Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  municipal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule scharakteryzowano ekonomiczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce w latach 1990-2013. Charakterystyką objęto m.in. strukturę pasażerów podróżujących publicznym transportem zbiorowym, wielkość dopłat do lokalnego transportu zbiorowego w miastach, wielkość pracy eksploatacyjnej miejskiego transportu zbiorowego oraz wielkość dopłat w przeliczeniu na mieszkańca i jednostkę pracy eksploatacyjnej. Przedstawiono też ewolucję wydatków jednostek samorządu terytorialnego na transport publiczny. Obok ekonomicznego obrazu miejskiego zbiorowego transportu publicznego w artykule przedstawiono również zmiany uwarunkowań zewnętrznych determinujące pozycję komunikacji miejskiej, a także inwestycje w obszarze komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2004-2013, w szczególności te związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i napływem środków unijnych.
EN
The article presents economic aspects of the functioning of municipal transport in Poland in the years 1990-2013. The characteristics includes the structure of public transport passengers, the amount of local urban public transport subsidies, the volume of urban public transport operational work, as well as the subsidies per capita and the unit of operational work. The evolution of expenditures of local government units on the public transport was also presented. In addition to the economic picture of the urban public transport, the article also presents changes in external conditions determining the position of urban transport as well as investments in the area of municipal transport in Poland in the years 2004-2013, especially those related to Poland's accession to the European Union and the inflow of EU funds.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej przypadło 21%, a na transport miejski prawie 12%. Pod względem wartości alokowanych na komunikację publiczną środków niekwestionowanym liderem jest Warszawa, co zawdzięcza budowie II linii metra, lecz również zakrojonym na bardzo szeroką skalę programom rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego. Stolica wyróżnia się także najwyższą wartością projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pozostałe ośrodki będące liderami zmian to Trójmiasto, w którym zrealizowano największą inwestycję kolejową ostatniego ćwierćwiecza w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz Olsztyn, który jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydował się na reaktywację komunikacji tramwajowej. Z szansy, jaką stwarzają środki UE, skorzystały jednak wszystkie, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, ośrodki w Polsce posiadające systemy miejskiej komunikacji szynowej. Należy mieć nadzieję, że podjęte znaczące działania inwestycyjne pomogą zachować, a być może nawet zwiększyć znaczenie transportu publicznego w polskich miastach.
EN
The aim of the article is to answer the question about the results of EU funds which have been allocated to municipal rail-bound transport in Poland – trams, underground and suburban railways – between 2007 and 2013. In this period over 3000 transport projects of the total value of 187, 5 billion zlotys were executed, of which 21% were absorbed by rail and almost 12% by municipal transport. Warsaw is the undoubted leader in European transport grants absorption in Poland, mainly due to the construction of the second underground line but also because of large scale tram system modernisation programme. Warsaw stands out as having the highest transport project value per capita as well. Other Polish cities which can be described as leaders are the Tricity with its Pomeranian Metropolitan Railway – the largest Polish rail investment over the last 25 years and Olsztyn – the first Central-Eastern European city which have reintroduced tram network. However, almost all Polish cities which have a municipal rail-bound transport system have made use of the opportunity connected with EU grants. The only exception is Gorzów Wielkopolski. It is to be hoped that these vast investments aid Polish cities in maintaining if not increasing the role of municipal transport.
3
Content available remote Pomiar hałasu tramwajowego
PL
Dynamiczny rozwój miast wiąże się z szeregiem problemów komunikacyjnych i z zagrożeniami środowiskowymi obniżającymi komfort życia mieszkańców. Zwiększająca się liczba samochodów osobowych wpływa na powstawanie korków, wydłużenie czasu dojazdu, zanieczyszczenie środowiska, hałasem. Rozwiązaniem tego problemu jest rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Jednakże należy mieć na względzie, iż również środki transportu publicznego mogą być źródłami hałasu, drgań i zanieczyszczeń spalinami. Jakość świadczonych usług transportowych jest jednym z czynników wpływających na liczbę pasażerów komunikacji miejskiej. Głównymi czynnikami, według pasażerów, świadczącymi o wysokiej jakość usług transportowych są: punktualność, niskopodłogowy tabor, hałas emitowany na zewnątrz i wewnątrz pojazdu. W ramach współpracy Instytutu Pojazdów wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Tramwajów Warszawskich przeprowadzono badania akustyczne taboru używanego w zajezdni R3 Mokotów. Referat przedstawia wyniki wstępnych pomiarów hałasu emitowanego przez poruszające się tramwaje. Tramwaje poruszały się z prędkością 50 km/h na odcinku ulicy Wołoskiej między przystankami Wołoska – Woronicza. W trakcie pomiarów starano się dochować dbałości o poprawność badań i stosować się do wymogów przedstawionych w załączniku nr. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 (Dziennik Ustaw nr. 65). W trakcie badań zarejestrowano po kilka przejazdów tramwajów typu: 13N (zestaw dwuwagonowy), 105N (zestaw dwuwagonowy), 120NA (zestaw jednowagonowy). Rejestrowano sygnały czasowe, z których wyliczono widma tercjowe oraz poziomy ekwiwalentne hałasu.
