Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 92

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mur
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Szkodliwość soli w zawilgoconych przegrodach
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
3
Content available remote Zaprawa murarska z dodatkiem popiołu lotnego
PL
Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzymałość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że częściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%, bez niekorzystnego wpływu na właściwości zaprawy. Natomiast taki zamiennik cementu może mieć negatywny wpływ na wytrzymałość zaprawy o małej zawartości cementu, a substytucję cementu w takich zaprawach należy ograniczyć. Zatem zastępowanie cementu popiołem lotnym w tym przypadku może nie być opłacalne. Zastosowanie cegieł o dużej wytrzymałości pozwala na użycie mieszanek, w których cement można zastąpić popiołem lotnym w znacznym stopniu, zarówno w mieszankach o dużej zawartości cementu jak i mniejszej. Co najmniej 20% cementu można zastąpić popiołem lotnym. Zastosowanie cegieł o dużej wytrzymałości, w połączeniu ze spoiwem o dużej zawartości cementu sprawia, że cement można zastąpić popiołem lotnym w maksymalnym stopniu, bez negatywnego wpływu na wytrzymałość muru. W tym przypadku zawartość popiołu lotnego zastępującego cement może wynosić około 40%. Zastosowanie popiołu lotnego w zaprawie murarskiej ma bardzo korzystny wpływ na środowisko, z uwagi na ponowne wykorzystanie tego odpadu.
EN
The influence of cement replacement by fly ash in brick masonry strength was experimentally verified in the paper. The obtained results have shown that the replacement in rich in cement mortars is possible up to 40%, without unfavorable effect on mortars properties. However, this replacement can have unfavorable influence on mortar strength in the case of leaner cement mortars and the replacement in these mortars must be limited and hence the fly ash addition may not be useful. The use of high strength bricks allows the use of mortar mixes with higher level of cement replacement by fly ash as well as in rich and lean mixes. A minimum 20% of cement can be replaced by fly ash. The use of high strength bricks in combination with rich mortar mixes the cement can be replaced with fly ash to the maximum extent, without affecting the strength of brick masonry. In this case the replacement can be about 40 %. The application of fly ash in masonry has a very favorable effect on environment because it is a useful developed of this waste.
EN
It has been shown in acoustic emission literature that the distance between a possible cracking event and a receiver is affecting the signal parameters providing a wrong image of the real fracture characteristics. In this study, lab-scale experimental tests on masonry components are performed in order to determine the disturbance of the acoustic emission wave properties and verify the experimental observations via numerical wave propagation analysis. The investigation is extended to different geometries including “couplets,” “triplets” and masonry walls. The simulations allow to understand, verify and predict the acoustic emission signal properties alterations in many different types of masonry experiments as well as the correct characterization of the fracture mode.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zawierających analizę materiałów, technik oraz technologii, przy użyciu których wykonano mury historycznego opactwa Cystersów w Lądzie. Badania wykonano w lipcu 2019 roku. Obejmowały zewnętrzną elewację budynku klauzury. Bezpośrednią motywacją badań były konieczne do przeprowadzenia prace remontowe. Przedstawione zostały wyniki badań stopnia zawilgocenia oraz zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań są podstawą do doboru technologii oraz materiałów naprawczych (tynków, zapraw, powłok malarskich). Za kryterium doboru materiału naprawczego przyjęto kompatybilność z materiałem konstrukcji naprawianej, aktywność naprawy oraz trwałość naprawy w czasie. Na przykładzie prac remontowych klauzury będącej częścią opactwa cysterskiego omówiono wybrane zagadnienia, dotyczące diagnostyki, projektowania i naprawy zabytkowej elewacji.
PL
W artykule wskazano środek Hermon jako produkt prac naukowo-badawczych przedsiębiorstwa OKTIMA Sp. z o.o. w Bydgoszczy i efekty jego stosowania. Technologia zabezpieczeń murów przed działaniem czynników wilgotnościowych jest objęta patentem, działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Patent nr 192514 na wynalazek pt. Środek do odgrzybiania i hydrofobizacji murów. Środek ten znalazł zastosowanie w szeregu przypadków zabezpieczania murów przed wilgocią, w szczególności podnoszoną kapilarnie wskutek nieskutecznych zabezpieczeń izolacją poziomą (lub jej brakiem). Pokazane zastosowanie tego środka ukazuje jego skuteczność mimo braku fizycznej ingerencji w głąb muru.
