Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nakłady energetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The paper analyzes the efficiency of material and energy expenditure in 679 farms with agricultural production as the main source of income for the years 2013-2015. Six groups of farms were identified according to usable agricultural area (UAA). The aim of the work was to determine the impact of UAA of farms on their material and energy expenditure efficiency. It was found that the area of UAA determines the farms’ material and energy expenditure efficiency. It was observed that small farms with UAA of 5 to 10 ha are characterized by the highest material and energy expenditure efficiency. It was proven that the material and energy expenditure efficiency in “Small” farms with UAA (<= 5ha) and “Very large”, with UAA (> 50ha) differs significantly from the efficiency determined for other farm groups. Material and energy expenditures were used the least efficiently in the farms with the smallest UAA.
PL
W pracy przeprowadzono analizę efektywności nakładów materiałowo-energetycznych w 679 gospodarstw rolnych, których głównym źródłem dochodu była produkcja rolnicza. Analizy dokonano dla lat 2013-2015. Wyodrębniono 6 grup gospodarstw wg powierzchni użytków rolnych (UR). Celem pracy było określenie wpływu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach na efektywność nakładów materiałowo-energetycznych. Stwierdzono, że powierzchnia UR w gospodarstwach rolnych determinuje efektywność nakładów materiałowo-energetycznych. Zaobserwowano, że gospodarstwa małe o powierzchni od 5 do 10 ha UR charakteryzują się największą efektywnością nakładów materiałowo-energetycznych. Dowiedziono, że efektywność nakładów materiałowo-energetycznych w gospodarstwach o powierzchni UR z grup Małe (<=5ha) i Bardzo duże (>50ha) istotnie różni się od efektywności w pozostałych grupach gospodarstw. Najmniej efektywnie nakłady materiałowo-energetyczne wykorzystywane są w gospodarstwach najmniejszych obszarowo.
EN
The aim of the work was to analyze the properties and to compare the processes of production of synthetic biohydrocarbons using the ETG method and the selected conventional transport biofuels produced in Poland, from the perspective of the environmental effect achieved, expressed as CO2 emission reduction. Research was conducted using the BIOGRACE 4.0 d. method. Within the framework of the research conducted, detailed data, typical for selected biofuel production methods, was used. The comparative analysis encompassed: i. synthetic biohydrocarbons produced using the ETG method (advanced biofuel), ii. bioethanol made of wheat (2-phase method), iii. bioethanol made of corn (1-phase method).
PL
Celem pracy było przenalizowanie właściwości oraz porównanie procesów wytwarzania biowęglowodorów syntetycznych wytwarzanych metodą ETG oraz wybranych konwencjonalnych biopaliw transportowych wytwarzanych w Polsce, pod kątem osiąganego efektu ekologicznego, wyrażonego jako redukcja emisji CO2. Badania przeprowadzone zostały z zastosowaniem metody BIOGRACE 4.0 d. W ramach przeprowadzonych badań zostały wykorzystane dane szczegółowe, charakterystyczne dla wybranych, technologii wytwarzania biopaliw. Analizą porównawczą objęto: i. biowęglowodory syntetyczne wytwarzane metodą ETG (biopaliwo zaawansowane), ii. bioetanol wytwarzany z pszenicy (metoda II-fazowa), iii. bioetanolu wytwarzany z kukurydzy (metoda I-fazowa).
3
Content available remote Nakłady energetyczne procesu peletowania wybranych rodzajów biomasy
PL
W pracy przeprowadzono analizę nakładów energetycznych ponoszonych na proces peletowania zmielonej biomasy kilku gatunków roślin. Wybrane rośliny to gatunki uprawiane na cele energetyczne w polskich warunkach klimatycznych. Materiał do badań pozyskany został z poletek doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Badania przeprowadzano na linii peletującej MGL 200 firmy Kovo Novak. Przy uwzględnieniu aktualnej ceny energii elektrycznej, określono minimalne i maksymalne koszty peletowania kilograma badanych rodzajów biomasy.
