Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napoiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania próbek ze stali niestopowej C45 napawanych metodą laserowego osadzania metalu proszkiem typu Stellit Co-21w technice LDT (Laser Deposition Technology). Obserwowano mikrostrukturę przekroju poprzecznego próbek wytworzonych z różną prędkością skanowania oraz ilością podawanego proszku przy stałej mocy lasera. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek stwierdzono występowanie w napoinie pęknięć, przy określonych parametrach wytwarzania, które należy wiązać z ilością dostarczanego i odprowadzanego ciepła, szczególnie przy niepodgrzewanym podłożu. Potwierdzać to może występowanie w mikrostrukturze napoin podłużnych dendrytów słabo rozgałęzionych, co należy wiązać z kierunkowym procesem odprowadzania ciepła oraz szybką krystalizacją kierunkową. Istnieje możliwość regulowania tych zjawisk przez dobór odpowiednich parametrów obróbki. Analiza mikrostruktury powierzchni przekrojów poprzecznych próbek po napawaniu techniką LDT wskazuje na dobrą jakość metalurgiczną napoiny z wyraźnym wtopieniem i niedużą strefą wpływu ciepła wynoszącą od około 660÷760 µm. Pomiary mikrotwardości wykonane na przekrojach próbek wskazywały na szeroki przedział mikrotwardości wynoszący od 510HV1 w napoinie, około 410HV1 w strefie wpływu ciepła, do 270HV1 w podłożu ze stali konstrukcyjnej C45.
EN
The article presents the results of a study of C45 carbon steel hardfacing using laser metal deposition with Stellit Co- 21 powder. The microstructure of the cross-section of samples prepared with different scanning speed and the amount of used powder at constant laser power was observed. Analyzing the cross-sectional areas of the samples, it was found that, at specific production parameters, cracks occur in weld overlay, which should be associated with the amount of heat supplied and discharged, especially at the unheated basis. This may be confirmed by the presence of deposits of weakly branched dendrites in the microstructure, which should be related to the directional heat dissipation process and rapid directional crystallization. It is possible to regulate these phenomena by selecting appropriate processing parameters. The microstructure analysis of cross-sectional areas of samples after hardfacing using LDT technique indicates good metallurgical quality of the deposit with a small heat affected zone of about 660÷760 µm. The microhardness measurements on the sample cross-sections indicated a wide micohardness distribution ranging from 510HV1 in the weld overlay, about 410HV1 in the heat affected zone, to 270HV1 in the C45 steel base.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek ze stali stopowej X22CrMoV12-1 wytworzonych trzema metodami wielowarstwowego napawania proszkiem typu Stellit Co-6: metodą napawania laserowego, metodą napawania LENS (Laser Engineered Net Shaping) i metodą napawania plazmowego (PTA). Powierzchnie zewnętrzne napoin i przekroje poprzeczne próbek z wytworzonymi napoinami obserwowano na mikroskopie optycznym oraz badano wybrane właściwości użytkowe, takie jak: topografia powierzchni, mikrostruktura i twardość. Analizując powierzchnie przekrojów poprzecznych próbek po wielowarstwowym napawaniu nie stwierdzono pęknięć i nieciągłości w napoinie, w strefie połączenia materiału podłoża z napoiną ani w podłożu. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów uzyskano napoiny o regularnym i powtarzalnym kształcie z charakterystyczną kierunkową krystalizacją. Uzyskano mikrostrukturę w kształcie iglastych dendrytów o różnych kierunkach wzrostu względem powierzchni podłoża. Twardość napoin napawanych laserowo i techniką LENS mieściła się w zakresie od 450 do 570 HV0,1, a napawanych plazmowo w zakresie od 320 do 440 HV0,1.
