Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 258

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanotechnology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Omówiono nowe rozwiązania w zakresie powłok ochronnych w oparciu o referaty prezentowane na konferencjach europejskich. Uwzględniono materiały z następujących kongresów: Europejski Kongres Techniczny Farb i Lakierów (ETCC), Postępy w Dziedzinie Technologii Powłok (ACT) i Europejski Kongres Korozyjny (EUROCORR).
EN
New developments in the field of protective coatings are discussed on the basis of papers presented at European conferences. Materials of following congresses are included: European Technical Coatings Congress (ETCC), Advances in Coatings Technology (ACT) and European Corrosion Congress (EUROCORR).
EN
Background: Nanotechnology is applied in the food industry to ensure food safety, and it is used both in the processing of food and detection of contaminants. The assurance of quality and safety of food has become an important issue for authorities and food supply chain actors. In order to protect consumers from contamination, adulteration and spoilage, it is absolutely necessary to conduct analyses of food, as it is exposed to numerous chemical substances, which may be harmful to human beings and the environment. Methods: This work presents an overview of the literature concerning nanosensors with metal nanoparticles, which are used to detect the presence of chemical contaminants, pathogens and toxins, as well as to monitor food quality status. Such solutions will undoubtedly contribute to maintaining the safety and quality of food. Results and conclusion: At present, food supply chains are becoming more complex, environmental constraints are becoming stricter, and consumers are changing the way in which they select and consume food, and all those factors inspire modern societies to be more concerned about the harmful substances that could be present in food products. Application of nanoparticles in the food production industry are farreaching and more research in this space is warranted. As developments in the research and development of nanotechnologies continue, so will the opportunities for the food industry to benefit from nanoscience.
PL
Wstęp: Nanotechnologia jest stosowana w przemyśle spożywczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jest wykorzystywana zarówno w przetwórstwie żywności, jak i wykrywaniu zanieczyszczeń. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności jest ważną kwestią w łańcuchu dostaw żywności. Aby chronić konsumentów przed skażeniem, zafałszowaniem i psuciem, absolutnie konieczne jest przeprowadzenie oceny jakości żywności, ze względu na narażenie na substancje, które mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Metody: W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej nanosensorów zawierających nanocząstki metali, które służą do wykrywania obecności zanieczyszczeń chemicznych, patogenów i toksyn, a także do monitorowania stanu jakości żywności. Takie rozwiązania niewątpliwie przyczynią się do utrzymania bezpieczeństwa i jakości żywności. Wyniki i podsumowanie: Obecnie łańcuchy dostaw żywności stają się coraz bardziej złożone, ograniczenia środowiskowe stają się coraz surowsze, a konsumenci zmieniają sposób, w jaki wybierają i spożywają żywność. Wszystkie te czynniki powodują zainteresowanie i coraz większą dbałość o jakość i bezpieczeństwo żywności. Zastosowanie nanocząstek w przemyśle spożywczym daje szerokie perspektywy, w związku z tym uzasadnione są dalsze badania w tym obszarze. Wraz z rozwojem badań i rozwoju nanotechnologii będą również rosnąć możliwości, jakie przemysł spożywczy może czerpać z nanonauki.
5
Content available Nanomaszyny molekularne
EN
The work discusses the beginning of nanotechnology, mentions its creators and tells about breakthrough discoveries that contributed to its developments as a science. Next, the focus was on several of the most important nanomaterials, including the C60-fullerene, which is very important for nanomachines and several of their applications. This is followed by two approaches to the synthesis of these nanomaterials and nanomachines - bottom-up and top-down, with a very important aspect that is the self-assembly of nanoparticles The next chapter presents the types, construction, and methods of synthesis of selected nanomachines, including: nanowheelbarrows, which are the kind of prototype to nanomachines; nano-trucks, the first generation of nanomachines; second generation nanomachines - nanosamines and trimers; motorized nanocar. A bit was also mentioned about nanobooks with carborane and organometalo wheels. The penultimate chapter discusses the movement of nanovehicles - what influences it and how it looks, depending on the construction and properties of the machine. Finally very briefly various applications of nanomachines were described, especially in medicine, but also in agriculture, environmental protection or cosmetology.