EN
The article indicates the Hermon measure as a product of research and development of OKTIMA Sp. z o.o. in Bydgoszcz and the effects of its use. The technology of wall protection against the effects of humidity factors is covered by a patent operating in the Republic of Poland: Patent No. 192514 for the invention entitled A remedy for mucilage and hydrophobization of walls. This measure has been used in a number of cases of wall protection against moisture, in particular capillary rising due to ineffective protection against horizontal (or lack of) insulation. The shown applications of this remedy show its effectiveness despite the lack of physical interference into the wall.
7
Content available remote Wpływ pianki poliuretanowej na efektywność kondensacyjnej metody osuszania muru
PL
W artykule przedstawiono metody osuszania zawilgoconego muru warstwowego oraz wpływ zastosowania pianki poliuretanowej na efektywność wybranej metody osuszania. Analizę przeprowadzono na wybranym przykładzie sztucznego osuszania kondensacyjnego.
EN
The paper presents methods for drying moistened layer walls and the effect of using polyurethane foam on the effectiveness of the chosen method. The analysis was carried out on a selected example of artificial condensation drying.
8
Content available remote Skuteczność iniektów i prac iniekcyjnych
9
Content available remote Zasolenie budynków i sposoby jego określania na potrzeby diagnostyki budowli
PL
Przedmiotem artykułu jest oddziaływanie rozpuszczonych w wodzie soli na ściany budowli. Autor przywołuje najpopularniejsze rodzaje soli mających destruktywny wpływ na mury i ściany budowli. Charakteryzuje procesy chemiczne wpływające na powstawanie tych zjawisk, w tym ciśnienie krystalizacyjne dla wybranych soli. Klasyfikuje również rodzaje destrukcji muru wywołanej przez krystalizację soli. Dokonuje także porównania norm i wytycznych międzynarodowych klasyfikujących stopień zasolenia murów. Na koniec omawia prace naprawcze i renowację zasolonych murów.
EN
The subject of the article is the influence of salt dissolved in water on building walls. The author describes the most common types of salt that are destructive to free-standing and building walls. He characterises the chemical processes influencing the emergence of these phenomena, including the crystallisation pressure for selected salt types. He also categorises the types of wali damage caused by salt crystallisation. He also makes a comparison of international standards and guidelines. To conclude, he describes repair work and renovation of salinated walls.
PL
Mieszkańcy, przypadkowi przechodnie, turyści oraz stali bywalcy określonej przestrzeni stają się odbiorcami mniej lub bardziej udanych „dzieł sztuki”.
PL
W artykule omówiono część badań realizowanych w ramach programu dotyczącego opracowania nowej metody pozwalającej ocenić skuteczność preparatów oraz technologii ich aplikacji służących do odtwarzania strukturalnych blokad przeciwwilgociowych. Prezentowane wyniki dotyczą pomiaru i rejestracji podciągania kapilarnego w modelowych murkach. W badaniach zastosowano detekcję promieniowania podczerwonego. Tradycyjnie używane wgłębne czujniki rezystancyjne, pojemnościowe czy mikrofalowe są przeznaczone głównie do jednorazowych pomiarów punktowych. Ponadto wyniki są obarczone błędami wynikającymi ze zmiany stężenia rozpuszczalnych soli. Wykorzystanie nieniszczącej metody IR znacznie rozszerza pole pomiarowe przy zachowaniu wymaganej dokładności. Wykazano w zadowalającym stopniu, że stosując kamerę termowizyjną, można monitorować podciąganie kapilarne. Wysoka rozdzielczość stosowanego urządzenia pomiarowego wynosząca 17 mK oraz specjalistyczne oprogramowanie umożliwiają pozyskiwanie dodatkowych danych w przypadku wizualizacji postępujących w czasie zmian pola wilgoci.
