Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 238

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nasiona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Ocena mikrobiologiczna nasion trzech odmian soi po zastosowaniu biostymulatora
PL
Wytwarzanie bezpiecznej i wysokiej jakości żywności w sposób chroniący środowisko naturalne związane jest obecnie z wykorzystaniem w uprawach rolniczych biostymulatorów. W praktyce trudno jest zapewnić skuteczną ochronę roślin przed różnego rodzaju czynnikami abiotycznymi. Dodatkowo w nowoczesnym rolnictwie dąży się do ograniczenia stosowania nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, na rzecz preparatów pochodzenia naturalnego. W uprawach soi bardzo duże zagrożenie stanowią bakterie oraz grzyby, których występowanie uzależnione jest nie tylko od warunków atmosferycznych, odporności odmian ale także od niektórych zabiegów agrotechnicznych. W związku z tym na wyzwania i problemy w uprawie soi mogą odpowiadać regulatory wzrostu i rozwoju roślin. W dostępnej literaturze niewiele jest informacji dotyczących wpływu stosowania regulatorów wzrostu i rozwoju roślin na stan mikrobiologiczny nasion. Dlatego celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu naturalnego biostymulatora, opartego na ekstrakcie z wodorostów i wolnych aminokwasach, na zasiedlenie nasion soi przez drobnoustroje. Jakość mikrobiologiczna nasion jest niezmiernie ważna dla przemysłowego ich wykorzystania. W artykule przedstawiono również wyniki identyfikacji dominujących bakterii i grzybów występujących na nasionach soi Glycine max (L.) Merr. Badania polowe przeprowadzono w latach 2014-2016. W okresie wegetacji zastosowano biostymulator oparty na ekstrakcie z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) i aminokwasach pochodzenia roślinnego (alanina, glicyna, seryna, walina, arginina, cysteina, hydroksyprolina, lizyna, metionina, fenyloalanina, tyrozyna, prolina, treonina, i inne). Biostymulator stosowano w czterech kombinacjach: jednokrotne opryskiwanie w stężeniu 0,1% i 0,2% w fazie BBCH 13-15 i dwukrotne opryskiwanie w fazach BBCH 13-15 i BBCH 61 a otrzymane wyniki porównywano z obiektem kontrolnym, w którym do opryskiwania roślin stosowano czystą wodę. Przeprowadzone badania dowiodły, że aplikacja naturalnego biostymulatora, ograniczyła liczebność drobnoustrojów na nasionach soi. Stwierdzono, iż liczba bakterii oraz grzybów zasiedlających nasiona soi uległa redukcji w stosunku do obiektu kontrolnego w zależności od liczby aplikacji oraz stężenia zastosowanego w uprawie biostymulatora. W zasiedleniu nasion przez drobnoustroje przeważały bakterie – 86%, natomiast tylko 14% stanowiły grzyby. Spośród zidentyfikowanych bakterii dominującym był rodzaj Bacillus, wśród grzybów natomiast Aspergillus sp. oraz Penicillium ssp. Jak wynika z przeprowadzonych badań, aplikacja biostymulatora ograniczyła liczebność drobnoustrojów. W związku z powyższym nasuwa się wniosek, iż wnikliwa obserwacja roślin i znajomość drobnoustrojów, które je zasiedlają pozwalają na odpowiednio wczesne reagowanie i ochronę roślin poprzez stosowanie m.in. biostymulatorów.
EN
The production of safe and high quality food in a way that protects the natural environment is now associated with the use of biostimulants in agricultural crops. In practice, it is difficult to ensure effective protection of plants against various types of abiotic factors. In addition, modern agriculture strives to reduce the use of mineral fertilizers and chemical plant protection products for natural products. In soya cultivation, bacterial and fungal pathogens are extremely dangerous, their occurrence depends not only on weather conditions, resistance of varieties but also on some agrotechnical treatments. Therefore, regulators of plant growth and development may respond to the challenges and problems in soybeans cultivation. In the available literature, there is few information on the impact of the use of regulators of plant growth and development on the microbiological state of seeds. Therefore, the aim of this study was to investigate the influence of a natural biostimulant, based on the extract from seaweed and free amino acids, on the colonization of soybeans by microorganisms. The microbiological quality of seeds is extremely important for their industrial use. The article also presents the results of identification of dominant bacteria and fungi occurring on the soybean seeds Glycine max (L.) Merr. Field experiments were conducted in the years 2014-2016. During the growing season a biostimulant based on the extract of brown algae (Ascophyllum nodosum) and amino acids of plant origin (alanine, glycine, serine, valine, arginine, cysteine, hydroxyproline, lysine, methionine, phenylalanine, tyrosine, proline, threonine, and others) was used. The biostimulant was used in four combinations: single spraying at a concentration of 0.1% and 0.2% in the phase BBCH 13-15 and twice spraying in phases BBCH 13-15 and BBCH 61 and the obtained results were compared with a control combination in which to spray plants only water was used. The conducted research proved that the application of a natural biostimulant reduced the number of microorganisms on soybeans. It was found that the number of bacteria and fungi colonizing soybeans was reduced compared to the control depending on the number of applications and the concentration of biostimulant used in the cultivation. In microbial seeding, bacteria predominated – 86%, while only 14% were fungi. Among the identified bacteria, the dominant type was Bacillus, among the fungi Aspergillus sp. and Penicillium ssp. The results obtained from the conducted research, the biostimulant application limited the number of microorganisms. In connection with the above, the conclusion is that thorough observation of plants and knowledge of microorganisms that inhabit them allowed for early response and protection of plants through the use of, among others, biostimulants.