PL
Rozwój nanotechnologii w przemyśle spożywczym związany jest z różnorodnymi możliwościami zastosowania produktów otrzymanych taką techniką. Cząsteczki o rozmiarach od 1 do 100 nm powstają w wyniku procesów chemicznych, fizycznych lub biologicznych. Korzyści, jakie niesie ich wykorzystanie, to m.in. łatwa przyswajalność (jako składników żywności), stopniowe uwalnianie w materiałach opakowaniowych (nano-przeciwutleniacze) czy zwiększona wrażliwość na określone związki chemiczne (nanoczujniki). Pozytywne aspekty stosowania cząsteczek w nanoskali to także wytwarzanie nowych, jadalnych i w pełni biodegradowalnych opakowań żywności. Niestety, z szeregiem zastosowań produktów nanotechnologii w przemyśle spożywczym wiążą się też problemy i negatywne skutki. Według literatury naukowej małe rozmiary cząsteczek związków chemicznych ułatwiają przedostawanie się ich do organizmu człowieka, co w konsekwencji może powodować dolegliwości ze strony układu immunologicznego i sercowo-naczyniowego. Wśród negatywnych skutków wymieniane są również alergie i bioakumulacje w środowisku. Jest to przyczyną sceptycznego podejścia konsumentów, a w szczególności Europejczyków, do nanoproduktów.
EN
The development of nanotechnology in the food industry is associated with various possibilities of using products obtained with such a technique. Particles from 1 to 100 nm in size are formed as a result of chemical, physical or biological processes. The benefits of using them include easy absorption (as food ingredients), gradual release in packaging materials (nano-antioxidants), or increased sensitivity to specific chemical compounds (nano-sensors). The positive aspects of using molecules at the nanoscale are also the production of new, edible and fully biodegradable food packaging. Unfortunately, problems and negative effects are also associated with a number of applications of nanotechnology products in the food industry. According to the scientific literature, the small size of facilitate their penetration into the human body, which, as a consequence, can cause complaints related to the immune and cardiovascular systems. Allergies and potential bioaccumulation in the environment are also mentioned among the negative effects. This is the reason for the skeptical approach to nano-products by consumers, in particular by Europeans.
7
Content available remote Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów
PL
Badano efektywność chwastobójczą herbicydów zastosowanych w obniżonych dawkach w zależności od dodatku adiuwantów należących do różnych grup chemicznych. W doświadczeniu wykorzystano środek chwastobójczy zawierający cykloksydym i jako roślinę testową pszenicę ozimą (Triticum aestivum L.) oraz preparat mający w swym składzie 2,4-D oraz fluroksypyr, w przypadku którego jako roślinę testową wykorzystano rzepak ozimy (Brassica napus var. oleifera). Jako adiuwanty wykorzystano dwa niejonowe surfaktanty krzemoorganiczne oraz dwa surfaktanty zawierające nanocząstki srebra. Pomiarom poddano kąt przylegania oraz napięcie powierzchniowe kropel cieczy opryskowej. Największą skuteczność działania herbicydu zawierającego cykloksydym stwierdzono w przypadku kombinacji, w której wykorzystano surfaktant z nanocząstkami srebra Ag1, a następnie nanosurfaktant Ag2. Najlepszy efekt chwastobójczy preparatu zawierającego 2,4-D oraz fluroksypyr obserwowano po zastosowaniu tego herbicydu aplikowanego łącznie z nanosurfaktantem Ag2.