EN
The paper presents the results of X22CrMoV12-1 alloy steel samples, prepared by three methods of multilayer powder padding using Stellit Co-6 type powder: method of laser padding, LENS (Laser Engineered Net Shaping) method, method of plasma padding (PTA). Using the optical microscope, the outer surfaces of the deposit and the cross sections of the samples with the generated deposits were observed. Selected usable properties such as surface topography, microstructure, hardness and erosion resistance were studied. No cracks and discontinuities were observed during the cross-sectional area analysis of samples after multilayering padding, in the bonding zone of the substrate material with the deposit, in the deposit and in the substrate. Because of the experiments, regular, repetitive shapes with characteristic directional crystallization were obtained. A dendrite-shaped microstructure was obtained, with different growth directions relative to the surface of the substrate. Hardness of deposits, which was laser-padded and padded using LENS technique, include in the range of 450 to 570 HV0,1, whereas plasma welded, was in the range of 320 to 440 HV0,1.
EN
In manufactured or refurbished machinery parts, surfaced layers are often characterised by the presence of welding imperfections, usually reducing the active life of equipment and machinery. The development of an appropriate methodology and the specification of assessment criteria concerning the quality of surfaced layers could facilitate the assessment of surfaced elements in relation to their load transferring capability. The article describes tests involving specimens surfaced using various methods, proposes a methodology of testing the quality of overlay welds on the basis of macroscopic observations and specifies criteria to be applied when asses-sing the above named quality on the basis of established dependences.
PL
W wytwarzanych lub zregenerowanych częściach maszyn i urządzeń napawane warstwy charakteryzują się często obecnością niezgodności spawalniczych, które zwykle znacznie obniżają ich trwałość eksploatacyjną. Czynnikiem pomocnym w ocenie zdolności napawanych elementów do przenoszenia obciążeń byłoby opracowanie metodyki i sformułowanie kryteriów oceny jakości warstw napawanych. W artykule opisano badania próbek napawanych różnymi metodami, zaproponowano metodykę badań jakości napoin w oparciu o badania makroskopowe oraz sformułowano kryteria oceny tej jakości na podstawie ustalonych zależności.
EN
The aim of this work was to investigate the microsegregation and precipitates formed due to segregation in Inconel 625 arc weld overlay coatings on boiler pipes. Examination of microsegregation and precipitates were carried out by means of a scanning electron microscope (SEM) equipped with an EDS detector as well as a transmission electron microscope (TEM) equipped with a HAADF (STEM) and an EDS detectors. The presence of precipitations in the weld overlay was also confirmed with X-ray diffraction analysis (XRD) of residue in the form of powder that remained after the electrolytic dissolution of weld overlay matrix. The investigations showed that the interdendritic regions were considerably enriched during microsegregation with Nb, and less so with Mo. The distribution of Cr and Fe in the weld overlay is relatively uniform. The value of the partition coefficient k for Mo and Nb is lower than 1. Therefore, these elements segregate during solidification into the liquid and, once solidification is finished, the interdendritic regions are considerably enriched with these elements. The value of k for Cr, Ni and Fe are only slightly higher than 1. Though the Inconel 625 is a solid-solution strengthened alloy, precipitation of secondary phases occurs in weld overlays. Precipitations were identified as a Laves phase and carbonitrides (Nb, Ti)(C, N).
PL
Celem pracy była ocena segregacji dendrytycznej (mikrosegregacji) oraz identyfikacja wydzieleń w napoinach ze stopu Inconel 625 napawanych metodą CMT na rury kotłowe. Badania segregacji dendrytycznej oraz składu chemicznego wydzieleń w napoinach ze stopu Inconel 625 prowadzono za pomocą mikroskopu elektronowego skaningowego NanoSEM 450 firmy FEI wyposażonego w detektor EDS firmy EDAX oraz za pomocą mikroskopu elektronowego transmisyjnego (TEM, TECNAI GF20) wyposażonego w detektor HAADF do badań techniką skaningowo - transmisyjną STEM, jak również zintegrowany spektrometr promieniowania rentgenowskiego do analizy składu chemicznego firmy EDAX. Obecność wydzieleń została potwierdzona za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej (XRD) cząstek proszku osadu uzyskanego w wyniku elektrolitycznego rozpuszczenia osnowy napoiny. Badania wykazały, że w wyniku mikrosegregacji zachodzącej podczas krzepnięcia napoin następuje znaczne wzbogacenie obszarów międzydendrytycznych tj. obszarów między ramionami dendrytów w Nb a mniejsze w Mo. Wartość równowagowego współczynnika rozdziału k dla Mo i Nb jest mniejsza od 1, dlatego podczas krystalizacji pierwiastki te segregują do cieczy, a zatem, po zakończeniu krystalizacji obszary międzydendrytyczne są znacznie wzbogacone w w/w pierwiastki. Pomimo, że stop Inconel 625 jest stopem umacnianym roztworowo to w napoinach występowały wydzielenia. Na podstawie wyników analizy składu chemicznego, jak również rentgenowskiej analizy fazowej wydzielenia te zidentyfikowano jako fazę Lavesa oraz (Nb, Ti)(C, N).
