Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanocząsteczki srebra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Efekty stosowania nanocząstek srebra i miedzi w nawozach dolistnych
PL
W badaniach laboratoryjnych oraz polowych wykazano potencjał nawozów zawierających nanocząstki srebra i nanocząstki miedzi do ograniczania rozwoju patogenów i łagodzenia reakcji roślin na stres abiotyczny. Oceniono również wpływ nanocząstek srebra, miedzi i ich mieszaniny na plonowanie pszenicy ozimej, kukurydzy i buraka cukrowego oraz regenerację winorośli po gradobiciu. Nanocząstki srebra i nanocząstki miedzi w stężeniu 10000 ppm aplikowane w formie nawozów dolistnych spowodowały wzrost plonów ziarna pszenicy ozimej i kukurydzy, zwiększyły także zawartość białka w ziarnie zbóż. Nawóz zawierający 25 ppm nanocząstek srebra i 25 ppm nanocząstek miedzi w dawce 2 L/ha wpłynął korzystnie na plon korzeni buraka cukrowego.
EN
Three com. species of Ag and Cu nanoparticles-contg. foliar fertilizers were used in spring vegetation period for growing 3 species of crops (winter wheat, maize and sugar beet) in field expts. Use of the Ag or Cu nanoparticles-contg. fertilizers applied on plant leaves twice at a concn. of 1% resulted in an increase the grain yield of winter wheat and maize. The crops were compared with control test fertilized without the nanoparticles. In the lab. tests, the addn. of the fertilizers to org. medium at a concn. of 0.5% limited the development of pathogenes. The Ag and Cu-contg. fertilizer applied at the dose of twice 2 L/ha increased the yield of sugar beet roots.
2
Content available remote Enhanced Photocatalytic Properties of Ag-Loaded N-Doped Tio2 Nanotube Arrays
EN
Highly ordered TiO2 nanotube (TiO2 NT) arrays were prepared by anodic oxidizing method on the surface of the Ti substrate. Nitrogen-doped TiO2 nanotube (N-TiO2 NT) arrays were carried out by ammonia solution immersion, and Ag nanoparticles loaded N-doped TiO2 nanotube (Ag/N-TiO2 NT) arrays were obtained by successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) technique. The samples were characterized by the X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), field emission scanning electron microscopy (FESEM), high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), photoluminescence (PL) emission spectra, ultraviolet–visible (UV–vis) diffuse reflectance spectroscopy (DRS). The result indicated that the diameter and wall thickness of the TiO2 NT are 100–120 and 20–30 nm, respectively. Moreover, the morphology and structure of the highly ordered TiO2 NTs were not affected by N-doping. Furthermore, Ag nanoparticles were evenly deposited on the surface of TiO2 NTs in the form of elemental silver. Finally, the photocatalytic activity of Ag/N-TiO2 NTs was evaluated by degradation of methyl orange (MO) under visible-light irradiation. The Ag/N-TiO2 NTs exhibited enhanced photocatalytic properties, which could reach 95% after 90-min irradiation.
PL
Celem pracy było określenie przewodnictwa jonowego ludzkich zębów oraz wpływu nanocząsteczek srebra (AgNPs) na ścieralność szkliwa zębów. Badania prowadzono przez 31 dni, odwzorowując proces szczotkowania ludzkich zębów w obecności: wody destylowanej, roztworu pasty do zębów oraz roztworu pasty wzbogaconej o nanocząsteczki srebra. Nanocząsteczki srebra o średnicy 30±5 nm wytworzono metodą biologicznej syntezy z liści magnolii. Analizę powierzchni szkliwa ludzkich zębów dokonano za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS), pomiaru potencjału stacjonarnego (OCP) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Uzyskane wyniki wykazały negatywny wpływ szczotkowania mechanicznego na szkliwo ludzkich zębów, które wraz z kolejnym dniem ulegało degradacji. Szczotkowanie w obecności roztworu pasty zmniejszyło proces ścierania szkliwa, dzięki jonom fluoru wnikającym w głąb ludzkiego zęba oraz substancjom antyściernym. Zastosowane nanocząsteczki srebra zmniejszyły ścieralność ludzkiego szkliwa i wnikając w strukturę hydroksyapatytu polepszyły jego właściwości ochronne.