EN
The paper analyzes energy inputs incurred in the process of pelletizing milled biomass of several species of plants. Selected plant species are cultivated for energy purposes in Polish climatic conditions. Material for the study was acquired from experimental plots of University of Agriculture in Krakow. The study was conducted on the line pelletizing MGL 200 from Kovo Novak. Taking into account the current price of electricity, specified the minimum and maximum costs of pelletizing one kilogram of investigated types of biomass.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą wysokości nakładów energetycznych oraz emisji ditlenku węgla w procesach wytwarzania metanu (w postaci CBM) z kiszonki kukurydzianej oraz bioetanolu z kukurydzy w pełnym cyklu życia. Na podstawie uzyskanych wyników analiz stwierdzono, że stosowanie biopaliw nie zawsze powoduje osiąganie wysokich poziomów ograniczenia emisji CO₂. Procesy wytwarzania biopaliw wiążą się z powstawaniem licznych zanieczyszczeń atmosferycznych, które zidentyfikowano głównie na etapie uprawy roślin oraz ich późniejszego przetwarzania na biopaliwo
EN
The title parameters were estd. for the whole processes involving the cultivation of corn and its processing sep. to MeH and EtOH as well as to CO₂ emissions. The emissions from processes for prodn. of bio-MeH and bio-EtOH were reduced by 38.9% and 41.5%, resp., when compared with theor. values.
PL
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki materiałowo-energetycznej i ekologicznej oceny cyklu życia pojazdów samochodowych. Charakter procesów wytwórczych oraz sposób eksploatacji pojazdów samochodowych powodują, że niezależnie od rodzaju systemu napędowego (klasyczny, elektryczny lub hybrydowy) oraz sprawności przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej, niezwykle ważne okazują się nakłady energetyczne i obciążenia środowiskowe występujące w fazie eksploatacji pojazdu samochodowego. W artykule przedstawiono wybrane aspekty ekologicznej oceny pojazdu w warunkach eksploatacji.
EN
The proposed article refers to current issues of material and energy and environmental life cycle assessment of motor vehicles. The nature of manufacturing processes and the manner of operation of motor vehicle causing that regardless of the type of propulsion system (classical, electric, or hybrid) and chemical energy conversion efficiency of fuel or other energy carrier in the drive unit, turn out to be extremely important energy inputs and environmental loads occurring in the operation phase automotive vehicle. The article presents selected aspects of the environmental assessment of vehicle operating conditions.
6
Content available remote Najlepsze praktyki zarządzania energią na przykładzie gliwickiego zakładu GMMP
PL
Gliwicki zakład General Motors Manufacturing Poland (GMMP), produkujący samochody Opel, od kilku lat stosuje system zarządzania energią. W wyniku wprowadzenia szeregu działań fabryka ta osiągnęła najlepszy wynik w koncernie - najmniejsze nakłady energetyczne potrzebne na wyprodukowanie samochodu liczone w MWh/samochód. Mimo to zespół pracujący nad systemem w dalszym ciągu ma za zadanie ograniczenie zużycia energii o 5% w stosunku do wyniku z poprzedniego roku. Aby zrealizować ten ambitny cel, postanowiono, że system zarządzania energią będzie w pełni zgodny z najlepszymi praktykami zarządzania energią opisanymi w systemie ISO 50001.
PL
Na wielkość nakładów energetycznych oraz poziom emisji występujących w fazie użytkowania pojazdu osobowego, niezwykle znaczący wpływ ma sposób eksploatacji pojazdów samochodowych oraz rodzaj systemu napędowego i związany z tym łańcuch sprawności cząstkowych przetwarzania energii chemicznej paliwa lub innego nośnika energii w jednostce napędowej. Ważnym elementem występującym w fazie eksploatacji pojazdu samochodowego są ponoszone nakłady materiałowe i energetyczne. Biorąc pod uwagę zakładaną przez producenta żywotność pojazdu, niezbędne wymiany podzespołów i części mogą stanowić znaczącą pozycję w bilansie masy i energii a także mieć znaczący wpływ na poziom emisyjności dla fazy eksploatacji. W artykule przedstawiono wybrane aspekty energetyczno-ekologicznego modelowania fazy eksploatacji pojazdu osobowego.
