Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  natężenie ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
EN
The paper presents two models of traffic forecasting developed for two completed road construction projects in two cities of Poland: Lublin and Poznań. The predictions from both models were compared with the field data. In the first part the article presents the currently used model for computational determination of road projects’ viability, including indication of relationships between road traffic forecasts on the one hand and actual road operations and viability of road projects on the other. The second part presents results of various international studies on road projects in order to show the differences between the predicted and the actual traffic volumes, which is typical for most developed countries. Then, the article discusses the differences observed between the model outputs and the actual traffic and its structure in the analysed road projects. Finally, the authors put forward their conclusions regarding the inconsistencies between the traffic models (as well as the resulting traffic forecasts) and the actual transport performance.
PL
W artykule przedstawiono dwa modele natężenia ruchu opracowane dla inwestycji drogowych zrealizowanych w Lublinie i Poznaniu. Dokonano porównania danych wynikających z obu modeli z danymi pomiarowymi pozyskanymi w terenie. W pierwszej części artykułu zaprezentowano obecnie wykorzystywany model obliczania efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych, wraz ze wskazaniem powiązań pomiędzy prognozami ruchu drogowego a wykonywaną pracą przewozową i opłacalnością inwestycji drogowych. W drugiej części podane zostały wyniki międzynarodowych badań dotyczących inwestycji drogowych w celu wykazania odchyleń notowanych prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, pomiędzy modelami ruchu a rzeczywistym natężeniem ruchu. W kolejnej części pracy omówiono różnice odnotowane między modelami ruchu w przypadku badanych inwestycji drogowych a rzeczywistym natężeniem i strukturą ruchu. We wnioskach przedstawiono konkluzje autorów na temat przyczyn odchyleń pomiędzy modelami ruchu i wynikającymi z nich prognozami ruchu a rzeczywistą pracą przewozową realizowaną na badanych odcinkach dróg.
PL
W wyniku obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w całym kraju obserwuje się spadek natężenia ruchu samochodowego. Niestety, przełożyło się to na agresywne zachowania kierowców i nierespektowanie obowiązujących ograniczeń prędkości.
PL
W dobie rozwoju motoryzacji i coraz większej ilości pojazdów na ulicach naszych miast, władze samorządów oraz administratorzy sieci dróg i ulic, stają przed wyzwaniem wprowadzania sprawnych rozwiązań inwestycyjnych oraz optymalizacyjnych, które pozwolą w sprawny i efektywny sposób poruszać się podróżnym, komunikować się do miejsc pracy, nauki, zakupów, etc. Badania całodobowego natężenia ruchu na drogach wlotowych do Krakowa z października 2017 r. wykazały ogromny napływ pojazdów do stolicy małopolski. Ilość samochodów jaka każdego dnia wjeżdża do miasta to ok. 246 tys. pojazdów, z czego ok. 16 tys. pojazdów przejeżdża przez centrum. Badania potwierdzają potrzebę podjęcia działań mających na celu zmniejszenie nadmiernego zatłoczenia ulic, m. in. przez budowę przy drogach wlotowych do miast parkingów przesiadkowych.
EN
The seismic elastomeric bearings reinforced with fibre is considered as a new technology in comparison to other conventional isolator systems in civil engineering. In this type of bearing, recycled fibres replaced traditional steel plates used in common bearings. Therefore, this type of bearing has been studied in recent years due to both environmental and cost-saving advantages. The shortage of references about the application of this type of bearing in the bridge industry, and particularly the continuous-span bridges, prompted the researchers in this study to investigate the performance of the isolated reinforced concrete box girder bridges with continuous spans. Reducing the acceleration transmission from the substructure to the superstructure is one of the main advantages of using seismic bearings. Based on the study of the structural models, it was found that, in most cases, elastomeric bearings reinforced with fibres showed a suitable performance and reduced the acceleration applied to the superstructure by absorbing the earthquake energy.
5
Content available remote Analysis of the influence of traffic flow variability on noise level on roads
EN
The paper presents the results of analyses concerning the annual variability of the road traffic noise level calculated in the reference point. Because of the large differences between the average noise values and the maximum ones, scaling factors enabling one to convert annual average values into the highest annual averages have been developed. The time range favourable for conducting sampling measurements ensuring the reliable estimation of annual average and highest annual average of the road traffic noise level has been determined. Moreover, factors for scaling the annual average daily traffic (for all vehicles and heavy vehicles, respectively), with a division into two daily periods, have been developed. The scaling factors make it possible to determine the noise level when no direct measurement of traffic intensity can be carried out. The analyses were made using data from 25 automatic traffic recorders (ATRs), equipped with state-of-the-art SICK and Golden river vehicle counters, located on national interurban expressways (class A and S roads).
