Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naprężenie graniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a concept of determination of pre-compression stress. It assumes that the stress value is close to the unit pressure value which is indispensable to increase the initial degree of soil compaction. Thus, an attempt was made to develop an empirical model for predicting the value of stress at which the initial compaction of a soil sample increases by a determined value. Samples with the socalled intact structure (NS) and soil material in the form of loose mass were collected from subsoil, and they were used to form model samples. Both types of samples were uniaxially compressed. For the study, data on moisture and dry bulk density of model samples were used, as well as determined ratios (conversion factors) that present relations between the results of compaction of model samples and samples with the intact structure. It was reported that the pressure necessary for the increase of the initial compaction of the model samples with the value of +0.05 or +0.10 g∙cm-3 were higher than the formation pressure respectively by 1.03-1.11 and 1.42-1.93 times. It was proved that for determination of the pre-compression stress of the NS samples models of linear regression for prediction the pressure needed to increase the initial compaction of the model sample by the value of +0.05 g·cm-3, combined with a coefficient calculated for the present state of the soil properties, can be applied.
PL
Przedstawiono koncepcję wyznaczania naprężenia granicznego opartą na założeniu, że wartość tego naprężenia jest zbliżona do wartości nacisku jednostkowego, niezbędnego do zwiększenia początkowego stanu zagęszczenia gleby. W tym celu podjęto próbę opracowania modelu empirycznego do prognozowania wartości nacisku, przy którym następuje zwiększenie początkowego zagęszczenia próbki glebowej o określoną wartość. Z warstwy podornej gleby pobrano próbki o tzw. nienaruszonej strukturze (NS) oraz materiał glebowy w postaci luźnej masy, z którego formowano próbki modelowe. Oba rodzaje próbek odkształcano jednoosiowo. Do opracowania modelu wykorzystano dane o wilgotności i gęstości objętościowej próbek modelowych oraz wyznaczone współczynniki (przeliczniki), przedstawiające relacje pomiędzy wynikami ugniatania próbek modelowych i próbek o nienaruszonej strukturze. Stwierdzono, że naciski niezbędne do zwiększenia początkowego zagęszczenia próbki modelowej o wartości +0,05 lub +0,10 g·cm-3 były większe od nacisku formowania odpowiednio o 1,03-1,11 oraz 1,42-1,93 razy. Wykazano, że do wyznaczania wartości naprężenia granicznego próbek NS można wykorzystać modele regresji liniowej do prognozowania nacisku jednostkowego niezbędnego do zwiększenia początkowego zagęszczenia próbki modelowej o wartość +0,05 g·cm-3 oraz obliczony dla aktualnego stanu gleby przelicznik.
PL
Oprócz mechanizmu zarysowania i zniszczenia ścian usztywniających z otworami praktyczne znaczenie mają także wartości naprężeń rysujących i niszczących. Przeanalizowano wyniki badań własnych dziesięciu ścian o długości 1 = 4,43 m, wysokości h = 2,43 m oraz grubości t = 180 mm. Ściany z trzema typami otworów (A, B i C) badano przy zróżnicowanych wstępnych naprężeniach ściskających. Otrzymane wyniki badań ścian analizowano pod względem zależności naprężenie – odkształcenie oraz wpływu wstępnych naprężeń ściskających.
EN
Apart from the mechanism of cracking and destruction of shear walls with openings the values of cracking and ultimate stresses have practical significance. The results of own tests of 10 walls with length 1 = 4.43 m, height h = 2.43 m and thickness t = 180 mm are analyzed. Walls with three types of holes (A, B and C) were tested at different initial compressive stresses. The obtained wall test results were analyzed in terms of stress and strain relations obtained and the effect of initial compressive stresses.