2
Content available remote Wpływ mikrofal 2,45 GHz na wzrost rzeżuchy siewnej (Lepidium sativum L.)
PL
Stosowanie metod fizycznych w rolnictwie, w odniesieniu do materiału roślinnego, może być uzupełnieniem agrotechniki wymagającej stosowania zabiegów chemicznych. W pracy badano wpływ promieniowania mikrofalowego o częstotliwości 2,45 GHz na kiełkowanie i wzrost rzeżuchy siewnej (Lepidium sativum L.). Wykazano istotny wpływ mikrofal na długość siewki rzeżuchy.
EN
The use of physical methods in agriculture, in relation to plant material, may be a complement to agrotechnics requiring the use of chemical treatments. The study investigated the influence of microwave radiation at the frequency 2.45 GHz on the germination and growth of cress (Lepidium sativum L.). A significant influence of microwaves on the length of a cress seedling was demonstrated.
EN
This work aims to review the existing theoretical literature and experiments on plant species colonising gaps after soil disturbance. It attempts to evaluate the various mechanisms by which plants regenerate among the soil openings within the Mediterranean temporary ponds. Intensity and frequency of disturbances are key factors in the response of communities. Knowing the specificity of plant strategies and the species assembly process is important for a better understanding of the impact of soil disturbance on the structure of temporary ponds community, and their mechanisms of resilience. Under the scope of these mechanisms, we will assess the contribution of seed bank by regrowth of buried seeds, vegetative propagules growth via clonal propagation and dispersion of propagules. Soil disturbance has a biotic effect on competition giving a chance to competitively inferior species.
PL
Przedstawiona praca miała na celu przegląd teoretycznych i eksperymentalnych badań nad gatunkami roślin, które kolonizują puste miejsca pozostałe po uszkodzeniach gleby. Podjęto próbę oceny różnych mechanizmów, które prowadzą do regeneracji roślinności w lukach powstających w okresowych stawach rejonu Morza Śródziemnego. Intensywność i częstość uszkodzeń są kluczowymi czynnikami w odniesieniu do reakcji zespołów roślinnych. Znajomość specyfiki strategii roślin i procesów tworzenia zespołów ma znaczenie dla lepszego zrozumienia wpływu uszkodzeń gleby na strukturę zespołów i ich mechanizmy odpornościowe. W ramach tych mechanizmów oceniono udział banku nasion poprzez kiełkowanie zachowanych nasion, rolę propagul (diaspor) wegetatywnych przez rozmnażanie klonalne i dyspersję propagul. Uszkodzenia gleby stwarzają szansę gatunkom o słabszym potencjale konkurencyjnym.
EN
This paper investigates the productivity of the switchgrass seeds (Panicum virgatum L.) in close interaction with the agroecological conditions of the vegetation period. An impact has been established of the storage period on the indicator of the laboratory germination power of the seeds, which has been obtained under different soil conditions. In the future a highquality seed material of the switchgrass can provide better conditions for the growth and development of plants in the initial stages of organogenesis.
PL
W pracy zbadano produktywność nasion prosa rózgowego (Panicum virgatum L.) w ścisłym powiązaniu z warunkami rolno-ekologicznymi okresu wegetacji. Ustalono wpływ okresu przechowywania na wskaźnik zdolności kiełkowania nasion przez laboratorium, uzyskany w różnych warunkach glebowych. W przyszłości wysokiej jakości materiał może zapewnić lepsze warunki wzrostu i rozwoju roślin w początkowych etapach organogenezy.
EN
The aim of the study was to determine the health status of seeds and the quality of seedlings of pea of Tarchalska variety after the use of Nitragina vaccine and a non-commercial bacterial vaccine IUNG. It was observed that in 2010 treatment with vaccines reduced the amount of seeds with pathogenic changes. Fungi belonging to 11 species were isolated from the pea seeds. Alternaria alternata species and Penicillium genus were the most abundant.
PL
Celem pracy było określenie zdrowotności nasion oraz jakości siewek grochu siewnego odmiany Tarchalska po zastosowaniu szczepionki Nitragina oraz niekomercyjnej szczepionki bakteryjnej IUNG. Obserwowano, że w 2010 r. zaprawianie szczepionkami wpłynęło na zmniejszenie ilości nasion ze zmianami patogennymi. Z nasion grochu wyizolowano grzyby należące do 11 gatunków. Najliczniej był reprezentowany gatunek Alternaria alternata oraz rodzaj Penicillium.