EN
The method of motor vehicles operation as well as the type of the drive system and the associated with that the chain of partial efficiency of the fuel chemical energy conversion or other energy carrier in the drive unit have an extremely significant impact on energy inputs and emissions level occurring in the operation phase of the passenger vehicle. An important element occurring in the operation phase of the motor vehicle shall be the charged material and energy costs. Considering the assumed by the manufacturer life of the vehicle, the necessary replacement of the components and parts may provide a significant position in the mass and energy balance and have a significant impact on the level of emissivity for the operation phase. The article presents the selected aspects of the energy and environmental modeling of the passenger vehicle operation phase.
EN
The objective of the paper is defining the influence of agricultural land area (AL) and economic size on energy inputs in family farms that are beneficiaries of European Union funding. 70 farms of Biłgoraj County that were beneficiaries of EU funding for technical modernization were researched within 2004-2009. In order to define energy inputs, the group of farms that were the object of the research were divided according to the amount of subsidy, area of agricultural land, economic size (ESU) and the income of an enterprise. In the process of characterizing the researched farms according to the level of possessed energy means, tractors, self-propelled combine harvesters and electric engines used in the process of farm production were taken into account, including also the ones mounted in the equipment operated in the farms. The level of energy inputs in the researched farms calculated into area unit was decreasing systematically, both when the amount of funding increased, as well as area, economic size and income of an enterprise. In the group of farms according to the economic size, when its size increased, energy inputs decreased, and the tendency remained the same in farms of the highest income of an enterprise. In farms of a small area (up to 10 ha) of agricultural land (AL), apart from high level of specific labour input, there were high inputs of manual labour.
PL
Celem pracy jest określenie wpływu powierzchni użytków rolnych (UR) i wielkości ekonomicznej na nakłady energetyczne w gospodarstwach rodzinnych korzystających z dofinansowania Unii Europejskiej. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Do określenia nakładów energetycznych badaną zbiorowość gospodarstw podzielono wg kryterium kwoty pomocy, powierzchni UR, wielkości ekonomicznej (ESU) i dochodu przedsiębiorstwa. Przy charakteryzowaniu stopnia wyposażenia badanych gospodarstw w środki energetyczne uwzględniono użytkowane w procesie produkcji rolniczej ciągniki, kombajny samobieżne i silniki elektryczne, w tym wmontowane w urządzenia pracujące w obrębie podwórza. Poziom nakładów energetycznych w badanych gospodarstwach w przeliczeniu na jednostkę powierzchni systematycznie spadał, zarówno przy wzroście kwoty pomocy, jak i powierzchni, wielkości ekonomicznej oraz dochodu przedsiębiorstwa. W grupie gospodarstw wg wielkości ekonomicznej wraz z jej wzrostem zmniejszały się nakłady energetyczne, a tendencja ta utrzymywała się w gospodarstwach o największych dochodach przedsiębiorstwa. W gospodarstwach o małej powierzchni (do 10 ha) UR, obok wysokich nakładów pracy uprzedmiotowionej, wystąpiły wysokie nakłady pracy ludzkiej.
PL
W pracy przedstawiono nakłady energetyczne w 16 gospodarstwach rodzinnych ze zbilansowaną ilością substancji organicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nakłady energetyczne w poszczególnych gospodarstwach są zróżnicowane. Świadczy o tym wartość ich odchylenia standardowego. Stwierdzono słabą ujemną korelację między poziomem odnawialności substancji organicznej a nakładami energetycznymi wyrażonymi w kWh·ha-1 UR. Największe nakłady energetyczne wyrażone w kWh·ha-1 UR ponoszą gospodarstwa na produkcję roślinną. Zaobserwowano, że wraz ze zwiększeniem intensywności organizacji produkcji rosną nakłady energetyczne (dodatnia korelacja między intensywnością organizacji produkcji a nakładami energetycznymi, wyrażonymi w kWh·ha-1 UR).