EN
This article is an attempt to briefly summarize the achievements of the pressuremeter research methodology and its development paths in over sixty years of its existence. The current rules for the tests execution and interpretation of their results as well as their application in the foundation design and in geological-engineering evaluation of the sites are discussed and subjected to critical analysis. Attention has been drawn to the unique ability to identify and estimate errors that may occur during testing, and the last chapter outlines the prospects for the development of this research technique. The author has also presented his accomplishments, such as the introduction of the concept of maximum and minimum settlement, a new way for determining the creep pressure, and a simplified way of defining the so-called standard settlement. In conclusion, the author has drawn attention to the numerous advantages of the pressuremeter method. These include, in particular, a direct assessment of the two most important characteristics of the soil: strength (bearing capacity) and compressibility, reduction of scale effect and the ability to test the soil at any depth.
EN
The objective of the paper was to verify previously obtained results of research on the impact of the plate diameter on the determined value of pre-compaction stress of soil (NG) with a wider selection of dimensions of samples. Tests were carried out on samples with a diameter (D) of 100 mm and heights (H) of 30, 50 or 100 mm produced from the soil material (M) or collected (NNS) from subsoil with the granulation group of: silt loam, loam, sandy loam, sandy clay loam. The following soil properties were determined: granulation type, density of the solid phase, content of humus and calcium carbonate, reaction, plastic and liquid limit. Properties of samples were described with moisture, dry density of solid particles, porosity of aeration, degree of plasticity and saturation. Samples were loaded with plates of varied diameters. The NG value was calculated with the method of searching for the crossing point of tangents with the secondary stress curve and the virgin stresses curve (a traditional method). It was stated that the plate diameter (d) and sample height (H) do not influence the measurement results when the relation d/D is within 0.5 ≤ d/D ≤ 0.8 and the ratio D/H equals 2. It is possible to omit the condition d/D in a situation when soil is low cohesive and its degree of moisture is ca. 0.41-0.44.
PL
Celem pracy była weryfikacja wcześniej uzyskanych wyników badań wpływu średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby (NG), w warunkach szerszego spektrum wymiarów próbek. Badania przeprowadzono na próbkach o średnicy (D) 100 mm i wysokościach (H) 30, 50 lub 100 mm, wytwarzanych z materiału glebowego (M) lub pobieranych (NNS) z warstwy podornej gleb o uziarnieniach: pyłu gliniastego, gliny zwykłej, gliny lekkiej, gliny piaszczysto-ilastej. Oznaczono następujące cechy gleb: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy i węglanu wapnia, odczyn, granice plastyczności i płynności. Właściwości próbek opisano: wilgotnością, gęstością objętościową szkieletu, porowatością aeracji, stopniem plastyczności i stopniem wilgotności. Próbki obciążano stemplami o zróżnicowanych średnicach. Wartość NG wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że średnica stempla (d) i wysokości próbki (H) nie wpływają na wynik pomiaru, gdy stosunek d/D zawiera się w przedziale 0,5 ≤ d/D ≤ 0,8 a iloraz D/H jest równy 2. Możliwe jest pominięcie warunku d/D w sytuacji, gdy gleba należy do mało spoistych, a jej stopień wilgotności wynosi około 0,41-0,44.