EN
The article presents a part of the research carried out under the broad program for the development of a new test method for evaluating the effectiveness of preparations and methods of application for reconstructing structural damp proof courses. Presented results concern the measurement and recording of capillary action in model walls using the detection of infrared radiation. Traditionally used in-depthresistive, capacitive or microwave sensors are designed for single point measurements. In addition, they are affected by measurement errors resulting from changes concentrations of soluble salt. Utilizing the non-destructive IR method greatly extends the field of measurement while maintaining the required measurement accuracy. It has been shown that capillary action can be monitored to a fully satisfactory degree using a thermal imager. The high resolution of the measuring device of 17 mK and specialist software allows for the acquisition of additional data in range visualization of change the moisture field on the wall surface.
12
Content available remote Naprawa i wzmacnianie nadproży murowanych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne oraz sposoby naprawy i wzmocnienia dwóch rodzajów nadproży murowanych, płaskich i sklepionych. Przed wzmocnieniem nadproży rysy i spękania poddaje się iniekcji ciśnieniowej. Tradycyjne działania naprawcze polegają na wzmocnieniu, odciążeniu lub/i przemurowaniu nadproży z zastosowaniem kształtowników stalowych lub belek żelbetowych. Nowoczesne strategie naprawcze polegają na zszywaniu pęknięć za pomocą spiralnych prętów i kotew ze stali austenitycznej oraz wypełnieniu rys i pęknięć w nadprożu za pomocą wysokowartościowej tiksotropowej zaprawy cementowej.
EN
The article presents certain structural solutions and repair/reinforcement methods for two types of masonry lintels, i.e. flat and vaulted lintels. Before reinforcement work, pressure injection is applied on cracks and fractures. Traditional repair operations consist in reinforcement, relief or/and reconstruction of lintels, using steel profiles or reinforced concrete beams. Modern repair strategies consist in sewing cracks up with spiral bars and austenitic steel anchors, followed by filling cracks and fractures in the lintel with high quality thixotropic cement mortar.
13
Content available remote Naprawa i wzmacnianie murów
PL
W artykule omówiono rodzaje ścian, biorąc pod uwagę zarówno charakter pracy statycznej i przeznaczenie, jak i ich rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. Przedstawiono schemat diagnostyki konstrukcji murowych, scharakteryzowano poszczególne jej działania, poczynając od analizy dokumentacji i warunków eksploatacji konstrukcji, poprzez wizję lokalną, badania in situ i laboratoryjne oraz analizę stanu granicznego konstrukcji, kończąc na ocenie stanu technicznego. Omawiając wzmacnianie ścian, przedstawiono zarówno metody tradycyjne, jak i nowoczesne strategie wzmocnienia konstrukcji murowych.
EN
The article contains a discussion of types of walls in terms of desingation, structure and material solutions. Then, by presenting a diagnostic scheme for masonry structures, a description of specific actions follows, starting with the analysis of the documentation and the operating requirements for the structure, through site inspection, in-situ and laboratory testing, and analysis of the limit state for the design, ending with an assessment of the technical condition. The discussion of walls reinforcement covers both the traditional methods and the advanced strategies for reinforcement of masonry structures.
PL
Jedną z właściwości odkształceniowych muru jest jego zdolność do odkształcania się pod wpływem różnych czynników, do których zalicza się obciążenia (zależność naprężenie-odkształcenie, pełzanie przy obciążeniach działających długotrwale), oddziaływanie wilgoci powodującej skurcz lub pęcznienie, odkształcenia liniowe pod wpływem zmian temperatury. Przedmiotem niniejszego artykułu jest odkształcalność muru pod wpływem wilgoci i temperatury.
EN
One of deforming properties of a wall is its ability to change form due to different factors, which includeloads (stress-deformation relation, creep in the case of prolonged loads), the effect of moisture causing expansion or contraction, linear deformations due to temperature changes. The subject of this article is wall deformability under the impact of damps and temperatures.
15
Content available Ocena wczesnej wytrzymałości muru na ściskanie
PL
W praktyce budowlanej niekiedy zachodzi potrzeba oceny wytrzymałości muru na ściskanie, zanim osiągnie ona wytrzymałość docelową. Potrzeba taka występuje, np. gdy należy określić, kiedy można przystąpić do wykonania stropów na świeżym murze. W artykule podano sposób określania wytrzymałości świeżego muru oraz zamieszczono przykład obliczeniowy.