EN
Dynamic expansion of cities relates with many traffic problems and environment hazards decreasing life comfort of inhabitants. Increasing number of cars causes traffic jams, elongation of travel time, noise and pollution of environment. Solution lies in development of balanced municipal transport. It must be remembered that means of transport can also be sources of noise, vibration, emissions. High quality of municipal transport increases number of passengers. In passenger’s opinion, main factors testifying for high quality are: punctuality, low-floor vehicles, noise emitted outside and inside of vehicle. In framework of cooperation between Institute of Vehicles and Warsaw Trams acoustic measurements of trams, used in tram depot R3 “Mokotów”, were performed. Paper presents results of preliminary measurements of external noise emitted by trams in motion. Trams were moving 50 km/h at Wołoska Street between stops “Wołoska” and “Woronicza”. Acoustic measurements were performed according to adequate law regulations. During measurement session, several signals were recorded emitted by passing trams: 13N, 105N, 120NA. Equivalent A-weighted sound pressure level and 1/3-octave spectrums were calculated from recorded time signals.
4
Content available remote Wsparcie rozwoju komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej
PL
Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej umożliwia pozyskanie wsparcia finansowego na działania zmierzające do wyrównania dysproporcji w rozwoju regionów. Jest ono udzielane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych wspólnotowych instrumentów finansowych. W niniejszym artykule, wykorzystując infomacje publiczne instytucji zarządzających oraz beneficjentów, dostępne na oficjalnych portalach internetowych, przeanalizowano projekty dotyczące zakupu taboru autobusowego komunikacji miejskiej.
PL
W systemie poprawy wartości usługi dla pasażera operator pełni określoną rolę, realizując istotę przewozu pasażera. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia warunków, a następnie interesów, jakimi się kierują przewoźnicy-operatorzy i operatorzy w realizacji zadań transportu publicznego.
PL
Europejska polityka transportowa zakłada m.in. zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r. oraz eliminację ich z miast do 2050 r. U podstaw tak rygorystycznie sformułowanego celu leży z jednej strony dążenie do ograniczenia emisji CO2 w miastach, z drugiej zaś chęć uniezależnienia europejskiego sektora transportu od ropy naftowej i jej pochodnych. Sektor ten odpowiada bowiem za 2/3 ogółu zapotrzebowania na ropę naftową w Unii Europejskiej. Jako paliwa alternatywne mogące zastąpić ropę naftową wskazuje się gaz (CNG, biogaz), trakcję elektryczną oraz, w trudnej do sprecyzowania przyszłości, wodór. Trakcja elektryczna przedstawia sobą dojrzałość technologiczną przy równoczesnej podatności na innowacje, związanej przede wszystkim z magazynowaniem energii. W artykule opisano przesłanki wzrostu znaczenia transportu trolejbusowego w obsłudze obszarów miejskich, zaprezentowano transport trolejbusowy w Gdyni w wietle dokumentów strategicznych.
7
Content available remote Dynamiczna informacja pasażerska i jej działanie
PL
Wykorzystywanie danych zawartych w dynamicznej informacji pasażerskiej oraz jej działanie stanowi jeden z ważniejszych tematów dotyczących komunikacji miejskiej. W niniejszym artykule omówiono rozwiązanie tego zagadnienia w systemie MUNICOM.premium autorstwa PZI TARAN.