EN
The objective of the paper was to investigate the impact of the plate diameter on the value of the measured pre-compaction stress of soil. The investigations were carried out on model samples with 100 mm diameter and 30 mm height made of the silt loam and the percentage moisture content of 13.7 and 21.9%. The following properties of the used material were measured: the granulation group, density of solid particles, humus content, reaction, plastic and liquid limit and the degree of saturation of samples. The samples were loaded with a testing machine using plates with varied diameters: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 and 99 mm. The pre-compaction stress value was measured with the method of searching for the crossing point of tangents with the secondary stress curve and original stress curve (a classic method). It was found out that for samples with saturation amounting to 13.7% of the moisture content the pre-compaction stress does not significantly depend on the plate diameter. For samples with saturation amounting to 21.9% of the moisture content the pre-compaction stress may significantly depend on the plate diameter. Based on the obtained results a conclusion was made that in the research on the pre-compaction stress with the method of uni-axial deformations, the relation of the plate diameter (d) to the diameter of the cylinder (D) should be within 0.3 ≤ d/D < 0.8.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu średnicy stempla na wartość wyznaczanego naprężenia granicznego gleby. Badania przeprowadzono na próbkach modelowych o średnicy 100 mm i wysokości 30 mm, wytwarzanych z materiału glebowego o uziarnieniu pyłu gliniastego i wilgotnościach 13,7 oraz 21,9% wag. Oznaczono następujące cechy użytego materiału: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy, odczyn, granicę plastyczności i płynności oraz obliczono stopień wilgotności próbek. Wytworzone próbki były obciążane za pomocą maszyny wytrzymałościowej stemplami o średnicach: 20, 30, 50, 70, 80, 90, 96, 98 i 99 mm. Wartość naprężenia granicznego gleby wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że dla próbek o wilgotności równej 13,7 % wag. naprężenie graniczne nie zależy istotnie od średnicy stempla. Dla próbek o wilgotności 21,9% wag. naprężenie graniczne może zależeć istotnie od średnicy stempla. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wniosek, że w badaniach naprężenia granicznego metodą jednoosiowych odkształceń stosunek średnicy stempla (d) do średnicy cylindra (D) powinien mieścić się w przedziale 0,3 ≤ d/D < 0,8.
EN
The objective of the paper was to verify the previously obtained results of research concerning the impact of the plate diameter on the measured value of the pre-compaction stress of silt (NG), in conditions of a wider range of soil types and their initial stage. The research was carried out on samples with a diameter of 100 mm and height of 30 mm produced from the soil material (M) or collected from the subsoil of the selected soils (AWN) with the granulation type of: silt loam, loam, light loam, sandy-clay soil. The following soils properties were determined: the granulation type, density of the solid phase, content of humus and calcium carbonate, reaction, plastic and liquid limit. The properties of samples were described with moisture, dry density of solid particles, porosity of aeration, degree of plasticity and degree of saturation. The samples were loaded with a testing machine with plates with varied diameters. The value of the pre-compaction stress of soil was measured with the method of searching the crossing point of tangents with the secondary stress curve and the original stresses curve (a classical method). It was found out that for samples M with the degree of saturation of 0.40-0.50, the pre-compaction stress does not significantly depend on the plate diameter. For samples M or AWN, with the degree of saturation of 0.64-0.82, the pre-compaction stress significantly depends on the diameter of the plate. A conclusion was formulated that in the research of NG with the method of uniaxial defonnations, the relation of the diameter of the plate (d) to the diameter of the cylinder (D) should be within 0.5 ≤ d/D ≤ 0.8.
PL
Celem pracy była weryfikacja wcześniej uzyskanych wyników badań, dotyczących wpływu średnicy stempla na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby pylastej (NG), w warunkach szerszego spektrum gatunków gleb i ich stanu początkowego. Badania przeprowadzono na próbkach o średnicy 100 mm i wysokości 30 mm, wytwarzanych z materiału glebowego (M) lub pobieranych z warstwy podornej wybranych gleb (NNS) o uziarnieniach: pyłu gliniastego, gliny zwykłej, gliny lekkiej, gliny piaszczysto-ilastej. Oznaczono następujące cechy gleb: skład granulometryczny, gęstość fazy stałej, zawartość próchnicy i węglanu wapnia, odczyn, granicę plastyczności i płynności. Właściwości próbek opisano: wilgotnością, gęstością objętościową szkieletu, porowatością aeracji, stopniem plastyczności i stopniem wilgotności. Próbki obciążano za pomocą maszyny wytrzymałościowej stemplami o zróżnicowanych średnicach. Wartość NG gleby wyznaczano metodą poszukiwania punktu przecięcia stycznych do krzywej naprężeń wtórnych i krzywej naprężeń pierwotnych (metoda klasyczna). Stwierdzono, że dla próbek M, o stopniu wilgotności 0,40-0,50, NG nie zależy istotnie od średnicy stempla. Dla próbek M lub NNS, o stopniu wilgotności 0,64-0,82, NG zależy istotnie od średnicy stempla. Sformułowano wniosek, że w badaniach NG metodą jednoosiowych odkształceń stosunek średnicy stempla (d) do średnicy cylindra (D) powinien mieścić się w przedziale 0,5 ≤ d/D ≤ 0,8.
