated with the developmental phase of maize) and existing at that time weather conditions.
PL
W pracy zostaną przedstawione dwie różne metody statystyczne do oceny wpływu różnych dawek nawożenia azotem na wybrane cechy wytrzymałościowe ziarna żyta. Pierwsza metoda jest tradycyjną metodą analizy wariancji, natomiast druga jest niestandardową metodą, którą stosuje się do oceny mocy preparatu testowego względem preparatu standardowego. Porównania tych metod dokonamy dla cech fizycznych ziarna żyta odmiany Amilo i Esprit.
EN
The paper will present two different statistical methods used to assess the impact of different nitrogen fertilisation doses on selected strength characteristics of rye grain. The first method is a conventional variance analysis method, while the other is a non-standard method used to evaluate the power of test preparation compared to standard preparation. Comparison of these methods will be carried out for physical properties of wheat grain (Amilo and Esprit varieties).
PL
Praca zawiera wyniki badań wpływu nawożenia azotowego na energię potrzebną do otwarcia strąków fasoli uprawianej na suche nasiona odmian Narew, Nida, Warta i Wawelska wykonane w latach 2008-2010. Zastosowano cztery dawki azotu: 0, 30, 60 i 90 kg*ha-1. Najbardziej podatnymi na pękanie strąkami charakteryzowała się odmiana Nida (energia otwarcia 127,1mJ), a najmniej podatne na pękanie strąki odnotowano u odmiany Wawelska (energia otwarcia 273,9mJ). Zwiększenie dawki azotu od 0 do 90 kg*ha-1 spowodowało prawie dwukrotny wzrost wartości energii otwarcia strąków fasoli odmian Nida i Warta, co można wytłumaczyć zmniejszeniem grubości warstwy włókien w ich łupinach.
EN
The study presents results of the research on the influence of nitrogen fertilization on energy needed for opening the bean pods cultivated for dry seeds of Narew, Nida, Warta and Wawelska varieties, carried out in 2008-2010. The following four dozes of nitrogen where applied: 0; 30; 60 and 90 kg*ha-1. A Nida cultivar was characterized by the most cracking susceptible pods (opening energy 127.1 mJ), and Wawelska variety was the least susceptible to cracking (opening energy 273.9 mJ). Increasing a dose of nitrogen from 0 to 90 kg*ha-1 caused a double growth of the opening energy value of bean pods for Nida and Warta varieties, what may be justified by decreasing the thickness of fibers layer in their husks.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem na dynamikę wzrostu wybranych grup drobnoustrojów i aktywność dehydrogenaz w glebie pod uprawą kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Doświadczenie zlokalizowano na terenie Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Złotniki, należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Eksperyment obejmował 8 poletek doświadczalnych, na których wysiano kukurydzę. Połowa poletek była deszczowana w okresie letnim. Badania przeprowadzono w latach 2007-2008. Próbki gleb do analiz pobierano w 6 terminach w okresie wegetacji kukurydzy: przed siewem nasion i azotu, w fazie 2-3 liści, w fazie 7-8 liści, w fazie wyrzucania wiech, w fazie dojrzałości mlecznej i po zbiorze roślin. Do oznaczenia aktywności dehydrogenaz wykorzystano metodę Thalmanna, natomiast liczebność poszczególnych grup drobnoustrojów (bakterii, promieniowców i grzybów) określona została na odpowiednich podłożach wybiórczych. Stwierdzono istotny wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem oraz fazy rozwojowej kukurydzy na liczebność drobnoustrojów i aktywność enzymów w glebie. Większą liczebność badanych grup drobnoustrojów odnotowano latem, natomiast mniejszą wiosną (faza 2-3 liści). Aktywność dehydrogenaz była najwyższa wiosną (przed siewem roślin) i latem, natomiast najniższa wiosną, ale w fazie 2-3 liści. Duże dawki azotu nie wpływały stymulująco na liczebność drobnoustrojów i aktywność enzymów (z wyjątkiem II roku analiz, gdy aktywność dehydrogenaz była wyższa na obiektach nawożonych intensywnie).
