Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nawadnianie kroplowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena nawodnienia kroplowego w uprawie pomidora, prowadzonego w szklarniach jako najbardziej ekonomicznego i powszechnie stosowanego systemu nawodnień. Obiektem badań było gospodarstwo ogrodnicze o powierzchni 2 ha, położone 20 km od Kalisza w miejscowości Szczytniki. W gospodarstwie zastosowano nawadnianie kroplowe uprawy pomidora w ilości 50000 roślin. Wybrany sposób nawadniania spowodował skrócenie czasu pracy, zmniejszenie nakładów na jednostkę produkcji oraz wzrost wydajności pracy. Uprawa pomidora odbywała się na wełnie mineralnej, dlatego niezbędne stało się systematyczne nawadnianie powiązane z dozowaniem roztworów, w których zawartość składników pokarmowych wymaga dostosowania do określonej fazy wzrostu rośliny z uwzględnieniem indywidualnych wymagań odmiany.
EN
Aim of this study was to evaluate the drip irrigation based on tomato crops in greenhouses carried out as the most economical and widely used irrigation system. The object of the study was a horticultural farm with an area of 2 hectares, which is located 20 km from Kalisz town, close to Szczytniki village, near the Kalisz - Łódź route. A drip irrigation system intended to irrigate 50,000 plants is used in the farm. This system is the best tomato irrigation system currently available on the market. It reduces the operating time resulting in reduction of expenditures per unit of output and labour productivity growth. On the farm tomato cultivation is carried out on mineral wool, which makes necessity of systematically irrigation associated with dispensing solutions, where the nutrient content needs to be adapted to a particular stage of the crop, considering individual needs variety.
EN
In the article presented the features of application and adaptation of the calculation method for determination of evapotranspiration Penman–Monteith. With the purpose of effective use of this method in the practice of a drip irrigation in the steppe zone of Ukraine, on the base of the field’s experiments results were conducted correlation of Kc with a taking into account deviations from standard conditions (on the example of grain corn).
PL
Celem badań prezentowanych w pracy była analiza specyfiki ewapotranspiracji i adaptacja obliczeniowej metody Penmana-Monteitha do określania tego parametru w warunkach stepu Ukrainy. Prowadzono krótkotrwałe doświadczenia polowe, wykorzystując ogólnie stosowane analizy statystyczne: dyspersji, korelacji, regresji i wariancji. W pracy określono wartość ewapotranspiracji obliczeniowej ЕТо i rzeczywistej ЕТс, wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia (internetowa stacja meteo iMetos® i stacja pomiaru wilgotności gruntu iMetos® SM/ECHO/TNS/ECOD2). Na podstawie eksperymentu polowego skorygowano współczynnik roślinny Kс w zależności od fazy rozwoju roślin kukurydzy. Ustalono, że wartości rzeczywistego współczynnika roślinnego Kс kukurydzy uprawianej na ziarno w warunkach nawadniania kroplowego na stepach Ukrainy różnią się od Kc podawanego przez FAO. W początkowych i końcowych fazach rozwoju kukurydzy wartość Kc (FAO) zawyża wartość ewapotranspiracji rzeczywistej od 20 do 225%, a w połowie sezonu – zaniża o 10–15%. Ze względu na wyraźną korelację Kc (FАО) і Kc(ac.) do wyznaczenia ewapotranspiracji rzeczywistej (ЕТс) kukurydzy autorzy rekomendują stosowanie skorygowanej wartości Kс.
EN
In this study, field experiment has been carried out on the grape yard during the summer, Rainy, and winter seasons using different irrigation methods and measuring its impact on moisture retention. Six different irrigation methods such as drip irrigation (DI), drip irrigation with plastic mulching (DIPM), drip irrigation with organic mulching (DIOM), subsurface irrigation with stone column (SISC), subsurface irrigation with mud pot (SIMP), and subsurface irrigation with plastic bottles (SIPB) are used during experimental work. CROPWAT-8.0 model (FAO) is used to find out crop water requirements. Soil moisture is measured using soil moisture sensors fixed in the depth of 30 and 60 cm at the same location. Climatic parameters are obtained from the automatic weather station which is located near the experimental field. Multifactorial statistical analysis has been carried out using recorded soil moisture and climatic data. As per experimental results and analysis, it is observed that drip irrigation with the plastic mulching method is found to be the best method of irrigation for soil moisture retention among all other methods due to its highest soil moisture retention value as 25–30%. Whereas subsurface irrigation with the plastic bottle method is found to be suitable as it retained 15–20% soil moisture and material used in this irrigation method is waste material and the cheapest one.
