Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 559

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono sylwetki pierwszych powojennych profesorów Wydziału Elektrycznego PG, którzy budowali zespoły naukowe, laboratoria, struktury organizacyjne do badań i nauczania konstrukcji maszyn elektrycznych, napędów elektrycznych, techniki cyfrowej i energoelektroniki. W wyniku ich owocnej działalności, niebywałego postępu technologicznego oraz przemian organizacyjnych funkcjonowania uczelni powstała na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych.
EN
In this paper are described selected biographies of the first professors founding after the second world war the Electrical Engineering Faculty at the Gdansk University of Technology. Special concern is given to the development of laboratories, organization structures and research teams in the domain of electrical machines, electrical drives and power electronics. In result of their fruitful activity, enormous technological growth, and organization progress – the Department of Power Electronics and Electrical Machines of the Electrical and Control Engineering Faculty was created.
2
Content available remote Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych
PL
Przedstawiono stan obecny i perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Skupiono się na zaprezentowaniu ich przewidywanych aplikacji. Pokazano również najnowsze dane odnośnie prognoz wielkości rynku oraz sprzedaży tych akumulatorów.
EN
A review, with 40 refs., of the current state and development perspectives of Pb-acid batteries. The latest data regarding market size forecasts and sales of the batteries were also included.
EN
It is shown that the formation of an uneven rate of the pipeline valves control provides the minimum control time and the change of dynamic loads in the pipeline network within acceptable limits. The method for the determination of the electric motor power and the reduction rate of the reducer of the pipeline valves variable-frequency electric drive is proposed. This method takes into account the nonlinear dependences of the hydraulic and mechanical characteristics, the condition of the exclusion of overload at the torque and overheating of the stopcock induction motor.
PL
Zaproponowano metodę określania mocy napędu elektrycznego i redukcji szybkości w zaworze potokowym w przypadku napędu o zmiennej częstotliwości. Metoda uwzględnia nieliniowość składowych mechanicznych, zapewnia możliwość zapobiegania przeciążeniom i przegrzaniom.
4
Content available remote Selected aspects of designing motor for direct vehicle wheel drive
EN
Widespread interest in electromobility results in intensified development (design and manufacture) of electrical drives, including electrical traction motors. Currently the attention is focused on searching for motor designs with increased power density, increased power effectiveness and limited manufacturing costs. The accessibility of materials such as permanent magnets, lamination sheets with low lossiness or epoxy resins is also significant. One possible solution is to build drive motor into a wheel hub. This allows for a direct drive, without additional intermediate devices. This type of design has been known for years, but lately it started to evoke more and more practical interest. Several selected aspects and issues arising in design of motor dedicated to passenger vehicle are presented in this paper. The method of selecting motor’s most important operational parameters is discussed as well as some problems with design of electromagnetic circuit and possibilities of improving power density coefficient, which is a major issue with motors of this particular type.
PL
Szerokie zainteresowanie elektromobilnością wzmaga wśród konstruktorów oraz producentów rozwój elektrycznych układów napędowych, w tym elektrycznych silników trakcyjnych. Poszukiwane są rozwiązania pozwalające na zwiększenie gęstości mocy silnika, zwiększenie jego efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów produkcji. Duże znaczenie w tym zakresie odgrywa równieżdostępność materiałów, takich jak magnesy trwałe, niskostratne blachy elektrotechniczne czy żywice epoksydowe. Jednym zrozwiązańjest koncepcja zabudowy silników napędowych w piastach kół pojazdu, pozwalająca na bezpośredni (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) napęd kół. Rozwiązanie to choć znane od lat, w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem w praktyce. W niniejszym artykule przedstawiono kilka wybranych aspektów oraz problemów analizowanych w czasie projektowania tego rodzaju silnika z przeznaczeniem do pojazdu osobowego. Omówiono sposób doboru najważniejszych parametrów eksploatacyjnych silnika, wybrane problemy podczas projektowania obwodu elektromagnetycznego oraz możliwości poprawy niezwykle istotnego dla tego typu rozwiązania współczynnika gęstości mocy.
