Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd zwrotnicowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Miejsce układu napęd zwrotnicowy - rozjazd w kolejowym systemie transportowym
PL
Aktualnie w literaturze przedmiotu brakuje jasnego odniesienia, jakie jest miejsce niektórych istotnych elementów i układów stosowanych w transporcie kolejowym w kolejowym systemie transportowym. Często patrzy się na rozwiązania techniczne stosowanie w technice kolejowej jako całość lub podsystem bez podkreślenia wpływu usterek na poprawność pracy systemu kolejowego oraz bez odniesienia do bezpieczeństwa tej gałęzi transportu. Układ napęd zwrotnicowy – rozjazd jest istotnym elementem kolejowego systemu transportowego. Artykuł jest próbą umiejscowienia tego układu w systemie kolejowym transportowym.
EN
The contemporary literature of the subject lacks explicit determination of the role performed in rail transport systems by certain major components and assemblies used in rail transportation. One typically perceives the technical solutions applied in railway engineering as an entire body of solutions or as a subsystem, without properly emphasising the impact of defects on the operating efficiency of the rail transport system and without the due regard to safety in this domain of transport. The switch point mechanism/switch point assembly is an important component of a rail transport system. This article is an attempt to identify the role and importance of this assembly in a rail transport system.
2
Content available Elektryczne napędy zwrotnicowe nowej generacji
PL
W skład drogi kolejowej wchodzą również takie jej elementy, jak rozjazdy kolejowe. Bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego jest uzależnione nie tylko od utrzymania rozjazdu kolejowego, ale również od poprawnego funkcjonowania napędu zwrotnicowego. Artykuł poświęcony został nowoczesnym napędom zwrotnicowym i zawiera informacje dotyczące rozwoju technicznego elektrycznych napędów zwrotnicowych. Tworzenie kolejnych rozwiązań napędów zwrotnicowych wymuszone jest ciągłym wzrostem oczekiwań w stosunku do konieczności zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego i utrzymania jakości transportu kolejowego.
EN
The safe realization of railway traffic requires a safe railway route. The intersection of railway tracks, which is one of the railway road elements is operated by railway drive. Therefore, the article has been devoted to modern railway drives, which take a significant role in the realization of safe railway transport. The evolution of further technical solutions of railway drives is forced by a continuous increase of expectations in relation to ensuring the safety and railway transport quality.
3
Content available remote Koncepcja pomiaru sił przestawiania napędu zwrotnicowego
PL
W ramach prowadzonego projektu w Zakładzie Systemów Sterowania w Transporcie jest opracowywany system automatycznego gromadzenia danych eksploatacyjnych i system automatycznego prognozowania stanu urządzeń SRK. W ramach projektu został opracowany prototypowy układ do bezprzewodowego pomiaru prądów silnika napędu wraz z parametrami otoczenia. Układ zostanie wykorzystany do automatycznej diagnostyki napędów zwrotnicowych.
EN
As part of the project in the Department of Control Systems in Transport is developed system of automatic data collection supplies and automatic forecasting status of Railway signaling Systems. The project was developed prototype system for wireless measurement of currents drive motor together with the parameters of the environment. The system will be used for the automatic diagnosis of scrossover drives.
4
Content available remote Eksploatacja układu napęd zwrotnicowy - rozjazd. Definicja sił w układzie
PL
Napęd zwrotnicowy jest bardzo ważnym elementem urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ma on bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów i towarów. Współpraca napędu zwrotnicowego z rozjazdem jest najważniejszym elementem procesu sterowania ruchem kolejowym. Istotnym problemem jest diagnostyka układu napęd zwrotnicowy - rozjazd, natomiast nie spełnia ona europejskich standardów. Mimo rozwoju urządzeń diagnostycznych brakuje jasnych i precyzyjnych definicji sił w tym układzie a także wytycznych ich interpretacji. W artykule autor podjął próbę usystematyzowania zagadnień związanych z pomiarami sił wykonywanymi w układzie napęd zwrotnicowy - rozjazd. Szczególny uwagę poświęcono sile nastawczej.