EN
Two non-ionic oranosilicates and 2 Ag nanoparticles-contg. surfactants were sep. added to com. herbicides based on cycloxidim (C) or on a mixt. of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and fluroxypyr (D), resp. Surface tension and contact angle of the liq. droplets from the obtained prepns. were detd. In addn., the effectiveness of spraying with the preparations C and D was tested for crops of winter wheat and winter rape, resp. The addn. of Ag-contg. surfactant to herbicides resulted in large increase in the contact angle and slight decrease in surface tension compared to values obtained for herbicides without any adjuvant. The other adjuvants had only a small effect on changes in the physicochem. parameters of the modified herbicides. High herbicidal effectiveness was obsd. for spraying wheat crops with the use of Ag-modified herbicide. The effect of herbicide modifications with organosilicate surfactants on their herbicidal effectiveness for spraying wheat and rapeseed crops was much smaller.
PL
Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśle związane z jakością rozprowadzenia fazy wzmacniającej w osnowie polimerowej. Badano mikrostruktury kompozytów polimerowych na osnowie polietylenu małej gęstości z dodatkiem nanorurek haloizytowych (HNT) wytworzonych w procesie wytłaczania jednoślimakowego przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. Na podstawie otrzymanych fotografii mikroskopowych ze skaningowego mikroskopu elektronowego dokonano analizy struktury badanych kompozytów oraz oceny jakości zdyspergowania HNT w osnowie z polietylenu. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem skaningowego kalorymetru różnicowego, na podstawie których określono wpływ zawartości HNT na temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności polietylenu małej gęstości.
EN
Low d. polyethylene prepd. by K. Głogowska and Ł. Majewski (2019)¹⁾ was studied for dispersion of nanotubes in polyethylene matrix by using a scanning electron microscope. Redn. of the rotational speed of the screw in composites with a constant content of nanotubes resulted in an increase of the no. of small sized agglomerates. Increasing the content of nanotubes in composites resulted in an increase of the the no. of agglomerates and their size. The melting, glass transition and crystn temps. were detd. by differential scanning calorimetry. Melting points and glass transition temps. of composites were slightly lower than the corresponding values of polyethylene, while an inverse relationship was obsd. for the crystn. point value.
EN
The field of nanotechnology is the most dynamic region of research in material sciences and the synthesis of nanoparticles is picking up significantly throughout the world. This trend is related to the possibilities of using them in many disciplines, including microbiology, biotechnology and laboratory diagnostics. Due to the high interest in nanoparticles synthesis, the methods of formation and stabilization of nanometric particles have become the subject of many studies in recent years. Medicinally active plants have proven to be the best reservoirs of diverse phytochemicals for the synthesis of biogenic silver nanoparticles. The resulting structures are characterized by optimal properties, and the method used is more ecological than chemical reduction. Accordingly, this review presents different methods of preparation silver nanoparticles and application of these nanoparticles in different fields.
PL
Nanotechnologia jest jedną z najbardziej dynamicznych dyscyplin badań w dziedzinie inżynierii materiałowej, a liczba syntez nanocząstek metali znacząco rośnie na całym świecie. Ten trend związany jest z możliwościami wykorzystania ich w wielu dyscyplinach nauki, m.in. mikrobiologii, biotechnologii i diagnostyce laboratoryjnej. Ze względu na duże zainteresowanie nanocząstkami metody tworzenia i stabilizacji nanometrycznych cząstek stały się w ostatnich latach przedmiotem wielu badań. Udowodniono, że ekstrakty roślinne, zawierające zespół związków fitochemicznych, mogą być wykorzystywane do syntezy biogennych nanocząstek srebra. Powstałe struktury charakteryzują się stosownymi właściwościami, a metoda „zielonej” syntezy jest bardziej ekologiczna od innych technik. W związku z tym w artykule przedstawiono różne metody biosyntezy nanocząstek srebra oraz ich interdyscyplinarne zastosowania.
