Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  narażenie na hałas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
European Union Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise (named as END) in article 6 paragraph 3 states that “harmful effects may be assessed by means of dose-effect relations referred to in ANNEX III”. In this still unfinished ANNEX III there are formulas which present how to calculate the number of people affected by a given noise. The dose-effect relations have been recently presented in WHO document “Environmental Noise Guidelines for the European Region”. These Guidelines allow to predict the percentage of people who will be affected by a specific kind of noise. E.g. it is shown how to calculate the percentage of highly annoyed people for a given value of noise index, Lden. In our paper we propose how to calculate the total number of people affected by noise in their living conditions and discuss the implementation of methods recommended in ANNEX III in Poland.
PL
Od pewnego czasu mieszkańcy dużych miast są zachęcani do zmiany sposobu przemieszczania się, czyli przesiadki z samochodów osobowych do pojazdów komunikacji miejskiej. Ma to pomóc zmniejszyć problemy związane z korkami oraz zanieczyszczeniem powietrza. Autorzy artykułu postanowili sprawdzić, czy taka przesiadka jest również korzystna z punktu widzenia komfortu i zdrowia osoby podróżującej. W tym celu zbadano wartości przyspieszeń drgań i poziomów dźwięku, na które w zależności od wyboru środka transportu narażone zostają osoby podróżujące po Krakowie. Pomiary przeprowadzono dla trzech rodzajów środków transportu - samochodów osobowych, autobusów oraz tramwajów. Do badań wytypowano po dwa, znacząco różniące się od siebie (stary i nowy) modele pojazdów każdego typu. Pomiary wykonano podczas dwóch przejazdów każdego z nich po ustalonej wcześniej trasie. W artykule przedstawiono porównanie wartości zmierzonych parametrów wibroakustycznych w dziedzinie czasu, podjęta została również próba oceny drgań i hałasu z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie i komfort podróżującego.
EN
Far sometime residents of big cities have been encouraged to charge their means of transport, that is, to swap passenger cars for public transport vehicles. This is meant to help to reduce the problems associated with heavy traffic and air pollution. The authors of the article decided to check if such a change is also beneficial from the point of view of comfort and health of a person who uses public transport. For this purpose values of vibration acceleration and sound pressure level to which Cracow’s commuters are exposed to have been analyzed, depending on the type of vehicle they choose. In this respect measurements have been carried out for passenger cars, buses and trams. Two vehicle models of each type, significantly different from each other (old and new) have been selected for the tests. The measurements during a few trips in each type of vehicle on a predetermined route have been conducted. This arte presents a comparison of measured values of vibroacoustic parameters in the time domain. It attempts to assess vibration and noise parameters, taking in to account their impact on the health and comfort of the traveler.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie identyfikacji, przeciwdziałania oraz ograniczania zagrożeń przemysłowych. W szczególności omówiono możliwość zastosowania metod obliczeniowych do kształtowania środowiska pracy człowieka oraz projektowania skutecznych środków redukcji hałasu. Omówiono problem oceny przydatności map akustycznych zakładów przemysłowych dla potrzeb analizy narażenia człowieka na ponadnormatywny hałas oraz koncepcję nowego wskaźnika służącego do oceny zagrożenia hałasem w środowisku. W artykule zaprezentowano podstawowe kierunki przykłady prac prowadzonych w ramach badań statutowych przez Zespół kształtowania układów redukcji zagrożeń przemysłowych funkcjonujący w Instytucie Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
EN
This article presents examples of the use of modern technologies in order to identify, counteract and limit industrial hazards. The article focuses on the possibility of using computational methods to shape the work environment and to design effective means of noise reduction. The issue of whether acoustical maps of industrial establishments are useful for the purposes of analyzing men's exposure to noise in excess of norm-defined standards, as well as the idea of creating a new indicator to assess noise hazard in the environment, have both been elaborated. The article covers basic examples of research being conducted by Creation of Systems for Reduction of Industrial Hazards Team working for the Institute of Production Engineering of Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology.
PL
Poziom mocy akustycznej jest jednym z parametrów określających bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. W artykule na przykładzie wybranej obrabiarki przedstawiono w sposób praktyczny metodykę wyznaczania poziomu mocy akustycznej oraz dokonano jej oceny. Badania eksperymentalne i analizę przeprowadzono z uwzględnieniem różnych warunków pomiarowych mających wpływ na dokładność ocenianych wielkości akustycznych. Metodę obliczeniową oparto na wymaganiach norm zharmonizowanych określających zasady i algorytm wyznaczania poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń emitujących hałas do środowiska. M.in. wykorzystano metody techniczną i orientacyjną do budowy siatki pomiarowej i określenia pola akustycznego wokół badanego źródła hałasu. Uzyskane wyniki pozwoliły porównać różne warunki pomiarowe, których wybór determinuje dokładność metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej. Przeprowadzone badania mogą pomóc producentom maszyn i urządzeń, ich użytkownikom oraz pracodawcom w wyborze określonego wariantu pomiarowego, aby określić warunki pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa czyli oceny narażenia pracownika na hałas.