EN
The aim of undertaken study was to determine the effect of differentiated nitrogen fertilisation on the growth dynamics of selected soil microorganisms and dehydrogenases activity under maize cropped for silage. The experiment was carried out in Złotniki Experimental Station, Poznań University Life Sciences and included 8 experimental plots sown with maize. One half of the plots were sprinkle irrigated in the summer period. The studies were carried out in the years 2007-2008. Soil samples for analyses were taken on 6 sampling occasions during the vegetation season: before sowing (control), in the phase of 2-3 leaves, in the phase of 7-8 leaves, in the phase of tasselling, in the milk maturity stage and after harvest. Thalmann's method was used to determine dehydrogenase activity and the total number of bacteria, actinomycetes and fungi was determined on appropriate selective media. Significant effect was found of differentiated nitrogen fertilization and the development stage of maize on the number of microorganisms and dehydrogenases activity in the soil. The highest number of microorganisms was recorded in the summer time, while the lowest in spring (in the phase of 2-3 leaves). The highest activity of dehydrogenases was noted in the spring - before sowing and in the summer, while the lowest in the spring but in the phase of 2-3 leaves. Higher nitrogen doses did not stimulate microbial and enzymatic activity with the exception of the second study year when the activity of dehydrogenases was higher in intensively fertilised objects.
EN
Nitrogen rates of 20, 40 or 60 kg o ha-1 were applied in autumn, and 40, 60 and 80 kg o ha-1 in spring in production years (in a single rate or in two parts: 40 kg o ha-1 at the start of growth and 40 kg o ha-1 at the beginning of stern formation). In the first year of seed harvesting, the spring nitrogen rate did not have an effect on the proportion of normally germinating, hard, fresh and dead seeds in the preliminary or final assessments in germination test. In the second year, the application of part of nitrogen for vegetative growth, with limited formation of generative organs, contributed to lowering of seed yield quality. Division of a rate of 80 kg N o ha-1 applied in spring resulted in a decrease in the proportion of normal seedlings as compared with a single application at the start of growth. In conditions of the lowest rate of autumn fertilization, a reduction in seed number in spikelets and an increase in thousand seed weight were accompanied by a decrease in dead seed proportion in yield.
PL
Jesienią, stosowano 20, 40 lub 60 kg N o ha-1, natomiast wiosną w latach pełnego użytkowania 40, 60 oraz 80 kg N o ha-1 (jednorazowo lub w dwóch częściach: 40 kg o ha-1 w czasie początku wegetacji i 40 kg-1 na początku strzelania w źdźbło). W pierwszym roku zbioru nasion wiosenna dawka azotu nie miała wpływu na udział nasion normalnie kiełkujących, twardych, świeżych i martwych w ocenie wstępnej ani końcowej testu kiełkowania. W drugim roku wykorzystanie części azotu na wzrost wegetatywny, przy ograniczeniu tworzenia organów generatywnych przyczyniło się do pogorszenia jakości otrzymanego plonu nasion. Dzielenie dawki 80 kg o ha-1 azotu stosowanego wiosną w porównaniu do jednorazowej aplikacji spowodowało zmniejszenie udziału siewek normalnych z 69,9 do 59,9 %. W warunkach najmniejszej dawki nawożenia jesiennego ograniczeniu liczby nasion w kioskach i zwiększeniu masy tysiąca nasion towarzyszyło zmniejszenie udziału nasion martwych w plonie.
PL
W latach 2005-2007 przeprowadzono doświadczenie wazonowe, w celu zbadania reakcji jęczmienia jarego oraz wsiewek: koniczyny perskiej, seradeli i mieszanki obu motylkowych na zróżnicowane nawożenie azotowe: 0, 0,5 i 1 g N na wazon. W wazonach utrzymywano stałą wilgotność gleby, wynoszącą 60% polowej pojemności wodnej. Uprawa jęczmienia z koniczyną perską przyczyniła się do zwiększenie ilości azotu w ziarnie. Oddziaływania konkurencyjne wsiewek spowodowały zmniejszenie pobrania azotu z plonem ziarna. Efektywność wykorzystania pobranego azotu na produkcję plonu ziarna jęczmienia (NUE) była największa przy uprawie z seradelą.