PL
W artykule przedstawiono koncepcyjną wersję prototypowego pojazdu opartego na zasilaniu czysto-elektrycznym. Przedstawione zostały główne zalety oraz wady takiego rozwiązania. Rozszerzająca się ochrona środowiska kierunkuje rozwój branży automotive w stronę jak najmniejszej emisji toksyn do otoczenia. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie użytkownikowi możliwości do pokonania żądanej trasy bez konieczności postoju. Ze względu na ograniczenia techniczne rozpatrywane zagadnienie tyczy się pojazdu przeznaczonego do ruchu miejskiego niemuszącego pokonywać dalekich tras.
EN
The article presents a conceptual version of a prototype vehicle based on purely electric power. The main advantages and disadvantages of such a solution were presented. Expanding environmental protection is driving the development of the automotive industry towards the lowest possible emission of toxins to the environment. At the same time, it is required to provide the user with the opportunity to overcome the desired route without stopping. Due to technical limitations, the issue in question concerns a vehicle intended for urban traffic that does not have to travel long distances.
PL
Od bardzo dawna pojazdy kołowe używane w różnych krajach na świecie do przewożenia ludzi i towarów na dłuższe i krótsze odległości, a także jako wozy bojowe (np. rzymskie rydwany czy średniowieczne machiny oblężnicze) wprawiały w ruch zwierzęta (najczęściej – konie). Jedyną znaną cywilizacją, która nie używała takich pojazdów, byli peruwiańscy Inkowie, w których państwie aż do podboju przez Hiszpanów jedynym wykorzystywanym zwierzęciem jucznym była lama. Pomimo że ich królestwo pokryte było niezwykle gęstą siecią dróg, Inkowie pojazdów kołowych nie używali nie tylko dlatego, że ich kraj był górzysty, ale przede wszystkim z tego prozaicznego powodu, że nie odkryli tak ważnej maszyny prostej, jaką jest koło (sic!).
7
Content available remote Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej
PL
Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu uzyskanych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.
EN
Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.
PL
W Polsce już w latach osiemdziesiątych XX wieku prof. Eugeniusz Popławski ze swoim zespołem podjął w Politechnice Świętokrzyskiej systematyczne badania nad elektrycznym napędem nadającym się do zainstalowania w seryjnie produkowanych samochodach elektrycznych [A34]. Taką pierwszą próbą było zainstalowanie w karoserii Fiata 125p typowego przemysłowego silnika asynchronicznego zasilanego z falownika tyrystorowego. Źródłem energii był zestaw zwykłych, ciężkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych ulokowany w bagażniku samochodu.
PL
Przez wiele lat elektrycznym silnikiem powszechnie stosowanym do napędu wszelkich pojazdów zasilanych energią elektryczną był komutatorowy szeregowy silnik prądu stałego (DC-SM, ang. direct-current series motor). Wyczerpujące informacje na temat jego budowy, a także równań matematycznych opisujących zachowanie się w stanach ustalonych i dynamicznych i wynikających z nich charakterystyk mechanicznych można znaleźć przede wszystkim w literaturze poświęconej zasadom budowy i eksploatacji klasycznego elektrycznego napędu trakcyjnego, jak [A4], ale również w wielu książkach poświęconych maszynom i napędom elektrycznym.
PL
W ciągu ostatnich dwóch lat rynek motoryzacyjny przeszedł ogromną przemianę. Jak wynika z Białej Księgi Elektromobilności, opublikowanej przez Grupę Arval, odejście od benzyny i oleju napędowego na rzecz zelektryfikowanych pojazdów będzie nadal postępować w błyskawicznym tempie, a zmiana będzie widoczna już w perspektywie najbliższych pięciu lat.