EN
Paper presents the energy inputs in 16 family farms with balanced renewability of organic matter. As results from the analysis carried out, the energy inputs in particular farms are differentiated, what was confirmed by the value of standard deviation. Slight negative correlation was stated among the levels of organic matter renewability end energy inputs expressed in kWh·ha-1 AL. The highest energy inputs (kWh·ha-1 AL) were born by farms on crop production. It was observed that at higher production organization intensity, increase the energy inputs (positive correlation between the intensity of production organization and energy inputs in kWh·ha-1 AL).
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu łanowym porównywano wielkość i strukturę nakładów energetycznych poniesionych na uprawę żyta hybrydowego oraz wartość wskaźnika efektywności energetycznej. Wielkość nakładów energii skumulowanej nie była zróżnicowana w przypadku porównywanych systemów uprawy roli, zależała ona w głównej mierze od nakładów energii skumulowanej wniesionej w formie materiałów (około 85%). Zastosowanie uprawy bezorkowej wymagało mniejszych nakładów energii wniesionych w formie paliwa (o 9,3% w porównaniu do uprawy orkowej) oraz w formie agregatów (o 2,3% w porównaniu do uprawy orkowej). Zastosowane systemy uprawy nie różnicowały wartości energetycznej plonu ani wskaźnika efektywności energetycznej produkcji, a stwierdzona różnica wynosiła w obydwu przypadkach około 1%.
EN
In a one-factor field experiment the size and structure of energy inputs incurred for cultivation of the hybrid rye and the size of the energy effectiveness index were compared. The size of the accumulated energy inputs was not varied in case of the compared cultivation systems, it mainly depended on the accumulated energy inputs brought in the form of materials (ca. 85%). The use of non-ploughed cultivation required energy inputs brought in the form of fuel (by 9.3% in comparison to ploughed cultivation) and in the form of aggregates (by 2.3% in comparison to ploughed cultivation). The applied cultivation systems did not differentiate the energy effectiveness of production and the determined difference was approx. 1% in both cases.
PL
W pracy określono wpływ pięciu różnych sposobów przygotowania roli do siewu na efektywność energetyczną uprawy jęczmienia ozimego. Badania prowadzono w latach 2004-2009 na polach RSD Zawady. Najwyższy wskaźnik efektywności energetycznej uzyskano na obiekcie, na którym w ramach uprawy pożniwnej wykonano orkę siewną i odpowiednią pielęgnację. Równie korzystne wyniki uzyskano na obiekcie, na którym uprawę pożniwną zastąpiono zabiegiem chemicznym. Wyniki badań całkowicie uzasadniają celowość eliminacji dwukrotnego wykonywania zabiegów spulchniających pomiędzy zbiorem przedplonu a wysiewem jęczmienia ozimego.
EN
The paper describes the impact of five different methods of preparing land for sowing on the energy efficiency of winter barley cultivation. The research was carried out in 2004-2009 on RSD Zawady fields. The highest index of energy efficiency was obtained in the facility, where within after-harvest cultivation, sow ploughing and appropriate treatment was carried out. Equally positive results were obtained in the facility, where after-harvesting cultivation was replaced with chemical treatment. Research results completely justify the purposefulness of elimination of double scarification treatments between harvesting a forecrop and sowing winter barley.
PL
Celem pracy było porównanie kosztów i energochłonności produkcji kukurydzy na ziarno i na kiszonkę w wybranym gospodarstwie posiadającym nowoczesny sprzęt rolniczy w zakresie uprawy kukurydzy. Uwzględniając uzyskane plony ziarna i kiszonki z 1 ha oraz poniesione koszty produkcji i całkowite nakłady energetyczne obliczono efektywność energetyczną i ekonomiczną produkcji kukurydzy na ziarno i kiszonkę.