EN
Pot experiment was carried out in years 2005-2007 in order to study reaction of the spring barley and undersown plants: Persian clover (Trifolium resupinatum), serradella (Ornitopus) and the mixture of both papilionaceous plants, on differentiated nitrogen fertilization - 0, 0.5 and 1.0 g N per pot. Constant moisture content of soil (60% field water capacity) was maintained in the pots. Cultivation of barley with Persian clover increased nitrogen amount in grain. Competitive influence of undersown papilionaceous plants decreased nitrogen uptake with the grain yield. Efficiency of utilizing uptaken nitrogen to produce the barley grain yield (NUE) was the highest when the grain was grown with serradella.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu badano wpływ wermikompostu (10 tźha-1) wyprodukowanego z obornika bydlęcego oraz jego współdziałania z różnymi dawkami nawozu azotowego (0, 100, 140, 180 i 220 kg Nźha-1) na wilgotność, gęstość oraz porowatość ogólną i kapilarną gleby średniej. Cechy te oznaczono w okresie wschodów i zbioru buraka cukrowego za pomocą cylinderków o poj. 100 cm3 w warstwach 5-10 cm, 15-20 cm i 25-30 cm w dwóch powtórzeniach na każdym poletku. Wprowadzenie do gleby wermikompostu przyczyniło się na ogół do zmniejszenia gęstości objętościowej gleby i zwiększenia porowatości ogólnej w czasie wschodów buraka cukrowego. W okresie zbioru nie obserwowano istotnych zmian właściwości fizycznych gleby pod wpływem nawożenia organicznego. Wermikompost nieznacznie pogorszył warunki wilgotnościowe gleby w warstwie 5-10 cm i 15-20 cm, odwrotną zależność obserwowano w warstwie 25-30 cm. Intensyfikacja nawożenia azotowego nie wywarła istotnego wpływu na właściwości fizyczne gleby. Azot na ogół przyczynił się do niewielkiego wzrostu wilgotności gleby i zwiększenia jej gęstości.
EN
Two-factorial field experiment was conducted at Swojec Experimental Station, University of Environmental and Life Sciences, Wrocław. Combined effects of vermicompost from the cattle manure and differentiated rates of nitrogen fertilization (0, 100, 140, 180, 220 kg N/ha) on selected physical properties of the medium soil (moisture content, bulk density, total and capillary porosity) were examined. These features were determined during sprouting and at the harvest time of sugar beets, by using cylinders (100 cm3 capacity) in the layers 5-10, 15-20 and 25-30 cm, in two replications on each plot. Application of the vermicompost generally decreased bulk density and increased total porosity of soil during sugar beet sprouting. No significant changes in physical properties of the soil were observed under organic fertilization. Vermicompost slightly worsened the moisture conditions in soil layers 5-10 and 15-20 cm. An opposite relation was noted in layer 25-30 cm. Intensified nitrogen fertilization did not significantly affect the physical properties of soil. In general, nitrogen slightly increased soil moisture content and bulk density.
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002-2004 badano wpływ trzech form nawozów organicznych (obornik, międzyplon + plony uboczne, wermikompost) zastosowanych pod przedprzedplon oraz zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym (0, 45, 90, 135 i 180 kg N/ha) na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Trzy lata po zastosowaniu nawożenia organicznego obserwowano zmniejszenie gęstości objętościowej gleby oraz zwiększenie jej porowatości ogólnej - szczególnie, jeśli pod przedprzedplon przyorano obornik. Badane formy nawożenia organicznego sprzyjały także zwiększeniu wilgotności, co obserwowano przede wszystkim po wprowadzenie do gleby międzyplonu łącznie ze słomą i liśćmi buraka cukrowego lub obornika. Wszystkie nawozy organiczne sprzyjały na ogół wzrostowi zawartości podstawowych składników pokarmowych w glebie. Intensyfikacja nawożenia azotowego w niewielkim stopniu wpłynęła na wzrost zawartości Corg i Nog oraz obniżenie ilości fosforu w glebie.
EN
In two-fractional field experiment conducted within 2002-2004, the effects of 3 organic fertilizer forms (farmyard manure, intercrop + side-crops, vermicompost) applied under forecrop, as well as of differentiated fertilization with the mineral nitrogen (0, 45, 90,135, 180 kg N/ha), on the physical and chemical soil properties, were studied. After three years since the application of organic fertilizers a decrease of soil bulk density and an increase of its total porosity were observed, particularly when farmyard manure was ploughed under the forecrop. Applied forms of organic fertilizers improved also the soil moisture content, what could be observed especially after fertilization with intercrops + straw and sugar beet leaves or the farmyard manure. All used organic fertilizers generally affected an increase of basic nutrients content in the soil. Intensification of nitrogen fertilization rates only to small extent affected increasing of Corg and Ntot contents and a decrease of phosphorus content in soil.
