Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawierzchnia bitumiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie związane z recyklerami do nawierzchni bitumicznych. Autor przedstawił techniczny podział tych maszyn oraz dokonał przeglądu maszyn do przerobu dostępnych na polskim rynku.
EN
The article discusses issues related to road recyclers for bituminous surfaces. The author has presented the technical classification of these machines and has reviewed processing machines available on the Polish market.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe różnice między nawierzchnią betonową i bitumiczną. Przeanalizowano również metody remontów obu typów nawierzchni.
PL
Od kilkunastu lat wyroby syntetyczne w nawierzchniach bitumicznych stosowane są na coraz szerszą skalę – zarówno przy budowie nowych dróg, jak również przy wielu pracach remontowych czy branżowych (budowa przyłączy w drodze, kanalizacji itp.). Najczęściej stosuje się w tych pracach: włókniny, siatki, tkaniny lub kompozyty syntetyczne. Rozwój technologii produkcji tych materiałów jest bardzo dynamiczny tak w Polsce, jak i na świecie, ale niestety nie zawsze projektanci i wykonawcy prawidłowo stosują syntetyki w warstwach bitumicznych. Kolejnym problemem jest duża liczba błędów wykonawczych, których konsekwencją może być nawet całkowita utrata związania między warstwami asfaltowymi, co doprowadzi do szybkiego zniszczenia nowo budowanej nawierzchni.
EN
The article discusses synthetic products (grids, nonwovens, composites) used in the construction of asphalt pavements. It presents guidelines for designers and contractors, as well as the most common errors made in the construction phase.
PL
Nawierzchnie bitumiczne najczęściej są budowane jako konstrukcje podatne na odkształcalnych podbudowach z kruszywa zagęszczanego mechanicznie. Alternatywą dla nich są nawierzchnie sztywne z betonu cementowego oraz konstrukcje półsztywne. Każdy z rodzajów konstrukcji powinien być stosowany w różnych przypadkach, w zależności m.in. od: warunków ruchowych, usytuowania drogi, jej otoczenia, warunków hydrogeologicznych podłoża itp.
EN
Bituminous pavements are usually built as flexible structures on deformable foundations made of aggregate compacted mechanically. An alternative to them are rigid pavements made of cement concrete, as well as semi-rigid structures. Each of these structure types should be used in different cases, depending i.a. ons the operating conditions, the location of roads, the environment, hydro-geological conditions of the ground etc.
PL
W ostatnich latach Polska bardzo mocno rozbudowała sieć dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, lecz nadal wiele dróg lokalnych wymaga pilnych remontów lub przebudowy. Drogi lokalne - gminne i powiatowe - stanowią większość polskiej sieci drogowej i wymagają dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie. Z pomocą przychodzą technologie recyklingu nawierzchni bitumicznych bezpośrednio na miejscu, co nie tylko zmniejsza koszty, lecz rownież znacząco skraca czas remontów.
EN
Local roads - municipal and district ones - constitute more than 70% of the Polish road network. They require extensive renovations and large financial expenses. An in-situ method of bituminous pavement recycling helps reduce costs and time of repairs. The article discusses selected technologies of repairing bituminous pavements.
PL
Nawierzchnie bitumiczne powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby wytrzymały bez większych uszkodzeń co najmniej kilkanaście lat. W praktyce jednak często zniszczenia pojawiają się już po kilku latach eksploatacji, a nawet wcześniej. W wielu przypadkach wina leży przede wszystkim po stronie wykonawców, którzy nie przykładają należytej uwagi do wszystkich etapów wbudowania warstw bitumicznych.
EN
The article discusses the selected damages in bituminous pavements, such as plastic deformations (ruts), ravelling of pavement material, cracks at the edge of the road and fatigue cracking. We also discuss the phenomenon of reflective cracking in stiff structures.