EN
The purpose of the paper was to compare the costs and energy consumption in the process of maize production for grain and silage on the selected farm, which possessed modern farming equipment for maize cultivation. The profitability and energy efficiency as well as production costs and total energy consumption were calculated on the basis of the grain maize crops and silage that was obtained from one hectare.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań gęstości i energochłonności procesu wytwarzania brykietów z wybranych surowców roślinnych. Analizowano pobór mocy chwilowej i nakłady energii elektrycznej. Do procesu zagęszczania użyto słomy rzepakowej, słomy pszennej, siana łąkowego i łodyg ślazowca, stosując odpowiednie temperatury w komorze zagęszczania brykieciarki ślimakowej, tj. 200, 225 i 250°C. Uzyskane brykiety charakteryzowały się zróżnicowaną gęstością i wielkością ponoszonych nakładów energetycznych. W zależności od rodzaju surowca i przyjętej temperatury gęstość brykietów wahała się od 505 do 827 kg*m-3. Z kolei pobór mocy zawierał się w granicach od 4,7 do 6,0 kW, zaś energochłonność procesu brykietowania mieściła się w przedziale od 0,114 do 0,183 kWh*kg-1. Najkorzystniejsze efekty procesu wytwarzania brykietów uzyskano w przypadku zagęszczania rozdrobnionych łodyg ślazowca pensylwańskiego, natomiast znacznie mniej korzystne w przypadku siana łąkowego.
EN
The study presents the results of the research on density and energy consumption of the briquettes production process out of the selected plant materials. Temporary power consumption and electric energy inputs were analysed. Rape straw, wheat straw, meadow hay and mallow stems were used in the process of compressing, while applying appropriate temperatures in the compression chamber of a briquetting machine, that is, 200, 225 and 250°C. The obtained briquettes were characterised by various density and size of incurred energy inputs. Briquettting efficiency was between 505 do 827 kg*h-3 depending on the material used and temperature applied. Power consumption was between 4.7 do 6.0 kW, while energy consumption of the briquetting process was between 0.114 do 0.183 kWh*kg-1. More advantageous effects of the briquettes production process were obtained in case of compression of fragmented Virginia mallow stems, whereas less advantageous in case of meadow hay.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań energochłonności procesu mielenia zrębków wierzby na młynie bijakowym firmy POR ECOMEC model C120. Określono nakłady ponoszone na mielenie w zależności wielkości mielonych zrębków oraz od wielkości oczek w stosowanych sitach. Energochłonność procesu zobrazowano tzw. energią jednostkową Ejm [Wh*kg-1] określaną jako stosunek zużytej energii odniesionej do jednostki masy rozdrobnionego materiału. W pracy wykazano wpływ wielkości mielonych zrębków jak również wielkości oczek sit stosowanych w młynie na wartość energii jednostkowej w procesie mielenia. Największą energochłonnością (82,56 Wh*kg-1) charakteryzował się proces mielenia dłuższych zrębków o długości teoretycznej 35 mm przy zastosowaniu sita o4 mm. Wykazano również, iż mielenie w systemie tzw. kaskadowym pozwala zmniejszyć całkowite nakłady energetyczne (o około 10%) przy zachowaniu optymalnej wydajności procesu.