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz dotyczących rocznej zmienności obliczeniowego poziomu hałasu drogowego w punkcie odniesienia. Ze względu na duże różnice pomiędzy wartościami średnimi i maksymalnymi hałasu opracowano wskaźniki przeliczeniowe umożliwiające przejście z wartości średnich do największych średnich rocznych. Określono korzystny, czasowy zakres przeprowadzania pomiarów wyrywkowych, pozwalający na wiarygodne szacowanie wartości średniej rocznej oraz wartości średniej największej obliczeniowego poziomu hałasu drogowego. W pracy opracowano także wskaźniki przeliczeniowe średniego dobowego ruchu rocznego (w grupie wszystkich pojazdów oraz pojazdów ciężkich) z podziałem na dwa okresy dobowe, umożliwiające wyznaczenie poziomu hałasu w przypadku braku możliwości wykonania bezpośredniego pomiaru natężenia ruchu. Analizy przeprowadzono wykorzystując dane uzyskane z 25 stacji ciągłego pomiaru ruchu, zlokalizowanych na krajowych drogach zamiejskich szybkiego ruchu (drogi klasy A i S) i wyposażonych w najnowocześniejsze liczniki SICK oraz Golden River.
EN
Based on the Interreg Central Europe Territorial cooperation Programme’s CONNECT2CE project the current paper analyses the existing passenger traffic flow across the border which is among the TOP10 busiest border section of the EU. It provides an overview of the main socio-economic characteristic of the peripheral border area and identifies the factors which are leading to the continuous growth of cross-border traffic. Based on previous research and travel surveys it collects the past service attempts offered to tap the growing cross-border travel demand. It also presents the most recent passenger counts and relational (Origin-Destination O-D) ticketing statistic in order to get precise knowledge about the usage level of the existing service which helps to understand the rapidly changing mobility patterns and spatial structure. Finally, it takes into account the existing EU conform legal and organisational challenges for offering competitive public transport services on a cross-border route and proposes two new solutions as a contributionto achieve a sustainable modal shift towards public transport in the peripheral border area.
EN
By the methods of field research, it is determined the primary factors of traffic flows on the sections of urban twolane streets, where routes of tram and urban bus movement which have motion in general structure of traffic flow are laid. Using methods of documentary research and traffic simulation, there are received results of change of average operational speed of tram and urban bus movement during different periods of operation on the route; traffic flow delays connected with technological features of tram and urban bus routes functioning in zone of operation of tram and urban bus stops and controlled intersections. Using methods of traffic simulation, it is determined possible time losses and queue length in traffic flows in conditions of increase of traffic volume and change of its composition (increase of urban public transport rate).
PL
W artykule przedstawiono wybrane analizy dotyczące zastosowania szybkiej kolei miejskiej jako alternatywy dla rozbudowy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej. Autorzy dokonali oceny efektywności układu drogowego dla zmodernizowanej ulicy Cieszyńskiej oraz przedstawili podstawowe założenia dla utworzenia szybkiej kolei miejskiej z wykorzystanym aktualnie wyłączonej z eksploatacji linii kolejowej.
EN
The article presents selected analyzes regarding to the use of S-train as an alternative to the extension of Cieszyńska Street in Bielsko-Biała. The authors assessed the efficiency of the road system for the modernized Cieszyńska Street and presented the basic assumptions for the creation of S-train with the used of currently excluded railway line.
9
EN
It has been shown that road geometry has a great impact on overall Energy consumption and emissions. Some roads connect traffic origins and destinations directly. On the other hand, some use winding, indirect routes. Indirect connections result in longer distances driven and increased fuel consumption. A similar effect is observed on congested roads and mountain roads with many changes in altitude. Therefore, we propose a framework to assess road networks based on energy consumption. This framework should take into consideration traffic volume, shares of vehicle classes, road geometry and energy needed for road operation and construction. It can be used to optimize energy consumption with efficient traffic management and to choose an optimum new road in the design phase. This is especially important as the Energy consumed by the vehicles soon supersedes the energy needed for road construction.