PL
Przeprowadzono eksperyment polowy w winnicy w czasie lata, pory mokrej i zimowej, stosując różne metody nawadniania i mierząc jego wpływ na zachowanie wilgotności w glebie. Zastosowano sześć metod nawadniania: nawadnianie kroplowe, nawadnianie kroplowe z przykrywaniem syntetyczną włókniną, nawadnianie kroplowe z mulczowaniem organicznym, podpowierzchniowe nawadnianie z kolumnami z kamieni, podpowierzchniowe nawadnianie z glinianymi naczyniami i nawadnianie za pomocą butelek plastikowych. Do oceny zapotrzebowania uprawy na wodę zastosowano model CROPWAT 8.0. Wilgotność gleby mierzono czujnikami wprowadzonymi do gleby na głębokość 30 i 60 cm. Parametry klimatyczne uzyskano z automatycznej stacji pogodowej usytuowanej w pobliżu pola doświadczalnego. Wieloczynnikową analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem pomierzonej wilgotności gleby i danych klimatycznych. Metoda kroplowego nawadniania z przykrywaniem syntetyczną włókniną okazała się najlepsza spośród wszystkich zastosowanych metod z powodu największej retencji wilgoci glebowej (25–30%). Użyteczna okazała się także metoda podpowierzchniowego nawadniania z plastikowymi butelkami, ponieważ zatrzymywała 15–20% wilgoci glebowej.
EN
One of the main reasons of salinization of irrigated lands in arid areas, including vast areas in Azerbaijan, is watering by high application doses exceeding by 1.3-2.0 times the doses sufficient for crops. The principle of drop irrigation is that water reaches only the root zone of a plant, whereas the amount and periodicity of water distribution is very exact and technically simply adjusted to the needs of the plant in each phase of its growth. The obtained results indicate practicability of the implementation of drop irrigation in a large production scale.
PL
Jedną z głównych przyczyn zasolenia nawadnianych gleb na obszarach o suchym klimacie (takich jak rozległe tereny Azerbejdżanu) jest nadmierne nawadnianie, które przekracza 1,3-3,0 razy dawki, pokrywające zapotrzebowanie upraw. W nawadnianiu kroplowym woda dociera tylko do strefy korzeniowej roślin. Ilość i okresowość zasilania w wodę można dokładnie zaplanować i w prosty technicznie sposób dostosować do potrzeb roślin w każdej fazie ich wzrostu. Uzyskane wyniki wskazują na celowość wprowadzania na dużą skalę nawadniania kroplowego nie tylko w uprawie bawełny, ale także winogron, jabłek, gruszek, pomidorów, ogórków, szczególnie w szklarniach. Biorąc od uwagę przyrodniczo-klimatyczne warunki Azerbejdżanu oraz rynkowe relacje cen, zwłaszcza cen wody, wydaje się, że przyszłościowe są tylko technologie oszczędzające wodę.
EN
The field experiment was conducted in the years 2006-2008 at Plant Breeding and Acclimatization Institute, Oirision Jadwisin on the light and acid soil. The aim of the research was to compare tubers yield and content of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato by different doses in solid (100 i ] 50 kg N o ha-1) and liquid nitrogen form - fertigation (mean of 43.0 kg N o ha-1) to the soil applied. The control was object non-ferlilized and non-irrigated. The objects were divided on: irrigated and non-irrigated. Drip irrigation method in this experiment was applied. The nitrogen dose in fertigation form by using computer program DSS was established. The doses of water and dates of their application by using tensiometer were established. The soil for examination was taken from thc layer of 0-30 and 30-60 cm. Analyses of nitrate and amnionium ions contents were carried out by reflection spectroscopy using RQ flex Merck reflectometr. The yield of tubers on irrigated object by using fertilizer program DSS was about 47 % higher than on the control object but content of mineral nitrogen in the soil on this object was smaller than on the control. Application nitrogen dose of 150 kg N o ha-1 on non-irrigated object, in all investigation years was the cause high cumulation of mineral nitrogen in the soil after harvest of potato. In second years of investigation (2007) already after applied dose of 100 kg N o ha-1 on non-irrigated conditions high level of mineral nitrogen in the soil was found. Nitrogen surplus may be leached from the soil into groundwater in the autumn and winter period.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006-2008 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin na glebie lekkiej, kwaśnej. Celem badań było porównanie wpływu na plon bulw i zawartość azotu mineralnego w glebie po zakończeniu wegetacji ziemniaków zróżnicowanego nawożenia azotem stosowanego do gleby w formie stałej (100 i 150 kg N o ha-1) i płynnej - fertygacja (średnio 43.0 kg N o ha-1). Kontrolę stanowił obiekt bez nawożenia NPK i nienawadniany. Kombinacje podzielono na: nawadniane i nienawadniane. Nawadnianie prowadzono metodą kroplową. Dawkę azotu w formie fertygacji ustalono przy wykorzystaniu komputerowego programu nawozowego DSS. Dawki wody oraz terminy ich stosowania ustalono na podstawie wilgotności gleby przy użyciu tensjometrów. Glebę do badań pobierano z warstwy gleby 0-30 i 30-60 cm. Oznaczenie zawartości jonów azotanowych i amonowych wykonano reflektometrycznie przy użyciu reflektometru RQ flex Merck. Plon bulw uzyskany na kombinacji nawadnianej z wykorzystaniem programu nawozowego DSS był o około 47 % większy niż na kontroli, a zawartość azotu mineralnego w glebie na tej kombinacji mniejsza w porównaniu do kontroli. Zastosowanie dawki azotu 150 kg N o ha-1 bez nawadniania, we wszystkich badanych latach, przyczyniło się do dużej kumulacji azotu mineralnego w glebie po zbiorze ziemniaków. W drugim roku badań (2007) już po zastosowaniu dawki 100 kg N o ha-1 bez nawadniania stwierdzono wysoki poziom azotu mineralnego w glebie. Nadmiar tego azotu może być wypłukany z gleby do wód gruntowych w okresie jesienno--zimowym.