10
EN
Nanotechnology is an interdisciplinary area of science devoted to the production and testing of nanostructures - defined as forms of the matter organizations the size of which does not exceed 100 nm. It is a quickly developing area of science with many applications in different areas of life, for example in engineering, computing, medicine, pharmacy, andagriculture. One of the problems of contemporary oncology is the low specificity of applied therapies. Most currently used chemiopharmaceuticals have systemic effects which not only affect cancer cells but alsohealthy tissues. Complications after chemotherapy observed in many patients are bone marrow deficiency(neutropenin, thrombocytopenia, anemia), damageto the nervous system (neurotoxicity), myocardium(cardiotoxicity) and pulmonary parenchyma. Similarly, in radiotherapy, ionizing radiation destroys the healthy tissues in the irradiation field. The side effects of radiation therapy may include fatigue, skin reactions, and impairment of tissue and organ functions. According to studies, nanostructures are an opportunity to overcome these limitations. The most popular nanostructures used in medicine are liposomes, silver and gold nanoparticles, magnetic nanoparticles, carbonnanotubes, and dendrimers. The purpose of this article is to present the current state of knowledge on the use of available nanotechnology solutions in pharmacology and cancer treatment.
EN
Photovoltaic systems are becoming the most efficient one concerning proper utilization of solar radiation. But nanotechnology solution can replace photovoltaic’s by using new production technology to lower the price of solar cells to one tenth. Sun provides a nearly unlimited energy resource, but existing solar energy harvesting technologies are quite expensive and cannot compete with fossil fuels. According to the European Union’s requirements expressed in Directive 2009/28/EC, every member state of EU is obliged to increase the share of renewable energy in total energy consumption by 2020. For Poland, the target was set at the level of 15%. Nevertheless, the place of changes is not sufficient so far and in the oncoming years the sector will require further improvement. However Poland is one of Europe’s leaders in the production and sale of solar collectors and is ranked third in Europe.
PL
Systemy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w aspekcie wykorzystywania promieniowania słonecznego. Jednak rozwiązania nanotechnologiczne mogą zastąpić systemy fotowoltaiczne z wykorzystaniem nowej technologii produkcji, co wpłynie na obniżenie ceny ogniw słonecznych do jednej dziesiątej. Słońce dostarcza praktycznie nieograniczonych zasobów energii, ale istniejące technologie pozyskiwania energii słonecznej są dość drogie i nie mogą konkurować z paliwami kopalnymi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wyrażonymi w Dyrektywie 2009/28/WE, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. Dla Polski ustalono, aby ten udział był na poziomie 15%. Wprowadzane do tej pory zmiany nie są wystarczające, a w nadchodzących latach sektor ten będzie wymagał dalszych działań rozwojowych.
EN
Nano- and biotechnologies are the key elements of the complex of NBIC-technologies, developed within the concept of continuous growth of innovations in the context of the transition to the sixth technological mode. The purpose of the article is to study the prospects for the development of nano- and biotechnologies in various sectors of the economy, as well as explore opportunities for accelerating the commercialization of research results in these areas. The article’s relevance is confirmed by the strengthening of the role of nano- and biotechnologies in the sphere of innovation development of countries worldwide. The results of the study have shown that the nanotechnology market has a divergent structure, and the basic characteristic of nanoproducts is their interdisciplinary nature. The world leaders in the production and commercialization of nanotechnologies are the United States, China, Japan, Germany and South Korea. Biotechnologies are developing rapidly as well. Worldwide, the largest number of biotechnologies is created in areas such as health care (biomedicine and biopharmaceuticals), industry and agriculture. The leading countries in the field of development and commercialization of biotechnologies are the United States, France, Germany and South Korea.
EN
Sun is the most powerful source of clean, cheap and environmentally friendly source of energy, but still, the usage of this resource cover less than 1% of current world energy requirements [1]. However, nature realizes efficient conversion of solar energy to chemical energy on mass scale in different photoactivated processes like photosynthesis, which are essential for our life on this planet. The process takes place in green parts of plants with exceptional efficiency and precision. Natural photosystems like that attract attention to many researchers to develop artificial energy conversion devices. Many photoactive materials (polymers, nanostructures and small molecules) exhibiting high solar energy conversion and catalytic activity have been synthesized and rapidly applied in fields like pollutant removal [2] or solar cells [3]. Although significant development of artificial devices that can mimic natural processes have been achieved, their commercialization still remains a problem. Construction of molecular structure that can mimic natural photosystems is very challenging with regard to synthetic chemistry and impossibility of use the “top – down” methods which cannot reach the molecular level. Generally, photoactive materials have low stability and short lifetime due to their oxidative and aqueous degradation and decomposition under high intensity of light [4]. One of the most challenging problems during designing of artificial photosystems is directionality of excitation energy transfer along properly ordered chromophores. What is more, the mechanism of energy migration often cannot be described using well-known Förster or Dexter theories [5]. This work will focus on the selected artificial photosystems based on polymers. First, short theory of energy transport is presented, followed by description of devices based on multilayered films, repairable polymeric systems, nanohybrids of carbon nanotubes and photoactive polymers, light harvesting conjugated microporous polymers and polymer brushes.