PL
Określono wpływ stosowania zróżnicowanych dawek azotu na wzrost i rozwój kostrzewy trzcinowej i topinamburu, rosnących na podłożu wapna poflotacyjnego wzbogaconego trzema dawkami osadów ścieków komunalnych, tj. 250, 500 i 750 m3/ha na terenach poeksplo-atacyjnych Kopalni Siarki "Jeziórko". Plon zielonej masy kostrzewy trzcinowej wzrastał proporcjonalnie do rosnących dawek nawożenia azotowego użytego na wszystkich trzech kombinacjach wzbogacania podłoża osadami ściekowymi. Stwierdzono, że obsada i wysokość roślin kostrzewy trzcinowej w zasadzie wzrastały istotnie pod wpływem wszystkich trzech dawek azotu na każdym z poziomów wzbogacania podłoża osadami ściekowymi w stosunku do wariantu kontrolnego. Liczba pędów generatywnych wykształconych i niewykształconych wytworzonych przez rośliny kostrzewy trzcinowej rosnącej na bezglebowym podłożu wzbogaconym podwójną i potrójną dawką osadów ściekowych wzrastała istotnie pod wpływem wyższych dawek azotu w odniesieniu do wariantu kontrolnego. Wysokość roślin topinamburu była zróżnicowana i wahała się od 127,1 do 201,8 cm, a wszystkie dawki azotu powodowały przyrost wysokości roślin w stosunku do kontroli na każdym z trzech poziomów wzbogacania podłoża osadami ściekowymi. Zróżnicowane dawki osadów ściekowych oddziaływały mniej efektywnie niż nawożenie azotowe na wartość badanych cech.
EN
The effect of differentiated nitrogen doses on growth and development of the tall fescue (Festuca arundinacea) and the Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) was investigated. Both plants were cultivated on the post-flotation lime substrate enriched with three doses (250, 500, 750 m3/ha) of municipal sewage sludge, on the post-mining terrains of Jeziórko Sulphur Mine. Green matter yield of the tall fescue increased proportionally to increasing rate of nitrogen fertilization applied in all three combinations of substrate enrichment with the sewage sludge. It was stated that the density and height of tall fescue plants increased sig-nificantly under the influence of all nitrogen doses, at each level of substrate enrichment with the sewage sludge, in comparison to control. The number of generative shoots in tall fescue plants both, developed and underdeveloped - at double and triple sewage sludge doses on soil-less substrate - increased significantly under higher nitrogen doses, in relation to control variant. The height of Jerusalem artichoke plants was differentiated ranging from 127.1 to 201.8 cm; all nitrogen doses resulted in plant height increase in relation to control, at each level of substrate enrichment with sewage sludge. Diversified rates of applied sewage sludge were less effective than the nitrogen fertilization, as regards the values of investigated plant traits.
PL
W badaniach przyjęto trzy warianty nawożenia oraz cztery poziomy stosowania dawek azotu (O - obiekt kontrolny, 60, 90 i 120 kg N/ha). Określano wielkość plonu kolb kukurydzy cukrowej dla trzech supersłodkich odmian, tj. Golda, Candle i Helena, w zależności od wielkości dawki azotu i sposobu jego aplikacji. Badano także wpływ nawożenia azotem na zawartość sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej dla przyjętych odmian. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie zarówno wielkości plonu kolb, jak i zawartości sacharozy w ziarnie kukurydzy cukrowej, w zależności od dawki azotu i sposobu jego stosowania dla poszczególnych odmian kukurydzy.
EN
The investigations focused on analysis of nitrogen fertilization impact on both corn ear crop and quality characters of sweet corn. There were assumed three variants of fertilization measures and four levels of nitrogen rates (0 - control level; 60; 90 and 120 kg N/ha). The sweet corn ear crop was determined for three super-sweet varieties: Golda, Candle and Helena, according to nitrogen rate and method of application. There was also assessed nitrogen fertilization impact on sucrose content of the sweet corn varieties under study. Significant differences were discovered as regards both - ear corn crop and sucrose content in sweet corn conditioned by nitrogen rate and method of application used for respective corn variety.