PL
W artykule na przykładzie kolei linowej funkcjonującej od trzech lat na Politechnice Wrocławskiej opisano możliwości poprawy warunków ruchu w centrum miasta. Zaprezentowano rys historyczny powstawania kolei oraz zmienność ruchu na etapie jej funkcjonowania. Pokazano obsługę komunikacyjną dla dwóch stacji. Na podstawie pomiarów natężenia dla różnych użytkowników wykazano zmiany ruchu w obszarze kampusu uczelni. Wskazano na dalsze perspektywy rozwoju w związku z rozbudową uczelni.
EN
In the article, on the example of ropeway functioning for three years at the Wrocław University of Science and Technology, we describe possibilities of improving traffic conditions in the city centre. The article presents the history of the ropeway and variability of traffic at the stage of its operation. Communication service for two stations was shown. Based on measurements of the traffic intensity for different users, we showed changes in the traffic in the area of campus. Further development of the cableways in connection with the expansion of the university was discussed.
PL
Obszary śródmiejskie większości dużych i coraz częściej średnich miast funkcjonują w warunkach nadmiernego natężenia ruchu drogowego. Zarządcy dróg starają się walczyć z tym niekorzystnym zjawiskiem na wiele sposobów. Jednym z nich jest dostarczenie mieszkańcom skutecznej względem transportu indywidualnego alternatywy w postaci sprawnego transportu zbiorowego. Wśród najistotniejszych parametrów definiujących sprawny transport miejski (TM) wyróżnia się między innymi: prędkość jazdy, sprawność obsługi pasażerów na przystankach, punktualność czy częstotliwość. Na prędkość jazdy/przejazdu wpływa przede wszystkim płynność jazdy determinowane liczbą i długością zatrzymań. O ile liczba zatrzymań wynikająca z liczby przystanków jest wartością stałą, a czas obsługi pasażerów zależy od pory dnia, o tyle liczba i czas zatrzymań determinowane charakterystyką sieci drogowej i związaną z nią liczbą skrzyżowań i sposobem sterowania mogą być minimalizowane wdrażaniem efektywnych rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportu. W artykule przedstawiono wpływ wdrożenia systemu sterowania ruchem w Białymstoku z podsystemem nastawionym na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego wyrażonego poprawą płynności jazdy i czasem przejazdu.
EN
The article presents the impact of the implementation of the traffic control system in Białystok with a subsystem aimed at improving the functioning of collective transport expressed by the improvement of driving fluidity and travel time.
PL
W pracy określono wpływ transportu drogowego mierzonego natężeniem ruchu samochodowego oraz warunków meteorologicznych (temperatura, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienie powietrza, wilgotność względna) na stężenia NO₂ oraz NOx w powietrzu w kanionie komunikacyjnym. Badania przeprowadzono na podstawie godzinowych wartości zmiennych z okresu dwóch lat 2015 i 2016 w jednym punkcie Wrocławia. Określono 5 różnych podzbiorów danych wyznaczonych przez warunki klimatyczne Wrocławia (pory roku). Modelowano zależności regresyjne metodą regresji krokowej postępującej oraz metodą wzmacnianych drzew decyzyjnych. Analizowano dopasowanie modeli tworzonych dla tych podzbiorów oraz udział poszczególnych zmiennych w wyjaśnianiu zmienności stężeń zanieczyszczeń. Wykazano wpływ pory roku zarówno na dopasowanie modelu jak i na udziały poszczególnych predyktorów w wyjaśnianiu wariancji stężeń zanieczyszczeń. Najlepsze dopasowanie wykazały modele tworzone dla okresu zimowego (XII-II). Najważniejszą zmienną objaśniającą w modelowaniu stężeń tlenków azotu była prędkość wiatru oraz natężenie ruchu. Oba rozważane modele z podobną dokładnością opisują badane zależności.
EN
The influence of road transport, measured by traffic intensity, and meteorological conditions (temperature, direction and velocity, air pressure, relative humidity) on NO₂ and NOx concentrations in air in the communication canal were determined. The research was conducted on the basis of hourly values of variables from the period of two years 2015,2016 at one place in Wroclaw. There were 5 different time subdivisions designated by Wroclaw's climatic conditions (seasons). Regression was modeled using the stepwise regression method and the method of boosted decision trees. The fit of models created for these subsets and the share of individual variables in explaining variations in pollutant concentrations were analyzed. The influence of the seasons on the fit of the model and on the shares of the individual predictors in explaining the variance of pollutant concentrations was shown. The best fit was the models created for the winter (XII-II). The most important explanatory variable in the modeling of nitrogen oxide concentrations was wind speed and traffic intensity. Both models with similar accuracy describe the studied relationships.