EN
Nanocrystalline apatites Ca10(PO4)6(OH)2 (HAp) non-doped and doped with Ag+ and Eu3+ ions were synthesized by different wet chemistry methods. The obtained hydroxyapatite was loaded with Ag0, as well as nitroimidazole antimicrobials: metronidazole and tinidazole. The antimicrobial activity of the obtained materials against Prevotella bivia and Parabacteroides distasonis was studied. The method used for the antibacterial susceptibility testing was broth microdilution, according to the CLSI – Clinical and Laboratory Standard Institute – standard M11-A8; agar Schaedler, enriched with 50% LHB - Lysed Horse Blood, was used as a medium for culturing strains. The antibacterial activity increased for the immobilized antibiotics – HAp doped with metronidazole and tinidazole was six times more bactericidal than non-immobilised metronidazole for both clinical isolates. In comparison with non-immobilised tinidazole, HAp immobilised with tinidazole was six thousand times more effective against P. distasonis and two hundred times more effective against P. bivia. HAp doped with tetracycline was over two times more bactericidal than tetracycline non-immobilised (according to the literature data). The exact MIC for bionanocomposites of HAp and silver was not obtained. The research shows that bionanocomposites of hydroxyapatite are good drug carriers for both antibiotics and silver particles and ions. The use of bionanocomposites of apatite immobilised with antibiotics in dentistry could result in a prolonged antibacterial activity of these compounds.
PL
Badano oddziaływanie nanocząstek srebra (nAg) i srebra w formie jonowej (AgNO3) na liczebność mikroorganizmów występujących na nasionach dwóch odmian kukurydzy cukrowej (‘Anawa F1’ i ‘Candle F1’) oraz na dynamikę kiełkowania nasion, wzrost i jakość biologiczną uzyskanych z nich siewek. Zarówno preparat nAg, jak i AgNO3 stosowano w postaci wodnych roztworów o stężeniach 0,1, 0,5 i 1,0%. Oba preparaty po 2 h powodowały istotne zmniejszenie liczebności mikroorganizmów epifitycznych, zarówno grzybów, jak i bakterii zasiedlających nasiona obu odmian kukurydzy. Roztwory nAg wykazywały jednak słabszy niż AgNO3 efekt dezynfekcyjny. Wyniki badań fizjologicznych wykazały, że kondycjonowanie nasion w AgNO3 na ogół zwiększało dynamikę kiełkowania nasion, lecz niekorzystnie wpływało na wzrost i biomasę siewek obu odmian kukurydzy. Kondycjonowanie nasion w roztworze nAg zwiększało dynamikę ich kiełkowania i wzrostu siewek. Wpływało również korzystnie na jakość biologiczną siewek. Szczególnie korzystny wpływ kondycjonowania nasion w roztworze nAg odnotowano przy wyższych jego stężeniach (0,5 i 1,0%) oraz dla odmiany ‘Candle F1’.
EN
Sweetcorn seeds of 2 cultivars were conditioned with Ag nanoparticles (nAg) and aq. AgNO3 solns., and studied for activity of epiphytic microorganisms present on the seeds, germination rates as well as growth and biol. quality of the seedlings. Ag in ionic form significantly reduced the no. of epiphytic microorganisms on the seeds of both sweetcorn cultivars and increased the germination rate, but adversely affected the growth and biomass of seedlings of both cultivars. nAg showed weaker seed-surface disinfection effect, increased the germination rate of the seeds, but in contrast to ionic form improve parameters of the seedlings quality and growth.