PL
Celem pracy było określenie wpływu nawadniania na ilość i jakość plonów ziarna kukurydzy. Ścisłe doświadczenie polowe wykonano w latach 2000-2002 na glebie lekkiej o zwięzłym podłożu, na polu doświadczalnym Stacji Badawczej ATR w Mochełku koło Bydgoszczy. Stwierdzono istotny wpływ nawadniania na plonowanie kukurydzy, jednak otrzymane przyrosty plonu ziarna (11,3%) aktualnie nie zapewniłyby opłacalności zastosowania tego zabiegu. Wynik ten tłumaczy się zmniejszonymi potrzebami nawadniania roślin w okresie badawczym.
EN
The aim of the study was to determine the influence of irrigation on the amount and quality of grain maize yield. The field experiment was carried out in 2000-2002 on light soil with firm subsoil at the research station ATR in Mochełek near Bydgoszcz. It was found that the effect of irrigation on grain maize yield was significant, but the obtained yield increases (11.3%) did not cause any profitability of irrigation. This can be explained by decreased irrigation needs of plants in the growing season of 2000-2002.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu nawożenia azotowego na właściwości wytrzymałościowe ziarna żyta odmiany Amilo. W trakcie doświadczenia rejestrowano krzywe testu jednoosiowego ściskania. Na ich podstawie wyznaczono wybrane właściwości wytrzymałościowe, które poddano analizie statystycznej.
EN
The work presents basic results of the nitric fertilization influence upon resistance properties of rye grain, Amilo variety. One-axis pressure test curves were recorded during the experiment. On their basis, selected resistance properties were selected and subject to statistic analysis.
EN
In 2-year pot experiment, the influence of nitrogen fertilisation on nickel content and uptake by maize was tested. The experiment was carried out in conditions of increasing Ni-content, treated as nickel sulphate in doses: [formula]. A nitrogen fertilisation was applied as ammonium nitrate, ammonium sulphate, urea and calcium nitrate, in doses: 0.5, 1.0 and 2.0 g N per 5 kg of soil. In conditions of increasing nickel content in soil, the Ni-content in maize as well as the uptake of this metal with yield have been increased and a range of changes have been depended on applied nitrogen forms. From among applied fertilisers the most stimulated influence on Ni-uptake had ammonium sulphate, and the least had calcium nitrate. Regardless of Ni-content in soil, the concentration of this element in plants and its uptake have been increased along with an increase of nitrogen dose.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych badano wpływ nawożenia azotowego na zawartość i pobranie niklu przez kukurydzę w warunkach wzrastającej zawartości tego metalu w glebie, podawanego w postaci [wzór] w dawkach: [wzór]. Nawożenie azotem stosowano w postaci: saletry amonowej, siarczanu amonu, mocznika oraz saletry wapniowej, w dawkach: 0,5; 1,0 i 2,0 g N na 5 kg gleby. W warunkach wzrastającej zawartości niklu w glebie zwiększała się zawartość Ni w kukurydzy i pobranie tego metalu z plonem, przy czym zakres zmian zależał od zastosowanej formy azotu. Spośród stosowanych nawozów najbardziej stymulująco na pobieranie niklu wpływał siarczan amonu, a najmniej saletra wapniowa. Niezależnie od zawartości niklu w glebie koncentracja tego pierwiastka w roślinach oraz jego pobranie wzrastało wraz ze zwiększaniem dawki azotu.
EN
A two factor field experiment was carried out, in which doses of lupine extract (3 and 5 kg/ha of TS) were the first factor. The other one was a type of nitrogenous fertilizer (ammonium nitrate and magmol, i.e. ammonium nitrate enriched with magnesium and molybdenum). The extract used in the investigation was the waste material from a process of the bitter lupin debittering. The conducted investigations showed that spraying increased the leek yield by app. 16.6%. Nitrogenous fertilization influenced the amount of yield far more intensively. It was proved that the application of a lupin extract does not have a significant effect on the contents of total nitrogen in the tested vegetable, but it significantly limits the nitrate accumulation both in leaves (av. 30.2%) and swellings (av. 13.1%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.