EN
The switch motor is a very important component among railway traffic control devices. It has an immediate influence on the safety of passengers and goods being transported. Its cooperation with the railway switch is the most important element of the traffic control process. Also, diagnostics of the railway switch and its cooperation with the railway switch is a very important process. Unfortunately, the diagnostic process and analyses of the condition of the switch motor and the railway switch system do not meet the standards they should meet. It might seem that the development of technology should cause an improvement in the diagnostic process and the analysis of the condition of the devices. Unfortunately, this is not the case. First of all, there are no precise definitions of forces occurring in the switch motor and the railway switch system. Secondly, there are no clear guidelines concerning the interpretation of measurement results.
PL
W referacie przedstawiono modele współpracy rozjazdu kolejowego z napędem dla kolei dużych prędkości na przykładzie obowiązujących prawnych wymagań krajowych oraz europejskich w tym technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura. Techniczne rozwiązania zostały więc zaprezentowane jako konsekwencja przyjętych uwarunkowań organizacyjnych i prawnych stanowiących podstawę dla rozwoju europejskiej sieci kolei dużych prędkości. W pracy dokonano klasyfikacji przykładowych rozwiązań geometrycznych stosowanych rozjazdów kolejowych i napędów zwrotnicowych. Pokazuje ona - na ww. przykładach - jak w praktyce przebiega proces technicznej unifikacji rozwiązań, który ewidentnie stymuluje kierunki rozwoju technologii i konstrukcji rozjazdowych. Referat poddaje również analizie wpływ czynnika sprawności układu rozjazd – napęd na niezawodność i bezpieczeństwo całego systemu infrastruktury dedykowanej kolejom dużych prędkości.
EN
The paper presents models of cooperation between railway turnout and point machine for high speed railways for example, the applicable national legal requirements and European including the technical specification for interoperability subsystem infrastructure. Technical solutions are therefore presented as a consequence of the adopted organizational and legal conditions giving rise to the development of the European high speed railways network. The paper presents the classification of the sample geometries used in railway turnouts and point machines.It show, examples how in practice is the process of unification of technical solution, which development trends of technology and design turnout. The paper shall also examine the impact factor of system efficiency turnout - the point machine for reliability and security of the entire infrastructure system dedicated high-speed railways.
PL
W artykule podjęto temat wykorzystania napędów zwrotnicowych wraz z opisem wymagań im stawianych. Autorzy skupili się głównie na napędzie typu S700 KM, prezentując jego konstrukcję oraz zasadę działania.
PL
W artykule przedstawiono proces wdrożenia oraz pierwsze doświadczenia eksploatacyjne na sieci PKP PLK S.A. związane z zastosowaniem hermetycznych zamknięć nastawczych typu Spherolock NG. Omówiono proces przygotowań do ich zabudowy w istniejących rozjazdach oraz przybliżono proces wymiany klasycznych zamknięć na zamknięcia hermetyczne. Przedstawiono pierwsze doświadczenia eksploatacyjne oraz wstępne wnioski i propozycje związane z optymalnym wykorzystaniem nowego rozwiązania.
EN
The article presents the implementation process and first experiences with regards to the operation of the encapsulated locking devices - Spherolock NG, which have been installed within the PKP PLK S.A. network. It describes a preparation process which is undertaken prior to the installation of the Spherolock NG units in existing turnouts. It also shows a process of replacing traditional locking devices with the encapsulated ones. The article refers to the first operational experiences and presents preliminary conclusions and suggestions with regards to the optimal usage of the new solution.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów w układzie napęd zwrotnicowy - rozjazd. W przypadku pomiarów przyrządami analogowymi, mikrometrami i siłomierzami problem interpretacji znikał na drugim planie, ponieważ to od osoby mierzącej zależało stwierdzenie jaką siłę zmierzono. W przypadku zastosowania techniki komputerowej, gdzie pomiar wartości jest ciągły pojawia się problem interpretacji wyniku. Przedstawiono przykłady prawidłowych i złych interpretacji oraz problemów z którymi spotyka się współczesna diagnostyka układu napęd zwrotnicowy - rozjazd. Artykuł jest próbą usystematyzowania pojęć i definicji w tym zakresie.