EN
The aim of this work was to define the ionic conductivity of human teeth and the influence of silver nanoparticles (AgNPs) on human tooth enamel abrasion. Studies were conducted for 31 days by mapping process of mechanical brushing in the presence of: distilled water, an aqueous paste solution, an aqueous paste solution enriched with silver nanoparticles. Silver nanoparticles with diameter of 30±5 nm were prepared by the method of biological synthesis from the leaves of magnolia. The analysis of the enamel surface was performed using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), open circuit potential measurement (OCP) and scanning electron microscopy (SEM). Obtained results showed a negative effect of mechanical brushing on human enamel, which the degradation is increasing day by day. Brushing with toothpaste decreased the enamel abrasion process through a fluoride ions penetration into the tooth and antifriction components. Silver nanoparticles reduced the dental micro-abrasion, penetrating the structure of hydroxyapatite improved protective properties of enamel.
EN
Purpose: More than half of the cavity restorations are replaced due to bacterial microleakage. A need for disinfection agents arises. Application of silver nanoparticles (AgNPs) may be beneficial, yet their impact on the adhesives’ shear bond strength to dentin remains unknown. Methods: The aim was to assess the shear bond strength to dentin of different dental materials combined with AgNPs. Failure modes were also examined using SEM/FIB, SEM/EDS and endodontic microscopes. Results: The results showed no impact of AgNPs addition to dental materials in terms of shear bond strength to dentin. A change of the failure mode of the self-etch bonding system, Clearfil SE Bond, combined with AgNPs was observed. The new failure modes depended upon the order of application of the materials onto dentin. Conclusions: The microscopic evaluation of the samples showed the presence of AgNPs agglomerations gathered on the dentin’s surface. AgNPs connection with self-etching dentin bonding system may have a serious clinical impact.
PL
W ramach pracy doktorskiej otrzymano antybakteryjne włókna celulozowe modyfikowane nanocząstkami srebra, generowanymi w układzie NMMO. Głównym celem pracy było określenie wpływu podstawowych warunków wytwarzania nanocząstek srebra na ich wielkość, kształt, rozmieszczenie w matrycy polimerowej, a także na barwę otrzymywanych włókien. Charakterystyki otrzymanych w różnych warunkach nanocząstek srebra dokonano na podstawie analizy składu chemicznego w mikroobszarach włókien metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS (ang. Energy Dispersive Spectometry) oraz analizy widm UV-VIS. Podstawowe parametry nanocząstek określono metodami Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS) oraz Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej (TEM). W pracy zbadano również parametry mechaniczne i właściwości higroskopijne włókien modyfikowanych nanocząstkami srebra oraz oznaczono średni stopień polimeryzacji celulozy w otrzymywanych włóknach. Ponadto, przeprowadzano analizę struktury krystalicznej włókien metodą dyfraktometrii rentgenowskiej oraz wykonano analizę barwy włókien. Oceniono również odporność zastosowanej modyfikacji nanocząstkami srebra włókien na warunki przechowywania oraz na procesy prania włókien. W niniejszej pracy wykazano, że wielkość i kształt otrzymywanych nanocząstek srebra, a w efekcie uzyskiwane efekty barwne włókien są skorelowane z warunkami prowadzenia procesu ich syntezy oraz z właściwościami antybakteryjnymi modyfikowanych włókien. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że najkorzystniejsze warunki otrzymywania we włóknach możliwie małych nanocząstek bez ryzyka tworzenia przez nie aglomeratów, bądź agregatów osiągnięto, gdy syntezę nanocząstek w NMMO prowadzono w czasie 12 godzin w temperaturach 50 i 70°C oraz w czasie 20 minut w temperaturze 100°C. Z uwagi na potencjalne medyczne zastosowanie modyfikowanych włókien wykonano badania aktywności antybakteryjnej włókien oraz badania cytotoksyczności wyciągów z włókien wobec linii komórkowych ludzkich (HeLa) i mysich (L929). Na podstawie przeprowadzonych badań cytotoksyczności stwierdzono, że wytworzone z udziałem modyfikowanych włókien celulozowych materiały medyczne powinny być stosowane nie dłużej niż 24 godziny. Włókna modyfikowane nanocząstkami syntezowanymi w tych warunkach charakteryzowały się bardzo dobrymi wskaźnikami bakteriostatyczności i bakteriobójczości zarówno wobec bakterii gram ujemnych, jak i gram dodatnich. W pracy wykazano, że istnieje możliwość takiego sterowania procesem syntezy nanocząstek, który pozwoli na otrzymanie wysokiej jakości antybakteryjnych włókien celulozowych przeznaczonych do zastosowań medycznych.