EN
The work presents results of the analysis of energy consumption in the process of grinding of chips on the beater mill of POR ECOMEC, C120 model. Expenditures used for grinding were determined subject to the size of ground chips and the size of meshes in sieves being used. Energy consumption in the process was illustrated by unit energy Ejm [Wh*kg-1], which is defined as the ratio of consumed energy referred to the mass unit of crumbled material. The work presents the impact of the size of ground chips and the size of meshes of sieves being used in the mill on the value of unit energy in the grinding process. The biggest energy consumption (82.56 Wh*kg-1) was characterised by the process of grinding of longer chips with the theoretical length of 35 mm with the use of a sieve with 4 mm meshes. It was also proved that grinding in the "cascade" system helps to decrease total energy expenditures (by approx. 10%) with the optimum process efficiency being maintained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy nakładów energetycznych ponoszonych w procesie brykietowania wierzby w tłokowej brykieciarce hydraulicznej z komorą otwartą. Zapotrzebowanie energii na brykietowanie rejestrowano za pomocą miernika parametrów sieci Lumel N12P. Zarejestrowane dane pozwoliły na określenie zapotrzebowania energii jednostkowej odniesionej do masy uzyskanych brykietów. Stwierdzono, że największą energochłonność brykietowania - 66 Whźkg-1, cechuje się materiał rozdrobniony na młynie z sitem o średnicy oczek 10 mm i jest ona prawie dwukrotnie większa niż w przypadku pozostałych materiałów. Określono nakłady energetyczne ponoszone na brykietowanie w zależności od ciśnienia i stopnia rozdrobnienia materiału. Zależności te, dla materiału rozdrobnionego na sitach o oczkach 4 i 15 mm opisano wielomianem drugiego stopnia o współczynniku dopasowania R2=0,86, natomiast dla materiału rozdrobnionego na sicie 10 mm funkcją liniową (R2=0,97).
EN
The article presents analysis results for energy expenditures incurred during willow briquetting process in an open-chamber, piston type hydraulic briquetting machine. Energy demand for briquetting was registered using Lumel N12P meter for network parameters. Recorded data allowed to determine unit energy demand related to the mass of obtained briquettes. It has been observed that highest energy consumption for briquetting - 66 Whźkg-1, is characteristic for material broken up in a mill using a sieve with mesh diameter 10 mm, and it is almost two times higher than in case of other material types. The research allowed to determine energy expenditures for briquetting depending on pressure and material breaking up degree. These relations for material broken up using sieves with mesh diameters 4 and 15 mm have been described by a second degree polynomial with adjustment coefficient R2=0.86, and for material broken up using a 10mm sieve - by linear function (R2=0.97).
PL
Zaprezentowano wyniki porównawczych, energetyczno-ekonomicznych badań systemów mycia instalacji udojowej: "gorąca woda" i "cyrkulacyjny". Średnie zużycie energii elektrycznej wyniosło 24,3 kWh na 1 mycie wobec 6,96 kWh na 1 mycie w "cyrkulacyjnym" systemie mycia. Również większe o ok. 17,9% w systemie "gorąca woda" wyniosły koszty eksploatacji (zł na 1 mycie), a w przeliczeniu na 1 dm3 pozyskiwanego mleka były one niższe o ok. 55% kosztów w systemie "cyrkulacyjny". Koszty związane z użyciem środków chemicznych wyniosły 3,73 zł na 1 mycie ("gorąca woda") i 8,18 zł na 1 mycie ("cyrkulacyjny").
EN
Paper presented the energetic and economic test results comparing two systems: "hot water" and traditional "circulation", used to washing milking installations on the dairy farms. The average electric energy consumption amounted to 24.3 kWh/ 1 washing, in comparison to 6.96 kWh/1 washing, at "circulatory" washing system. Also higher by about 17.9% were operating costs (PLN/1 washing) in "hot water" washing system, however, when converted per 1 dm3 of acquired milk, the costs were lower by 55% than costs in "circulatory" system. The costs associated with application of chemical washing agents amounted to 3.73 PLN/1 washing ("hot water" system) and 8.18 PLN/1 washing at "circulatory" system.
PL
Badania przeprowadzono w pięciu obiektach z systemem "gorąca woda", w których miesięczne nakłady energetyczne kształtują się na poziomie 5,22-9,75 kWh.Sd-1, a nakłady eko-nomiczne 1,73-3,22 zł.Sd-1 i jednym obiekcie z systemem "cyrkulacyjnym", w którym nakłady wyniosły odpowiednio 3,31 kWh.Sd-1 i 1,10 zł.Sd-1. Analiza miesięcznych nakładów na środki chemiczne stosowane podczas mycia wykazała, iż w systemie "gorąca woda" kształtują się na poziomie 0,73-2,58 zł.Sd-1, a 4,45 zł.Sd-1 w systemie "cyrkulacyjnym" (Sd - sztuka dojona).