EN
The sound power level is one of the parameters determining the safety of machines and equipment. Article on the example of the chosen machine tool shows a practical methodology for determining the sound power level and method evaluation. Experimental research and analysis was carried out taking into account different measurement conditions having an impact on accuracy of evaluated acoustic quantities. The method of calculation is based on the requirements of the harmonized standards defining the principles and algorithm for determining the sound power level of machines and devices that emit noise to the environment. Among others, technical and orientation methods have been used to build the measurement grid defining the acoustic field around the noise source under test. The obtained results allowed compare different measuring conditions, which the choice determines the accuracy of the method for calculating the sound power level. The study may help manufacturers of machines and devices, their users and employers in the selection of a measurement variant to determine the working conditions from the point of view of safety or assessment of worker exposure to noise.
EN
Warning signals generated by sirens of authorized emergency vehicles should be audible and recognizable to all road users. Currently, there is no legislation in Poland defining sound pressure levels (SPLs) of audible warning signals generated by sirens of authorized emergency vehicles. Measured A-weighted SPLs of those signals range between 104 and 108 dB. While for road users, an audible warning signal is a source of important information and its A-weighted SPL is acceptable, it may be a source of annoying noise to an emergency vehicle crew. That is why, it is necessary to find a method of improving the acoustic comfort of the crew and, at the same time, maintaining the informational function of audible warning signals.
PL
Ocenę narażenia na hałas nauczycieli w szkołach podstawowych przeprowadzono na podstawie badań ankietowych, pomiarów hałasu na stanowiskach pracy nauczycieli oraz analizy danych statystycznych o zagrożeniach i chorobach zawodowych w sektorze edukacji. Badania wykazały, że hałas stanowi główny czynnik uciążliwy w środowisku szkolnym. Hałas w szkołach może być również czynnikiem szkodliwym. Wysokie poziomy hałasu rzędu 80-85 dB mierzone w korytarzach podczas przerw i w salach gimnastycznych mogą powodować ryzyko uszkodzenia słuchu uczniów i nauczycieli.
EN
Assessment of teachers' exposure to noise in primary schools was carried out on the basis of questionnaire studies, noise measurements at teachers' workplaces and an analysis of statistical data on hazards and occupational diseases in the education sector. The studies showed that noise is the main factor of annoyance in the school environment. Noise in schools is also a harmful factor. High noise levels of 80 - 85 dB, measured in corridors during breaks and in gyms, can cause the risk of hearing damage among teachers and students.
PL
W artykule przedstawiono ocenę narażenia na hałas na wybranych stanowiskach pracy konsultantów telefonicznych, korzystających ze słuchawek nagłownych na jednym uchu. Do badań zastosowano metodę pomiarów stanowiskowych wg PN-EN ISO 9612 oraz technikę MIRE wg. PN-EN ISO 11904-1. Ocenę przeprowadzono wg wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 listopada 2002r (ze względu na możliwość uszkodzenia narządu słuchu) oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-N-01307 (ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań w procesie pracy) .
EN
This article presents the assessing noise exposure at telephone consultants workplaces using headpset. The study is based on a method compliant with PN-EN ISO 9612 and PN-EN IS011904-1 standards.The evaluation of exposure was conducted in accordance with the regulation of the minister of labor and social policy dated November 29,2002 regarding the highest permissible concentrations and intensities of health damaging factors in the work environment (due to the hearing protection) and the PN-N-01307 standard (the ability to perform basic tasks in the work process).
PL
W artykule przedstawiono propozycję urządzenia elektronicznego, które wspierałoby pracodawców w wykonywaniu obowiązków wynikających z przepisów bhp odnoszących się do zagrożenia hałasem w środowisku pracy. Urządzeniem tym jest mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny, którego zadaniem jest monitorowanie indywidualnego narażenia na hałas pracowników i informowanie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości wielkości charakteryzujących hałas w środowisku pracy. Przedstawiono także budowę wskaźnika, omówiono jego funkcje oraz sposób ich realizacji.
EN
This paper presents an electronic device – a microcontroller - based dosimetric indicator for supporting employers in their obligations related to OSH regulations on occupational exposure to noise. This device monitors exposure and indicates when admissible values are exceeded.