EN
The article presents the results of two-year studies on the influence of the method of sowing and the level of nitrogen application on the yield of seeds of Silphium perfoliatum L. - a new fodder crop for the conditions of Belarus. Silphium is precious for the nutritive value of green mass. According to the literature sources, dry matter contains 16-28% of protein, more than 60% of nitrogen-free extractives, 13- 23% of sugars, high content of mineral substances, a small amount of fiber, adequate calcium and phosphorus, carotene, vitamin C. Mineral composition of Silphium contains 17.6% of dry matter, including 152.3 mg·kg-1 of ash. Macro elements: calcium - 18.1, phosphorus - 2.55, manganese - 4.48, potassium - 24.03, sodium - 0.40, sulphur - 0.40 mg·kg-1 of mg·kg-1 of dry matter. The mass of 1000 seeds was from 23.7 to 25.5 g. The seed germination was good and varied from 75% to 84%. It has been established that the best way to sow the Silphium is planting seedlings according to the 70x30 scheme. This option ensured the yield of seeds of 3.6 and 3.7 c/ha. The applying of increased doses of nitrogen fertilizers N90 and N120 and sowing seeds ensured the yield of seeds ranging from 3,6 to 3,9 c·ha-1.
PL
Artykuł przedstawia wyniki dwuletnich badań nad wpływem metody wysiewu i poziomu zastosowania azotanu na plonowanie nasion rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.) - nowej rośliny paszowej w warunkach panujących na terenie Białorusi. Rożnik jest cenną rośliną ze względu na wartości odżywcze zielonej masy. Według dostępnych źródeł, sucha masa zawiera 16-28% białka, więcej niż 60% związków bezazotowych wyciągowych, 12-23% cukrów, wysoką zawartość substancji mineralnych, małą ilość błonnika, taką samą ilość wapna i fosforu, karotenu, witaminy C. Rożnik w swoim składzie mineralnym zawiera 17.6% suchej masy, w tym 152.3 mg·kg popiołu. Makro pierwiastki: wapń - 18.1, fosfor - 2.55, mangan 4.48, potas - 24.03, sód - 0.40, siarka - 0.40 mg·kg-1 na mg·kg-1 suchej masy. Waga 1000 nasion wynosiła od 23.7 do 25.5 g. Kiełkowanie nasion było dobre i wynosiło of 75% do 84%. Ustalono, że najlepszym sposobem wysiewu rożnika jest sadzenie sadzonek zgodnie ze schematem 70x30. Ten wariant zapewniał plon nasion wynoszący 3.6 i 3.7 c·ha-1. Zastosowanie zwiększonych dawek nawozów azotowych N90 i N120 oraz wysiew nasion zapewniły plon nasion od 3.6 do 3.9 c·ha-1.
EN
Biodiesel has become more attractive material for its properties such as biodegradability, renewability and very low toxicity of its combustion products. A higher quality of this fuel is essential in its potential commercialization. Analytical methods used in biodiesel analysis are constantly refined. The most popular analytical techniques include chromatography and molecular spectroscopy. The ATR-FTIR spectroscopy is one of the most important methods of spectroscopy. This paper presents the results of studies on selected oils of natural origin using ATR-FTIR infrared absorption spectroscopy. Three types of oils from pumpkin seeds and winter rapeseed were analysed. The main fatty acids were also determined in all the samples.
PL
Biodiesel staje się coraz bardziej atrakcyjnym materiałem ze względu na swoje właściwości takie jak: biodegradowalność, odnawialność oraz bardzo niską toksyczność produktów powstających z jego spalania. Jakość tego paliwa ma również docelowo zasadnicze znaczenie w jego potencjalnej komercjalizacji. Metody analityczne używane w badaniach biodiesla są cały czas udoskonalane. Do najpopularniejszych technik analitycznych zaliczyć należy chromatografię oraz metody spektroskopii molekularnej, a wśród nich spektroskopię w podczerwieni ATR-FTIR. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni ATR-FTIR wybranych do badań olejów pochodzenia naturalnego, tj. z nasion dyni oraz rzepaku ozimego. We wszystkich próbkach oznaczono także zawartość głównych kwasów tłuszczowych.
PL
W artykule przedstawiono propozycję trzech metod matematycznego modelowania kształtu nasion lnu z wykorzystaniem krzywych parametrycznych, krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych. W metodzie 1 matematycznego opisu kształtu nasion lnu zastosowano równania parametryczne bryły z ostrym wierzchołkiem. W metodzie 2 zastosowano równania parametryczne bryły z łukowym wierzchołkiem. W metodzie 3 zastosowano równania parametryczne krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych. Wybrane do modelowania nasiona sfotografowano w płaszczyźnie XZ aparatem Panasonic LUMIX DMC-TZ3. Miarą oceny była na ustalonej wysokości w płaszczyźnie XZ maksymalna różnica odległości między krawędzią nasiona a krawędzią modelu. Metoda z wykorzystaniem krzywych Béziera i krzywych przekrojów poprzecznych może być stosowana do matematycznego modelowania kształtu nasion lnu.