EN
In the construction practice, it is sometimes necessary to assess the wall for its compression strength before the wall achieves its target strength. Such necessity arises e.g. if one needs to specify when to construct a ceiling on a newly-built wall. The paper presents a method of determining the strength of a newly-built wall and includes a calculation example.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie muru przy zniszczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych. Wyniki badań porównawczych elementów próbnych niezbrojonych i zbrojonych w spoinach wspornych siatkami stalowymi, z włókien szklanych i bazaltowych wykazały wyższą wytrzymałość na zginanie i większą rysoodporność muru w ten sposób zbrojonego i tak obciążonego. Mury zbrojone wykazywały charakter plastyczny po zarysowaniu, doznając dużych przemieszczeń poziomych i pozwalały na przenoszenie dużego obciążenia prostopadłego do ich powierzchni. W większości badań zbrojonych elementów próbnych obserwowano wzmocnienie muru zginanego, uzyskując maksymalne obciążenie w fazie po zarysowaniu.
EN
This paper presents the results of the flexural strength of masonry when plane of failure is perpendicular to the bed joints. Comparison tests of unreinforced specimens and specimens reinforced with steel wire, glass and basalt fiber grids applied in masonry bed joints showed the higher flexural strength and crack resistance of masonry reinforced in this manner and so loaded. Reinforced masonry exposed plastic character after cracking allow for large horizontal displacements and transfer the considerable loads perpendicular to their surface. The strengthening of masonry was observed in most tests of reinforced specimens leading to occurrence of the maximum load in after cracking phase.
PL
Artykuł dotyczy właściwości zbrojonych murów z betonu komórkowego. Prezentuje wyniki badań niewielkich ścian poddanych próbie ukośnego ściskania zgodnie z amerykańską normą ASTM E519-81. Zbadano 18 modeli, w których zastosowano 2 typy zbrojenia, 2 typy zapraw, 3 typy spoin wspornych i 2 typy spoin czołowych (bez lub z zaprawą). Badania wykazały m.in., że najkorzystniejszy wpływ na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie uzyskano, stosując zbrojenie w postaci kratowniczek przy nakładaniu zaprawy na powierzchnię wsporną dolnej warstwy elementów murowych i na dolną powierzchnię wsporną górnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano podwójną spoiną). Układając zbrojenie w spoinach wspornych na ułożoną wcześniej zaprawę na powierzchniach wspornych dolnej warstwy elementów murowych (taką technologię umownie nazwano jednostronną spoiną), zaobserwowano obniżenie wartości naprężeń rysujących i niszczących w porównaniu z elementami niezbrojonymi.
EN
In the article on the properties of reinforced AAC walls presented results of a small specimens in an attempt to diagonal compression in accordance with the American code ASTM E519-81. 18 models examined, using two types of reinforcement, two types of mortar, and 3 types of bed joints and two types of head joints (with or without mortar). Research has shown, that the most beneficial effect on cracking shear stresses and shear strength obtained using truss type reinforcement when mortar applying on the upper and down bed surfaces of units (this technology conventionally called double joints). Arranging reinforcement in the mortar applying only on the down surfaces of units (this technology conventionally called single joints) was observed a decrease the cracking and ultimate shear stress to the unreinforced specimens.
EN
The paper shows a investigation of masonry components in a complex state of streses. In the mortar and brick material model the Willam-Warnke failure criteria are used. All parameters of failure criteria are obtained from mortar and brick samples investigations. To estimate the position of the meradians of the failure surface, the triaxial and uniaxial tests of mortar and brick were made.
PL
W artykule opisano wyniki badań komponentów muru w zlożonych stanach naprężenia. Jako kryterium zniszczenia zaprawy i cegły przyjęto model Willama-Warnkego. Wszystkie parametry powierzchni zniszczenia zostały określone na podstawie badań zaprawy i cegły. W celu wyznaczenia południków powierzchni granicznej wykonano badania zaprawy i cegły w trójosiowym aparacie ściskania
20
Content available remote Czynniki wpływające na wytrzymałość muru na ściskanie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.