EN
The accuracy of measured traffic flow on a roadway is highly depends on correctness of PCUs used for converting traffic volume. Field data for the present study was collected from the mid-block road sections of different divided multilane highways in India. Video graphic method was used for collecting the field data. PCUs are estimated from the available methods as given in the literature by using traffic flow data observed in the field. Present study describes a modified methodology for estimation of PCU value of subject vehicles that includes the time headway as influencing parameter. The approach used in the present study is inspired from the method of dynamic PCU estimation where a PCU is expressed as the ratio of speed ratio and area ratio of standard cars to the subject vehicle type. Unlike dynamic PCU method, this method includes time headway factor for PCU estimation. The method found more realistic and logical as it provides relatively higher values of PCUs than those obtained from dynamic PCU method. Simulation of traffic flow was also performed through microscopic simulation model VISSIM for generating congestion and for comparing estimated PCU values at the level of maximum traffic volume. The methodology adopted in this study will be extended for development of comprehensive PCU model by including more numbers of influencing factors under varying traffic and roadway conditions.
EN
The characteristics of seasonal variations in traffic volumes are used for a variety of purposes, for example to determine the basic parameters describing annual average daily traffic – AADT, and design hourly volume – DHV, analyses of road network reliability, and traffic management. Via these analyses proper classification of road sections into appropriate seasonal factor groups (SFGs) has a decisive influence on results. This article, on the basis of computational experiments (models of artificial neural networks, discriminatory analysis), aims to identify which factors have the greatest impact on the allocation of a section of road to the corresponding SFG, based on short-term measurements. These factors are presented as qualitative data: the Polish region, spatial relationships, functions of road, cross-sections, technical class; and quantitative data: rush hour traffic volume.
PL
Ciągła automatyczna rejestracja ruchu drogowego dostarcza wielu cennych informacji niezbędnych do celów planistycznych, projektowych i eksploatacyjnych odcinków i skrzyżowań drogowych. Dzięki temu możliwe jest określenie sezonowych wahań ruchu umożliwiających wykonanie uproszczonych przeliczeń natężeń z pomiarów krótkotrwałych na średni dobowy ruch w roku (SDR). W praktyce, dokonuje się podziału sieci dróg na tzw. grupy zmienności sezonowej (SFG) i wyznacza się dla nich wskaźniki przeliczeniowe natężeń dobowych na SDR. Ponadto charakterystyki te wykorzystywane są w analizach niezawodności sieci dróg [17], w nowym podejściu wyznaczenia natężeń miarodajnych w oparciu o uogólnione koszty (analizy ekonomiczne) [2] a także są przydatne w podejmowaniu decyzji w Inteligentnych Systemach Transportowych i zarządzaniu ruchem. W Polsce obecnie wyróżnia się dwie grupy SFG tj. drogi o gospodarczym i turystyczno-rekreacyjnym charakterze przenoszonego ruchu [14], co w świetle wcześniejszych analiz [18, 19] wydaje się zbyt dużym uogólnieniem. Klasyfikacji odcinków do danej grupy dokonuje się na podstawie ruchu niedzielnego oraz wakacyjnego. Drogi o gospodarczym charakterze przenoszonego ruchu charakteryzują się występowaniem niewielkich sezonowych wahań ruchu oraz średnim dobowym ruchem w niedziele mniejszym niż 140% wartości średniego dobowego ruchu w dni robocze, natomiast drogi o turystyczno-rekreacyjnym charakterze – ruchem w miesiącach wakacyjnych (VII, VIII) ponad 40% większym od SDR lub średnim dobowym ruchem w niedziele większym niż 140% wartości średniego dobowego ruchu w dni robocze. Jak widać jest to bardzo nieprecyzyjna informacja trudna do stwierdzenia bez znajomości natężeń ruchu pochodzących z dłuższego okresu. Celem artykułu jest zatem określenie dla warunków polskich, jednoznacznych atrybutów umożliwiających przydzielenie odcinka drogi, na podstawie pomiarów krótkotrwałych, do odpowiedniej grupy zmienności sezonowej.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie jednej sieci neuronowej do krótkoterminowej predykcji wartości natężeń ruchu dla wlotów dwóch kolejnych dużych skrzyżowań tej samej ulicy. Predykcja natężenia ruchu na drugim skrzyżowaniu została wykonana na podstawie danych historycznych dla skrzyżowania pierwszego. Pozwala to na określenie przyszłego natężenia ruchu na wlocie tego skrzyżowania w przypadku braku danych rejestrowanych na tym skrzyżowaniu w przypadku awarii detektora. Opracowany model został weryfikowany za pomocą zestawu danych pomiarów natężenia ruchu zawierającego prawie 20 tysięcy pomiarów zebranych w ciągu ponad sześciu miesięcy. Wyniki dowodzą, że zaproponowany model może zostać włączony jako składnik modułu predykcji w Inteligentnych Systemach Transportowych.