PL
Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. Ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości. Jego głównymi źródłami w procesie pracy są technologiczne urządzenia ultradźwiękowe operujące na niskich częstotliwościach. Jednym z rodzajów takich urządzeń są drążarki ultradźwiękowe. W artykule przedstawiono metodę pomiaru i kryteria oceny ekspozycji na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy oraz wyniki pomiarów i ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas na wybranych stanowiskach obsługi drążarek ultradźwiękowych.
EN
In Poland, ultrasonic noise at workstations is defined as broadband noise with high audible frequencies and low ultrasonic frequencies. Assessment of exposure to ultrasonic noise is based on (equivalent and maximum) sound pressure level in the 1/3 octave band. The main sources of ultrasonic noise in the working environment are for example ultrasonic drills. This article presents a measurement method and criteria for assessing exposure to ultrasonic noise at workstations. The results of measuring ultrasonic noise and risk assessment related to occupational exposure to ultrasonic noise are presented in reference to selected workstations where ultrasonic drills are used.
PL
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych Republiki Słowenii opracowało narzędzie, którego celem jest poszerzanie świadomości dotyczącej narażenia na hałas. Narzędzie jest przeznaczone dla niefachowców, osób nie posiadających większej wiedzy o hałasie. Tematy obejmują informacje o hałasie, zagrożeniach w miejscu pracy, definicje istotnych parametrów hałasu, dane dotyczące interaktywnego miernika hałasu itd. Spopularyzowanie tego narzędzia ma na celu zwiększenie zainteresowania społecznego problemem ograniczania hałasu. Do prezentacji wykorzystano postać mima, który ułatwia zrozumienie tej tematyki m.in. przez. powiązanie tekstów z czynnościami fizycznymi, motywowanie użytkowników do interpretowania tekstów, a wreszcie wzmacnia efekt przez przedstawienie hałasu za pomocą jego przeciwieństwa, a mianowicie "niemej prezentacji". Z opisanym narzędziem można zapoznać się pod adresem: http://et2005.mddsz.gov.si/.
EN
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia has prepared a tool designed for raising the awareness of exposure to noise. This tool is designed for non-experts, people who do not have great knowledge regarding noise. Topics relate to information about noise, workplace hazards, definitions of significant physical characteristics of noise, information on an interactive noise meter, etc. Making this tool more popular should increase the public's interest in the problem of noise control. A mime has been used to present the tool because he makes understanding the subject matter easier by, e.g., relating texts to physical action, motivating users to interpret texts, and by presenting noise with something quite opposite, i.e., a silent presentation, to gain a more powerful effect. The tool can be found at http://et2005.mddsz.gov.si/.
11
Content available Drgania i hałas w pojazdach drogowych
PL
W artykule przedstawiono ocenę drgań mechanicznych i hałasu działających na kierowców różnych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych. Badania na wybranych stanowiskach pracy wykazały porównywalne narażenia pochodzące od drgań działających przez kończyny górne i od drgań działających w sposób ogólny. W większości przypadków zarejestrowane poziomy hałasu były poniżej wartości dopuszczalnej (NDN). Mimo że drgania jak i hałas nie przekraczały wartości dopuszczalnych, pracownicy uskarżali się na dolegliwości związane z działaniem czynników wibroakustycznych. Metody oceny podane w odpowiednich normach nie pozwalają przy określaniu ryzyka zawodowego na uwzględnienie łącznego oddziaływania drgań i hałasu występujących jednocześnie.
EN
This article presents an evaluation of mechanical vibration and noise that affect drivers of various road vehicles. This evaluation has been developed on the basis of the results of field investigations. Studies at selected workstations showed that hazards caused by hand-arm and whole-body vibration were comparable. In most cases noise was under the limit value (maximum admissible intensity of an agent harmful to health in the working environment). Although vibration or noise did not exceed limit values, workers complained of diseases related to vibroacoustic agents. Standard methods do not make it possible to evaluate the risk of vibration and noise diseases caused by the combined influence of vibrations and noise which exist simultaneously.
PL
W artykule przedstawiono założenia metody badań narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opisano nowy przyrząd pomiarowy zastosowany w badaniach. Pomiary wykonano na czterech hałaśliwych stanowiskach pracy. Badania wykazały duży wpływ kształtu głowy słuchacza, sposobu zakładania nausznika oraz kierunkowości pola na hałas docierający pod czaszę nausznika.
EN
The article presents the principles of a method for noise exposition testing of people in earmuffs. The new measurement device is described. Measurements were carried out at four noisy work-stands. The investigation showed that the shape of the head, the way ear-muffs are put on and the directivity of the acoustic field have a significant influence on the noise inside the cups of ear-muffs.