8
Content available 70 lat trolejbusów w Gdyni
PL
Powstała w 1943 r. gdyńska sieć komunikacji trolejbusowej obchodzi swoje 70-lecie. Jej rozwój można podzielić na etapy i przedstawić w aspekcie zmian dotyczących układu linii, wykorzystywanego taboru oraz realizowanej pracy eksploatacyjnej. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
9
Content available remote Przewóz osób niepełnosprawnych środkami transportu miejskiego w Elblągu
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę przewozów pasażerskich na terenie miasta Elbląga, ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo. Przeprowadzoną analizę oparto o statystyczne zestawienie rzeczywistej liczby kursów realizowanych przez przewoźników autobusowych i tramwajowych, zwracając uwagę na stopień wykorzystania nowoczesnego taboru niskopodłogowego. Odniesiono się do rozwiązań konstrukcyjnych i użytkowych zastosowanych w pojazdach miejskich, które zostały nałożone przez obowiązujące regulacje oraz przepisy prawne. Pomimo, iż ocena faktycznego stopnia realizacji omawianych zagadnień dotyczy społeczności lokalnej, formułowane wnioski czy spostrzeżenia mają charakter bardziej ogólny. Wynika to z konieczności wskazywania i eliminacji obszarów dysfunkcji współczesnych systemów transportowych, gdyż z podobnymi problemami spotykają się pasażerowie innych miast.
EN
The paper presents a characteristics of passenger transport in the City of Elbląg, considering in particular the problems of disabled persons and people with reduced mobility. The carried out analysis was based on a statistical comparison of the actual number of rides being accomplished by bus and tram carriers, paying particular attention to the extent to which modern low-floor vehicle had been used. Design and functional solutions applied in urban vehicles being imposed by legal regulations and rules in force were referred to. Despite the fact that evaluation of the actual state of accomplishment of the issues under discussion relates to local community, the conclusions being formulated or the observations being made herein are of a more general nature. This is due to the necessity of showing and excluding the disfunction areas in modern transport systems since the same problems are being faced by public transport passengers in other cities and towns.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych aspektów przewozów zbiorowych realizowanych tramwajami. Zwrócono uwagę na czynniki przemawiające za utrzymaniem sieci w mniejszych miastach, których opłacalność uzależniano wyłącznie od dużych oraz skupionych potoków pasażerskich. Analizę przeprowadzono dla systemu tramwajowego Elbląga, miasta w którym nie tylko nie dopuszczono do jego likwidacji, a w racjonalny sposób rozbudowano.
EN
In this paper is presented the evaluation of selected aspects of public passenger transport carried out by tramways. Attention was paid to the factors supporting the preservation of tramway networks in smaller cities, the profitability of which had been made conditional solely on large and dense passenger flows. The analysis was conducted for the tramway system in Elbląg, i.e. in the city where it had been not only stopped from being eliminated but also expanded in a rational way.
EN
The paper presents multifaceted analysis of the possibilities of use of compressed natural gas (CNG) in the municipal transport in Poland. Poland has enormous potential for the development of the transport based on natural gas. This is connected with such factors as price, low emission characteristics, and availability of this fuel (multiannual contracts with external suppliers, domestic production, and shale gas in view). Simultaneously, the current use of natural gas in transport is nearly 12 million m[^3]/a, which makes about 0.1% of the total natural gas consumption in Poland. At present, there are several dozen CNG filling stations, with 29 of them being open to the public; for comparison, the total number of vehicles fuelled with CNG varies around 2 500 and 310 of them are municipal transport buses. The paper shows the benefits that may be gained from the introduction of natural gas as fuel for municipal transport. In particular, the environmental aspects (reduced pollutant emissions) and economic factors have been highlighted. Examples of the solutions implemented up to now in selected cities in Poland and of good practices in the development of CNG-fuelled motor vehicle fleets have been presented. Moreover, a simplified financial analysis of making investments in city buses fuelled with compressed natural gas and in a company's own CNG filling station has been carried out. The analysis has revealed that investments of this kind may be profitable in the current situation. In the recapitulation, the authors tried to answer a question what conditions should be met so that the sector of the application of natural gas as motor fuel could develop much more dynamically than hitherto.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wieloaspektową analizę możliwości wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w transporcie miejskim w Polsce. Polska ma bardzo duży potencjał rozwoju transportu opartego na gazie ziemnym. Związane jest to między innymi z ceną tego paliwa, niską emisyjnością oraz jego dostępnością (wieloletnie umowy z dostawcami zewnętrznymi, wydobycie krajowe, w perspektywie gaz łupkowy). Jednocześnie, aktualne wykorzystanie gazu ziemnego w transporcie wynosi blisko 12 mln m3 rocznie, co stanowi około 0,1% całkowitego zużycia gazu ziemnego w Polsce. Obecnie w kraju istnieje kilkadziesiąt stacji tankowania, z czego 29 jest dostępnych publicznie, a liczba pojazdów oscyluje w granicach 2500, w tym 310 to autobusy komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono korzyści związane z wprowadzeniem gazu ziemnego jako paliwa dla transportu miejskiego. Uwypuklono aspekty środowiskowe (zmniejszone emisje substancji szkodliwych) jak i uwarunkowania ekonomiczne. Przedstawiono przykłady wdrożonych dotychczas rozwiązań w wybranych miastach w kraju oraz dobre praktyki w rozwoju flot zasilanych CNG. Wykonano uproszczoną analizę finansową inwestycji w tabor miejski zasilany sprężonym gazem ziemnym oraz w stację tankowania CNG. Wykazała ona, że przy obecnych uwarunkowaniach inwestycja taka może być opłacalna. W podsumowaniu autorzy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki powinny zostać spełnione by sektor gazu ziemnego jako paliwa silnikowego rozwijał się znacznie dynamiczniej niż dotychczas.
