Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanomaterials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
EN
Amorphous lead metaborate (Pb(BO2)2∙H2O) nanostructures were synthesized by a simpl and cost-effective synthesis method which is based on precipitation of lead ions using boric acid/sodium hydroxide buffer (pH 9.2) in the presence of polyethylene glycol (PEG). Scanning electron microscopy images showed that the average particle size is 30±9 nm and the particle shape is mostly spherical. The chemical formulation of (Pb(BO2)2∙H2O) was confirmed by infrared spectroscopy, inductively coupled plasma and thermal gravimetric analysis (TGA). The percentage of PEG molecules on the particle surface equal to 2.5 % was determined by TGA. Optical reflectance measurement was performed by UV-Vis spectroscopy. Based on the Kubelka-Munk function, it was calculated that the (Pb(BO2)2∙H2O) nanostructures have a direct band gap of 4.6 eV.
PL
Nanocząstki są niezwykle małymi składnikami materii o rozmiarze nieprzekraczającym wielkości 100 nm w jednym z trzech wymiarów. Powszechnie występują w środowisku w sposób naturalny lub jako produkt celowej albo niezamierzonej działalności człowieka. Kontakt kręgowców z nimi jest więc nieunikniony. Okazuje się, że nanocząstki oddziałują ze składnikami układu immunologicznego tych organizmów. Mogą pobudzać albo hamować składowe wrodzonej i nabytej odporności u kręgowców w zależności od swoich właściwości fizyczno-chemicznych i strukturalnych. Coraz większa jest wiedza dotycząca oddziaływania nanocząstek z białkami układu dopełniacza (komplementu). Nanocząstki mogą oddziaływać ze składnikami kaskady komplementu na różnych etapach aktywacji, tj. od etapu rozpoznania patogenów, przez działanie jego składników, po utworzenie kompleksu atakującego błonę. W tym zakresie oddziałują na komplement hamująco bądź aktywująco, w zależności od właściwości fizyczno-chemicznych. Wpływają również na komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi. Obserwuje się także udział nanocząstek w rozwoju i przebiegu alergii. Dokładne poznanie powyższych oddziaływań daje możliwości zrozumienia wpływu nanocząstek znajdujących się w środowisku na organizmy zwierząt kręgowych i poznania korzyści oraz konsekwencji jakie mogą z tego wynikać.
EN
Nanoparticles are extremely small components of matter not exceeding 100 nm in one of the three dimensions. They commonly occur in the environment naturally or as a product of intentional or unintentional human activity. The contact of vertebrates with them is therefore inevitable. lt turns out that nanoparticles interact with the components of the immune system of these organisms. They can stimulate or inhibit the components of innate and acquired immunity in vertebrates depending on their physicochemical and structural properties. Knowledge about the interaction of nanoparticles with complement proteins is increasing. Nanoparticles can interact with the components of the complement cascade of various stages of activation, i.e. from the pathogen recognition stage, to the action of its components, to the formation of the membrane attack complex. In this regard, they inhibit or stimulate the complement depending on the physicochemical properties. They also affect immune cells such as microphages. The participation of nanoparticles in the development and course of allergies is also observed. A thorough understanding of the above interactions gives the opportunity to understand the impact of nanoparticles in the environment on vertebrate animals and to know the consequences and benefits that may result from this.
EN
Carbon Quantum Dots (CQDs) are objects with a size less than 10 nm that have the ability to emit radiation in the visible range from blue to red depending on the excitation radiation used. Quantum dots are used in in vitro bioimaging of cell structures or creation of biosensors. In contrast to classic nanodots, which are obtained from simple sulphides, selenides or metal tellurides, carbon quantum dots are constructed from a non-toxic, biocompatible carbon core, thanks to which it is possible to apply quantum carbon dots in bio-imaging in-vitro or in-vivo biological structures with minimal cytotoxic effect on cells. The aim of the research was to obtain carbon nanodots capable of emitting fluorescence using lignin from waste biomass. The CQDs were functionalized with amino-acids. The result of the work was to obtain a series of CQDs with advanced luminescence properties using hydrothermal and microwave assisted methods. Ready products were investigated over their cytotoxicity.