EN
The assessment of energy flow through electric vehicle systems makes estimating their energy consumption possible. The article presents analyzes of the energy consumption of electric vehicles in selected driving tests (NEDC, WLTC and in real traffic conditions – RDC test) in relation to the vehicles different curb weight. The use of electric motors was also analyzed, providing their operating ranges, data of the energy flow in batteries and the change in their charge level. Simulation tests and analyzes were carried out using the AVL Cruise software. It was found that despite similar vehicle energy consumption values in NEDC and RDC testing, there are significant differences in energy flow in vehicle subsystems. The changes in the battery charge level per 100 km of test drive are similar in both the WLTC and RDC tests (6% difference); for the NEDC test, this difference is the greatest at 25% (compared to the previous tests). The energy consumption of electric vehicles depends significantly on the test itself; the values obtained in the tests are in the ranges of 10.1–13.5 kWh/100 km (NEDC test); 13–15 kWh/100 km (WLTC test) and 12.5–16.2 kWh/100 km in the RDC test. The energy consumption values in the NEDC and WLTC tests, compared to the RDC test, are approximately 20% and 10% lower, respectively. Increasing the vehicle mass increases the energy consumption (increasing the vehicle mass by 100 kg was found to increase the energy consumption by 0.34 kWh/100 km).
PL
Ocena przepływu energii przez układy pojazdów elektrycznych umożliwia oszacowanie ich energochłonności. W artykule przedstawiono analizy dotyczące zużycia energii pojazdów elektrycznych w wybranych testach jezdnych (NEDC, WLTC oraz w rzeczywistych warunkach ruchu – test RDC) w odniesieniu do zróżnicowanej masy pojazdów. Analizie poddano również wykorzystanie silników elektrycznych, przedstawiając mapy ich pracy, wielkości przepływu energii w akumulatorach oraz stopień zmiany ich naładowania. Badania i analizy symulacyjne wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AVL Cruise. Stwierdzono, że mimo podobnych wartości energochłonności pojazdów w testach badawczych NEDC oraz RDC, to występują znaczące różnice przepływu energii w układach akumulacji pojazdów. Zmiany stopnia naładowania akumulatora odniesione do 100 km testu są zbliżone w testach WLTC oraz RDC (różnica 6%); dla testu NEDC różnica ta wynosi maksymalnie 25% (w odniesieniu do poprzednich testów). Energochłonność pojazdów elektrycznych jest silnie zależne od testu badawczego; wartości uzyskane w testach kształtują się na poziomie 10,1–13,5 kWh/100 km (test NEDC); 13–15 kWh/100 km (test WLTC) oraz 12,5–16,2 kWh/100 km w teście RDC. Wartości energochłonności w testach NEDC oraz WLTC są odpowiednio mniejsze o około 20% i 10% w odniesieniu do testu RDC. Zwiększenie masy pojazdu zwiększa zużycie energii (zwiększenie o 100 kg masy pojazdu zwiększa zużycie energii o 0,34 kWh/100 km).
EN
A study has been conducted on the use of alternative energy sources for propulsion of a vessel in inland waterway transport. It is clear that at this stage it is most appropriate to use a vessel designed for short-haul trips between two banks of a ferryboat for passengers and luggage or for recreation and entertainment. On this basis, research has been conducted on a newly designed and built vessel to carry up to 12 people. The drive is fully powered by 180-Ah batteries at 48 V. The batteries are charged by the sun through 5-kW solar panels. The results show that the vessel powered by two 5-kW electric motors can sail autonomously for about 1.5 hours, to travel about 13 km, at an average speed of 7.9 km/h with an average energy consumption of 71.3 kWh/100km when sailing on a linearly reversible route including sailing downstream and upstream on the Danube River.
PL
Wariantów rozwiązań konstrukcyjnych napędów elektrycznych w pojazdach jest wiele. W artykule, wykorzystując opracowane w Instytucie KOMEL układy napędowe, przedstawiono kilka z nich. Napęd elektryczny samochodu upraszcza mechanikę przeniesienia napędu na koła. Sprzęgło i przekładnia zmiany biegów może być wyeliminowana bądź liczba biegów ograniczona. Zbędny jest bieg wsteczny. Podstawowym hamowaniem jest hamowanie elektryczne, hamulce mechaniczne nie zużywają się.