EN
An idea to replace the conventional engine fuel with biomethane has been described. The effects of such a swap have been analysed for municipal transport buses in Warsaw. The replacement has been shown to result in a significant reduction of toxic exhaust emissions and in economic savings. The analysis results have been presented in the form of tables and graphs.
PL
W artykule przedstawiono ideę zamiany konwencjonalnego paliwa silnikowego na biometan. Przeprowadzono analizy efektów takiej zamiany dla autobusów komunikacji Miejskiej w Warszawie. Wykazano, że zamiana doprowadzi do znacznego ograniczenia emisji toksycznych składników spalin oraz do oszczędności ekonomicznych. Wyniki zestawiono w tabelach oraz przedstawiono za pomocą wykresów.
EN
The paper presents possibilities of the carriage of disabled people and people with reduced mobility by available means of municipal transport in Szczecin. The carried out analysis was based on the comparison of the actual number of rides accomplished by bus and tram carriers, paying particular attention to the use of low-floor vehicle fleet. Design and functional solutions applied in modern urban vehicles being imposed by legal regulations in force were referred to. The possibility of approach to selected public utility buildings, placing emphasis on health care centres, therapeutic and rehabilitation institutions, out-patient clinics, hospices, veterans home, etc. was compared. Despite the fact that evaluation of the actual state of accomplishment of the issues under discussion relates to local community, the conclusions being formulated and the observations being made are of a more general nature. This is because the needs of disabled people have been understated or completely ignored for many years due to which their consideration has to take place by way of expensive and long-term changes. In that respect, pointing to and efficient elimination of the areas of dysfunction in modern transport systems becomes a necessity since similar problems are being met every day by passengers in all larger agglomerations.
PL
Ograniczenie mechanizmu rynkowego w kształtowaniu cen w transporcie publicznym wiąże się z wprowadzaniem do polityki cenowej elementów polityki społecznej. Elementy te uwzględniane są zarówno w wysokości opłat, jak i w nadaniu różnym grupom społecznym praw do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych. W artykule przedstawiono system taryfowo-biletowy, stosowany w komunikacji miejskiej w gminach województwa śląskiego.
EN
Limitation of the market mechanism in prices formation is connected with the introduction of social policy elements to price policy. The elements are taken into account both in the fee amount and in the assignment of free fares and discounts to various social groups. The article presents the tariff-ticket system applied in municipal transport of municipal corporations of Upper Silesia Voivodeship.
16
PL
Postulaty przewozowe są podstawowym kryterium oceny jakości usług transportu miejskiego. Na podstawie kryteriów jakości i za pomocą badań preferencji pasażerów można wyznaczyć standardy jakości. Wśród przykładów działań, związanych z poprawą jakości świadczonych usług znajdują się rozwiązania w postaci umów tzw. partnerstwa dla jakości. Drugim popularnym na świecie rozwiązaniem jest ustalanie gwarancji standardów usług wobec pasażerów, zapisanych w karcie praw pasażera. W transporcie miejskim jednym z najważniejszych elementów procesów zarządzania jest kontrola. Wiąże się ona z nadzorowaniem i korygowaniem stanów rzeczy oraz realizowanych procesów, w celu zapewnienia ich przyszłej sprawności. Niniejszy artykuł stanowi drugą, z dwóch części.