EN
Antibacterial cellulose fibers modified with silver nanoparticles were obtained. Silver nanoparticles were enclosed into cellulose fibers using N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO) as a direct cellulose solvent as well as the main reducing system of nanoparticles. Silver nanoparticles were generated directly in NMMO as a product of AgNO3 reduction of silver ions. The basic purpose of the research was to examine of the influence of reaction conditions of silver nanoparticles on their size, shape and distribution in the polymer matrix of fibers and consequently on the colour of obtained fibers, as well as on their bioactive activity. The characteristics of the obtained silver nanoparticles were studied using energy dispersive spectroscopy (EDS), transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering technique (DLS). Taking into account the potential medical applications of the obtained fibers, their antibacterial activity and cytotoxicity of silver nanoparticles enclosed in fibers were examined in the human (HeLa) and mouse cells (L929).
6
Content available remote Wykorzystanie nanocząstek srebra jako fungicydu
PL
W przeprowadzonych badaniach nanocząstek srebra o znanym rozmiarze, potwierdzonym za pomocą widma UV i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), określono dla nich napięcie powierzchniowe i kąt zwilżenia przy trzech różnych stężeniach nanostrukturalnego srebra. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla epoksykonazolu i azoksystrobiny, które stosowane są jako fungicydy do ochrony roślin w uprawach polowych. Przedstawiono aktywność biologiczną użytych w różnych stężeniach nanocząstek w porównaniu z aktywnością fungicydów komercyjnych, oceniając skuteczność zwalczania grzybów z gatunków Bipolaris sorokiniana (Sacc.) i Pyrenophora teres (Died.) Drechs.
EN
Ag nanoparticles were formed in situ in starch by redn. of AgNO₃ with NaBH₄ at 20°C, studied for surface tension and contact angle in aq. solns. and used for controlling Bipolaris sorokiniana (Sacc.) and Pyrenophora teres (Died.) Drechs. The fungicidic activity of Ag nanoparticles was lower than that of epoxiconazole and azoxystrobin used as chem. fungicides in field crops.
7
EN
Black silicon is new material, which first time was produced in 2006, using femtosecondary laser. Using electrochemically performed black silicon we can produce cheaper solar cells with higher efficiency, comparing to monocrystalline and polycrystalline silicon solar cells, what is important economically today. Efficiency of solar cells also can be increased by application of nanoparticles with inherent plasmon resonance properties. Black silicon with precipitated plasmonic nanoparticles (such as silver or gold) can revolutionary change the market of solar cells. In this work the black silicon were prepared electrochemically from n-type (100) silicon wafers at room temperature in HF:H2O:C2H5OH solution by ratio 2:1:1, using ultrasound excitation of 4.4 mW. The silver nanoparticles were precipitated from silver nitrate and sodium citrate colloidal solution. The structures of black silicon and black silicon with silver nanoparticles were investigated by SEM and lower reflection coefficient of samples of black silicon with Ag nanoparticles was detected. The size of Ag nanoparticles has varied from 30 to 70 nm. Presence of silver on silicon surface was detected by SEM-EDX technology.
PL
Czarny krzem jest nowym materiałem, który został wyprodukowany po raz pierwszy w roku 2006 przy użyciu lasera femtosekundowego. Wykorzystując przetworzony elektrochemicznie czarny krzem można wyprodukować tańsze ogniwa słoneczne o wyższej sprawności w porównaniu do ogniw słonecznych z monokrystalicznego i polikrystalicznego krzemu, co jest obecnie ekonomicznie uzasadnione. Sprawność ogniw słonecznych może być również zwiększona poprzez zastosowanie nanocząstek o właściwościach rezonansu plazmowego. Czarny krzem z wytrąconymi nanocząstkami plazmowymi (takimi jak srebro lub złoto) może zmienić w sposób rewolucyjny rynek ogniw słonecznych. W niniejszej pracy czarny krzem przygotowano elektrochemicznie wykorzystując struktury krzemowe typu n (100) w temperaturze pokojowej w roztworze HF:H2O:C2H5OH o proporcjach 2:1:1, wykorzystując pobudzanie ultradźwiękowe o mocy 4,4 mW. Nanocząstki srebra zostały wytrącone z roztworu koloidalnego azotanu srebra i cytrynianu sodu. Struktury czarnego krzemu i czarnego krzemu z nanocząstkami srebra zostały przebadane poprzez SEM, w wyniku czego stwierdzono niższy współczynnik odbicia próbek czarnego krzemu z nanocząstkami Ag. Rozmiar nanocząstek Ag zmieniał się od 30 do 70 nm. Obecność srebra na powierzchni krzemu została stwierdzona za pomocą technologii SEM-EDX. (Badania wytworzonego elektrochemicznie czarnego krzemu z nanocząstkami srebra).