EN
There are many different constructions of electrical drives in vehicles. Some of them based upon drive systems elaborated in the KOMEL Institute are presented in the paper. Electric drive in automobile simplifies transmission drives on wheels. Clutch and gear shify may be eliminated or numer of racings may be reduced. Reverse gear is not redundant. Electric braking is basic one, mechanical brokers do not wear out.
EN
The object of this paper is to study a new control structure for sensorless induction machine dedicated to electrical drives using a five-level voltage source inverter (VSI). However, direct torque control (DTC), known for years, provides high dynamic performance and also fast and robust response for induction motors (IM), classical DTC produces notable torque, flux ripples. In the present paper, fuzzy logic has been suggested to improve the system performance (i.e. gives faster torque and flux responses and also reducing the undesirable torque ripple that can occur in the output torque). In this controller, torque error, flux error and also the position of stator flux are as inputs and the output of it is a suitable voltage vector which should apply to the motor. In this paper to reduce the number of rules and also increase controller’s speed, we use particular mapping for the stator flux position. Compared with conventional DTC, this method is easily implemented for induction machine, the ripples of both torque and flux are reduced remarkable. Simulation results proved the superiority of the novel approach.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie nowej struktury sterowania bezczujnikowej maszyny indukcyjnej przeznaczonej do napędów elektrycznych z wykorzystaniem pięciopoziomowego falownika napięcia (VSI). Wiadomo jednak, że bezpośrednia sterowanie momentu obrotowego (DTC), znane od lat zapewnia wysoką dynamikę, a także szybką i solidną reakcję dla silników indukcyjnych (IM), klasyczny algorytm DTC wytwarza znaczny moment obrotowy, tętnienia strumienia. W niniejszym artykule zasugerowano logikę rozmytą, aby poprawić wydajność systemu (tzn. daje szybszą zmianę momentu obrotowego i odpowiedzi strumienia, a także zmniejsza niepożądane tętnienia momentu obrotowego, które mogą wystąpić w wyjściowym momencie obrotowym). W tym regulatorze, błąd momentu obrotowego, błąd strumienia, a także położenie strumienia stojana są jako wejścia, a jego wyjście jest odpowiednim wektorem napięcia, który powinien być zastosowany do sterowania silnika. W tym artykule, aby zmniejszyć liczbę reguł, a także zwiększyć szybkość kontrolera, używamy konkretnego odwzorowania dla położenia strumienia stojana. W porównaniu z konwencjonalnym kodem DTC ta metoda jest łatwa do zastosowania w maszynach indukcyjnych, a tętnienia momentu obrotowego i strumienia są znacznie mniejsze. Wyniki symulacji dowiodły wyższości nowatorskiego podejścia.
15
Content available remote Analysis of a modified-structure switched reluctance motor designed for an e-bike
EN
This paper presents an analysis of a Switched Reluctance Motor (SRM) with modified special stator structure. The presented motor is designed to propel vehicles, in particular electric bikes. The paper determines the variability of the electromagnetic torque, self-inductance and mutual inductance. A control system for the SRM and simulation results of calculations concerning time plots for currents and electromagnetic torque of the examined converter are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanów ustalonych przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM -Switched Reluctance Motor) o zmodyfikowanej geometrii stojana. Prezentowany silnik przeznaczony jest do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W pracy wyznaczono zmienność momentu elektromagnetycznego, indukcyjności własnej oraz wzajemnej. Zaproponowano i przedstawiono układ sterowania dla silnika SRM, pokazano wstępne wyniki obliczeń przebiegów czasowych prądów oraz momentu elektromagnetycznego badanego przetwornika.
PL
Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-indukcyjne sieci elektroenergetycznej. Model obiektu oparty jest na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci rysunków.
