Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  naked oat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The components crucial for fulfilling plant nutrient needs are, beside macroelements, also microelements. Microelement content in plant raw materials is often modified by various agronomic measures, therefore it does not always meet the requirements for this element. The research was conducted to determine the effect of agronomic factors on the content of zinc, copper, iron, cobalt and manganese in oat grain. Three field experiments were set up acc. to fractional factorial designs (25–1 and 34–1) in two localities (Wierzbica and Prusy) in 2003. Akt cv. revealed a lower content of zinc, copper, iron and manganese in comparison with STH 7000 and STH 4770 strains. Microelement concentrations in oat grain were determined by the selection of oat cultivar/strain and growth regulator dose. Zinc content in oat grain fulfilled the requirements for plants designed for human consumption and animal feeds. Optimal iron content but deficient contents of manganese, copper and cobalt were registered in oat grain treated as fodder.
PL
Składnikami niezbędnymi do pokrycia potrzeb pokarmowych roślin, obok makroskładników, są również mikroelementy. Zawartość mikroelementów w surowcach roślinach jest często modyfikowana różnymi zabiegami agrotechnicznymi, dlatego też nie zawsze odpowiada zapotrzebowaniu na ten składnik. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu czynników agrotechnicznych na zawartość cynku, miedzi, żelaza, kobaltu i manganu w ziarnie owsa. Trzy eksperymenty polowe założono według planów frakcyjnych (25–1 i 34–1) w dwóch miejscowościach (Wierzbica i Prusy) w 2003 r. Odmiana Akt cechowała się niższą zawartością cynku, miedzi, żelaza i manganu w porównaniu do rodów STH 7000 i STH 4770. Zawartość mikropierwiastków w ziarnie owsa była determinowana doborem odmiany/rodu owsa oraz dawką regulatora wzrostu. Zawartość cynku w ziarnie owsa spełniała wymogi stawiane roślinom przeznaczonym na cele konsumpcyjne i paszowe. Stwierdzono optymalną zawartość żelaza, a niedoborową manganu, miedzi i kobaltu w ziarnie owsa traktowanego jako pasza.
PL
Celem badań było określenie, w jaki sposób dobór roślin w okresie przestawiania produkcji na metodę ekologiczną i wsiewka międzyplonowa (koniczyna biała) kształtują właściwości fizyczne gleby w ekologicznej uprawie owsa nagiego. Wsiewka międzyplonowa miała większy wpływ na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby niż dobór roślin w okresie przestawiania produkcji na metodę ekologiczną. Zastosowanie koniczyny białej w uprawie owsa nagiego przyczyniło się do zmniejszenia wilgotności gleby i znacznego zwiększenia jej zwięzłości w warstwie ornej. Z kolei wsiewka w niewielkim stopniu wpłynęła na gęstość objętościową gleby. Zaproponowany dobór zbóż w okresie konwersji na ogół nie powodował wyraźnych różnic we właściwościach fizycznych gleby. Jedynie wilgotność gleby oznaczona w terminie zbioru owsa była istotnie większa po konwersji owies-żyto, a najmniejsza po przestawieniu pszenżyto jare-pszenżyto jare.
EN
The study aimed at determination, in which way plant selection in the period of transforming production into ecological system, as well as the intercrop (white clover) sowing, do affect the physical properties of soil in ecological cropping of the naked oats. The effect of intercrop sowing on formation of selected physical soil properties was stronger than the selection of crops during transforming production into ecological system. Application of white clover intercrop in cultivation of the naked oats reduced soil moisture content and increased its firmness in arable layer. On the other hand, the intercrop only slightly affected specific density of the soil. Proposed choice of cereals for the conversion period generally did not cause any distinct differences in physical properties of the soil. Only moisture content of the soil, determined at harvesting of oats, was significantly higher after oat - rye conversion, whereas it was the lowest at oats cultivation by ecological methods, after spring triticale - spring triticale conversion.
EN
Mineral fertilization, particularly with nitrogen is a factor visibly modifying the quantity and quality of oat grain yield. The range of changes in protein yield and the element contents depend not only on the level of mineral fertilization but also on the genotype and growth regulators. Because of high dependence of agronomic measures efficiency on the genotype, it is necessary to investigate this interaction. Field experiments were conducted in Wierzbica on typical brown soil, where protein yield ranged from 75 to 88 g o m-2, whereas in the experiment conducted in Prusy on degraded chernozem, protein yield fell within the range of 540 to 740 kg o ha-1. The field experiment conducted in Wierzbica demonstrated that protein yield in naked oat was stimulated by the genotype and phosphorus-potassium fertilization and apparently limited by the application of Moddus growth regulator. Under conditions of a better site in Prusy only genotype statistically significant effect was registered, with persisting influence of the other factors. An apparent difference was noticed in the efficiency of nitrogen fertilization effect on the protein yield, because under site conditions in Prusy the increase in yield by 0.3 of standard deviation unit was demonstrated in comparison with very slight growth in its yield in Wierzbica. Because protein yield is the resultant of grain yield and its nitrogen content, a less significant effect of the tested factor on its content was observed. The main factor which statistically significantly determined nitrogen content was the choice of oat cultivar/strain. Both in Wierzbica and Prusy both oat strains (STH 4770 and STH 7000) contained bigger nitrogen quantities than Akt cv. The other tested agronomic factors caused changes in nitrogen content but they were not statistically significant.