17
Content available remote Kwestie dotyczące patentów w obszarze nanotechnologii
18
Content available Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów
PL
Nanomateriały stanowią ważną gałąź w rozwijającej się dziedzinie nauki i gospodarki. Redukcja rozmiarów może prowadzić do szeregu nowych właściwości fizykochemicznych i wielu potencjalnych zastosowań. Możliwość wykorzystania nanostrukturalnych materiałów wymaga jednak opracowania odpowiednich metod ich otrzymywania oraz uwzględnienia zasad bezpiecznego użytkowania. W pracy podjęto próbę zanalizowania najnowszych informacji dotyczących międzynarodowych i polskich norm i ustaleń dotyczących nanomateriałów, zagrożeń związanych z użyciem nanomateriałów, a także obchodzenia się z nimi oraz sposobów zapobiegania nadmiernej ekspozycji na ich działanie. Przedrostek „nano” stosowany w skalach jednostek fizycznych oznacza jedną miliardową lub 10-9 odpowiedniej jednostki. W tym przypadku odnosi się do nanometra lub miliardowej części metra. Należy zauważyć, że w systemie metrycznym „nanoskala” to zakres poniżej 1 mikrometra (μm) i powyżej 999 pikometrów (pm). Wiele opracowań zaleciło górną granicę dla nanomateriału o wartości około 100 nm i dolnej granicy około 1 nm, aby lepiej zilustrować niektóre z ważnych właściwości nanomateriału i jego wielkości mierzalnych. Fizyczne i chemiczne właściwości nanostruktur różnią się wyraźnie od właściwości pojedynczego atomu (cząsteczki) i ciała stałego o tym samym składzie chemicznym. Naturalne źródła pochodzenia nanomateriałów powodują, że są one obecne w naszym otoczeniu i występują na poziomie stanowiącym tzw. tło. Do naturalnych źródeł nanocząsteczek, możemy zaliczyć m.in.: czynne wulkany, materię organiczną, zachodzące procesy biologiczne, pożary lasów, burze piaskowe. Do nanocząstek pochodzenia antropogenicznego należą m. in. starte ogumienie, tlenki metali, dodatki do środków smarnych, popioły, produkty spalania, platyna z katalizatorów, biurowe urządzenia laserowe, kopiarki i drukarki. Wielkie znaczenie nanotechnologii wynika z coraz większych możliwości poznawania zjawisk w nanoskali, znajdujących ogromne, potencjalne zastosowanie komercyjne. Wiele krajów (m.in. USA, Japonia, Niemcy, Australia, RPA, Izrael) opracowało już narodowe strategie rozwoju nanotechnologii i uruchomiło stosowne programy finansowania badań. Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów jest badane przez wielu uczonych, jednostki naukowe, przemysł oraz ciała doradcze rządów na całym świecie. Wyniki badań są niejednoznaczne i rozbieżne. Jednakże część wyników wskazuje na istnienie realnego niebezpieczeństwa ze względu na toksyczne, mutagenne lub kancerogenne własności nowych materiałów. W związku z tym nanomateriały powinny być dalej badane, a ich dostępność limitowana do tych najlepiej poznanych i bezpiecznych. W licznych opracowaniach wskazuje się na obowiązek informacyjny o składzie i właściwościach fizykochemicznych nanomateriałów. Sugeruje się również znalezienie ponadnarodowego porozumienia i stworzenia międzynarodowej bazy nanomateriałów.