PL
Przedmiotem rozważań w tej pracy jest wycięty fragment nawierzchni mostowej ułożonej na cienkim kompozycie, o długości belki mostowej i szerokości 1 metra. Jako model przyjęto belkę swobodnie podpartą na końcach i spoczywającą na podłożu. Założono, że belka jest obciążona dużą siłą osiową pochodzącą od hamowania pojazdu, temperatury itp. Przeanalizowano wpływ przyjętego w analizie modelu podłoża na krytyczną siłę wyboczeniową w belce.
EN
In the paper analysis of bituminous pavement layer on the bridge with the vent insulation is presented. The fragment cut from pavement on the bridge is modeled as Euler's beam on the foundation. The beam is subjected to the axial forces. Analysis of influence of various types of foundation on the critical force in the beam is presented.
8
Content available Technologie naprawy nawierzchni bitumicznych
PL
Nawierzchnie asfaltowe, tak jak każdą konstrukcję, cechuje określona trwałość, co oznacza, że ustalone dla nich funkcje są spełniane w konkretnym lub prognozowanym okresie ich użytkowania. Już na etapie projektowania konstrukcji drogi uwzględnia się tzw. cykl życia obiektu, który obejmuje m.in. określone warunki ekspozycji czy działanie czynników zewnętrznych. Przeciętnie okres użytkowania nawierzchni asfaltowej w Polsce przyjmuje się na ok. 20 lat, przy czym okres eksploatacji, utrzymania i rozbiórki ustala się dzięki specjalnym systemom oceny stanu nawierzchni.
PL
Technologia recyklingu nawierzchni bitumicznych oznacza powtórne wykorzystanie starych, zniszczonych już warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych. Najczęściej stosowane są metody recyklingu w otaczarce z częściowym użyciem sfrezowanego destruktu do produkcji nowych mas bitumicznych. W pewnych wypadkach skuteczna może być również technologia recyklingu bezpośrednio na drodze, tzw. metoda „na gorąco”.
EN
This paper deals with the recycling technology for bituminous pavements and the re-use of old, and worn mineral-asphalt mixture layers. The description of recycling methods using an asphalt mixing plant, and partial use of milled asphalt material to produce new bituminous mix and the ,,on the road" direct recycling technology - the so-called ,,hot method".
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego nawierzchni typu asfalt porowaty na autostradzie A73 w Holandii przeprowadzonych w latach 2011 – 2013. Istotą przedstawionych wyników jest ocena skuteczności pochłaniania hałasu przy określonych typach przejeżdżających pojazdów w różnych okresach eksploatacji nawierzchni.Wlatach 2011 – 2012 prowadzono pomiary hałasu po zakończeniu okresu gwarancji warstwy ścieralnej, a w 2013 r. po jej rekonstrukcji.
EN
The article presents the results ofmeasurements carried out in the Netherlands from 2011 – 2013 on the A73 motorway. They pertained to traffic noise levels of a porous asphalt road surface. The essence of the presented results is an evaluation of effectiveness of noise absorptionwith respect to a certain structure by type of vehicles in various operating periods. Whereas in 2011 – 2012 the said measurements pertained to noise levels following the end of the warranty period for the wearing course, in 2013 the measurements related to the wearing course made of porous asphalt following reconstruction.
11
Content available remote Ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg samorządowych. Część 1
PL
W pracy przedstawiono propozycję oceny stanu technicznego jezdni dróg samorządowych o nawierzchni bitumicznej wykorzystując do tego celu system SOSN obowiązujący w Polsce na drogach krajowych poza terenem zabudowy. Zaproponowano metody oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych polegające na ograniczeniu liczby ocenianych parametrów stanu technicznego nawierzchni. Zawarto w nich opisy pomiarów, proponowane kryteria oceny oraz sposób przeliczania wyników na ocenę globalną sieci. W drugiej części pracy zostaną zaprezentowane wyniki oceny stanu nawierzchni jezdni odcinka drogi krajowej z podziałem na wyniki według systemu SOSN i opracowanych sposobów oceny dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
EN
The paper presents a proposal to assess the technical condition of the roadway surface of bituminous pavement government using for this purpose the system in force in Poland SOSN on roads outside the building. Proposed methods to assess the technical condition of the roadway surface provincial, district and commune through reducing the number of estimated parameters of the technical condition of surfaces. Included are descriptions of these measurements, the proposed assessment criteria and the method of translating the results to assess the global network. In the second part of the paper presents results of evaluation of road surface section of the road broken down the results by SOSN system and developed ways to assess ways: provincial, district and commune. After analyzing the results of the surface of the roadway government presents the conclusion.