PL
Odpowiednie właściwości użytkowe warstwy wierzchniej przedmiotu, zarówno nowo wytwarzanego, jak również remontowanego, można uzyskać przy zastosowaniu różnego rodzaju procesów technologicznych, do których zaliczyć należy m.in. procesy napawania. Zagadnienie napawania regeneracyjnego oraz produkcyjnego części maszyn jest również bardzo ważnym problemem technicznym i ekonomicznym przemysłu. Technologia napawania służy przywróceniu pierwotnych właściwości warstwy wierzchniej regenerowanej części lub też nadaniu nowych - lepszych - właściwości eksploatacyjnych, co zapewnia niejednokrotnie wyższą trwałość przedmiotu. Można zatem dobierać odpowiednie cechy użytkowe części w zależności od potrzeb, uwzględniając przy tym istotne aspekty ekonomiczne. Koszty regeneracji starego elementu stanowią od kilku do kilkudziesięciu procent wartości elementu, natomiast trwałość takiego elementu jest zwykle kilkakrotnie wyższa.
PL
Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości napawanych modułów ochronnych pancerza jest ich odporność balistyczna oceniana zgodnie z normami światowymi (np.: MIL-A-12560H, MIL-DTL-46100E, STANAG 4164, STANAG 4190, TOP-2-2-713, PN-EN 1523:2000, DI-SAFT-81132). Jednym z ważniejszych parametrów decydujących o odporności balistycznej jest przyczepność napawanej warstwy do podłoża.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu napawania plazmowego proszkiem metalicznym na osnowie niklu blach ze stali 16Mo3. Przeprowadzono badania wpływu zmian podstawowych parametrów procesu na kształt i jakość napoin wykonywanych na powierzchniach płaskich ściegami prostymi pojedynczymi i zakładkowymi, wąskich elementach oraz krawędziach. Wybrane napoiny zostały poddane badaniom wizualnym, makro- i mikroskopowym oraz przeprowadzono pomiary twardości na przekroju poprzecznym i licu napoin zakładkowch. W celu określenia wpływu energii liniowej procesu napawania na poziom naprężeń w napoinach zakładkowych wykonano badania metodą rentgenowską.
PL
W artykule przedstawiono badania zrobotyzowanego procesu napawania metodą TIG z materiałem dodatkowym w postaci drutu proszkowego. Określono wpływ sposobu podawania drutu i położenia końcówki drutu względem jeziorka ciekłego metalu na stabilność procesu oraz kształt i jakość uzyskiwanych napoin. Wyznaczono również pole parametrów optymalnych, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości napoin o gładkim i równym licu. Zastosowanie robota spawalniczego pozwoliło na prowadzenie procesu napawania ściegami prostym oraz z ruchem wahadłowym palnika.Otrzymane napoiny poddano badaniom metalograficznym, pomiarom twardości oraz badaniom odporności na zużycie ścierne zgodnie z normą ASTM G65. Wykazano, że istnieją możliwości precyzyjnego sterowania kształtem napoin oraz ich wymiarami i udziałem materiału podłoża w napoinie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metalograficznych napoin wykonanych metodą TIG w trudnospawalnym, odlewniczym superstopie Inconel 713C. W badaniach obserwowano i określono zmiany mikrostrukturalne w napoinach, strefie wpływu ciepła oraz w obszarach, w których inicjowane były i przebiegały pęknięcia. Zidentyfikowano tworzące się fazy i scharakteryzowano ich morfologie w strefie przetopionej oraz w obszarach pęknięć. W badaniach zastosowano metody mikroskopii świetlnej, skaningowej i transmisyjnej oraz rentgenograficznej analizy strukturalnej. Stwierdzono, że występujące w napoinie pęknięcia są powodowane naprężeniami powstającymi wskutek niskiej przewodności cieplnej stopu, dużej szybkości krystalizacji oraz mikroporowatości miedzydendrytycznej. Pęknięcia obserwowane w SWC są potęgowane tworzeniem sie węglików ponownie krystalizujących typu M6C lub M23C6 o niskiej temperaturze topnienia oraz powstawaniem niskotopliwych eutektyk (y-y) z wydzieleniami węglików MC, M6C i M23C6.