PL
Kropki kwantowe węgla (Carbon Quantum Dots – CQD) to obiekty o rozmiarze mniejszym niż 10 nm, które mają zdolność emitowania promieniowania w zakresie widzialnym od od niebieskiego do czerwonego w zależności od zastosowanego promieniowania wzbudzenia. Kropki kwantowe stosuje się w bioobrazowaniu in vitro struktur komórkowych lub tworzeniu bioczujników. W przeciwieństwie do klasycznych nanodotów, które są otrzymywane z prostych siarczków, selenków lub tellurków metali, kropki kwantowe węgla są zbudowane z nietoksycznego, biokompatybilnego rdzenia węglowego, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie kwantowych kropek węgla w bioobrazowanie struktur biologicznych in vitro lub in vivo przy minimalnym działaniu cytotoksycznym na komórki. Celem badań było uzyskanie nanodotów węglowych zdolnych do emitowania fluorescencji przy użyciu ligniny z biomasy odpadowej. CQD sfunkcjonalizowano aminokwasami. Rezultatem prac było uzyskanie serii CQD o zaawansowanych właściwościach luminescencyjnych z zastosowaniem metod hydrotermalnych i mikrofalowych. Gotowe produkty badano pod kątem ich cytotoksyczności.
EN
The results of studies assessing the influence of the addition of carbon nanofillers, such as multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) and graphene oxide (GO) that differ in size and structure, on the molecular and supramolecular structure and properties of alginate fibers that might be prospective precursors for carbon fiber (PCF) industry are presented in this article. The investigation was carried out by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, wide-angle X-ray diffraction (WAXD), and tension testing. In the frame of the current study, two types of alginate fibers were examined and compared: alginic acid and calcium alginate fibers. Alginic acid fibers were formed by chemical treatment of calcium alginate fibers with hydrochloric acid due to the fact that Ca2+ ions presented in the fibers were expected to adversely affect the prospective carbonization process. This investigation brought important conclusions about the influence of nanofillers on the physical properties of the final material. Understanding the link between the incorporation of carbon nanostructures and a possible influence on the formation of ordered carbon structures in the precursor fibers brings an important opportunity to get insights into the application of alginate fibers as a prospective base material for obtaining cost-efficient carbon fibers.
PL
Przedstawiono wyniki badania procesu azotowania nanokrystalicznego α-żelaza do γ-azotku żelaza w atmosferach amoniakalnych w 350°C i pod ciśnieniem atmosferycznym, przeprowadzonego metodą reakcji programowanej potencjałem chemicznym, która została zastosowana w dwóch układach pomiarowych: grawimetrycznym i XRD in situ. Na podstawie wyników otrzymanych za pomocą modelowania numerycznego uzyskano dwa rozkłady wielkości krystalitów (CSD), które są podobne, ale nie identyczne. Rozbieżności w ich przebiegu wyjaśniono jako efekt różnic w składzie chemicznym i fazowym próbki w procesie azotowania. Badana próbka miała bimodalny CSD o średniej wielkości krystalitów 46 i 68 nm.
EN
Process for nanocryst. nitriding of α-iron to γ’-iron nitride in NH3 atm., at 350°C and under atm. pressure, was carried out using a chem. potential programmed reaction method, which was implemented in 2 measuring systems: gravimetric and X-ray diffraction in situ. According numerical modeling, 2 non-identical crystallite size distributions (CSD) were obtained. The differences between CSD obtained with 2 other techniques were explained as an effect of disparities in chem. and phase compn. of the sample in the nitriding process. The sample tested had a bimodal size distribution of crystallites with av. crystallite size of 46 and 68 nm.
PL
Opisano właściwości nanomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem nanocząstek srebra (NC-Ag), ich pochodzenie i źródła oraz możliwe drogi przedostawania się nanocząstek do środowiska naturalnego. Obecność NC-Ag w środowisku wywołuje negatywny wpływ na organizmy żywe, co przy wysokim stężeniu metalu może prowadzić do degradacji środowiska. Podjęto próbę opisania możliwych transformacji (agregacji, rozpuszczania, utleniania) NC-Ag w środowisku glebowym w zależności od właściwości gleby. Poznanie zjawisk i procesów związanych z obecnością nanocząstek w glebie pozwoli na określenie progów toksyczności NC-Ag w glebie i zastosowanie środków zaradczych. Jak wynika ze wstępnych obserwacji, możliwe jest zmniejszenie stężenia NC-Ag w glebie poprzez sorpcję na porowatym produkcie pirolizy, jakim jest biowęgiel.