12
Content available remote Ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg samorządowych. Część 2
PL
W pierwszej części pracy przedstawiono propozycję oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg samorządowych o nawierzchni bitumicznej wykorzystując do tego celu system SOSN obowiązujący w Polsce na drogach krajowych poza terenem zabudowy. Zaproponowano opisy poszczególnych sposobów oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Zawarto w nich sposoby pomiarów, proponowane kryteria, oceny oraz sposób przeliczania wyników na ocenę globalną sieci. W drugiej części pracy zostaną przedstawione wyniki oceny stanu technicznego nawierzchni jezdni odcinka drogi krajowej z podziałem na wyniki według systemu SOSN i opracowanych sposobów oceny dróg: wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Po analizie wyników oceny stanu nawierzchni jezdni dróg samorządowych zostaną przedstawione wnioski.
EN
In the first part of the paper presents a proposal to assess the technical condition of the roadway surface of bituminous pavement government using for this purpose the system in force in Poland SOSN on roads outside the building. Proposed descriptions of how to assess the technical condition of the roadway surface provincial, district and commune. The content in these measurement methods, the proposed criteria, the evaluation and the conversion results to assess the global network. In the second part of the paper presents results of evaluation of the technical condition of road surface section of the road broken down the results by SOSN system and developed ways to assess ways: provincial, district and commune. After analyzing the results of the surface of the roadway will be presented to government requests.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów tekstury i współczynnika tarcia nawierzchni drogi miejskiej, która została poddana zabiegom utrzymaniowym. Zniszczenia powierzchniowe usunięto za pomocą kilku różnych technik napraw.
EN
Measurement results of the texture and the surface friction factor of city road, which has been subjected to maintaining exertions are presented in the article. Surface damages were removed with several repairing techniques.
15
Content available remote Ocena funkcjonalnych właściwości lepiszczy asfaltowych
PL
Przeprowadzono ocenę funkcjonalnych właściwości lepiszczy asfaltowych. Na podstawie badań stwierdzono, że: -starzenie technologiczne i eksploatacyjne zmienia właściwości lepkosprężyste asfaltów i polimeroasfaltów; -wyniki badań lepiszczy oryginalnych po starzeniu TFOT w warunakch ścinania dynamicznego umożliwiają funkcjonalną ocenę właściwości lepiszczy i identyfikację rodzajów zniszczeń i nawierzchni bitumicznej; -w celu oceny funkcjonalnych właściwości lepiszczy asfaltowych poza modułem G i kątem przesunięcia fazowego określa się maksymalną siłę rozciągającą Fmax i pracę odkształcenia określoną w badaniu ciągliwości.
PL
Przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii budowy drogi dominującą rolę odgrywają aspekty ekonomiczne, determinując w ten sposób wybór najtańszej technologii. Dlatego też większość polskich dróg wykonywana jest z betonu asfaltowego, ponieważ panuje opinia, że na wierzchnie z betonu cementowego są droższe w procesie wykonania od nawierzchni mineralno-bitumicznych. Rozpatrując proces budowy dróg długoterminowo należy szczególnie uważnie prześledzić korzyści finansowe wynikające z niższego kosztu utrzymania w czasie eksploatacji oraz zdecydowanie wyższą trwałość autostrad o nawierzchni betonowej, które jednoznacznie przemawiają na korzyść na wierzchni tego typu.
19
Content available remote Koszty nawierzchni drogowych
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.