PL
Nawożenie mineralne, zwłaszcza azotem jest czynnikiem modyfikującym w wyraźny sposób ilość i jakość ziarna owsa. Zakres zmian w plonie białka oraz zawartości składników uzależniony jest nie tylko od poziomu nawożenia mineralnego, ale również genotypu i regulatorów wzrostu. Z uwagi na dużą zależność skuteczności zabiegów agrotechnicznych od genotypu zachodzi konieczność badania tej interakcji. Doświadczenia polowe przeprowadzano w Wierzbicy na glebie brunatnej typowej właściwej i uzyskany plon białka wahał się od 75 do 88 g o m-2. Natomiast w eksperymencie przeprowadzonym w Prusach, na czarnoziemie zdegradowanym, plon białka zawierał się w zakresie od 540 do 740 kg o ha-1. Z przeprowadzonych doświadczeń polowych w Wierzbicy wynika, że plon białka owsa nagoziarnistego był stymulowany przez genotyp oraz nawożenie fosforowo-potasowe i wyraźnie ograniczany przez zastosowanie regulatora wzrostu Moddus. W Prusach stwierdzono statystycznie istotny wpływ tylko genotypu, przy zachowaniu tendencji wpływu pozostałych badanych czynników. Zaobserwowano wyraźną różnicę w skuteczności oddziaływania nawożenia azotem na plon białka, bowiem w warunkach siedliskowych Prus wykazano zwiększenie jego plonu aż o 0,3 jednostki odchylenia standardowego przy bardzo niewielkim zwiększeniu jego plonu w Wierzbicy.
EN
In three series of experiments the effects of temperature and drought stress, the drought being simulated with polyethylene glycol (PEG) solution (8000) (-1.5 MPa), on the capacity and dynamics of germination of two oat cultivars - naked Akt and husked Bajka, were determined. The results for imbibition evaluated at 5 °C and 10 °C indicated a greater rate of water uptake in the naked form, under the conditions of both drought and the control. Under the conditions of the control, at yaried temperatures of 5, 10, 15 and 20 °C, germinability was found to be significantly lower, by 15 % on average, in the naked form. Under drought conditions no germination was observed, and the seeds kept subsequently at a temperature of 20 °C for 20 days showed normal germination only in the case of the naked form (4 %). The dynamics of germination, evaluated under drought conditions at 5 °C and 10 °C, as well as after placing the seeds between layers of blotting paper moistened with water, the temperature being 10, 15 and 20 °C, was significantly higher in naked seeds, which may indicate higher resistance of that oat form to water deficiency in the substrate at the initial phase of germination.
PL
W trzech seriach doświadczeń określono wpływ temperatury i stresu suszy symulowanej roztworem PEG (8000) (-l,5MPa) na zdolność oraz dynamikę kiełkowania dwóch odmian owsa -nagoziarnistej Akt oraz oplewionej Bajka. Ocena imbibicji wykonana dla temperatury 5 i 10 -1C wykazała szybsze tempo pobierania wody u formy nagoziarnistej zarówno w warunkach suszy, jak i kontroli. Zdolność kiełkowania w zróżnicowanych temperaturach 5, 10, 15 i 20 °C osiągnęła w warunkach kontroli statystycznie istotnie mniejsze przeciętnie o 15 % wartości u formy nagoziarnistej. W warunkach suszy nie zaobserwowano kiełkowania, a przeniesienie nasion do temperatury 20 °C na kolejne 20 dni przyczyniło się do wystąpienia normalnie kiełkujących nasion tylko u formy nagoziarnistej (4 %). Dynamika kiełkowania oceniona w warunkach suszy dla temperatury 5 i 10 °C, a także po przeniesieniu na podłoże z wodą do temperatury 10, 15 i 20 °C wskazuje na statystycznie istotnie większe wartości u ziarniaków nieoplewionych, co może świadczyć o większej odporności tej formy owsa na niedobór wody w podłożu w początkowej fazie kiełkowania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.