PL
W zakładach kopalni odkrywkowych występuje wiele źródeł hałasu związanych z eksploatacją surowca. W artykule pokazano wybrane badania akustyczne hałasu ciągłego emitowanego przez maszyny i urządzenia w trzech zakładach. Przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy przy najbardziej hałaśliwych urządzeniach w zakładach odkrywkowych, czyli kruszarkach.
EN
There are many sources of noise related to exploitation of mineral deposits in open pit mines Selected acoustical research of continous noise emitted by machines and equipment in three open pit mines of mineral raw materials is discussed in the article. Occupational risk at workstations with the noisiest equipment in open pit mines, crushers, was assessed.
PL
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym przeprowadzono badania i ocenę ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w odlewniach żeliwa. Badaniami objęto pięć zakładów o wielkości produkcji od 1 do 14 tys. ton wyrobów rocznie i o różnym rodzaju wytwarzanego żeliwa. Badano hałas, w tym hałas infradźwiękowy, na stanowiskach pracy bezpośrednio związanych z produkcją wyrobów żeliwa, badaniami objęto łącznie siedemnaście typów stanowisk pracy. Stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu na trzynastu, a hałasu infradźwiękowego na pięciu typach stanowisk pracy.
EN
The Central Institute for Labour Protection – National Research Institute Research studied noise at workstations in cast-iron foundries. Five plants, which produce between 1.000 and 14.000 tons of different types of cast iron a year were studied. Noise – including infrasonic noise – was studied at workstations directly related to the production: in total, 17 types of workstations were studied. Noise limit values were exceeded at 13 types of workstations, where as infrasonic noise admissible values – at 5 types of workstations.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy przy młotach kuźniczych w kuźni zakładu mechanicznego. W konkluzji stwierdzono, że ryzyko zawodowe na tym stanowisku jest nieakceptowane i zalecono stosowanie odpowiednich ochronników słuchu.
EN
This article discusses occupational risk assessment related to exposure to noise at workstations with forging hammers in a forging shop of a mechanical plant. The conclusion is that occupational risk in this workstation is unacceptable. Appropriate hearing protectors are recommended.
PL
Zawodowa ekspozycja na hałas ultradźwiękowy, zaliczany do szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy, może powodować niekorzystne zmiany w zdrowiu pracowników. W celu oceny stopnia narażenia pracowników na ten czynnik i określenia związanego z nim ryzyka zawodowego, konieczne są pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy i jeśli jest to uzasadnione, ograniczanie występującego zagrożenia. W artykule przedstawiono nowe zasady pomiarów hałasu ultradźwiękowego dostosowane do znowelizowanych w 2001 r. przepisów prawnych dotyczących najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) omawianego czynnika.
EN
Occupational exposure to ultrasonic noise - one on the physical agents in the working environment - can cause adverse effects on workers’ health. In order to evaluate workers’ exposure to this agent and to determine resultant risk, it is necessary to measure ultrasonic noise at workstations and, if this is justified, to reduce the hazard. This paper presents new methods of measuring and evaluating ultrasonic noise, which are adjusted to the new regulations on threshold limit values of this type of noise.
PL
W warunkach przemysłowych na niestacjonarnych stanowiskach pracy narażenie na hałas zmienia się w cyklu rocznym i dlatego standardowe metody oceny narażenia (odniesienie do dnia lub tygodnia) nie pozwalają oszacować ryzyka zawodowego. W artykule podjęto próbę oszacowania ryzyka zawodowego narażenia na hałas słyszalny i infradźwiękowy w odniesieniu do roku, na przykładzie pracownika remontowego w elektrowni węglowej.
EN
Exposure to noise in non-stationary workstations in industrial conditions has an annual cycle of changes. That is why standard methods of assessing exposure (in relation to a day or a week) are not appropriate for estimating occupational risk. The article makes an attempt as estimating occupational risk resulting from audible end infrasound noise in relation to a year, using a maintenance worker in a real power plant as an example.
PL
W artykule przedstawiono zasady i przykłady oszacowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas.
EN
The employer’s general duty to assess and prevent occupational risk resulting from exposure to noise is established in European regulations and in Polish law adapted to those regulations. This paper presents the rules of risk estimation by determining the likelihood of the occurrence of negative consequences of exposure to noise and the degree of their severity.
PL
Instytut Medycyny Wsi przeprowadził w 31 wybranych gospodarstwach indywidualnych pomiary hałasu emitowanego przez pojazdy i maszyny rolnicze, na który narażeni są rolnicy. W artykule przedstawiono wyniki tych badań oraz propozycje metodyczne dotyczące całorocznego monitoringu ekspozycji rolników na hałas.
EN
The Institute of Agricultural Medicine has measured — in 31 selected family farms - noise emitted by farm vehicles end machines to which farmers are exposed. The article presents the results of those measurements as well as methodological proposals related to all-year monitoring of farmer’s exposure
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.