EN
The paper presents a proposal of using one neural network for short time prediction of traffic flow on two adjacent junctions of a traffic route. The traffic flow on the second junction is predicted on the basis of historic data registered at the first junction. This allows to forecast the flow on the second junction in the case of failure of its flow measuring devices. The elaborated design is validated using a data set of traffic flow measurements comprising nearly 20 thousand measurements collected in a period of over six months. Results prove that the design may be incorporated as a component of a prediction module in Intelligent Transport Systems.
PL
Postęp cywilizacyjny od zawsze bardzo silnie powiązany był z rozwojem transportu, czyli przewozu zarówno ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Z roku na rok wciąż wzrasta natężenie ruchu na polskich drogach. Obecnie większość rodzin posiada dwa samochody, gdy jeszcze kilkanaście lat temu takie zjawisko było postrzegane jako wysoki poziom luksusu. Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego transportu to duże wyzwanie dla zarządców sieci drogowej, zarówno w odniesieniu do dróg lokalnych, jak i infrastruktury ogólnokrajowej.
PL
Skrzyżowania drogowe z uwagi na zróżnicowaną organizację i warunki ruchu samochodowego tworzą zdecydowanie bardziej złożoną sytuację pod względem oceny i prognozowania hałasu w ich otoczeniu w porównaniu z odcinkami międzywęzłowymi. Szczególnym przypadkiem w tym zakresie są skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną. Celem prowadzonych badań i analiz było określenie wpływu natężenia ruchu oraz struktury rodzajowej i struktury kierunkowej pojazdów na poziom hałasu w otoczeniu przykładowych skrzyżowań z wyspą centralną funkcjonujących na obszarze miasta Białystok. Analizie poddano wyniki 979 jednogodzinowych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku LAeq. Pomiary poziomu hałasu prowadzono na wysokości 1,50 m nad poziomem nawierzchni, w punktach zlokalizowanych pomiędzy „ramionami” skrzyżowania (promieniście względem jego środka), w odległościach 10 m i 20 m od krawędzi jezdni. Równolegle z pomiarami hałasu, na każdym wlocie skrzyżowania wykonywano pomiary natężenia, struktury kierunkowej i struktury rodzajowej ruchu pojazdów. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów ustalono zależności regresyjne pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku a całkowitym natężeniem ruchu na każdym z analizowanych skrzyżowań. Na ich podstawie obliczono wartości LAeq w odległości 10 m i 20 m od krawędzi jezdni przy natężeniach ruchu na całym skrzyżowaniu: 3000, 3500, 4000 i 4500 P/h. Na badanych skrzyżowaniach stwierdzono różnice pomiędzy wartościami LAeq na wlotach tego samego skrzyżowania do 2,5 dB. Wpływ wartości tych różnic ma w szczególności udział tzw. pojazdów hałaśliwych i ich struktura kierunkowa. W artykule przedstawiono opracowane zależności funkcyjne pomiędzy równoważnym poziomem dźwięku a charakterystykami ruchu samochodowego na badanych skrzyżowaniach.