EN
The article presents of three methods of mathematical modeling of the shape of flax seed with the use of parametric curves, Bezier curves and curves of cross sections. In the method 1 mathematical description of the shape of the flax seed used parametric equations with a sharp apex. In method 2 uses parametric equations topped with an arched apex. The method 3 uses parametric equations of curves and Bezier curves of cross sections. Selected to modeling seeds photographed in the XZ plane Panasonic LUMIX DMC-TZ3 camera. Measure of assessment at a fixed height in plane XZ is maximum difference in distance between the edge of the seed and the edge of the model. Method using Bézier curves and cross-sections can be used for mathematical modeling of the shape of the flax seeds.
EN
In the experimental trial the influence of the aqueous extracts on the germination capacity and surface contamination of the seeds of Brassica oleracea L. white cabbage, ‘Stonehead’ variety was assessed. The extracts in the form of macerate, infusion and decoction were prepared with the use of different morphological parts of 40 plants species. The results obtained allowed to indicate the plants the extracts of which both stimulated the germination of the seeds and limited their surface contamination with microorganisms. Additionally, the information which manner of obtaining the extracts stimulated the viability and health of analyzed seeds most effectively was received. Among applied extracts the germination capacity of cabbage seeds was stimulated the most effectively by preparations of Juniperus communis fruit (+20,67%), Verbascum thapsiforme flowers (+20,48%), and green parts of Artemisia absinthium (+19,61%). In turn, the healthiness of the cabbage seeds provided the greatest degree by treatment all forms of extracts (macerate, infusion, decoction) of Carum carvi fruit (-78,14%), roots of Archangelica officinalis (-72,48%) and Salix alba and S. purpurea bark (-69,03%). The germination of seeds was stimulated by the extracts in the form of infusions, whereas the microorganisms colonization was limited by macerates.
PL
W doświadczeniu oceniano wpływ działania wyciągów wodnych na zdolność kiełkowania oraz kontaminację powierzchniową nasion kapusty białej Brassica oleracea L. odmiany ‘Kamienna głowa’. Wyciągi w postaci maceratów, naparów i wywarów wykonano z różnych części morfologicznych 40 gatunków roślin. Uzyskane wyniki badań przyczyniły się do wskazania roślin, z których wyciągi działały zarówno stymulująco na kiełkowanie nasion jak i ich zdrowotność. Dodatkowo uzyskano informację, który ze sposobów pozyskiwania wyciągów najsilniej stymulował zdolność kiełkowania i zdrowotność badanych nasion. Spośród zastosowanych wyciągów zdolność kiełkowania nasion kapusty najkorzystniej stymulowały preparaty z owoców Juniperus communis (+20,67%), z kwiatów Verbascum thapsiforme (+20,48%), oraz z części zielonych Artemisia absinthium (+19,61%). Z kolei zdrowotność nasion kapusty w największym stopniu zapewniało zaprawianie nasion każdą z wykorzystanych form wyciągów (macerat, napar, wywar) z owoców Carum carvi (-78,14%), korzeni Archangelica officinalis (-72,48%) oraz kory Salix alba i S. purpurea (-69,03%). Kiełkowanie nasion stymulowały wyciągi w formie naparów, natomiast zasiedlenie drobnoustrojami ograniczały maceraty.
10
Content available Structure of a flax threshing mass device
EN
The object of the research consisted of a roller threshing unit with a profile elastic working surface of a parabolic type and a triangle one with rollers which turn concurrently with various angular speeds. Two rollers with 150 and 300 mm were investigated. The process of seeds separation from the threshing mass took place at its moisture of 10 to 35%. The relation of mixtures in the straw mass in a mass relation was changing within 10 to 35% with the length of stalks from 20 to 400 mm. The amount of the material provided for threshing was varied from 0.27 to 0.52 kg∙s-1∙m-1 and the slot between the rollers from 1.0 to 6.0 mm. The width of the base of notches located on the working surface of drums was within 25 to 150 mm, the height of notches on rollers was within 10 to 60 mm. Kinematic conditions of rollers operation were within 1.0 to 1.5. As a result of the research it was determined that a parabola is the optimal form of the profiled surface of rollers in a cross section. It ensures more effective seeds separation than a triangle configuration of drums. This conclusion is also confirmed by a theoretical discussion and is explained with the fact that the parabolic form of notches has a bigger surface than the triangle one and that they affect more seed-bags which leads to the increase of the seeds separation degree. The laboratory research allowed determination of rational ranges of parameters changes during flax mass threshing.