EN
Energetic and economic results of study comparing the "hot water" and traditional "circulation" systems used to milking installation washing were presented. The investigations were conducted on five objects (dairy farms) with "hot water" systems applied. Energy inputs were on the level of 5.22-9.75 (kWh/milked cow/month) and economic inputs were equal to 1.73-3.22 (PLN/milked cow/month). The "circulation" washing system tested on one farm for com-parison, was characterized by energy input of 3.31 (kWh/milked cow/month) and the costs equal to 1.10 (PLN/milked cow/month). Costs of the chemical agents used at washing in "hot water" system reached 0.73-2.58 (PLN/milked cow/month), in comparison to 4.45 (PLN/milked cow/month) in traditional "circulation" system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy procesu rozdrabniania pędów wierzby na rębarce toporowej. Określono nakłady energetyczne ponoszone na zrębkowanie w zależności od rzeczywistej powierzchni cięcia i sposobu podawania materiału. Badania wykonano metodą, której koncepcja opiera się na pomiarze dwóch strumieni danych zsynchronizowanych w czasie. Pierwszy strumień określa rzeczywistą powierzchnię cięcia materiału, drugi natomiast dotyczy zapotrzebowania mocy na rozdrabnianie. Zarejestrowane w ten sposób dane pozwoliły na określenie zapotrzebowania mocy jednostkowej odniesionej do powierzchni cięcia Pj. Stwierdzono, że nierównomierność podawania materiału zwiększa zapotrzebowania mocy jednostkowej na jego rozdrabnianie.
EN
The article presents analysis results for willow sprout shredding process carried out using a flywheel cutter. The research allowed to determine energy expenditures for chipping depending on the actual cut surface and material feed method. The tests were performed using a method based on measuring two data streams synchronised in time. The first stream determines the actual material cut surface, while the other applies to power demand for shredding. Data registered in this way allowed to determine unit power demand referred to the cut surface Pj. It has been observed that a material feed irregularity increases unit power demand for its shredding.
PL
Badano nakłady energetyczno-ekonomiczne dwóch systemów mycia instalacji udojowej: "gorąca woda" oraz tradycyjny system cyrkulacyjny. Analiza nakładów wykazała, że w przypadku systemu "gorąca woda" energochłonność wynosi 5,04 MJ/1 stanowisko (1,04 kWh/stanowisko), a szacunkowy koszt 9,25 zł/1 mycie, w porównaniu z 1,73 MJ/stanowisko (0,48 kWh/stanowisko), a koszt 1,28 zł/1 mycie w tradycyjnym systemie mycia.
EN
The costs and energy inputs were investigated and compared for two washing systems of machine milking installations: the "hot water" system and a traditional circulation system. Input analysis showed that in case of "hot water" system the energy consumption amounted 5.04 MJ (1.04 kWh) per stand and estimated cost 9.25 PLN per one washing, as compared with 1.73 MJ (0.48 kWh) per stand and 1.28 PLN per one washing at traditional washing system.
PL
W artykule przedstawiono analizę nakladów energetycznych podczas przechowywania ziarna. Analizowano zarówno suszenie wysokotemperaturowe, jak i aktywne wietrzenie ziarna. W pracy podano sposoby wyznaczania zużycia energii podczas przechowywania ziarna. Badania przechowywania ziarna prowadzi się od wielu lat, lecz w dalszym ciągu brakuje wytycznych, jakie zabiegi pielęgnacyjne są korzystne dla konkretnych parametrów ziarna i powietrza atmosferycznego.
EN
The method of drying at high temperature allows fast removing of water from grain, but requires a large energy expenditure. Other less energy-consuming methods are limited by parameters of environmental air Despite of many studies, there are not precised suggestions concerning treating of grain of given temperature and moisture by the air of given temperature and humidity. Solution of this problem requires either experimental studies, which are time-consuming and costly or simulation experiments, which are possible when adequate mathematical model of process of moisture removing from grain is known.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.