EN
The requirements of transport are the main assessment criteria of service quality standards in municipal transport. Certain quality standards can be defined on the basis of quality criteria and with the use of passenger preferences tests. Among the examples of actions connected with the improvement of quality of offered services there are solutions in the form of so-called agreements of partnership for quality. Second solution, which popular around the world, is the establishment of standards guarantee of passenger services which are inscribed in charter of passenger rights. Control is one of the main elements of management process in municipal transport. It is connected with supervision and correction of state of implemented processes in order to provide their future proper functioning. This article is the second out of two parts.
17
Content available Sposoby rozliczania usług w transporcie miejskim
PL
Prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej w sytuacji rozdzielenia funkcji organizatora i przewoźnika wymaga stosowania określonych sposobów rozliczeń między zleceniodawcą usług (samorządem lub jego jednostką organizacyjną) a operatorem (przewoźnikiem). Konieczny jest dobór takich jednostek rozliczeniowych, które będą właściwym nośnikiem kosztów. W transporcie miejskim najpopularniejszą jednostką jest jeden wozokilometr, czyli przejazd jednego pojazdu na odległość jednego kilometra [1]. Możliwe jest wykorzystanie również innych nośników kosztów takich, jak: wozogodzina (czyli praca jednego pojazdu w ciągu jednej godziny), pojazd czy trasa (rozliczenia ryczałtowe).
EN
The correct functioning of municipal communication in case of function division of the organiser and the carrier requires the application of particular settlement methods between the service customer (local government or its organisational unit) and the operator - the carrier. It is essential to choose such units of account, which would be the proper medium cost such as vehicle-hour (the work of one vehicle within one hour), the vehicle, and finally, the route (lump sum settlements).
18
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule szczegółowo zostały opisane wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi pierwszą z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the first out of three parts.
19
Content available Praktyka KZK GOP w kontraktowaniu usług. Cz. 2
PL
Podmioty wykonujące usługi na rzecz KZK GOP mają różną formę własności. Zdecydowaną większość zadań przewozowych realizują przedsiębiorstwa będące własnością komunalną. Spośród reszty linii większość zlecana jest pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Tak naprawdę tylko w tej niewielkiej grupie linii można dostrzec zjawisko konkurencji między potencjalnymi wykonawcami i tylko tu widoczne są pozytywne skutki konkurencji. Mechanizm konkurencji, jakie ma zastosowanie w przypadku dobrze skonstruowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przyczynia się do bardziej racjonalnego wydatkowania środków publicznych, czyli do obniżenia (lub zahamowania wzrostu) cen za usługi. W artykule zostały opisane szczegółowo wymagania stawiane oferentom w różnych postępowaniach. Artykuł stanowi drugą, z trzech części.
EN
The entities which provide services for KZK GOP are in a different position in terms of ownership. Most of those entities, which provide those services, are the enterprises which are municipal and owned by a given town or city. Among the rest of the bus lines, most of them perform their tasks individually, with a few exceptions. Only in a small group of bus lines can one observe the competition among potential task executors and only in those cases the positive aspects of such competition can be observed. The competition mechanism should exist in case of well-constructed procedures in reference to public order and it then influences more rational spending of public funds, that is to lowering (or to a stop of the increase) of prices for services. The article presents all the detailed requirements which are presented to the bidders in various types of proceedings. This article is the second out of three parts.
PL
Organizator przewozów w regularnej komunikacji zbiorowej jest zobligowany spełnić kilka wymogów. Oprócz wymogów związanych z koniecznością uzyskania odpowiednich zezwoleń, musi on tak zorganizować transport, aby zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, wygody, należytej obsługi. Dodatkowo, przewoźnik musi podać do publicznej wiadomości (w sposób zwyczajowo przyjęty) rozkład jazdy danego środka transportu na konkretnie wyznaczonej linii. Ustalając rozkład jazdy powinien się sugerować nie tylko swoim zyskiem, ale również dobrem klienta. Artykuł przedstawia aktualnie stosowane praktyki kształtowania oferty w przewozach tramwajowych, w aglomeracji śląskiej.
EN
The organizer of transport in regular public transport is obliged to meet certain demands. Apart from the requirements connected with the necessity to obtain the needed permissions, one needs to organise transport in such a way so that the passengers travel in safety and hygiene, in comfortable conditions and with qualified staff. Additionally, the carrier needs to provide a timetable of a given means of transport on a given tram line and present it in public place (where it is customarily presented). The timetable formation should take into account not only the profit of the line, but also the good of the customer. The article presents the currently applied practices of the formation of tram transport offer in Upper Silesia agglomeration.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.