PL
Obiektem badań był walcowy zespół omłotowy z profilowaną elastyczną powierzchnią roboczą typu parabolicznego i trójkątnego o walcach obracających się współbieżnie z różnymi prędkościami kątowymi. Badano dwa walce o średnicach 150 i 300 mm. Proces wydzielania nasion z masy omłotowej zachodził przy jej wilgotności od 10 do 35%. Stosunek domieszek w masie słomiastej, w stosunku masowym, zmieniał się w przedziale od 10 do 35% z długością źdźbeł od 20 do 400 mm. Zmieniano ilość podawanego materiału do omłotu w zakresie od 0,27 do 0,52 kg∙s-1 m-1 i szczelinę między walcami od 1,0 do 6,0 mm. Szerokość podstawy karbów znajdujących się na po-wierzchni roboczej bębnów zmieniała się w przedziale od 25 do 150 mm, wysokość karbów na walcach zmieniała się w zakresie od 10 do 60 mm. Kinematyczne warunki pracy walców zmieniały się w przedziale od 1,0 do 1,5. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że optymalną formą profilowanej powierzchni walców, w przekroju poprzecznym, jest parabola. Zapewnia ona bardziej efektywne wydzielanie nasion w porównaniu z trójkątną konfiguracją bębnów. Wniosek ten potwierdzają też rozważania teoretyczne i objaśniany jest tym, że forma paraboliczna garbów posiada większą powierzchnię niż trójkątna i w większym stopniu oddziaływają na torebki z nasionami, co prowadzi do zwiększenia stopnia wydzielania nasion. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły określić racjonalne przedziały zmian parametrów podczas omłotu masy słomiastej lnu.
EN
The objective of the paper was to investigate the moisture change ability of bean, broad bean, pea, lupine, radish, beetroot, winter wheat, maize, cucumber, pumpkin and sunflower seeds. Seeds absorbed water in the system for measurement of the water absorption kinetics with the capillary and weighting method. The research results were presented in the form of plots of the relation of kinetics of the moisture change of seeds in the time for the first and second stage of the process which precedes germination. Moreover, the water content in seeds for the time of the end of the second stage of water absorption was determined and the maximum water absorption speed coefficient and the time of its obtaining was calculated. The water content for the end of the 2nd stage of its collection was the highest for seeds which include a hard caryopsis and for broad bean plant seeds. The maximum water absorption speed coefficient was the highest for seeds with low initial moisture - radish, beetroot, cucumber and pumpkin. The measurement of the water absorption speed with the use of the capillary and weighting method enabled investigation of seeds with a varied size, construction of a seed coat and chemical composition for a long period of time to the moment seedlings were obtained.
PL
Celem pracy było badanie zdolności zmiany wilgotności przez nasiona fasoli, bobu, grochu siewnego, łubinu żółtego, rzodkiewki, buraka ćwikłowego, pszenicy ozimej, pszenżyta, kukurydzy, ogórka, dyni i słonecznika. Nasiona pobierały wodę w układzie do pomiaru kinetyki pobierania wody metodą kapilarno-wagową. Wyniki badań przedstawiono w postaci wykresów zależności kinetyki zmiany wilgotności nasion w czasie dla pierwszej i drugiej fazy procesu poprzedzającej kiełkowanie. Wyznaczono również zawartość wody w nasionach dla czasu końca drugiego etapu pobierania wody oraz maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody i czas jego uzyskania. Zawartość wody dla czasu końca II etapu jej pobierania była najwyższa dla nasion zawierających twardą okrywę nasienną oraz dla nasion roślin bobowatych. Maksymalny współczynnik szybkości pobierania wody był najwyższy dla nasion o niskiej wilgotności początkowej - rzodkiewki, buraka, ogórka i dyni. Pomiar szybkości pobierania wody przy wykorzystaniu metody kapilarno-wagowej umożliwił badanie nasion o różnej wielkości, budowie okrywy nasiennej i składzie chemicznym przez długi okres czasu, aż do momentu uzyskania siewek.
EN
The objective of the research was assessment of the sowing quality of radish seeds with the sowing unit of "MAX PNEUAMTIC” S 156 pneumatic seeder. Tests were carried out on the original laboratory stand. They proved that at the assumed range of the working speed within 2.5 to 4.0 km·h-1 and rotations of the sowing disc between 23 and 37 rot·min-1, the most favourable results concerning precision of seeds spacing in a row were obtained at the speed between 2.5 and 3.0 km·h-1. The increase of the speed above 3.0 km·h-1 caused deterioration of the seeds sowing quality through statistically significant reduction of the single sowing participation and the increase of the empty sowings participation.
PL
Celem badań była ocena jakości siewu nasion rzodkiewki sekcją wysiewającą siewnika „MAX PNEUAMTIC” S 156 z pneumatycznym (podciśnieniowym) systemem wysiewu. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym własnej konstrukcji. Wykazały one, że przy przyję- tym do badań zakresie prędkości roboczej od 2,5 do 4,0 km·h-1 i obrotach tarczy wysiewającej od 23 do 37 obr·min-1 , najkorzystniejsze wyniki dotyczące dokładności rozmieszczenia nasion w rzędzie uzyskano przy prędkości w zakresie od 2,5 do 3,0 km·h-1 . Wzrost prędkości powyżej 3,0 km·h-1 wpływał na pogorszenie jakości siewu nasion poprzez istotne statystycznie obniżenie udziału wysiewów pojedynczych oraz wzrost udziału przepustów.