PL
Badania polowe przeprowadzono w latach 2002-2004 na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobrego. Oceniano możliwości plonotwórcze trzy-, cztero- i pięcioletnich krzewów malin odmiany "Norna" i "Veten" uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych (kontrola O, nawadniane W) oraz nawozowych (0, 60, 120 kg Nźha-1). Nawadnianie zapewniało uzyskanie istotnie wyższych plonów - średnio w trzyletnim okresie badań o blisko 52%, niż naturalne opady. Najbardziej uzasadnione okazało się nawożenie obu testowanych odmian dawką 120 kg Nźha-1. Odmiana "Norna" wyróżniała się większą efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Veten". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
Field experiments were done in 2002-2004 on sandy soil. Crop productivity of raspberry (cv. "Norna" i "Veten") was tested in the 3rd, 4th and 5th year of cultivation at different water regime (O-control, W-drip irrigation) and various nitrogen doses (0, 60, 120 Nźha-1). The 52% crop increase in tested plants was obtained resulting from the supplemental irrigation. Effects of irrigation depended also on amount of natural precipitation - the highest increase we obtained in extremly dry year 2003. We obtained on plots with 120 kg Nźha-1 the most significant effect of nitrogen fertilization for both tested varieties. "Norna" variety was more effective in used water than "Veten". Supplemental irrigation significantly increased the yield of fruit and weight of 100 berries and also intensity of leaves transpiration and assimilation.
7
PL
Badania polowe wykonano w latach 2004-2006 na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Oddziaływanie nawadniania kroplowego oceniano na 6, 7 i 8 letnich krzewach borówki wysokiej odmiany "Patriot" i "Spartan". Odmiana "Spartan" wyróżniała się większą produktywnością i efektywnością jednostkową wody niż odmiana "Patriot". Nawadnianie istotnie zwiększało plon owoców i masę 100 jagód, a także natężenie asymilacji i transpiracji liści.
EN
In the years 2002-2004 field experiments were carried out on light soil (good rye complex). The yielding abilities of three-year, four-year and five-year old raspberry shrubs cv. Norna and Veten, grown under varied water (control O, irrigation W) and fertilization (0, 60, 120 kgźNźha-1) conditions were assessed. Irrigation ensured significantly higher yields - during the three-year study nearly by 52% compared to natural precipitation. The most favourable fertilizer dose, for both the tested cultivars, proved to be 120 kgźNźha-1. The cultivar Norna was characterized by higher water unit productivity compared to cv. Veten. Irrigation significantly increased the yield of fruits and the mass of 100 berries, and the intensity of leaf assimilation and transpiration.
PL
Przedstawione zostały dotychczasowe prace Instytutu Warzywnictwa nad opracowaniem urządzeń do mechanicznego zwijania emiterów liniowych wykorzystywanych do powierzchniowego i podpowierzchniowego nawadniania warzyw korzeniowych, uprawianych na redlinach. Pozwala to na ponowne ich wykorzystanie i zmniejszenie kosztów produkcji warzyw. Stosowana technologia nawadniania kroplowego pozwala ograniczyć ilość zużywanej wody. Dla wykorzystania wody z otwartych zbiorników wodnych i rzek oraz uzyskania stałego ciśnienia w instalacji nawadniającej wykonano prototyp siłowni wiatrowej do napędzania pomp wodnych.
EN
In the Research Institute several equipments for setting and rolling up of drip irrigation system were designed. This irrigation system is used for surface and subsurface watering of vegetables grown on the ridges and on flat ground. At the end of vegetation period the trickling lines are get out from the soil and can be used once again next season. The use of trickle irrigation decreased amount of water comparatively to traditional sprinkle watering. To take water from the rivers, lakes and to keep constant water pressure in the installation during watering special windmill station was designed.