PL
W artykule omówiono zjawisko przyczepności w elementach żelbetowych. Zaprezentowano trzy sposoby wyznaczenia granicznych naprężeń przyczepności: badania eksperymentalne, metody analityczne i zaawansowane analizy numeryczne w programach obliczeniowych. Omówiono również parametry dobranego modelu betonu Concrete Damage Plasticity.
EN
In the paper the bond phenomenon in a reinforced concrete elements has been discussed. Three methods of calculation of the limit bond stress: experimental investigations, analytical methods and advanced numerical computer analysis have been presented. The parameters of the selected concrete material model – the Concrete Damage Plasticity have been also discussed.
PL
W artykule przedstawiono cztery sposoby zagęszczania modelowych próbek glebowych, podczas wyznaczania naprężenia granicznego gleby. Wyróżniono powszechny "stary" oraz zmodyfikowany "nowy" sposób pomiaru, a także uwzględniono występowanie możliwej i ograniczonej bocznej rozszerzalności. Badania przeprowadzono na glinie średniej, poddanej zagęszczaniu w metalowych cylindrach na maszynie wytrzymałościowej Instron 5582. Wyniki doświadczenia przedstawiono na wykresach krzywych odkształcenia gleby w funkcji nacisku wykazując, że w zmodyfikowanym sposobie nie występuje etap "dopasowania się" stempla do powierzchni próbki, przy przejściu z formowania pierwotnego w zagęszczenie wtórne. Miało to swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych wartościach naprężenia granicznego gleby.
EN
Four methods of concentration of model soil samples during determination of ultimate bearing capacity of soil were presented. A popular "old" and a modified "new "method" of measuring was singled out and occurrence of a possible and a limited side expandability was included. The research was carried out at medium loam, subjected to compaction in metal cylinders in Instron 5582 testing machine. Results of the experiment were presented on diagrams of soil deformation curves as the function of pressure, proving that in the modified method there is no stage of "adjustment" of a punch to the surface of a sample at the transfer from original forming into secondary compaction. It was reflected in the determined values of ultimate bearing capacity of soil.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu prędkości odkształcania próbek glebowych na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego gleby. Badania wykonywano w warunkach laboratoryjnych na próbkach modelowych. Ściskanie próbek prowadzono przy prędkościach: 10; 50, 100; 150; 200, 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm*min-1. Stwierdzono, że największy przyrost wartości naprężenia granicznego występuje w zakresie prędkości odkształcania próbek od 10 do około 350 mm*min-1. Dalsze zwiększanie prędkości odkształcania, nie wpływa wyraźnie na wzrost wartości naprężenia granicznego gleby.
EN
The purpose of the work was to examine the impact of soil sample deformation rate on soil boundary stress value being determined. The tests were carried out in laboratory conditions for model samples. Samples were put to compression at the following rates: 10; 50, 100; 150; 200, 250; 300; 350; 400; 450; 500 mm*min-1. It has been observed that highest increase in boundary stress value occurs for sample deformation rate ranging from 10 to approximately 350 mm*min-1. Further deformation rate increasing does not have significant influence on growth of soil boundary stress value.
