Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  navigation instruments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia problematykę właściwej interpretacji przesyłek zawierających materiały magnetyczne, jako materiały niebezpieczne w transporcie lotniczym. Autor na podstawie własnego przypadku nadania przesyłki zawierającej magnesy opisuje sposób pomiaru pola magnetycznego emitowanego z przesyłki oraz procedurę formalną jej klasyfikacji do jednego z trzech typów określających poziom zagrożenia, zgodnie z wymaganiami IATA. W pracy przedstawiono sposoby ograniczania emisji pola magnetycznego na zewnątrz przesyłki poprzez zastosowanie ekranowania. Niezależnie od wielkości pola magnetycznego emitowanego z przesyłki, rozważono stopień rzeczywistego zagrożenia dla urządzeń nawigacyjnych współczesnych samolotów, dochodząc do ciekawych wniosków i spostrzeżeń.
EN
This paper presents the consideration of proper interpretation of shipments containing magnetic materials as hazardous materials in air transport. The author, on the basis of his own case of sending a package containing magnets, introduces the way of measuring the magnetic field emitted from the shipment as well as describes the formal procedure for its classification into one of the three hazard classification types, as required by IATA. The methods of reducing the magnetic field emission outside the shipment by applying magnetic shielding is shown in the paper. Regardless of the magnitude of the magnetic field emitted from the shipment, the degree of actual danger to the navigation instruments of modern aircraft has been considered, coming to interesting conclusions and observations.
EN
The European Union is committed to European integration. Poland has been a member of the EU since 2004 under the Treaty of Accession, which was signed in 2003 in Athens. Joining the European Union is associated with developing a modern legal system. Each product is subject to certification, the process by which a notified legal body provides a written report about the results of the studies of a product. The legal body that provided a uniform framework for the use of marine equipment testing standards is the European Council Directive 96/98 EC of 20 December 1996. The Directive MED was established for the safety of marine transport. The compliance of navigation devices with the Directive MED was confirmed by the “Wheelmark” (“Steering Wheel”). In Poland, the requirements for certification of marine equipment under Directive MED, were implemented after the act regulating the provisions of EU law; these requirements are not widely known among practitioners. This certification system of marine equipment is a coherent system executory throughout the European Union.
PL
Unia Europejska dąży do integracji europejskiej. Polska jest członkiem UE od 2004 roku na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego, który został podpisany w 2003 roku w Atenach. Wejście do Unii Europejskiej wiąże się z przygotowaniem nowoczesnego systemu prawa. Każdy wyrób podlega certyfikacji, czyli procesowi, w wyniku którego jednostka notyfikowana udziela pisemnego sprawozdania sporządzonego na temat wyników przeprowadzonych badań produktu. Prawnym instrumentem, która tworzy jednolite ramy stosowania norm badania wyposażenia morskiego jest Dyrektywa Rady 96/98WE z dnia 20 grudnia 1996 r. Dyrektywa MED została ustanowiona dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Zgodność urządzeń nawigacyjnych z Dyrektywą MED jest potwierdzana znakiem „Wheelmark” – „koło sterowe”. W Polsce wymagania dotyczące certyfikacji wyposażenia morskiego zgodnie z Dyrektywą MED, zostały wdrożone po przez ustawę, jako akt regulujący postanowienia prawa UE, należy mieć na uwadze, że wymagania te nie są powszechnie znane wśród praktyków. System certyfikacji wyposażenia morskiego jest spójnym systemem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.
PL
Pomimo, że globalny system pozycjonowania GPS ma szerokie zastosowanie w nawigacji pojazdów lądowych to nie jest on w stanie zapewnić ciągłości wyznaczania rozwiązania nawigacyjnego w sytuacjach zakłócenia lub zaniku sygnału satelitarnego występującego w silnie zalesionych obszarach, zabudowie miejskiej, mostach kratownicowych, czy też tunelach. Sposobem na rozwiązanie powyższego problemu jest budowa zintegrowanych systemów nawigacyjnych. Na przykładzie czterech schematów strategii przedstawiono metody integracji systemów nawigacyjnych. Omówione zostały również wady, zalety i koszty integracji. Głównym celem publikacji jest kompleksowy przegląd i synteza literatury z zakresu budowy zintegrowanych systemów nawigacyjnych.
EN
Although the Global Positioning System has been widely used in the navigation of land vehicle, that system is still unable to provide continuous and reliable navigation solutions in the occurrence of satellite signal fading or blockage from obstacles such as trees, buildings, overpasses and tunnels. The way to solve the issue above is building integrated navigation systems. Basing on the four schemes of strategy the methods of integration in navigation systems have been introduced. Advantages, disadvantages and costs of integration were presented in the paper. The main aim of the publication is complex review and synthesis of literature within the scope of integrated navigation systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.