EN
The article presents measurement problems in the system of switch point mechanism - switch point. In the case of measurement by analog instruments, micrometer and dynamometer, problem of interpretation disappear into the background, because of the person who measure depended the finding of strength which was measured. In case of application of computer technology, where the measurement values are continuous there is a problem of interpreting the results. The examples of correct and wrong interpretations and problems encountered by modern diagnostics in the system of switch point mechanism - switch point was presented. The article is an attempt to systematize the concepts and definitions in this field.
9
Content available remote Podatne utrzymaniowo nowoczesne systemy rozjazdowe
PL
W artykule przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na koszty utrzymania systemów przestawiania i kontroli rozjazdów kolejowych. Wymieniono modele utrzymaniowe, a następnie wskazano najbardziej optymalny z nich. Przedstawiono najistotniejsze cechy produktów firmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH - zamknięć nastawczych SPHEROLOCK®, systemu przekazywania sił nastawczych HYDROLINK® oraz zintegrowanego systemu sterowania i kontroli HYDROSTAR® - wpływające na koszty utrzymania. W dalszej części artykułu opisano system monitorujący oraz diagnozujący aktualny stan rozjazdów kolejowych – Roadmaster firmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH. System ten jest w stanie przewidzieć wystąpienie awarii z dużym wyprzedzeniem.
EN
systems of setting and position monitoring of railway turnouts have been presented in the paper. The maintenance models have been listed and afterward the most optimum one has been indicated. The major features of products of VAE Eisenbahnsysteme GmbH company – completely enclosed locking system SPHEROLOCK ®, hydraulic force transmission HYDROLINK®, hydraulic point-operating system for turnouts with multiple locking HYDROSTAR ® - influencing on the maintenance cost have been described. The monitoring and diagnostic system named Roadmaster, the product of VAE Eisenbahnsysteme GmbH, which provides current information about turnouts have been also presented. This system is able to predict the damage or failure long before it occurs.
PL
W artykule omówiono współpracę napędu zwrotnicowego ze zwrotnicą rozjazdu Rz 60E1-760-1:14 wyposażoną w mechaniczne sprzężenie zamknięć nastawczych w wersji standard i Integrated Roding. Zastosowanie rozjazdów o większej ilości zamknięć nastawczych jest skorelowane z potrzebą stosowania rozjazdów o dużych skosach i promieniach umożliwiających przejazd przez rozjazd z dużymi prędkościami.
EN
The article discusses the cooperation of point machines with switch point Rz 60E1-760-1:14 with mechanical coupling clamp locks in standard version and Integrated Roding version. The use of switch points with more clamp lock is correlated with the need to use switch points with large strokes and radius allowing passage through the switch point at high speeds.
PL
W artykule przedstawiono informacje o urządzeniu i oprogramowaniu wspomagającym diagnostykę układu napęd zwrotnicowy - rozjazd. Jest to próba przedstawienia informacji o kierunku rozwoju metod diagnostyki tego układu. Ze względu na wysokie wymogi bezpieczeństwa, jakie są nań nakładane, musi ona stać na wysokim poziomie.
EN
The article presents the characteristics of the PAMAR-MS measuring instrument and the PMSSystem software, applied to the diagnostics of the point machine - turnout system. The aim of the author has been to present readers with the information about methods of diagnostics of the aforementioned system and the direction of their development. Those methods have to be of the high standard because of the specifics of the point machine - turnout system and high safety requirements.
12
PL
W artykule przedstawiono zintegrowany system przestawiania i kontroli rozjazdów dla kolei dużych prędkości HYDROSTAR ® firmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH. Wymieniono podzespoły wchodzące w skład tego systemu, a następnie opisano podstawowe funkcje przez nie realizowane. Przedstawiono również najistotniejsze właściwości systemu HYDROSTAR ® , które decydują o adekwatności rozwiązań zespolonych do stosowania na liniach dużych prędkości. W dalszej części referatu opisano system monitorujący oraz diagnozujących aktualny stan rozjazdów kolejowych - Roadmaster firmy VAE Eisenbahnsysteme GmbH. System ten jest w stanie przewidzieć wystąpienie awarii z dużym wyprzedzeniem.