PL
W pracy pokazano wpływ domieszek na właściwości strukturalne bioszkieł. Przedstawiono sposoby otrzymywania i domieszkowania jonami srebra, miedzi lub żelaza, cienkich warstw bioszkla otrzymanego metoda zol-żel. Określono aktywność bakteryjną Gram-ujemnych pałeczek ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa and Gram-dodatniego gronkowca złocistego Staphylococcus aureus w domieszkowanych próbkach. Zbadano wpływ promieniowania ultrafioletowego na przeżywalność bakterii.
EN
A recent study has shown that the occurrence of structural alteration of the bioglass which accompanies the remarkable change in glass properties depends on the ions to be incorporated. In this paper, the preparation and antibacterial activity of doped with silver, copper and iron (respectively) bioactive glass thin films, obtained by sol–gel processing, are reported. The antibacterial activity against Gram-negative Pseudomonas aeruginosa and Gram-positive Staphylococcus aureus has been examined. The influence of UV irradiation of different doses on these samples has been investigated.
9
Content available remote Nanocząstki srebra - przegląd chemicznych metod syntezy
PL
Nanocząstki srebra znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, ze względu na swoje niezwykłe właściwości warunkowane nanometrycznymi rozmiarami. W niniejszym artykule omówiono wybrane chemiczne metody wytwarzania nanocząstek srebra.
EN
Silver nanoparticles are widely used in many industries due to their unusual properties, which are dependent on the nanometric sizes. The article presents selected chemical methods of silver nanoparticles producing.
PL
Zastosowanie nanocząsteczek srebra jako środka antybakteryjnego przyniosło bardzo dobre wyniki przy produkcji hydrolizatu białkowego. Udało się znacznie wydłużyć jego przydatność do spożycia. Poziom fauny bakteryjnej, we wszystkich oznaczanych próbkach, mieścił się w normie. Zawartość 0,1 ppm nanosrebra w hydrolizacie okazała się wystarczająca do zachowania korzystnych właściwości łatwo psującego się produktu przez okres do ponad trzech tygodni. Mułek kostny, produkt uboczny z produkcji hydrolizatu, przechowywany w temperaturze 3oC, zaczynał wydzielać charakterystyczną, intensywną, nieprzyjemną woń dopiero po 7 dniach (bez nanosrebra po 1 dniu). Rozwiązanie to wdrożono bez żadnych nakładów inwestycyjnych. Koszt hydrolizatu białkowego, o zawartości 8% białka, wzrósł zaledwie o około 2%.
EN
Application of silver nano-particles as bactericidal agent resulted in very good effects in protein hydrolysate production. Its consumption usability has been considerably increased. The bacteria content in the all analysed samples was according to the limit. Concentration of 0.1 ppm nanosilver in the hydrolysate a|)owed preserving proper quality of product in time over three weeks. The bone sludge, by-product from protein hydrolysate production, stored in the temperature 3°C, started to emit characteristic intensive odour not before 7 days (without nanosilver after I day). The method was implemented without investment. The production cost of protein hydrolysate contained 8% of protein increase at about 2% only.
EN
Essential sorts of disinfecting agents and principles of their action have been considered in the paper. Results of research on application of washing-disinfecting liquids, containing silver nano-particles, in meat industry have been presented. It has been established that liquids characterized by very efficient bactericidal and fungicidal properties can be prepared by composition of toxically performing silver nano-particles, some degreasing agents, reducing surface tension, and frothing agents. The listed components eliminate "insulating ell eel" of fat particles in which bacteria are suspended and facilitate silver nano-parliele contact with bacteria and fungi, increasing tiiis way biochemical effect of silver nano-particles.