EN
The objective of the paper was to show various options of using by author an automated stand with computer image analysis for control of plant germination on the example of cauliflower Brassica oleracea L. 'Pionier" variety. The developed system consisted of a mobile platform equipped with the acquisition and image processing system based on Raspberry PL processor. Germination of cauliflower seeds was the object of observation, which in one case were sown to soil after dressing them with plant extracts (sweet flag Acorus calamus L., great burdock roots Arctium lappa L.). In the other case, undressed seeds were sown in the place of previous application of the abovementioned extracts. The use of a robot for monitoring plant germination enabled the automated analysis of the investigated material with higher frequency than it has been possible so far. Simultaneously, higher germination was reported when seeds were treated with macerates and extracts from great burdock roots.
PL
Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania opracowanego przez autorów zautomatyzowanego stanowiska wykorzystującego metody komputerowej analizy obrazu do monitorowana procesu wschodów roślin na przykładzie kalafiora Brassica oleracea L. odmiany ‘Pionier'. Opracowany układ składał się z mobilnej platformy wyposażonej system akwizycji i przetwarzania obrazu oparty na procesorze Raspberry PI. Obiektem obserwowanym były wschody nasion kalafiora, które w jednym przypadku wysiano do gleby po zaprawieniu ich wyciągami z roślin (korzeni tataraku zwyczajnego Acorus calamus L., korzeni łopianu większego Arctium lappa L.), natomiast w drugim wysiewano nasiona niezaprawiane w miejscu wcześniejszej aplikacji w/w ekstraktów. Zastosowanie robota do monitorowania wschodów roślin pozwoliło na zautomatyzowaną analizę badanego materia- łu z dużo większą częstotliwością niż było to możliwe do tej pory. Jednocześnie stwierdzono wyższe wschody, gdy nasiona traktowano maceratami i naparami z korzeni łopianu większego.
PL
Prozdrowotne oddziaływanie orzechów, pestek i nasion zostało udowodnione w licznych publikacjach naukowych. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnych właściwości pestek, nasion i orzechów. Aby zrealizować postawiony cel, posłużono się metodą ankiety bezpośredniej, a narzędziem badawczym był kwestionariusz o zróżnicowanej strukturze. Pytania dotyczyły między innymi korzystnego oraz niekorzystnego wpływu orzechów, pestek i nasion na organizm, pochodzenia, dostępności i częstotliwości ich spożywania. Badaniem objęto łącznie 304 osoby. Uzyskane wyniki wskazały na niski poziom wiedzy wybranej grupy konsumentów w zakresie prozdrowotnego wpływu spożywania pestek, nasion i orzechów na organizm. Nieco ponad 30% badanych wykazało znajomość zagrożeń zdrowotnych związanych z ich spożywaniem.
EN
Pro-health impact of nuts and seeds has been proven in numerous scientific publications. The aim of the study was to assess the level of knowledge of a selected group of consumers on the impact of seeds and nuts on the human body. To achieve this objective, a direct survey along with a diversely structured questionnaire tool were used as a research method. Questions concerned, among other, the beneficial and adverse effects of nuts and seeds on human body, their origin and availability as well as the frequency of their consumption. The study included a total of 304 people. The results indicated a low level of knowledge among the selected group of consumers with regard to the pro-health impact of seeds and on human organism. Slightly more than 30% of the respondents showed knowledge of the health risks associated with their consumption .
15
EN
The paper examines the selected physical properties of seeds of 8 plants used in agri-food processing industry. These are: winter rapeseed (Brassica napus L.) Adriana cultivar, sesame (Sesamumindicum L.), common flax (Linum usitatissimum L.) Luna cultivar, husked sunflower (Helianthus L.) (country of origin – Bulgaria), hemp (Cannabis sativa L.) Benikocultivar, blue poppy (Papaver somniferum L.) Major cultivar, garden cress (Lepidium sativum L.), black caraway (Nigella Sativa L.). In the research material we determined the following: mass of thousand seeds (MTS), piling angle and angle of repose, tap and bulk density and compressive resistance of single seeds. Some seeds from the selected plant species differed with shape and size. Thus, the results determining the physical properties were varied.
PL
W pracy zbadano wybrane właściwości fizyczne nasion 8 roślin wykorzystywanych w przetwórstwie rolno-spożywczym, takich jak: rzepak ozimy (Brassica napus L.) odmiany Adriana, sezam indyjski (Sesamum indicum L.), len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) odmiany Luna, słonecznik łuskany (Helianthus L.) (kraj pochodzenia – Bułgaria), konopie siewne (Cannabis sativa L.) odmiany Beniko, mak niebieski (Papaver somniferum L.) odmiany Major, rzeżucha ogrodowa (Lepidium sativum L.), czarnuszka siewna (Nigella Sativa L.). W materiale badawczym oznaczono: masę 1000 nasion (MTS), kąt zsypu i usypu nasion, gęstość utrzęsioną i usypową nasion oraz wytrzymałość pojedynczych nasion na ściskanie. Niektóre nasiona spośród wybranych gatunków roślin różniły się między sobą zarówno kształtem jak i wielkością, stąd też wyniki oznaczeń właściwości fizycznych były zróżnicowane.