EN
This paper presents the consolidate system for drive, setting, locking and position monitoring of turnouts for high speed railway - HYDROSTAR ® produced by VAE Eisenbahnsysteme GmbH company. The sub-assemblies of the system and their main functions are named. The major features of HYDROSTAR ® , which determine the accuracy of integrated solutions for use on high speed lines are described. The paper also presents the monitoring and diagnostic system named Roadmaster, the product of VAE Eisenbahnsysteme GmbH, which provides current information about turnouts. This system is able to predict the damage or failure before it occurs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy geometrycznej rozkładu sił w układzie napęd zwrotnicowy - rozjazd oraz analizy kontaktowej układu pręt nastawczy - trzpień pomiarowy - suwak nastawczy. Określono procentowe parametry zmian wartości siły nastawczej w zależności od odchyleń w położeniu napędu zwrotnicowego względem rozjazdu.
EN
This paper presents results of geometric analysis of forces distribution in the system of switch point mechanism - switch point, and contact analysis of the system coupling bar - plunger gauge - point rod. There has been defined the percentage parameters of force value changes depending on the deflection between the switch point mechanism orientation and the switch point.
EN
The paper deals with a proposal of a diagnostic device to measure the point machine technical parameters using a short distance wireless network. The device will allow providing online diagnostics, what makes such a complicated diagnostic process of the point machine much easier and improves safety at the same time. That is so because the information about incoming failure symptoms will reach the staff much earlier.
PL
W referacie przedstawiono propozycje urządzenia diagnostycznego do pomiaru parametrów technicznych napędu zwrotnicowego z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Urządzenie to pozwoli na prowadzenie diagnostyki on-line, co znacznie uprości skomplikowany proces diagnostyczny napędu zwrotnicowego przy jednoczesnym podwyższeniu bezpieczeństwa, ponieważ informacja o symptomach zbliżającej się usterki będzie docierała do personelu utrzymania wcześniej.
15
Content available remote Analiza usterkowości napędów zwrotnicowych
PL
W artykule przedstawiono analizę usterkowości napędów zwrotnicowych wraz z obliczeniem wskaźników niezawodnościowych. Analiza obejmowała obszar byłej Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Katowicach w latach 1998-1999.
EN
The paper deals with analysis of failure switch point mechanism with the reliability indexes calculation. The analysis includes the operation area of the former Railway Infrastructure Management of Katowice (DI Katowice)
16
Content available remote Komputerowa diagnostyka napędu zwrotnicowego
PL
W artykule przedstawiono koncepcję komputerowej diagnostyki napędu zwrotnicowego. Napęd zwrotnicowy jest bardzo ważnym urządzeniem sterowania ruchem kolejowym, od którego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo pasażerów i przewożonych towarów oraz ciągła i niezakłócona praca stacji kolejowej. Obecnie stosowane urządzenia srk nie diagnozują pracy napędów zwrotnicowych w sposób wystarczający.
EN
In this article the conception of computer diagnostics of electric point mechanism is represented. Electric point mechanism is very important in controlling railway traffic, on which depend safety of passengers, cargo, besides long-time and useful work of railway stations. Nowadays usage of equipment of railway traffic systems do not fully diagnose the work of electric point mechanisms.
17
Content available Nowa nastawnia elektroniczna na stacji Żywiec
PL
9 marca 2001 r. nastąpiło oficjalne przekazanie do eksploatacji pierwszej na PKP nastawni elektronicznej SIMIS W firmy Siemens. Zainstalowana została ona na stacji Żywiec i obsługuje trzy stacje: Łodygowice, Żywiec i Węgierską Górkę. Jednocześnie stanowiska obsługi wraz ze współpracującym wyposażeniem technicznym zostały częściowo przystosowane do sterowania w przyszłości również całym odcinkiem Bielsko - Zwardoń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.