Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nadprzewodniki wysokotemperaturowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper attempts to determine the chemical diffusion coefficient of oxygen ions in the thin YBa2Cu3O7-x layer of the electro-resistance memory at room temperature. The measurement method was based on the assumption that in the process of switching the sample resistance by means of current pulses there is a stage of diffusion of oxygen ions in the layer of finite thickness from the source located at its surface. This layer is the oxygen depleted layer at the electrode. Its thickness was determined empirically from the amplitude characteristics of the resistive states, while the diffusion time constant was obtained from measurements of the resistance relaxation curves. The value of 5.5 • 10-18m2/s of the oxygen diffusion coefficient in YBa2Cu3O7-x obtained in this paper is in the order of magnitude consistent with the literature data obtained under similar conditions.
PL
W pracy podjęto próbę wyznaczenia współczynnika dyfuzji chemicznej jonów tlenu w cienkiej warstwie YBa2Cu3O7-x pamięci elektrorezystancyjnej w temperaturze pokojowej. Metodę pomiaru oparto na założeniu, że w procesie przełączania rezystancji próbki za pomocą impulsów prądowych występuje etap dyfuzji jonów tlenu w warstwie o skończonej grubości ze źródła zlokalizowanego przy jej powierzchni. Warstwą tą jest przyelektrodowa warstwa zubożona w tlen. Jej grubość wyznaczono doświadczalnie z charakterystyk amplitudowych stanów rezystancyjnych, natomiast stałą czasową dyfuzji otrzymano z pomiarów przebiegów relaksacji rezystancji. Otrzymana w pracy wartość 5,5•10-18 m2/s współczynnika dyfuzji jonów tlenu w YBa2Cu3O7-x jest co do rzędu wielkości zgodna z danymi literaturowymi uzyskanymi w podobnych warunkach.
EN
The paper presents the results of experimental investigations of the phenomenon of electro-resistance memory in the Ag/YBa2Cu3O7-x/Ag thin-film structure at room and liquid nitrogen temperature. On the basis of the obtained voltage-current and amplitude characteristics, the threshold values of the resistive switching voltage were determined. Differences in the levels of these voltages at different switching directions and temperatures are explained using a mechanism based on oxygen ion electro-diffusion via oxygen vacancies. Using the mathematical model of this mechanism on the basis of the switching voltage values obtained, the thickness of layers depleted in oxygen ions were determined, which play a fundamental role in the switching process. The obtained thicknesses from 1.2 to 10.6 nm are consistent with the literature data for similar structures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zjawiska pamięci elektrorezystancyjnej w strukturze cienkowarstwowej Ag/YBa2Cu3O7-x/Ag w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu. Na podstawie uzyskanych charakterystyk napięciowo-prądowych i amplitudowych wyznaczono wartości progowe napięcia przełączania rezystancji. Różnice poziomów tych napięć przy różnych kierunkach przełączania oraz temperaturach wyjaśniono za pomocą mechanizmu opartego na elektrodyfuzji jonów tlenu poprzez wakansy tlenowe. Wykorzystując model matematyczny tego mechanizmu na podstawie otrzymanych wartości napięcia przełączania wyznaczono grubości warstw zubożonych w jony tlenu, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie przełączania. Otrzymane grubości od 1,2 do 10,6 nm są zgodne z danymi literaturowymi dla podobnych struktur.
PL
W niniejszym artykule omówiono i przedstawiono zjawisko nadprzewodnictwa i potencjalne możliwości jego wykorzystania w obszarze systemu elektroenergetycznego. Omówione zostały istotne odkrycia tego fenomenalnego zjawiska, które zainspirowało wielu naukowców na świecie do rozwijania tego zagadnienia. Obecnie nadprzewodnictwo implementowane jest na wielu płaszczyznach – energetyki, elektroniki, medycyny i wielu innych. Artykuł koncentruje się na zastosowaniach w obszarze energetyki zawodowej. Zaprezentowano kilka zasadniczych grup urządzeń nadprzewodzących mogących w przyszłości zastąpić konwencjonalną technologię przesyłową lub dystrybucyjną.
EN
This paper discusses the phenomenon of superconductivity and its potential applications in the area of electric energy. Important discoveries in that field were presented, which inspired many scientists in the world to develop this issue further. Currently, superconductivity is implemented in many sectors – Energy, Electronics, Medicie etc. This article focuses on its application in electric energy transmission system. Several basic types of superconducting devices were presented that could successfully replace conventional transmission and distribution technologies in the future.