EN
The paper presents results of a metallographic examination of padding welds made by TIG method in almost unweldable casting superalloy Inconel 713C. During the research, microstructural changes were observed and identified in padding welds, in heat-affected zone and in cracked areas. The created phases were identified and their morphology characterised in the fused zone and in the cracked areas. In the research, the methods of light, scanning and transmission microscopy as well as X-ray structural analysis were applied. It was found that the present padding weld cracks were caused by stresses resulting from low thermal conductivity of the alloy, high crystallisation velocity and interdendritic microporosity. The cracks observed in the heat-affected zone were caused, beside high thermal stresses, also by precipitates of resolidification M6C type carbides with lower melting temperature and by creation of low-melting eutectics (y-y’) with precipitates of resolidification carbides MC, M23C6 and M6C.
PL
W pracy przedstawiona jest analiza charakterystyki strukturalnej wykonanych napoin ze stali konstrukcyjnej stopowej do azotowania gatunku 41CrAlMo7 na podłożu z węglowej stali konstrukcyjnej C45. Warstwy wykonano przy różnych parametrach procesu napawania uzależnionych od średnicy próbki w zakresie 20 - 60 mm. Zbadano wpływ chłodzenia napoiny w trakcie napawania na właściwości uzyskanej warstwy. Szczegółowej analizie poddano napoine oraz obszar w pobliżu linii wtopienia z początkowej oraz końcowej fazy nakładania warstwy analizując w ten sposób również wpływ nagrzewania próbki w trakcie procesu.
EN
In the paper the analysis of the structural characteristic of “napoiny” performed from 41CrAlMo7 steel on the C45 steel substrate is reported. The padding welds were produced under different surfacing by welding conditions dependent on sample diameter in the range 20-60mm. The influence of cooling during surfacing by welding on the welds properties has been investigated. The padding weld and zone near the line of the fusion from initial and final stage of surfacing by welding were submitted to detailed analysis which allowed examination of the influence of heating the sample during the process as well.
12
Content available remote Some macro- and microstructural aspects of pad welded layer durability
EN
The results of macroscopic and microscopic investigation, hardness tests and abrasive wear out tests of different pad welded layers made with thirty nine kinds of electrodes are presented. Defectiveness of the layers was connected with a foreseen character of their wear out. The possibility of simplifying the chemical composition of electrodes without deterioration of application properties of pad welded layers was shown. The paper was focused on the investigation results of pad welded layers applied in opencast lignite mining and in power industry.
PL
Przedstawiono wyniki badań makroskopowych, mikroskopowych, pomiarów twardości i zużywania ściernego warstw napawanych wykonywanych z użyciem trzydziestu dziewięciu gatunków elektrod do napawania. Przedmiotem szczególnego zainteresowania było powiązanie problemu wadliwości tych warstw z przewidywanym przebiegiem ich zużywania. Wskazano na możliwość znaczącego uproszczenia składów chemicznych elektrod (uproszczenia składu fazowego napoin) na podstawie prognozowania ich budowy wypływającej z analizy stosow-nych wykresów równowagi fazowej oraz struktur w stanie wyżarzonym. W pracach badaw-czych skoncentrowano się na warstwach napawanych wykorzystywanych w górnictwie węgla brunatnego i energetyce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.