EN
On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resistive-inductive load of the power network. The object's model is based on the modified Hamilton-Ostrogradski principle. The results of the computer simulation are presented in the form of drawings.
PL
W publikacji zawarto uwagi o przyszłości napędów pojazdów samochodowych. Przedstawiono istotę rozwoju napędów elektrycznych oraz specyfikę konstrukcji pojazdów z tymi napędami. Zainteresowanie pojazdami napędzanych silnikami elektrycznymi, mimo niekwestionowanej długotrwałej hegemonii pojazdów o silniku spalinowym, jest coraz większe. Wynika to z rosnącej świadomości społecznej w kwestiach kurczących się zasobów paliw kopalnianych i zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez silniki spalinowe. Rozwój elektrotechniki związany z komputeryzacją daje projektantom samochodów szerokie pole do rozwijania koncepcji silnika elektrycznego. Przy równoczesnym popycie rynkowym na pojazdy o możliwie niskiej emisji spalin, pojazdy elektryczne znalazły zainteresowanie na rynku komercyjnym, a wartość tej branży oraz udział procentowy w rynku motoryzacyjnym stopniowo wzrasta.
EN
The publication contains comments about the future of vehicle drives. The essence of the development of electric drives and the specificity of the construction of electric vehicles are presented. The interest in vehicles powered by electric motors, despite the unquestionable long-term hegemony of vehicles with an internal combustion engine, is growing. This is due to the growing public awareness about the issues of shrinking fossil fuel resources and environmental pollution caused by internal combustion engines. The development of electrotechnics related to computerization gives car designers a wide field to develop the concept of an electric motor. With simultaneous market demand for vehicles with the lowest possible emissions, electric vehicles have found interest in the commercial market, and the value of this industry and the percentage share in the automotive market is gradually increasing.
18
Content available remote Increasing energy performance of urban electric transport
EN
In the 21st century new approaches to urban electric transport improvement are required. As a tram is one of the best means of passenger transportation it is essential to enhance its operation. So the aim of this article is to consider improving the energy performance of the electric traction drive of urban electric transport by improving its electrical equipment. The analysis of traction systems of electric trams which are in operation in the cities of Ukraine is carried out, their disadvantages are displayed. A new structure and control algorithms for the electric traction drive system with pulse converters of tram cars are proposed. The structure makes it possible to reduce the number of semiconductor devices in pulse converters and improve the energy performance of the electric traction drive.It allows to reverse tram trajectory without using contact equipment,to provide a smooth field weakening of traction motors, limit the voltage of the traction motors at the nominal level, provide redundancy of the equipment in pulse converters, as well as ensure electric braking. A modernized field attenuation circuit using a DC/DC converter for traction electric motors of sequential excitation is suggested. The results of research are given.The comparative characteristics of various traction drive systems in terms of energy indicators are provided.
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono innowacyjne rozwiązanie napędu górniczego przenoś­nika taśmowego, bazującego na wolnoobrotowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi, o regulowanej prędkości obrotowej. Silnik z wirnikiem zewnętrznym umieszczony jest wewnątrz bębna napędowego, dzięki czemu z układu napędowego można wyeliminować przekładnię mechaniczną, która – po pierwsze – zmniejsza sprawność układu napędowego, a po drugie – ulega dość częstym awariom. Opracowane rozwiązanie napędu przenośnika taśmowego znacząco ogranicza potrzebną do jego zabudowy przestrzeń, co w warunkach wyrobiskowych ma szczególne znaczenie.
EN
The paper presents a novel solution of a variable speed electric drive for mining belt conveyer system which is based on a low-speed permanent magnet synchronous motor (PMSM). The motor with outer rotor construction is built into a drum which allows to eliminate a mechanical transmission and clutch of the drive system, i.e. the elements that reduce the efficiency of the propulsion system and are responsible for frequent failures. Developed solution of mining belt conveyer significantly reduces the space required for its installation, which is especially important in mining conditions.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.