PL
W pracy przeanalizowano podstawowe rodzaje środków dezynfekcyjnych i zasady ich działania. Przedstawiono wyniki badań zastosowania płynów myjąco-dezynfekujących zawierających nano-cząsteczki srebra w przemyśle mięsnym. Stwierdzono, że można otrzymać płyny o doskonałych własnościach bakteriobójczych i grzybobójczych w kompozycjach z dodatkiem nano-cząsteezek srebra działających toksycznie na bakterie oraz odpowiednich środków odtłuszczających, zmniejszających napięcie powierzchniowe i spieniających. Składniki te eliminują "izolacyjne" działanie tłuszczu, w którym zawieszone są bakterie i rozwijając powierzchnię kontaktu cząsteczek srebra z bakteriami i grzybami zwiększają oddziaływanie biochemiczne nano-cząsteczek srebra.
EN
Purpose: The aim of this work was to determine an effect of X-ray irradiation on activation of silver reduction from water solutions of its salts, resulting in fabrication of nanocrystalline product. Design/methodology/approach: The process and products of the reduction of silver nitrate water solutions, containing the additions of other compounds or not, including particle growth inhibitors, irradiated with X-rays of different energy or with a laser beam, were investigated. Findings: It was found that irradiation had significant effect on the initiation of the reduction process and on its rate and proceeding. The radiation dose is not of great importance provided than some its threshold value is exceeded. It was also found that polyvinyl pyrrolidone (PVP), used as growth inhibitor of silver crystallites, exhibits a reducing effect in the studied processes. Research limitations/implications: It is recommended to perform further research aimed at increasing mass yield of irradiation-activated reduction process and at selecting efficient method for deposit separation from the solution at the maintained high refinement of silver particles. Practical implications: The results from this study extend the scope of available methods for preparation of silver nanoparticles by a new one, which is based on process activation by irradiation of the substrates by X-rays. Originality/value: The new method for silver nano-particles fabrication has been successfully tested and its usefulness has been proved. Conditions for conducting the process of silver (I) ions reduction by this method have been proposed.
15
Content available remote A New Antimicrobial ALCERU® Fibre with Silver Nanoparticles
EN
Antimicrobial fibres were produced by the implementation of nanoscaled silver particles into a solution of cellulose and N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO). Usage of particles with 80 – 140 nm and 5 - 20 nm grain size, which have a large surface, resulted in a much greater release of silver ions. Moreover, Lyocell fibre is favoured for its permeability of ions. Atomic absorption spectrometric and x-ray analysis confirmed sufficient recovery of the incorporated silver. Thermostability of the cellulose/NMMO solutions with a concentration of silver up to 500 mg/kg and textile processability is warranted. These items resulted in a low-loaded fibre ensuring the stability of the spinning process and typical Lyocell tensile strength. Finenesses below 0.2 tex are achieved without any problems. The bactericidal status of the fibre was determined by a new, more sensitive test assay (NUMETRIKA™) with a wide spectrum of activity. Less than 100 mg/kg of silver in the fibre give a pronounced bactericidal effect. The blending of higher loaded fibres with pure unmodified fibres is possible while maintaining antimicrobial activity.
PL
Wyprodukowano antymikrobowe włókna przez wprowadzenie cząsteczek srebra o wymiarach nano do roztworu celulozy i N-tlenku N-metylomotfolinyy (NNMO). Użycie cząsteczek o wymiarach 80 – 100 nm, o ziarnach odpowiednio w granicach 3 – 20 nm, posiadających dużą powierzchnię zewnętrzną, powoduje wydzielanie jonów srebra w znacznie większej ilości niż dla cząstek o większych rozmiarach.. Co więcej, włókna typu Lyocell są specjalnie uprzywilejowane dla przepuszczalności jonów. Atomowa spektrometria absorpcyjna i analizy rentgenowskie potwierdzają dostateczny odzysk inkorporowanego srebra. Odpowiednia stabilność termiczna roztworów celulozy w NNMO o stężeniach srebra do 500 mg/kg i zdolność do przerobu są gwarantowane. Zapewnia to stabilność procesu przędzenia i typową dla włókien Lyocell wytrzymałość na zerwanie, a masę liniową włókien poniżej 0.2 tex osiąga się bez większych trudności. Bakteriobójczy charakter włókien określono za pomocą nowych, bardziej czułej metody (NUMETRICATTM) o szerokim spektrum aktywności. Poniżej 100 mg/kg srebra daje wyraźny efekt bakteriobójczy, który można również uzyskać mieszając włókna o wyższej zawartości srebra z i włóknami niemodyfikowanym.