EN
The review, with 32 refs., of sources of Ag nanoparticles formation in the environment, their circulation in air, water and soil, toxicity thresholds of Ag nanoparticles on living organisms and uses of the biochar to reduce the environmental contamination with nanoparticles.
EN
Understanding and controlling the capture and conversion of energy and the flow of electrical charges within the bulk and/or across surfaces of materials and interfaces is a focus of significant scientific and technological pursuit. Our paper focuses on nanomaterials and hybrid systems targeting the management of IR, UV, and RF radiation by absorption or reflection mechanisms. It is assisted by engineering the structure of certain nanomaterials and by charge transfer along functional interphases imparting surface conductivity to the originally non-conductive materials such as flexible polymeric films. The latter constitute principal scaffolds for a variety of advanced technology applications such as: energy harvesting, conversion and storage, e.g., solar cells, lithium ion batteries, supercapacitors, or hydrogen storage.
PL
Zrozumienie i kontrolowanie wychwytywania i konwersji energii oraz przepływu ładunków elektrycznych w masie i/lub w poprzek powierzchni materiałów i międzyfazy jest przedmiotem znaczących osiągnięć naukowych i technologicznych. Nasz artykuł koncentruje się na nanomateriałach i systemach hybrydowych ukierunkowanych na wykorzystanie promieniowania IR, UV i RF za pomocą mechanizmów absorpcji lub odbicia. Pomaga mu w tym inżynieria struktury niektórych nanomateriałów i przenoszenie ładunku wzdłuż funkcjonalnych miedzyfaz, które nadają przewodność powierzchni pierwotnie nieprzewodzącym materiałom, takim jak elastyczne folie polimerowe. Te ostatnie stanowią główne rusztowania dla szeregu zaawansowanych zastosowań technologicznych takich, jak: zbieranie, przekształcanie i przechowywanie energii, np. ogniwa słoneczne, akumulatory litowo-jonowe, superkondensatory lub akumulatory wodoru.
EN
Purpose: Due to the growing interest and multitude of possible applications, zinc oxide nanowires, including those doped with ZnO nanoparticles, can became, alongside carbon nanotubes, a very desirable material which use is predicted in the construction of nanogenerators, dye sensitized solar cells, optoelectronics or ultrasensitive gas detectors. Design/methodology/approach: The electrospinning process allows for low-cost and scalable production of fibrous mats with diameters from a few to several hundred nanometers. What is more, electrospinning method has gained popularity also due to its versatility, now it is possible to produce fibres from almost every known polymer and the simplicity and lack of any additional functionalization of the obtained nanomaterials. The application of the calcination process to remove the polymer matrix from the obtained nanofibres results in the creation of ceramic nanofibres. Findings: Among the existing methods for the production of ceramic nanostructures, including the hydrothermal, physical and chemical vapour deposition methods, nanolithography or molecular self-assembly, the electrospinning process creates the possibility of fabricating one-dimensional nanostructures with unprecedented properties, good quality, no additional functionalization and purification. Research limitations/implications: Due to ongoing research on the potential applications of zinc oxide nanostructures, including photovoltaics, sensorics and electronics, the most predictable behaviour and properties of ZnO nanowires characterize those nanomaterials that exhibit a periodic structure of the crystal lattice. Considering the optimization of the parameters of the method of producing ceramic zinc oxide nanowires doped with crystalline ZnO nanoparticles, it is worth analysing the thermal treatment parameters of nanofibres. Practical implications: Although amorphous structure, hybrid ZnO nanofibres could be used as humidity sensors with much higher sensing properties than crystalline ZnO nanostructures. Originality/value: Low-cost, scalable production of ceramic nanofibres for most technical applications.