PL
Omówiono wyniki badań geologiczno-inżynierskich iłów zastoiskowych z rejonu Radzymina. Parametry mechaniczne otrzymano w toku badań wykonanych w warunkach in situ przy użyciu presjometru Menarda. Do testów zastosowano najnowszy model firmy Apageo wyposażony w elektroniczny system rejestracji GeoSPAD. Otrzymane dane zestawiono i porównano z wynikami z sondy statycznej CPT oraz dylatometru Marchettiego DTM. Przy zastosowaniu wspomnianej aparatury dokonano oceny modułu ściśliwości, naprężenia pełzania, naprężenia granicznego, współczynnika parcia gruntu w spoczynku i in. Zwrócono uwagę na rozbieżności w uzyskanych wartościach w zależności od metodyki badań. W artykule przedstawiono także sytuację geologiczną iłów zastoiskowych występujących w badanym rejonie.
EN
The paper presents the results of engineering-geological studies of ice-dammed clays from Radzymin area in Poland. The mechanical parameters were obtained from the in situ tests performed with Menard pressuremeter. Tests were carried out using up to date control-test unit GeoSPAD. The results were set and compared with those from static test (CPT) and dilatometer test (DMT). Pressuremeter modulus, creep pressure, limit pressure and coefficient of earth pressure at rest and others parameters were evaluated. The differences between the results obtained from selected method were noticed: Geological conditions of ice-dammed clays in study area were also presented in the paper.
PL
Badano naprężenie graniczne gleby dla dwóch stanów jej uwilgotnienia - aktualnego i przy potencjale pF 2. Próbki o średnicach 50 i 100 mm ugniatano dynamicznie w warunkach niemożliwej lub możliwej rozszerzalności bocznej gleby. Stwierdzono, że warunki wstępnego odkształcania próbki nie mają istotnego wpływu na naprężenie graniczne wyznaczane podczas obciążania wtórnego w warunkach możliwej rozszerzalności bocznej gleby. Wykazano także, że sposób realizacji obciążeń wtórnych próbek gleby tj. z możliwą i niemożliwą rozszerzalnością boczną gleby, ma wpływ na wartość wyznaczanego naprężenia granicznego tylko w przypadku próbek o wilgotności odpowiadającej sile ssącej pF 2.
EN
The research involved an examination of the boundary stress for two soil humidity states - current and at potential pF 2. Samples, diameter 50 and 100 mm, were put to dynamic packing in conditions of possible or not possible lateral expansion of soil. It has been observed that the sample prestrain conditions have no substantial effect on the boundary stress determined by fictitious loading in conditions of possible lateral expansion of soil. Moreover, it has been proved that the way of executing fictitious loads of soil samples, that is by either possible or not possible lateral expansion of soil affects the value of boundary stress only in samples with humidity corresponding to capillary potential pF 2.
PL
Poszukiwano zależności pomiędzy wybranymi zakresami krzywej ściśliwości różnych gleb w warstwie 25-60 cm. Próbki o nienaruszonej strukturze ugniatano dynamicznie w warunkach niemożliwej i możliwej rozszerzalności bocznej gleby. Stwierdzono, że nachylenie krzywej ściskania gleby w zakresie odkształceń pierwotnych nie zależy wyraźnie od kierunku nachylenia odkształceń wtórnych. Występowanie tej zależności obserwowano częściej w przypadku odkształcania gleby w warunkach możliwej jej bocznej rozszerzalności. Nachylenie krzywej w zakresie odkształceń pierwotnych lub wtórnych nie zależy jednoznacznie od stanu początkowego próbki, opisanego zawartością części spławialnych lub wilgotnością wagową oraz gęstością objętościową.
EN
The researchers were trying to find relationships between selected compressibility curve ranges for various soils in 25-60cm layer. Samples with intact structure were dynamically kneaded in conditions of impossible and possible side expansion of soil. The research allowed to observe that the slope of soil compression curve as regards primary distortions did not depend clearly on slope direction of for secondary distortions. This relationship was occurring more often in case of soil distortion in conditions of possible side expansion of it. As regards primary or secondary distortions, curve slope does not depend unambiguously on sample initial condition, described by its content of floatable parts or humidity by weight and volumetric density.