EN
This paper presents an analysis of the levitation forces applied to the launch truck of an innovative UAV (unmanned aerial vehicle) catapult system with high-temperature superconductors. The levitation force is a result of the Meissner effect that occurs between a YBCO high-temperature superconductor and the magnetic field generated by neodymium magnets. This paper is an elaboration of the experiments conducted to measure the levitation force value as a function of the gap generated by the superconductors.
PL
W pracy zaproponowana została analiza sił lewitacyjnych działających na wózek startowy innowacyjnej wyrzutni samolotów bezzałogowych, wykorzystującej wysokotemperaturowe nadprzewodniki. Siła lewitacji jest konsekwencją efektu Meissnera zachodzącego pomiędzy wysokotemperaturowymi nadprzewodnikami YBCO a polem magnetycznym wytwarzanym przez magnesy neodymowe. W pracy opisane zostały eksperymenty przeprowadzone w celu pomiaru wartości siły lewitacyjnej w funkcji szczeliny generowanej przez nadprzewodniki.
PL
Kable nadprzewodzące wysokotemperaturowe są nowym rozwiązaniem zapewniającym możliwość istotnego zwiększenia mocy przesyłanej energii elektrycznej w porównaniu z kablami tradycyjnymi. Omówiono stosowane konstrukcje wysokonapięciowych kabli HTS oraz możliwości ich wykorzystania w energetycznych sieciach przesyłowych.
EN
High temperature superconducting cables are a new option for providing the opportunity to significantly increase the transmitted power of electricity compared with conventional cables. The article discusses the structures used in high voltage HTS cables and the possibility of their use in power transmission networks.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dynamiki zmian cieplnych w urządzeniach zbudowanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS (ang. High Temperature Superconductors) na przykładzie przepustów prądowych. Dokonano analizy stanów przejściowych przepustów przy zasilaniu prądem równym wartości krytycznej oraz różnym sposobom chłodzenia. Zaproponowane zostały algorytmy i programy do rozwiązania łączonych zagadnień zmiennego pola temperatur i przepływu prądu z użyciem MES oraz języka LUA.
EN
Article presents problems of thermal dynamics in devices made of high temperature superconductors HTS on the example of current leads. The analysis of transient in current leads supplied with critical current and the different ways of cooling was performed. Algorithms and programs have been proposed to solve coupled problems of heat and current flow using FEM and the LUA language.
7
Content available Nadprzewodniki YbaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii
PL
Związek YBa2Cu3O7-x, nazywany również Y-123 ze względu na skład stechiometryczny, należy do najważniejszych materiałów nadprzewodnikowych. Najnowsze doniesienia literaturowe ukazują możliwość podwyższenia temperatury krytycznej związków nadprzewodnikowych bazujących na itrze. W przypadku związku o stechiometrii Y-358 podawana wartość Tc sięga 100 K. Nawet niewielkie podwyższenie temperatury krytycznej YBaCuO wyraźnie zwiększa zakres stabilności cieplnej przy chłodzeniu ciekłym azotem. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych oraz strukturalnych próbek nadprzewodników Y-358. Uzyskane wyniki potwierdzają najważniejszą cechę nowego związku, tj. zwiększoną wartość Tc.
EN
The YBa2Cu3O7-x compound, called also “Y-123”, is one of the most important superconducting materials. Recent literature reports show the possibility of increasing the critical temperature of superconducting compounds based on yttrium. In the case of a compound of the stoichiometry Y-358 the reported value of Tc is over 100 K. The possibility of increasing the critical temperature by simply modification of the technological process, while keeping the other electric and magnetic parameters, creates new perspectives for YBCO applications. This paper presents results of research on electrical and structural properties of bulk samples of Y-358 superconductors. The results confirm the most important feature of the new compound, i.e. the increased value of Tc.
8
Content available remote Synteza pola magnetycznego w nadprzewodnikowym ograniczniku prądowym
PL
W pracy rozwiązano problem właściwego wykorzystania monolitycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu. Dokonano syntezy rozkładu pola magnetycznego w sąsiedztwie pierścieni nadprzewodnikowych uzwojenia wtórnego. Przedyskutowano problemy dokładności i realizowalności otrzymanych rozwiązań.
EN
This paper deals with the problem of proper use of HTS bulk material in superconducting current limiters. The task of the magnetic field synthesis in vicinity of superconducting rings of the secondary winding has been solved. The accuracy and the possibility of practical realization of obtained solutions have been discussed.