10
Content available Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów
PL
Nanomateriały stanowią ważną gałąź w rozwijającej się dziedzinie nauki i gospodarki. Redukcja rozmiarów może prowadzić do szeregu nowych właściwości fizykochemicznych i wielu potencjalnych zastosowań. Możliwość wykorzystania nanostrukturalnych materiałów wymaga jednak opracowania odpowiednich metod ich otrzymywania oraz uwzględnienia zasad bezpiecznego użytkowania. W pracy podjęto próbę zanalizowania najnowszych informacji dotyczących międzynarodowych i polskich norm i ustaleń dotyczących nanomateriałów, zagrożeń związanych z użyciem nanomateriałów, a także obchodzenia się z nimi oraz sposobów zapobiegania nadmiernej ekspozycji na ich działanie. Przedrostek „nano” stosowany w skalach jednostek fizycznych oznacza jedną miliardową lub 10-9 odpowiedniej jednostki. W tym przypadku odnosi się do nanometra lub miliardowej części metra. Należy zauważyć, że w systemie metrycznym „nanoskala” to zakres poniżej 1 mikrometra (μm) i powyżej 999 pikometrów (pm). Wiele opracowań zaleciło górną granicę dla nanomateriału o wartości około 100 nm i dolnej granicy około 1 nm, aby lepiej zilustrować niektóre z ważnych właściwości nanomateriału i jego wielkości mierzalnych. Fizyczne i chemiczne właściwości nanostruktur różnią się wyraźnie od właściwości pojedynczego atomu (cząsteczki) i ciała stałego o tym samym składzie chemicznym. Naturalne źródła pochodzenia nanomateriałów powodują, że są one obecne w naszym otoczeniu i występują na poziomie stanowiącym tzw. tło. Do naturalnych źródeł nanocząsteczek, możemy zaliczyć m.in.: czynne wulkany, materię organiczną, zachodzące procesy biologiczne, pożary lasów, burze piaskowe. Do nanocząstek pochodzenia antropogenicznego należą m. in. starte ogumienie, tlenki metali, dodatki do środków smarnych, popioły, produkty spalania, platyna z katalizatorów, biurowe urządzenia laserowe, kopiarki i drukarki. Wielkie znaczenie nanotechnologii wynika z coraz większych możliwości poznawania zjawisk w nanoskali, znajdujących ogromne, potencjalne zastosowanie komercyjne. Wiele krajów (m.in. USA, Japonia, Niemcy, Australia, RPA, Izrael) opracowało już narodowe strategie rozwoju nanotechnologii i uruchomiło stosowne programy finansowania badań. Bezpieczeństwo stosowania nanomateriałów jest badane przez wielu uczonych, jednostki naukowe, przemysł oraz ciała doradcze rządów na całym świecie. Wyniki badań są niejednoznaczne i rozbieżne. Jednakże część wyników wskazuje na istnienie realnego niebezpieczeństwa ze względu na toksyczne, mutagenne lub kancerogenne własności nowych materiałów. W związku z tym nanomateriały powinny być dalej badane, a ich dostępność limitowana do tych najlepiej poznanych i bezpiecznych. W licznych opracowaniach wskazuje się na obowiązek informacyjny o składzie i właściwościach fizykochemicznych nanomateriałów. Sugeruje się również znalezienie ponadnarodowego porozumienia i stworzenia międzynarodowej bazy nanomateriałów.
EN
Nanomaterials are important branch in the growing field of science and economy. Size reduction can lead to a number of new physicochemical properties and many potential applications. However, the possibility of using nanostructural materials requires the development of appropriate methods for their preparation and consideration of the principles of safe use. The paper attempts to analyze the latest information on international and Polish standards and arrangements for nanomaterials, hazards related to the use of nanomaterials, as well as handling them and ways to prevent excessive exposure to them. The prefix „nano” used in the scales of physical units means one billionth or 10-9 of the corresponding unit. In this case, it refers to the nanometer or billionth of a meter. It should be noted that in the metric system „nanoscale” is a range below 1 micrometer (μm) and above 999 picometers (pm). Many studies have recommended an upper limit for a nanomaterial with a value of around 100 nm and a lower limit of around 1 nm, to better illustrate some of the important properties of the nanomaterial and its measurable quantities. The physical and chemical properties of nanostructures are clearly different from the properties of a single atom (molecule) and a solid body with the same chemical composition. Natural sources of origin of nanomaterials cause that they are present in our environment and occur at the level constituting the so-called background. To natural sources of nanoparticles, we can include among others: active volcanoes, organic matter, biological processes taking place, forest fires, sandstorms. The nanoparticles of anthropogenic origin include, among others worn tires, metal oxides, additives for lubricants, ashes, combustion products, platinum from catalysts, office laser devices, copiers and printers. The great importance of nanotechnology results from the ever-increasing opportunities to learn about phenomena at the nanoscale, which have enormous, potential commercial applications. Many countries (including the USA, Japan, Germany, Australia, Republic of South Africa, Israel) have already developed national strategies for nanotechnology development and launched appropriate research funding programs. The safety of nanomaterials is investigated by many researchers, scientific units, industry and advisory bodies of governments around the world. The results of the study are ambiguous and divergent. However, some of the results indicate a real danger due to toxic, mutagenic or carcinogenic properties of new materials. Therefore, nanomaterials should be further researched and their availability limited to those best known and safe. Numerous studies indicate an informational obligation on the composition and physicochemical properties of nanomaterials. It is also suggested to find a supranational agreement and create an international base of nanomaterials.