EN
Gold electrode modified with silver nanoparticles and L-cysteine (Ag/L-Cys/Au CME) has been prepared. Its electrochemical behaviour was compared to that of bare gold electrode using cyclic voltammetry (CV). It has been found that at the modified electrode the redox process of hydroquinone proceeds faster. The linear dependence between the oxidation peak height of hydroquinone and its concentration was observed in the range from 3.0 x 10-6 to 2.0 x 10-3 mol L-1. The corresponding regression equation was: i p(μA) = -0.05612+ 1.13763c(μmol L-1); r = 0.9981. The proposed method provided the detection limit of l.72 x10-7 mol L-1, where the signal-to-noise ratio equaled 3.
PL
Modyfikowaną, złotą elektrodę (Ag/L-Cys/Au CME) porównano z elektrodą niemody-fikowaną. Stosując cyklicznąwoltamperometrię (CV) stwierdzono przyśpieszenie procesów redoks hydrochinonu w elektrodzie modyfikowanej. W zakresie od 3.0 x 1O-6 do 2.0 x 10-3 mol L-1 stwierdzono liniowa zależność wysokości piku utleniania hydrochinonu od stężenia, opisaną równaniem regresji p(μA)= -0,05612 + 1,13763c &mumol L-1 r = 0.9981.Opracowana metoda charakteryzuje się granicą wykrywalności 1,72 x 10-1mol L-1,odpowiadającą stosunkowi sygnału do tlą = 3.
EN
A new spectrophotometric method for the determination of arsenic at a μg-1 level has beendeveloped. The method was based on the formation of silver nanoparticies in anionie miceliar medium and consecutive reduction of Ag(I) by arsine (AsH.) generated from arsenic present in water. The magnitude of absorbance of yellow-coloured silver sol measured at λmax = 395 nm was proportional to arsenic concentration in the sample. Linear dynamic range (LDR) for arsenic determination was 0-0.5μg g-1 (R2=0.998). Molar absorptivity equalled 4.98x103:Lmol-1 cm-2. and Sandell's sensitivity was 1.50 x 10-2 μg cm-2. Formation of silver sol in the sample containing 0.02 μg g-1 arsenic could be easily detected visually. Detection limit was improved after removal of water from the sample, as well as when sample solution was preconcentrated. At 95% confidence level the determined concentration of arsenic was 0.18 &plmin; 0.01 μgg -1 (for 10 replicate analyses), compared to the true value of 0.2 (μg g. The proposed method is simple and provides reproducible results. Relative standard deviation varies within š5%. The method is insensitive to common interfering ions/materials, i.e. Fe2+3, Ca2+, Mg2+, Sb(III): Se(IV), P04-3, SiO4-3, NO3-, Cl. SO4-2 humicacid. pesticides/herbicides (such as 2,4-D. cndosulfan, atrazinc), etc.
PL
Opracowano nowąmetode spektrofotemetrycznego oznaczania arsenu na poziomic stężeń rzędu ug g-1. Metoda polega na redukcji Ag(I) za pomocą arsenowodoru (AsH3) generowanego z arsenu zawartego w wodzie w wyniku czego w anionowym środowisku micelamym powstają nanocząstki srebra. Wielkość absorbancj i żółto zabarwionego zolu srebra mierzona przy &lambdamax= 395 nm była proporcjonalna do stężenia arsenu w próbce. Krzywa kalibracyjna była liniowa w zakresie stężeń arsenu 0-0.5 μg g-1 (R2=0.998). Molowy współczynnik absorpcji wynosił 4.98 x 3:Lmol-1 cm-1. a współczynnik Sandella 1,50 x 10-2 μg cm-2. Tworzenie się zolu srebra w próbce zawierającej 0,02 &mug g-1 arsenu można wykryć wizualnie.Granicę wykrywalności można polepszyć przez zatężanie roztworu. Analizy próbki o prawdziwej zawartości arsenu 0,2 μg g-1daty wynik 0,18 &plmin; &plmin; 0.01 μgg -1 (na podstawie 10 oznaczeń przy poziomie ufności 95%). Opisana metoda jest prosta i daje powtarzalne wyniki. Względne odchylenie standardowe mieściło się w granicach š5%. Metoda nie jest zakłócana przez zwykle przeszkadzające jony lub substancje takie jak: Fe2+3, Ca2+, Mg2+, Sb(III): Se(IV), P04-3, SiO4-3, NO3-, Cl. SO4-2, kwasy humusowe, pestycydy i herbicydy takie jak 1,4-D. endosulfan, atrazyna itd.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.