9
EN
The paper deals with an improved concept of the superconducting (HTS) magnetic bearing. This new solution depends on the application of additional permanent magnet rings placed below the bulk superconductors connected with the rotor. Calculations and measurements of the levitation force between the magnetized HTS and a coaxial MgB2 hollow cylinder are reviewed, proving the validity of the concept of such a superconducting bearing.
PL
W pracy zaprezentowano zmodyfikowaną wersję nadprzewodnikowego (HTS) łożyska magnetycznego. To nowatorskie rozwiązanie polega na zastosowaniu dodatkowych pierścieni z magnesów trwałych umieszczonych poniżej masywnych nadprzewodników wysokotemperaturowych umocowanych do wirnika. Przedstawione w pracy obliczenia oraz wyniki pomiarów sił lewitacji pomiędzy namagnesowanym HTS a cylindrem z MgB2, potwierdzają zalety zaproponowanego rozwiązania.
10
Content available remote Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads
EN
Modern current leads for superconducting devices are build of high temperature superconductors. An equivalent electromagnetic and circuit model that describes the behaviour of a HTS superconducting lead was proposed. The model is based on the physical structure and behaviour of HTS superconductors. First purpose of this model was the numerical analysis of the superconducting current lead built of BSCCO.
PL
Nowoczesne przepusty prądowe urządzeń nadprzewodnikowych budowane są z nadprzewodników wysokotemperaturowych. W artykule zaproponowany został model obwodowo-polowy, który posłuży do analizy funkcjonowania przepustów na bazie nadprzewodnika BSCCO. Model bazuje na fizycznych właściwościach i zachowaniu nadprzewodników wysokotemperaturowych.
11
Content available Nadprzewodniki YBaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii
PL
Związek YBa2Cu3O7-x, ze względu na skład stechiometryczny nazywany również Y-123, należy do najważniejszych materiałów nadprzewodnikowych. Y-123 cechuje prosta i bezpieczna metoda syntezy, atrakcyjne właściwości elektryczne i magnetyczne oraz temperatura krytyczna Tc ~ 93 K. W przypadku chłodzenia ciekłym azotem LN2 podstawowym ograniczeniem stosowalności Y-123 jest relatywnie mała różnica między temperaturą krytyczną związku i temperaturą wrzenia czynnika chłodzącego wynosząca tylko 16 K. Istnieje zatem mały margines bezpieczeństwa i realna możliwość utraty stabilności cieplnej elementów wykonanych z Y-123 i chłodzonych w LN2. Najnowsze doniesienia literaturowe ukazują możliwość podwyższenia temperatury krytycznej związków nadprzewodnikowych bazujących na itrze. W przypadku związku o stechiometrii Y-358 podawana wartość Tc sięga 100 K. Możliwość podwyższenia temperatury krytycznej poprzez prostą modyfikację procesu technologicznego, przy zachowaniu pozostałych parametrów elektrycznych i magnetycznych, stwarza nowe perspektywy dla zastosowań YBaCuO. W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych oraz parametrów krytycznych masywnych próbek nadprzewodników Y-358. Wyniki potwierdzają najważniejszą cechę nowego związku, tj. zwiększoną wartość Tc.
EN
The YBa2Cu3O7-x compound, called also “Y-123”, is one of the most important superconducting materials. The Y-123 is characterized by the relatively simple and safe method of the synthesis, the attractive electric and magnetic properties as well as the high critical temperature Tc ~ 93 K. In case of liquid nitrogen cooling the primary limitation of the applicability of the Y-123 is relatively little difference, only 16 K, between the critical temperature of the compound and the boiling point of liquid nitrogen. Therefore there is a small safety margin and the real possibility of loss of the thermal stability in the elements made of the Y-123 and cooled in LN2. Recent literature reports show the possibility of increasing the critical temperature of superconducting compounds based on yttrium. In the case of a compound of the stoichiometry Y-358 the reported value of Tc is 100 K. The possibility of increasing the critical temperature by simply modification of the technological process, while keeping the other electric and magnetic parameters, creates new perspectives for YBCO applications. This paper presents results of structural studies and tests of critical parameters of bulk samples of Y-358 superconductors. The results confirm the most important feature of the new compound, i.e. the increased value of Tc.