11
Content available remote Thermal stability of nanoscale oxides and carbides of W and Zr in Cu-Al-Fe alloy
EN
Purpose: of this paper is to discover phases evolution of nanoscale tungsten, zirconium oxides and carbides during heating up to 1200°C in contact with the copper alloy CuAl8Fe3. Design/methodology/approach: The main investigation methods are X-ray phase analysis and thermal analysis. The X-ray phase analysis is done by automated X-ray diffractometer DRON-3.0 with cobalt anode, the thermal analysis is done with synchronous thermal analyser STA 449F1 Jupiter (NETZSCH). Findings: The initial interactions’ temperatures for the carbides and oxides with copper alloy CuAl8Fe3, also temperatures of isomorphic and polymorphic transitions are discovered. Comparative thermal analysis of the nanoscale powders reveals carbides are more stable in air and inert gas (argon) versus oxides ones. Research limitations/implications: Intermediate phase transitions during heating and cooling are predicted on the base of known thermodynamic data and scientific reports, X-ray phase analysis is performed only for initial and result material before and after heat treatment. Practical implications: Obtained data allows developing effective technological consolidation regimes of ESD nanoscale zirconium, tungsten carbides and oxides with cuprum-based alloys for wear and heat resistant composite materials production. Originality/value: The paper exposes new thermal data of isomorphic and polymorphic transformations for zirconium, tungsten carbides and oxides nanoscale powders obtained by ESD and their interactions with copper CuAl8Fe3 alloy in temperature range: 25-1200°C.
12
Content available remote Electrospinning of PAN and composite PAN-GO nanofibres
EN
Purpose: The aim of this study was to present the influence of used reinforcement phase – graphene oxide (GO) and the electrospinning process parameters (the distance between the nozzle and collector) on the morphology and the structure of the obtained composite PAN-GO nanofibres. Design/methodology/approach: To produce pure polymer nanofibers, a 10% (wt.) electrospinning solution the polyacrylonitrile (PAN) was dissolved in N, N-dimethylformamide (DMF). The spinning solution used for electrospinning PAN-GO composite fibres was made by dissolving the PAN in a mixture of GO and DMF. By changing the configuration of the distance between the nozzle and collector (10 and 20 cm) and maintaining the remaining parameters (solution flow rate and potential difference between the electrodes), four samples in the form of nanofibrous mats were made. In order to identify the structure and morphology of the reinforcing phase, X-ray microanalysis (EDX) and scanning electron microscopy (SEM) were performed. In addition, the structure of graphene oxide microparticles was investigated by a Raman spectrometer. In order to determine the influence of the distance between the nozzle and the collector used in the electrospinning process and the addition of the reinforcing phase to the morphology and structure of the obtained PAN polymer nanofibres and PAN-GO composite nanofibres, they were examined using SEM. The analysis of the chemical composition of PAN and PAN-GO fibres was carried out using X-ray microanalysis. Findings: The morphology and structure analysis indicated that polymer nanofibres PAN for both the distances between the nozzle and the collector show no structural defects and presented same diameter over the entire length of the fibre. Nanofibres with the addition of GO obtained at both distances between the electrodes, showed defects in the form of beads. In addition, it was observed that with increasing distance between the nozzle and collector the diameter of obtained nanofibres is smaller for both pure PAN and composite PAN-GO samples. Research limitations/implications: The paper is the basis for further research in the field of the use of PAN-GO composite nanofibres as water purification materials. Originality/value: The electrospinning method can be an alternative to conventional methods for the production of filtering membranes due to the ease of carrying out the process and the fact that a material with a high specific surface area is obtained.