PL
Badano kształtowanie się naprężenia granicznego w warstwie podornej gleby, przy wilgotności odpowiadającej sile ssącej pF2, w zależności od sposobu jej odkształcania. Stwierdzono, że wyznaczanie naprężenia granicznego, polegające na dynamicznym odkształcaniu próbek gleby, w warunkach ograniczonej jej bocznej rozszerzalności, może prowadzić do uzyskiwania zawyżonych wartości. Wykazano również, w warunkach możliwej bocznej rozszerzalności gleby, że badane gleby są podatne na zagęszczanie w warstwie podornej (25-60 cm), przy wilgotności zbliżonej do polowej pojemności wodnej.
EN
The scope of the research covered the course of limit stress in soil zone under arable layer, at moisture content corresponding to capillary potential pF2, depending on the way of its deformation. It has been proven that the determination of limit stress involving dynamic deformation of soil samples may lead to raised results in the conditions of limited side expansion. Moreover, it has been shown that in conditions of possible side expansion of soil, the examined soils are susceptible to compacting in soil zone under arable layer (25-60 cm), at moisture content close to field water capacity.
EN
Resistance of food packaging materials to external influences was studied. Three different film packages made of plastics (TATRAFANŽ KX; TATRAFANŽ KXP/S) and of a material containing food contact additives used for meat products(KOLAGEN) were analysed for tensile stress, relative elongation (tensile strain), and modulus of elasticity in tension (Yong's modulus) as mechanical properties. From the results alleged, at packing materials KOLAGEN by implication at deep dispersion measure out valuation. At packing materials TATRAFANŽ KX and TATRAFANŽ KXP/S on defiance desing fetch by onerons strength of 67 and 40.8 N at relative elongation 177.01 and 122.66% at longitudinal direction, and of 131 and 102.4 N and relative elongation 34.08 and 31.87% in cross direction, respectlively. According to the measured mechanical properties, the conditions of life and resistance to handling damage of food packaging materials can be determined.
PL
Badano odporność materiałów opakowaniowych na obciążenia zewnętrze, analizując następujące parametry: siłę obciążającą, naprężenia, wydłużenie względne i moduł sprężystości na rozciąganie. Próbki wykonano z substancji spożywczej (KOLAGEN) i tworzyw sztucznych (TATRAFANŽ KX i TATRAFANŽ KXP/S). Stwierdzono, że zakres i charakter zmienności przyjętych parametrów przy wzdłużnym i poprzecznym rozciąganiu KOLAGENU były do siebie podobne. W przypadku TATRAFANUŽ KX i TATRAFANUŽ KXP/S zerwanie materiału dla obciążenia wzdłużnego nastąpiło przy sile od 67 do 40,8 N i wydłużeniu względnym 177,01÷122,66% i dla obciążenia poprzecznego przy sile od 131÷102,4 N i przy wydłużeniu względnym 30,08÷31,87%. Uzyskane wyniki pozwalają określić trwałość i odporność opakowań na uszkodzenia oraz warunki manipulacji produktami spożywczymi.
PL
W Instytucie Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej w Szczecinie zaprojektowano i wykonano urządzenie do badania zwięzłości i naprężenia granicznego oraz do pobierania prób gleby o nienaruszonej strukturze. Urządzenie jest wstępnie zaprogramowane i nie wymaga specjalistycznej obsługi podczas wykonywania pomiarów. W celu ograniczenia kosztów wykonania, nie posiada ono własnego źródła napędu i jest zawieszane na trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Ciągnik umożliwia transport urządzenia po polu oraz zasila wszystkie jego zespoły z własnego układu elektrycznego oraz z układu hydrauliki zewnętrznej.