PL
Hipoteza badawcza zakładała, że nawadnianie może być jedną ze skutecznych metod przeciwdziałania skutkom posuch na plantacji maliny założonej na glebie o małej pojemności wodnej. W tym celu, w latach 1999-2003, wykonano ścisłe doświadczenie polowe z nawadnianiem tej rośliny, w miejscowości Kruszyn Krajeński koło Bydgoszczy na czarnej ziemi zdegradowanej, zaliczanej do V klasy bonitacyjnej. Nawadnianie maliny uprawianej na glebie bardzo lekkiej było czynnikiem umożliwiającym prawidłowy wzrost i rozwój tej rośliny oraz zapewniającym pozyskiwanie względnie dużych, jak na warunki klimatyczno-glebowe doświadczenia, a przy tym stabilnych i cechujących się dobrą jakością plonów. Plony roślin nawadnianych okazały się większe od uzyskiwanych w praktyce produkcyjnej regionu bydgoskiego. Produkcyjność wody w warunkach nawadniania kroplowego była większa niż mikrozraszania, co wynikało z mniejszego jej zużycia w systemie kroplowym. Suma opadów naturalnych i dawek nawodnieniowych dobrze korelowała z potrzebami wodnymi maliny oszacowanymi metodą DRUPKI [1976]. Potwierdza to przydatność maliny do wieloletniej uprawy na glebie bardzo lekkiej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych w okresie wegetacji, ale wyłącznie pod warunkiem zapewnienia nawodnień.
EN
Hypothesis of this work was that irrigation can be an efficient method for drought mitigation in raspberry plantation on a soil characterized by a small water capacity. Therefore, in the years 1999-2003 a field experiment was carried out on a degraded black earth of the Vth class soil quality, at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. The use of irrigation in raspberry cultivation on the very light soil enabled regular growth and development of this crop and secured relatively high yields, under the climatic-soil conditions of the test. Fruit yields were stable and of good quality. Yields obtained from irrigated plants were higher than those from production practices of the Bydgoszcz region. The efficiency of water use in drip irrigation was higher than that in microjet sprinkling, which resulted from a lower water consumption in the drip system. Total rainfall and irrigation doses used in raspberry cultivation correlated well with water requirements estimated using the DRUPKA'S method [1976] which confirmed its usefulness for agricultural practice. Raspberry can thus be cultivated for a long time in the very light soil in regions of low rainfall providing irrigation of the crop during the vegetative period.
PL
W latach 1991–2001 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego w uprawie wybranych gatunków roślin warzywnych na glebie lekkiej, w regionie bydgoskim. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin: burak ćwikłowy, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna (cukinia), fasola szparagowa, marchew jadalna, rzodkiewka, sałata krucha. Najwyższą efektywność produkcyjną wody z nawodnień kroplowych uzyskano w uprawie cukini uprawianej na jednokrotny zbiór owoców.
EN
Production effects of the drip irrigation usage in cultivation of chosen vegetable species on the light soil, in the region of Bydgoszcz, were studied in the years 1991-2001. Field experiments on the following vegetable species were carried out: red beet, winter squash, zucchini, snap bean, carrot, radish, iceberg lettuce. The highest efficiency of irrigation was obtained in cultivation of zucchini grown for one-phase harvesting of fruits.
11
Content available remote Efektywność nawodnień kroplowych u wybranych gatunków roślin sadowniczych
PL
W latach 1981-2001 badano efekty produkcyjne zastosowania nawadniania kroplowego u wybranych gatunków roślin jagodowych i drzew owocowych w regionie bydgoskim. Przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe z następującymi gatunkami roślin: aronia, porzeczka czarna, truskawka, jabłoń, śliwa i wiśnia. Najwyższą efektywność produkcyjną wody uzyskano w przypadku uprawy jagodowych w warunkach gleby bardzo lekkiej na plantacji truskawki. W badaniach z drzewami owocowymi jednostkowa efektywność produkcyjna nawodnień kroplowych była wyższa na plantacji drzew pestkowych (wiśnia i śliwa) aniżeli jabłoni.
EN
Productive results of chosen drip-irrigated berry crops and fruit trees in the region of Bydgoszcz were investigated in 1981-2001. Field experiments on the following species were carried out: chokeberry, black currant, strawberry, sour cherry, plum, apple. The highest productive water use efficiency from drip irrigation of berry crops grown under conditions of very light soil was obtained for strawberry. In research on fruit trees, the water use efficiency of stone fruit-bearing trees (sour cherry, plum) was higher than that of apple trees.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.