13
EN
The aim of the paper is to present the state of the art and technology in the field of concrete nanomodification. This new approach to the design and manufacture of materials by modifying their microstructure at the nanometric level is increasingly used also in the case of concrete. Owing to C-S-H phase changes concrete porosity and permeability can be reduced, which increases concrete durability. The improvement of concrete properties and the possibility of the manufacture of new building materials are the most important benefits of the impact of nanotechnology on construction. The paper describes the most commonly used nanoparticles in concrete technology, including nano-SiO2 , nano-TiO2 , nano-Fe2O3 , Fe3O4.
PL
Oceniono odporność termiczną i wytrzymałościową żywic chemoutwardzalnych z dodatkiem nanokompozytów, zawierających bezhalogenowe antypireny fosforowo-azotowe współdziałające z nanozwiązkami węglowymi. Zbadano wpływ rodzaju napełniacza węglowego o zróżnicowanym stopniu uporządkowania płaszczyzn grafenowych na palność kompozytów oraz na istotne parametry mechaniczne produktów w których te kompozyty zostały użyte jako osnowa. Oznaczone wartości wskaźników tlenowych oraz wyniki analizy procesów termodestrukcji przeprowadzone z użyciem kalorymetru stożkowego potwierdziły efektywność uniepalniającą zastosowanych modyfikatorów żywic poliestrowych, zwłaszcza nanozwiązków węglowych. Jednocześnie obserwowano zwiększenie wytrzymałości mechanicznej kompozytów. Hybrydowy układ antypirenów synergicznie współdziałający z grafitem, grafenem lub tlenkiem grafenu okazał się ważny dla uzyskania pożądanego poziomu ograniczenia palności kompozytów i pozwala na istotne rozszerzenie obszarów ich aplikacji w praktyce przemysłowej.
EN
Two com. unsatd. polyester resins were modified by addn. of ammonium or melamine polyphosphates, expanded graphite, graphene and/or graphene oxide and cured with MeCOEt hydroperoxide and Co naphthenate. An increase in mech. strength and fire resistance of the nanocomposites and a decrease in polymer matrix viscosity were obsd.
16
Content available ICARST 2017
PL
W artykule omówiono przebieg i tematykę konferencji zorganizowanej po raz pierwszy przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej na temat zastosowań nauki o promieniowaniu i technik radiacyjnych. Wyeksponowano udział naukowców polskich w konferencji, a w szczególności odnotowano obecność licznej grupy pracowników Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. W artykule wspomniano o wystawie towarzyszącej konferencji, podczas której na specjalnym stoisku swoje osiągnięcia prezentował właśnie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.
EN
In the below article the course and topics of 1st International Conference on Applications of Radiation Science and Technology (ICARST) are described. The Conference was organized by the IAEA at the end of April in Vienna. The engagement and contribution of the Polish scientists during the Conference are emphasized, especially the presence of the substantial group of the Institute of Nuclear Chemistry and Technology’s employees. This article also mentions the exhibition accompanying the Conference, where the activity and achievements of the Institute of Nuclear Chemistry and Technology were presented at a special stand.
EN
Over the last few years, substantial progress has been made both in the field of bromate formation control and its removal from waters but most specifically in terms of novel technologies that could have broader application in the future. The paper presents characteristics and effectiveness of the physical, chemical and biological processes that may potentially be applied to bromate removal from water processed by water supply systems. Furthermore, opportunities for their application in systems treating water intended for human consumption were assessed. The review outlines both the well-known methods (e.g. adsorption on activated carbon, ultraviolet irradiation, catalysis, photocatalysis, membrane technics, biodegradation) and the novel ones, still in the research phase (e.g. use of modified activated carbons and nanomaterials). It has been emphasized however that any final decision on the bromate removal method should be assessed individually and preceded by a reliability analysis and assessment of potential implementation-related damage to environment as well as a thorough economic analysis that would take account of all factors affecting costs of the technology concerned.
PL
W ostatnich latach osiągnięto znaczy postęp zarówno w dziedzinie kontroli powstawania, jak i usuwania bromianów z wody, w szczególności dotyczy to nowych technologii, które w przyszłości będą mogły znaleźć szersze zastosowanie. W pracy przedstawiono charakterystykę i skuteczność procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mogą być potencjalnie wykorzystane do usuwania bromianów z wody ujmowanej przez zakłady wodociągowe. Na tej podstawie oceniono możliwości ich zastosowania w systemach oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W przedstawionym przeglądzie uwzględniono zarówno metody znane, takie jak adsorpcja na węglu aktywnym, naświetlanie w nadfiolecie, kataliza, fotokataliza, techniki membranowe i biodegradacja, jak i metody nowe, będące jeszcze na etapie badań, takie jak zastosowanie zmodyfikowanych węgli aktywnych oraz nanomateriałów. Podkreślono, że w każdym indywidualnym przypadku ostateczny wybór metody usuwania bromianów z wody powinien być poprzedzony analizą niezawodności i oceną potencjalnego obciążenia środowiska naturalnego, wynikającego z jej wdrożenia oraz dogłębną analizą ekonomiczną, z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na koszty danej technologii.