EN
In case of traditional harvesting methods the losses of perennial grass seeds may reach 45-50% of the biological yield in unfavourable weather conditions. The paper presents the results of comparative assessment efficiency of various methods of harvesting of perennial seed grass. It was found that the use of special devices and structures in combine harvesters allows increase of yield of technological mixture to the combine tank, degree of seed threshing to 93% and limit the losses of crop to 20-29%. Harvesting of seeds in non-waste technology with harvesting of the entire yield with later transport, drying, threshing and seeds cleaning in stationary devices results in reduction of losses by 5 to 10% but it leads to the increase of energy inputs by 24-25% in comparison to traditional with threshing method. Harvesting with a combing method of plant seeds on a trunk in „Невейки” technology results in the increase of the seeds harvesting to 86-98% of a biological yield.
PL
Przy tradycyjnych metodach zbioru straty nasion wieloletnich traw przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogą sięgać 45-50% biologicznego plonu. W artykule przedstawiono rezultaty efektywności porównawczej oceny różnych sposobów zbioru wieloletnich traw nasiennych. Stwierdzono, że wykorzystanie specjalnych urządzeń i konstrukcji w kombajnach do zbioru zbóż pozwala zwiększyć zbiór mieszaniny technologicznej do zbiornika kombajnu, zwiększyć stopień wymłócenia nasion do 93% i ograniczyć straty plonu do 20-29%. Zbiór nasion w technologii bezodpadowej ze zbiorem całego plonu z późniejszym transportem, z suszeniem, omłotem i czyszczeniem nasion w urządzeniach stacjonarnych powoduje zmniejszenie strat o 5 do 10% lecz prowadzi do zwiększenia nakładów energii o 24-25% w porównaniu z tradycyjnym sposobem omłotu. Zbiór metodą oczesywania nasion roślin na pniu w technologii „Невейки” powoduje zwiększenie zbioru nasion do 86-98% biologicznego plonowania.
17
Content available Geometrical features of seeds of new pumpkin forms
EN
Plant growers are looking for new crops which would make farms and processing plants more profitable. Currently, in Poland, waste-free pumpkin processing is mainly associated with pumpkin seed production, oil extraction, pulverization of pumpkin oil cake to obtain pumpkin meal, the small-scale use of flesh in food production, but mainly the utilisation of flesh as a feed additive. During technological processes applied for the processing of pumpkin seeds it is important to be familiar with their physical characteristics. The aim of this study was to analyse the geometric characteristics of the seeds of new nine forms of the pumpkin variety Olga, which were bred by researchers from the Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology at the Warsaw University of Life Sciences. Geometrical features were measured using the Digital Image Analysis (DIA) set, consisting of a digital camera (Nikon DXM 1200), computer and lighting (KAISER RB HF). The following geometrical features were measured: length, width, diameter, perimeter, area, circularity and elongation. Additionally, thickness of the seeds was measured by a calliper. Seeds of the studied forms of hull-less pumpkins differed from the standards in the dimensions and shape, whereas significant differences were demonstrated for the Olga variety standard. The most variable geometric characteristic of the seeds under study was area, while the least variable geometric characteristics of the pumpkin seeds turned out to be the circularity and width.
PL
Hodowcy roślin szukają nowych roślin, które sprawiają, że gospodarstwa i zakłady przetwórcze są bardziej opłacalne. Obecnie w Polsce, bezodpadowe przetwarzanie dyni jest związane przede wszystkim z produkcją nasion dyni, wydobyciem oleju, rozdrabnianiem makucha do postaci mączki dyniowej, wykorzystaniem na małą skalę miąższu w produkcji żywności, ale przede wszystkim wykorzystanie miąższu jako dodatku do pasz. Podczas procesu technologiczne stosowanego do obróbki nasion dyni ważna jest znajomość ich cech fizycznych, dlatego celem niniejszej pracy była analiza cech geometrycznych nasion nowych dziewięciu form odmiany dyni Olga, które zostały wyhodowane przez naukowców z Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Warszawie. Cechy geometryczne były mierzone za pomocą zestawu do Cyfrowej Analizy Obrazu (DIA) składającego się z kamery cyfrowej (Nikon DXM 1200), komputera i oświetlenia (KAISER RB HF). W pracy zostały zmierzone takie cechy geometryczne jak: długość, szerokość, średnica zastępcza, obwód, pole powierzchni, kolistość i wydłużenie. Dodatkowo zmierzono grubość nasion za pomocą suwmiarki. Nasiona badanych form dyni bezłuskowej różniły się od standardów wymiarami i kształtem, przy czym istotne różnice wykazano w porównaniu ze standardem odmiany Olga. Najbardziej zmienną cechą geometryczną badanych nasion było pole powierzchni, natomiast najmniej zmienne okazały się takie cechy jak kolistość i szerokość.