EN
Road intersections are a more complex issue in the terms of noise level prediction and assessment in their vicinity than usual road sections, chiefly due to the varied traffic organisation and conditions. A unique case in this group is the signalized roundabout. The aim of the conducted research and analyses was to determine the influence of traffic volume and the type and direction of vehicles on the noise levels in the vicinity of sample signalized roundabouts in the area of Bialystok city. A total of 979 one-hour equivalent sound level measurements were analysed. The measurements were conducted at 1.50 m above street level, in points located between the ‘arms’ of the intersections (radiating from its centre), at distances of 10 m and 20 m from the edge of the road. Together with sound level measurements, traffic volume, direction and vehicle types measurements were conducted at each entry of the intersections. Based on the obtained results, regressive dependencies have been established between the equivalent sound level and total traffic volume at each of the analysed intersections. Based on this, the LAeq values have been calculated at a distance of 10 m and 20 m from the edge of the road, with traffic volumes on the intersections being: 3000, 3500, 4000 and 4500 veh/h. The analysed intersections also showed variations between the LAeq levels at the entries of up to 2.5 dB. Such differences are especially influenced by the percentage of noisy vehicles and their direction. The article gives function dependencies between the equivalent sound level and the traffic characteristic at the analysed intersections.
PL
W artykule przedstawiono istotę zastosowania czujników wykrywających ruch głównie w dziedzinie transportu. Różnorodność aplikacji wykorzystujących działanie sensorów jest wynikową wymagań płynących z branż oraz ofert wielu różnych dostawców. Na rynku można odnaleźć szereg typów i wersji czujników, które różnią się strefą działania, obudową, rodzajem wyjścia, itp. Użycie odpowiedniego czujnika warunkuje utworzenie sprawnego systemu, jakim przykładowo są systemy pomiarowe natężenia ruchu na drogach, a co za tym idzie, wykorzystanie jego możliwości do badań i analiz w celu poprawy usług przewozowych oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pasażerom.
EN
The article presents the essence of using sensors to detect movement mainly in transport. The diversity of applications that use sensor’s operation is resulting requirements flowing from industries and offers a variety of vendors. At the market you can find a number of types and versions of the sensors, which they are different in the zone of action, housing, type exit, etc. The use of appropriate sensor determines the establishment of an efficient system, what for example can be measurement systems traffic on the roads and use of its features for research and analysis in order to improve transport services and ensuring passenger safety.
19
Content available Studies and assessment of transport noise in Poznań
EN
In many cities in Poland, because of the lack of ring roads, the main traffic routes of state roads go through the cities affecting local and regional traffic. This causes high traffic and also many undesired effects for inhabitants such us environmental pollution with fumes, vibrations of buildings, high level of noise and increase of accidents. This article presents results of measurements of volume of traffic and noise level in selected traffic routes in Poznan. For the research the sections of roads and crossings that belong to state roads and important urban roads of Poznan were selected. The research was conducted according to recommendations included in the regulation of the Minister of the Environment of 16 June 2011 on requirements for conducting measurements of the levels of substances or energy in the environment by administrators of road, railway, tram line, airport or sea port. In most of the streets of Poznan, where measurements were made, registered equivalent sound levels exceed permissible levels defined in the regulation of the Ministry of the Environment about permissible noise levels in the environment. Equivalent sound levels registered at defined measurement points show values in scope between 53 and 78 dB.
20
EN
This paper deals with wastewater treatment systems placed in motorway service areas (MSAs). In the years 2008-2009 eight of such facilities installed on the stretch of the A2 motorway between Poznań and Nowy Tomyśl were examined and analyzed. The system consists of a septic tank, a submerged aerated biofilter and an outflow filter. The volume of traffic on the highway was analyzed, the amount of water use was measured and peak factors were calculated. On this basis it was concluded that the inflows to the wastewater treatment systems in many cases exceeded the nominal design values. Based on the analysis of effluent quality it was found that the effects of plant operation in large part did not meet the requirements. It was found that the bioreactor aeration system and the design of the suspension separator (outflow filter) should be modified. One of the solutions was to use the soil-reed bed for wastewater treatment. The treatment of wastewater from the MSAs is a task that must take into account the unusual character of these facilities and the atypical quality of the effluent.
PL
Praca dotyczy systemów oczyszczania ścieków w Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach. Badano i analizowano 8 instalacji zamontowanych w MOP-ach przy autostradzie A2 między Poznaniem a Nowym Tomyślem. Systemy składają się z osadnika gnilnego, zanurzonego, napowietrzanego złoża biologicznego i filtra odpływowego. Analizowano natężenie ruchu na autostradzie, ilość zużywanej wody oraz jakość ścieków na wlocie i wylocie z bioreaktora. Na tej podstawie stwierdzono, że wielkość oczyszczalnie nie jest adekwatna do ilości i jakości dopływających ścieków. Stwierdzono, że jakość odpływu jest niezadowalająca oraz zaproponowano zmiany konstrukcyjne i technologiczne.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.