18
Content available remote Analiza wpływu nanomateriałów na właściwości osadu filtracyjnego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad doborem stężenia nanokrzemionki hydrofobowej oraz innych składników do płuczki wiertniczej, zapewniających uzyskanie stabilnych parametrów reologicznych i niskiej filtracji w warunkach otworopodobnych. Opisano badania nad określeniem wpływu dodatku nanokrzemionki i mikrokrzemionki oraz środków powierzchniowo czynnych na parametry reologiczne, filtrację API i HPHT oraz właściwości inhibitacyjne opracowanych płuczek wiertniczych. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań przyczepności kamienia cementowego do skał, na powierzchni których utworzyły się osady z badanych płuczek, oraz skuteczności usuwania tych osadów przez ciecz przemywającą. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano składy płuczek zawierających nanokrzemionkę hydrofobową dyspergowaną w poliglikolu w połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi oraz mikrokrzemionke.
EN
The article presents results of research on the choice of hydrophobic silica nanoparticles and other components concentration in the drilling fluid, that ensures stable rheological parameters and low water loss in borehole conditions. Studies to determine the effect of nanosilica, microsilica and surfactants additions on rheological parameters, inhibition properties, API and HPHT filtration of prepared drilling fluids were described. The following section presents the results of adhesion tests of cement stone to rocks, on which sediment from the scrubbers was formed, and the efficiency of removing these sediments from the washing liquid. Based on the laboratory study, a drilling fluid composition containing a hydrophobic nanosilica dispersed in a polyglycol in combination with surfactants and microsilica was proposed.
PL
Dynamiczny rozwój nanonauki i nanotechnologii sprawił, że w wielu dziedzinach nauki i w sektorach przemysłu zachodzą rewolucyjne zmiany budząc ogromne nadzieje na potencjalną możliwość rozwiązania całego szeregu istotnych problemów współczesnego świata. Nanostrukturalne materiały określane też mianem nanocząstek inżynierskich stanowiące produkt nanotechnologii wykazują w porównaniu do swoich odpowiedników w skali makro unikatowe właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i mechaniczne. Wszystko to sprawia, że znajdują one coraz szersze praktyczne zastosowanie. W pracy zaprezentowano możliwości stosowania nanocząstek inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem sektora obronnego oraz obawy wynikające z ich uwalniania do środowiska przyrodniczego.
EN
The dynamic development of nanosciences and nanotechnologies has led to revolutionary changes in many areas of science and industry, raising a great deal of hope for the potential for solving all of the major problems of the modern world. Nanostructural materials, also known as nanoparticles, represent nanotechnology products with unique physical, chemical, biological and mechanical properties compared to their macroscale counterparts. All this lead to their increasingly practical to use. The paper presents the possibilities of the application of nanoparticles with particular regard to the defense sector and the concerns arising from their release into the natural environment.
EN
The Pechini sol-gel method was applied to obtain LiMn2–xTxO4 (T = Ni, Fe; x = 0.1 to 0.5) nanopowders. Crystal and electronic structures, chemical composition and magnetic properties of the materials were characterized by X-ray diffraction, XPS, SEM/EDX microscopy, prompt gamma-ray activation analysis (PGAA), Mössbauer spectroscopy and magnetic susceptibility, respectively. XRD measurements showed that the LiMn2–xNixO4 were single phase for x = 0.1 and 0.2. Three samples with higher Ni content contained some addition of a second phase. Analysis of the oxidation state of the dopants by XPS revealed ionic Ni2+ and Fe3+. Mössbauer spectroscopy also confirmed 3+ oxidation state of iron and its location in octahedral sites, which excluded the inverse spinel configuration. XPS examinations showed that Mn3+ ions dominated in the iron substituted series whereas the Mn4+ was dominant in the nickel series.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.