EN
Nanomaterials are important branch in the growing field of science and economy. Size reduction can lead to a number of new physicochemical properties and many potential applications. However, the possibility of using nanostructural materials requires the development of appropriate methods for their preparation and consideration of the principles of safe use. The paper attempts to analyze the latest information on international and Polish standards and arrangements for nanomaterials, hazards related to the use of nanomaterials, as well as handling them and ways to prevent excessive exposure to them. The prefix „nano” used in the scales of physical units means one billionth or 10-9 of the corresponding unit. In this case, it refers to the nanometer or billionth of a meter. It should be noted that in the metric system „nanoscale” is a range below 1 micrometer (μm) and above 999 picometers (pm). Many studies have recommended an upper limit for a nanomaterial with a value of around 100 nm and a lower limit of around 1 nm, to better illustrate some of the important properties of the nanomaterial and its measurable quantities. The physical and chemical properties of nanostructures are clearly different from the properties of a single atom (molecule) and a solid body with the same chemical composition. Natural sources of origin of nanomaterials cause that they are present in our environment and occur at the level constituting the so-called background. To natural sources of nanoparticles, we can include among others: active volcanoes, organic matter, biological processes taking place, forest fires, sandstorms. The nanoparticles of anthropogenic origin include, among others worn tires, metal oxides, additives for lubricants, ashes, combustion products, platinum from catalysts, office laser devices, copiers and printers. The great importance of nanotechnology results from the ever-increasing opportunities to learn about phenomena at the nanoscale, which have enormous, potential commercial applications. Many countries (including the USA, Japan, Germany, Australia, Republic of South Africa, Israel) have already developed national strategies for nanotechnology development and launched appropriate research funding programs. The safety of nanomaterials is investigated by many researchers, scientific units, industry and advisory bodies of governments around the world. The results of the study are ambiguous and divergent. However, some of the results indicate a real danger due to toxic, mutagenic or carcinogenic properties of new materials. Therefore, nanomaterials should be further researched and their availability limited to those best known and safe. Numerous studies indicate an informational obligation on the composition and physicochemical properties of nanomaterials. It is also suggested to find a supranational agreement and create an international base of nanomaterials.
PL
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, w których prowadzone są badania nad otrzymywaniem nowych radiofarmaceutyków. Prace w tym zakresie prowadzi Pracownia Badań i Syntezy Radiofarmaceutyków pod kierownictwem prof. dr hab. Aleksandra Bilewicza. Tematyka prowadzonych badań jest ukierunkowana na opracowanie nowych metod produkcji radionuklidów oraz sposobów ich dostarczania do miejsc zmian patologicznych w organizmie człowieka. W artykule przedstawiono opisy badań realizowanych przez doktorantów tej Pracowni w ramach prac doktorskich. Wśród tych prac należy wymienić nanonośniki dla emiterów promieniowania alfa, badania nad inhibitorami cholinoesteraz, nowe metody wytwarzania 99mTc i 43Sc czy produkcję radiofarmaceutyków teranostycznych.
EN
The Institute of Nuclear Chemistry and Technology is one of the few institutions in Poland, where research on the acquisition of new radiopharmaceuticals is being conducted. The work in this area is carried out by the Laboratory of Research and Synthesis of Radiopharmaceuticals under the supervision of prof. dr hab. Aleksander Bilewicz. The research is focused on the development of new methods of radionuclide production and methods of their delivery to pathological changes in the human body. The article presents descriptions of research carried out by doctoral students as part of their theses. These include the nanocarriers for alpha-emitters, the study of cholinesterase inhibitors, new methods for the production of 99mTc and 43Sc, as well as the production of teranostatic radiopharmaceuticals.
20
Content available remote Ocena możliwości redukcji tlenków azotu przez beton fotokatalityczny
PL
W artykule omówiono zastosowanie betonu fotokatalitycznego w kontekście redukcji stężenia tlenków azotu w powietrzu. Opisano mechanizm procesu fotokatalizy i metody badań skuteczności tego rozwiązania. Przedstawiono również przykłady realizacji z użyciem betonu fotokatalitycznego oraz wymieniono czynniki wpływające na efektywność redukcji tlenków azotu.
EN
The paper presents the use of photocatalytic concrete in the context of reducing the concentration of nitrogen oxides in the air. The mechanism of the photocatalysis process and research methods on the effectiveness of this solution are described. Examples of realizations using photocatalytic concrete and factors influencing the effectiveness of reduction of nitrogen oxides are also presented.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.