PL
W modelu matematycznym do opisu kształtu nasienia gorczycy zastosowano krzywą Béziera, którą obrócono względem osi Z układu współrzędnych, a uzyskaną powierzchnię skalowano. Krzywa Béziera opisywała linię połowy konturu wzdłużnego przekroju nasienia gorczycy. Kształt nasienia gorczycy aproksymowano też za pomocą elipsoidy i kuli. Opracowany model matematyczny powstały przez obrót krzywej Béziera może służyć do opisu brył 3D podobnych pod względem kształtu i podstawowych wymiarów do nasion gorczycy. W modelu matematycznym istnieje możliwość zmiany wartości długości, szerokości, grubości nasienia oraz współrzędnych punktów węzłowych i kontrolnych krzywej Béziera opisującej linię połowy konturu wzdłużnego przekroju nasienia gorczycy.
EN
The mathematical model to describe the shape of mustard seed is used Bézier curve, which is rotated relative to the axis Z of the coordinate system, and the subjected to scaling surface. Bezier curve described the mid contour line of the section longitudinal of mustard seed. The shape of a mustard seed approximated using an ellipsoid and sphere. The mathematical model developed by the rotation of the Bézier curve can be used to describe the 3D solids are similar in shape and basic dimensions of the mustard seed. The mathematical model is possible to change the length, width, thickness of seed and coordinates of nodal point , of control points Bézier curve describing the mid contour line of the longitudinal section of mustard seed.
EN
Common milkweed (Asclepias syriaca L.) has become an invasive weed in Central and Eastern Europe, where human-induced fires have also taken part in forming the landscape. There is growing evidence that plant-derived smoke enhances seed germination, especially for species from fire-prone ecosystems, via the mechanisms of dormancy-breaking, germination stimulation or both. Hence, we hypothesized that smoke promotes seed germination for common milkweed by either or both mechanisms. To test this, germination responses of A. syriaca to the application of aqueous smoke solution (smoke-water) were studied in laboratory. Seeds were either cold stratified (+7°C, 16 days) in tap water (TW), smoke-water (SW) or were not stratified at all, and then were germinated with SW or with TW (encompassing 5 treatments: 0—TW, 0—SW, TW—TW, TW—SW and SW—TW, where the first abbreviation indicates stratification, the second germination condition). In line with our hypothesis, the low (5%) germination of seeds was enhanced by cold stratification with SW at a greater extent (increasing to 52%) than by cold stratification with TW (25%), indicating that SW contributed to dormancy-breaking of seeds for A. syriaca. In contrast, SW did not stimulate germination when it was applied during the germination phase. To our best knowledge, this is the first study demonstrating smokeenhanced germination for common milkweed, which mechanism may help this species to successfully colonize new habitats after fire. As fire frequency is expected to increase in Europe with recent climate change, these results might contribute to a more efficient control of A. syriaca in areas threatened by its invasion.
PL
Analizowano wpływ zastosowanego terminu oprysku i dawek retardanta Antywylegacza Płynnego 675 SL chlorku chlorocholiny (CCC) na zmiany akumulacji wybranych mikroelementów (Fe, Cu, Mn, Zn) w nasionach komosy ryżowej. Zbadano dwa terminy wykonania oprysku na etapie fazy rozwojowej roślin Sili par liści. Dawkę retardanta oceniano na trzech poziomach: l, 2 i 3 dm3•ha-1, które porównano z badaniem kontrolnym - bez zastosowania preparatu. Stwierdzono istotny wpływ badanych czynników na zawartość wybranych mikroelementów w nasionach komosy ryżowej. Najwyższą zawartość Fe i Mn zaobserwowano na obiektach z dawką 3 dm3•ha-1 CCC i była ona wyższa w fazie 8 par liści. Jednocześnie zastosowanie CCC w uprawie komosy ryżowej stymulowało nieznaczne zmniejszenie zawartości Cu i Zn.
EN
An influence of spraying time and chloromequat chloride (CCC) retardant doses on changes in the accumulation of selected micronutrients (Fe, Cu, Mn, Zn) in quinoa seeds was analyzed. Two time deadlines for retardant spraying at the stage of 8 and 11 pairs of leaves plant development phase was checked. The retardant dose was evaluated in three levels at l, 2 and 3 dm3 ha-1, which was compared to the control test without the use of preparation. A significant influence of examined factors on the content of selected micronutrients in seeds of quinoa was confirmed. The highest content of Fe and Mn was observed on objects with a dose of 3 dm3-ha"' CCC and was higher in the 8 pairs of leaves stagc. At the same time the use of CCC in the cultivation of quinoa stimulated a slight reduction of Cu and Zn content.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.