PL
Zero absolutne jest najniższą temperaturą, jaką można otrzymać. W 1848 roku Lord Kelvin, wielki fizyk brytyjski, określił ją na -273°C. W 1911 roku Heike Kamerlingh Onnes, profesor fizyki z Holandii, mierząc rezystancję zamrożonej rtęci stwierdził, że maleje ona proporcjonalnie do temperatury, aż do 4,3 K (4,3°C powyżej zera absolutnego), w którym to punkcie spada gwałtownie do zera. Myślał początkowo, że nastąpiło zwarcie. Zajęło mu to trochę czasu, zanim uświadomił sobie, że to, co nastąpiło, przyniesie mu nagrodę Nobla - za odkrycie nadprzewodnictwa. W ciągu stu lat od odkrycia nadprzewodnictwa pojawiło się jednak tylko jedno szeroko rozpowszechnione zastosowanie nadprzewodnictwa: obrazowanie wnętrza ludzkiego ciała za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI - Magnetic Resonance Imaging).
EN
Absolute zero, as the name suggests, is as cold as it gets. In 1848, Lord Kelvin, the great British physicist, pegged it at -273°C. In 1911 Heike Kamerlingh Onnes, professor of physics at Leiden University, in the Netherlands, measuring the resistance of mercury, that was frozen solid and chilled to within a few degrees of absolute zero, found that the resistance declined in proportion to the temperature all the way down to 4.3 kelvins (4.3°C above absolute zero), at which point it fell abruptly to zero. Onnes first thought he had a short circuit. It took him a while to realize that what he had was, in fact, the makings of a Nobel Prize-the discovery of superconductivity. In the 100 years since superconductivity was discovered, only one widespread application has emerged: MRI - Magnetic Resonance Imaging.
EN
Arrays of synchronized Josephson junctions can be used as coherent frequency sources where the voltage across the junctions is connected tc the frequency only via fundamental constants. Recent results on intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors show problems with synchronization and self-heating effects. Thus we investigate numerically the temperature of the self-heated chain of two current-biased Josephson junctions loaded by a resonator and the conditions of synchronization in the system. For calculations we used parameters of intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors. We found that the increase of the accurrent at the resonant frequency results in the phase locking of junctions (coherent radiation] as well as in an increase of the temperature of each of the junctions above the nominal bath temperature of the cryostat. Both the increase of the temperature and the phase locking appear in the same interval of the bias currents.
PL
Matryce zsynchronizowanych złączy Josephsona mogą być używane jako spójne źródła częstotliwości, w których napięcie złączy jest zależne od częstotliwością tylko przez podstawowe stałe fizyczne. Wyniki ostatnich prac nad wewnętrznymi złączami Josephsona w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych wykazały problemy z synchronizacją i efektem samopodgrzewania. Dlatego badano numerycznie temperaturę samopodgrzewania łańcucha złożonego z dwóch spolaryzowanych prądowo złącz Josephsona obciążonych przez rezonator i badano stany synchronizacji w tym systemie. Do obliczeń wykorzystano parametry wewnętrznych złączy Josephsona wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych. Stwierdziliśmy, że wzrost prądu zmiennego o częstotliwości rezonansowej prowadzi do fazy blokowania złączy (spójnego promieniowania), jak również do wzrostu temperatury każdego złącza powyżej nominalnej wartości temperatury kąpieli w kriostacie. Zarówno wzrost temperatury jak i faza blokowania złączy pojawiają się w tym samym przedziale prądów polaryzujących.
EN
Intrinsic Josephson junctions in high temperature superconductors have a good perspective for different electronic devices (in particular, for the quantum voltage standard) operated at relatively high temperature and over a wide frequency range. We investigate the parametric resonance in the intrinsic Josephson junctions and creation of the longitudinal plasma wave. The charge oscillations in the superconducting layers at different values of bias current are studied. We demonstrate that the resonance characteristics might be used for the determination of the system's parameters.
PL
Właściwości wewnętrznych złącz Josephson'a w nadprzewodnikach wysoko- temperaturowych umożliwiają wykorzystanie złącz w wielu różnych urządzeniach elektronicznych (szczególnie w kwantowych wzorcach napięcia), ponieważ mogą one pracować w stosunkowo wysokiej temperaturze i w szerokim zakresie częstotliwości. Badano rezonans parametryczny w wewnętrznych złączach Josephsona oraz tworzenie podłużnej fali plazmowej. Zbadano oscylacje ładunku w warstwach nadprzewodzących dla różnych wartości prądu polaryzacji. Wykazano, że własności rezonansu mogą zostać wykorzystane do określenia parametrów systemu.