XX
At the Institute of Agricultural Engineering Szczecin/Poland a device for analysis of some soil properties were designed and manufactured. The installation is pre-programmed and needs no specialised service during measurements. To limit the cost of production it does not posses its own drive and is assembled to the three-point suspension system of a tractor. The tractor allows the device to be transported and supplies all elements with power from its own electric system and also from the external hydraulics.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu odkształcania gleby na wyznaczaną wartość jej naprężenia granicznego. Próbki do badań pobrano z warstw: 25-30, 35-40, 45-50 i 55-60 cm; do sztywnych stalowych pierścieni o średnicach 50 i 100 mm. Naprężenie graniczne gleby wyznaczano przy wilgotności aktualnej, w warunkach możliwej oraz ograniczonej bocznej rozszerzalności. Stwierdzono, że sposób odkształcania gleby ma wpływ na wyznaczaną wartość naprężenia granicznego.
EN
The field studies were conducted on subsoil layer (25-60 cm) of the Pyrzyce black earth soil to evaluate the impact of two methods of pre-compaction stress determination based on confined and unconfined uniaxial tests. The results showed that the confined and unconfined tests were statisticaly different.
17
Content available remote Analiza numeryczna rozkładu naprężeń na granicy faz w ośrodku stałym
PL
Przeanalizowano numerycznie modelowy ośrodek typu kompozyt. Określono rozkład naprężeń na granicy faz pod działaniem zewnętrznych pól naprężeń.
EN
An inclusion embedded within an matrix has been analysed numericaly. Stress distributon at an interface between dissimilar media has been evaluated for mixed external losds.
PL
W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące zachowania się stóp szybowych i ich wpływu na wzrost naprężeń ściskających w obudowie, w warunkach oddziaływania wpływów eksploatacji dofilarowej.
EN
The paper deals theoretically with the behaviour of the curbs and its influence on the increase of compressive stresses in the lining affected by advancing mining.
PL
Praca zawiera modelThe pa matematyczny opisujący płaszczyznę naprężeń granicznych przy cyklicznie zmiennym zginaniu i skręcaniu z uwzględnieniem wpływu naprężeń średnich. Model zweryfikowano wynikami badań eksperymentalnych próbek ze stali 18G2A w warunkach zmiennego zginania i skręcania dla przebiegów o współczynniku asymetrii cyklu R=-1; -0,5; 0. Zastosowano linowy model zależności amplitudy naprężenia od wartości średniej naprężenia z uwzględnieniem liczby cykli N do zniszczenia i uzyskano dobrą zgodność obliczeń z wynikami eksperymentalnymi.
EN
The paper contains the mathematical model which describe the permissible stresses plane under cyclic bending and torsion including influence of the mean stresses. The model was verified by the fatigue tests of specimens made of 18G2A steel subjected to cyclic bending and torsion for load history with stress ratio R=-1; -0,5; 0. Linear relationships between the stress amplitude and the mean stress value taking into account the number of cycles to failure N have been used, and a good agreement between the calculation results and the experimental results was obtained.
20
Content available remote Znaczenie równań konstytutywnych w budowie wykresów naprężeń granicznych
PL
W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania różnych równań konstytutywnych oraz występujących w nich parametrów na wykresy naprężeń granicznych. Na podstawie przeprowadzonej analizy, dotyczącej wyznaczania wykresów naprężeń granicznych z wykresów odkształceń granicznych dla izotropowej blachy ze stali glębokotłocznej, przy użyciu prostego warunku plastyczności, można stwierdzić, że poprawność wykresów naprężeń granicznych zależy od dokładności matematycznego opisu krzywej umocnienia. Zmiana współczynników występujących w tych równaniach wpływa na położenie i kształt krzywych naprężeń granicznych, a tym samym również na odkształcenia graniczne.
EN
In the paper the effect of different strain hardening equations and their parameters on the forming limit stress diagram ars discussed. Fourth different kind of strain hardening relations was taking into consideration. The forming limit stress diagram wa: calculated from forming limit diagram for isotropic, steel sheet by using the simple yield criterion. It has been found that the worl hardening curve and the parameters in these equations have a pronounced effect on the shape and position of the forming lim stress diagram.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.