Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narzędzia IT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
EN
Nowadays, the rapid development of Information Technologies in several fields of socio-economic activity can be observed. High-tech companies develop or implement IT solutions in numerous areas, including employee management. In the studied high-tech enterprise, the IT solutions are used in order to facilitate employee management in recruitment and selection, development and training, evaluation, motivation, talent management and personnel-related services. The company implemented an integrated employee management system. This enabled data integration and improvement of employee management. Owing to the implementation of the tools, the company improve work efficiency in the course of procedures being standardized.
PL
W artykule zaprezentowana została użyteczność zastosowania narzędzi informatycznych w przemyśle wydobywczym na przykładzie fragmentu złoża Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Prezentowana koncepcja stanowi poszerzenie wiedzy w zakresie użyteczności modelowania złóż rejony monokliny przedsudeckiej przy pomocy narzędzi IT.
EN
The article presented the usefulness of the application of IT tools in the mining industry on the example of a fragment of the deposit of Legnica-Głogów Copper Region. The herein presented concept constitutes an expansion of the knowledge in the field of usefulness of modelling of deposits in the region of Pre-Sudeten monocline with the use of IT tools.
PL
Nowe techniki oraz narzędzia, które pojawiają się jak grzyby po deszczu, sprawiają, że obsługa systemów elektroenergetycznych wymaga większej wiedzy oraz doświadczenia w zarządzaniu i ich sterowaniu. Dlatego ścisła współpraca nauki i przemysłu jest ważnym elementem kształcenia przyszłej kadry zgodnie z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców oraz rynkowymi zmianami gospodarczymi.
PL
Zarządzanie zapasami części zamiennych odgrywają ważną rolę w osiągnięciu pożądanej dostępności wyposażenia produkcyjnego. W artykule przedstawiono model procesu sterowania procesem zarządzania częściami zamiennymi. W modelu wykorzystano aparat teorii zbirów rozmytych. Analiza rezultatów wskazuje, iż przyjęte rozwiązanie jest skutecznym narzędziem wspomagającym pracowników przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji dotyczących wielkości utrzymywanych zapasów magazynowych, ponad to w sposób istotny przyczyniło się do obniżenia ilości i asortymentu części zamiennych oraz ich wartości magazynowej.
EN
Spare parts stock management plays an important role in providing expected availability of manufacturing resources. In the following paper model of control over spare parts management process is introduced. in the model developed, fuzzy sets theory apparatus was applied. Analysis of the results proves that the solution developed is an efficient tool supporting employees in taking decisions concerning stock levels. Moreover, the solution significantly contributed to decreasing number, quantity and assortment of spare parts, as well as their value.
6
Content available remote Reinżynieria procesów logistycznych wspomagana narzędziami IT (Case study)
PL
Współczesne przedsiębiorstwa dążą do stosowania szeroko pojętego zarządzania procesowego. W tym celu projektują procesy lub przeprowadzają ich reinżynierię. Jednym z ważniejszych procesów w przedsiębiorstwie jest tworzenie skonkretyzowanej całościowej koncepcji działań logistycznych . W modelowaniu procesów coraz powszechniej wykorzystywane są narzędzia informatyczne. Umożliwiają one bowiem całościowe modelowanie nie tylko wybranego procesu ale również walidacji jego przebiegu w powiązaniu ze strukturą organizacyjną firmy.
EN
Modern enterprises are seeking to apply process management. To this end, designing processes thereof or perform re-engineering. One of the most important processes are logistics processes. In modeling processes are used IT tools. They allow modeling not only the process but also validate its course in conjunction with the company's organizational structure.
EN
Today's market conditions governing the operation of coal mining enterprises determine the areas of development and implementation of new methods of company management. Far-reaching processes of diversification of companies in this industry require the use of methods favouring horizontal and vertical synchronization of the mining company's strategic goals. This article attempts to present general principles of a model for implementation of strategies in mining companies of a corporate nature with the use of modern BI-type tools.
PL
Współczesne uwarunkowania rynkowe funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego determinują kierunki rozwoju i wdrażania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem. Daleko idące procesy dywersyfikacji przedsiębiorstw tej branży wymuszają stosowanie metod sprzyjających synchronizacji pionowej i poziomej zamierzeń strategicznych przedsiębiorstwa górniczego. W artykule podjęto próbę zaprezentowania ogólnych założeń modelu implementacji strategii w przedsiębiorstwach górniczych o charakterze korporacyjnym przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi klasy BI.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.