EN
Investigations of a state-of-the art high-temperature ceramic superconducting tape of SF 12050 series are presented. The study focuses on current and voltage characteristics, examination of microstructure and analysis of chemical composition in superconducting tapes of SF series. In order to measure current parameters, a measuring system was designed to investigate sections of the tapes at the temperature of liquid nitrogen. The system is powered with direct current with parameters I= 0 ÷ 580A and U= 0 ÷ 8V. Measurements of critical current were taken by means of determination of the decline in voltage along the measurement section for the tape with accuracy of 1nV. Analysis of chemical composition was carried out using scanning microscope which features chemical composition microanalyser EDX. The paper presents microscope images which are a result of examination of the structures by means of light microscope and scanning microscope. The method of preparation of superconducting tapes for soldering and the method of selection of solder were also presented.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań ceramicznej wysokotemperaturowej taśmy nadprzewodzacej najnowszej generacji z serii SF 12050. W artykule przedstawiono badania dotyczące wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych, obserwacji mikrostruktury oraz analizy składu chemicznego taśm nadprzewodzących z serii SF. Do badań parametrow pradowych został zaprojektowany i zbudowany układ pomiarowy umożliwiający badanie odcinkow taśm w temperaturze ciekłego azotu. Układ ten jest zasilany źródłem prądu stałego o parametrach I= 0 580A oraz U= 0 8V. Pomiary prądu krytycznego sa wykonywane przez określenie spadku napięcia na odcinku pomiarowym tasmy z dokladnoscia do1 nV na odcinku pomiarowym nadprzewodnika. Analizę składu chemicznego przeprowadzono przy zastosowaniu mikroskopu skaningowego z mikro-analizatorem składu chemicznego EDX. W pracy zamieszczone zostały obrazy mikroskopowe bedace wynikiem obserwacji struktur za pomocą mikroskopu świetlnego oraz skaningowego. Przedstawiona została rownież metoda preparatyki tasmy nadprzewodzacej do lutowania oraz sposob doboru lutowia.
PL
Przedstawiono rozwój konstrukcji transformatorów z uzwojeniami wykonanymi z nadprzewodników wysokotemperaturowych.
EN
The paper presents an evolution of design of transformers with high temperature superconductor windings.
PL
W pracy przedstawiono porównanie struktur oraz charakterystyk prądowo- napięciowych wybranych wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących. W artykule zamieszczone zostały obrazy mikroskopowe nowej generacji nadprzewodników drugiego rodzaju, przedstawiające warstwowy układ nadprzewodników na podłożu stalowym lub niklowym. Do badań parametrów prądowych został zbudowany układ pomiarowy umożliwiający badanie odcinków taśm w temperaturze ciekłego azotu. Układ ten jest zasilany źródłem prądu stałego o parametrach I = 0÷580 A oraz U = 0÷8 V. Pomiary prądu krytycznego są wykonywane przez określenie spadku napięcia z dokładnością do 1 nV na odcinku pomiarowym nadprzewodnika. Przedstawiono również sposób przygotowania taśm do badań, oraz sposób lutowania taśm do układu pomiarowego co determinuje poprawność pomiarów.
EN
Structure and current characteristics of selected high temperature superconducting sheets is presented in this paper. Study of the microstructure of II type superconductors were performed. The superconducting layers were deposited on stainless steel or nickel substrates. A special cryogenic measurement system was built for investigation current parameters of superconducting wires sections. This system is powered from DC power supply with output 0÷8 V/0÷580 A. For investigation of current-voltage characteristic nano-voltmeter KTH 182 was used. It made possible measurements of voltage drop with precision 1 nV. A method of preparation of superconductors investigations was presented in the paper as well.
20
Content available remote Nadprzewodnikowe maszyny elektryczne w napędach jednostek pływających
EN
Superconductors, especially high temperature superconductors (HTS) are used in electric machines. Superconducting generators and motors have smaller mass and overall dimensions in comparison to conventional machines. Because of these specific quality that solutions are interested for ship propulsion applications. Current density in HTS superconducting winding may be two orders of magnitude higher than in copper windings, which allows to reach two times higher magnetic field density in the gap of synchronous machine, even without iron in the rotor and slots in the stator of the motor. Such design of synchronous machine can substantially reduce the distortion of current and voltage waveforms, as well as the acoustic effects. The construction without iron in rotor and higher magnetic induction makes the superconducting machine, with cooling system, several times lighter than conventional ones. The electric machines could be used in ships and airplanes where smaller dimensions and weight of propulsion equipment results in growth of ship displacement and cargo space. In ship propulsion supplied by generator with frequency converter, high speed generators e.g. 16 000 rpm (800 Hz) and low speed motors e.g. 230 rpm (115 Hz) are preferred for big weight decreasing. Paper presents basic knowledge about superconductors, the construction principles of electric superconducting devices and the examples of generators and motors with HTS winding. The parameters of these superconductor generators and motors were described too.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.